Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Pratyahara
  Pratyahara to opanowanie narz±dów zmysłów i skierowanie ich do wewn±trz.
  Narz±dy zmysłu wchodz± w kontakt ze ¶wiatem zewnętrznym za spraw± umysłu, który jest żywy, ci±gle twórczy. Aby zdobyć głębok± wiedzę o sobie należy ¶wiadomie wycofać umysł z narz±dów zmysłów. Wtedy zmysły trac± kontakt z obiektami postrzegania.
  Czasami zdarza się, że zamy¶limy się. Wtedy narz±dy zmysłów s± odł±czone od przedmiotu postrzegania i to, co dzieje się przed naszymi oczami nie robi na nas żadnego wrażenia.
  Tak samo powinni¶my wycofać zmysły, tyle, że ¶wiadomie, kiedy praktykujemy pratyaharę.
   
   
 • Ghi
  Ghi (ghee) - tłuszcz wytwarzany przez długotrwałe gotowanie na małym ogniu i usuwanie osadów (klarowanie) masła. Poprzez gotowanie usuwane s± mikroby, enzymy, białka rozkładaj±ce tłuszcz. Ghi nie przypala się, co czyni je idealnym do głębokiego smażenia.
  W przeciwieństwie do masła, ghi może być przechowywane przez długi czas w szczelnym pojemniku (aby uniemożliwić utlenianie) poza lodówk±.
  Ma bardzo długi okres przydatno¶ci do spożycia i cechuje się dobr± palno¶ci±. W Indiach uważany jest za szlachetny i poza kulinariami używany jest też do celów sakralnych (pudĽa, homa).
  Zastosowanie religijne
  Ghi jest często używane do celów religijnych w rytuałach wedyjskich i nawet istnieje hymn do Ghi. Obecnie używane jest podczas ceremonii ¶lubnych i pogrzebów, kiedy¶ do k±pieli herosów podczas działań wojennych.
  Ghi wraz z czterema innymi ¶więtymi substancjami: cukrem (z trzciny cukrowej), mlekiem, jogurtem i miodem używane jest w innych religijnych obrzędach, takich na przykład jak modły do Sziwy.
  Aspekty zdrowotne
  Ayurweda poleca ghi, jako bardzo wszechstronny lek. Ghi jest integraln± czę¶ci± wielu indyjskich recept ziołoleczniczych. Ułatwia rozprowadzenie ziół w organizmie.
  Pomaga zrównoważyć nadmiar kwasów żoł±dkowych, przez co odbudowuje się ¶luz na ¶cianach żoł±dka.
  Podobnie jak aloes, ghi pomaga w gojeniu się blizn po oparzeniach i innych, je¶li zostanie nałożone szybko na uszkodzony obszar skóry.
  Jest lekiem na choroby serca.
  Mówi się, że ghi oprawia wszystkie trzy aspekty mentalnego funkcjonowania -- uczenie się, zapamiętywanie i przypominanie. Przywraca równowagę elementów Vata i Pitta. (kontroluje ruch w ciele i umy¶le, a także kontroluje procesy ogrzewania ciała i metabolizm). Wierzy się, że jedzenie ghi przywraca potencję i aktywno¶ć seksualn±.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Wikipedia - portal internetowy
    www.sklep.joga-joga.pl
 • JadĽna
  JAD¬ŃA - cze¶ć, ¶więta czynno¶ć, ofiara.
  Najstarsza i najważniejsza postać kultu religijnego w dawnych Indiach.
  Obrzęd ofiarny w epoce Wed był ceremoni± skupiaj±c± całe życie rytualne, socjalne, intelektualne, gospodarcze i polityczne, stanowił więc centrum kultury.
  Rytuał ofiary, znany z tekstów owej epoki, był niezwykle skomplikowany i rozbudowany. Do podstawowych elementów j. należał ogień, przy którym odprawiano wszystkie obrzędy, dary ofiarne — krwawe lub (czę¶ciej), bezkrwawe.
  Do bezkrwawych należały przede wszystkim mleko w różnych postaciach (gotowane, zsiadłe) i produkty mleczne, zwłaszcza ghi, czyli masło topione.
  O wiele ważniejsz± czę¶ci± składow± ofiary było słowo sakralne (mantra).
  Obiektami czci byli bogowie. Wykonawcami byli kapłani, którzy stanowili grupę wyspecjalizowanych osób w technikach sakralnych.
  Ofiary, których rodzajów i odmian było bardzo wiele, dzieliły się na publiczne i domowe. Te ostatnie zachowały się aż do dzi¶.
  Największe i najuroczystsze ceremonie publiczne odprawiali czterej główni kapłani (w asy¶cie wielu kapłanów pomocniczych).
  Pierwszy wylewał płyny lub przywoływał bogów na ucztę ofiarn±. Był wykonawc± liturgii słowa, recytował mantry Rygwedy;
  Główny kapłan wykonywał wszystkie czynno¶ci manualne (przygotowywał miejsce ofiarne – „ołtarz" układał z drewienek ognisko, rozniecał, ¶więty ogień, przygotowywał potrawy ofiarne itd.);
  Kantor – ¶piewał mantry.
  Brahman - swoisty „dyrygent" całego obrzędu, który, obserwuj±c uważnie wszystko, co się działo na scenie ofiarnej, odmawiał w my¶li mantry, które zapobiegały groĽnym następstwom ewentualnych pomyłek w odprawianiu poszczególnych obrzędów oraz niweczyć skutki pomyłek już popełnionych.
  Ofiara była wielkim generatorem mocy. Aby j± odprawiać trzeba było się urodzić braminem Ofiara miała znaczenie kosmiczne, gdyż stanowiła fundament ładu uniwersalnego.
  Powstał z niej ¶wiat i dzięki niej uzyskał organizację i trwało¶ć. Je¶li ład jest mechanizmem wszech¶wiata, to ofiara stanowi jego motor czy siłę napędow±.
  Dzięki ofierze wschodzi i zachodzi słońce i księżyc, dokonuje się zmiana pór roku, pojawia się wegetacja, spada deszcz itd.
  Poza czysto mechanicznym, formalnym utrzymaniem ładu, ofiara nadaje mu tre¶ć, wytwarzaj±c i umacniaj±c harmonię społeczn± między ludĽmi - zgromadzenia ofiarne były okazj± do spotkań i kontaktów towarzyskich, rodzinnych i politycznych — a także między ludĽmi i bogami; ten drugi rodzaj więzi opiera się na wymianie usług: człowiek krzepi boga ofiar± i słowem ofiarnym, otrzymuj±c w zamian upragnione dary (opiekę, pomoc, długowieczno¶ć, zdrowie, bogactwo itd.).
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
    www.sklep.joga-joga.pl
   
 • ¦akti
  ¦AKTI (w sanskrycie - „siła, energia, moc, zdolno¶ć").
   
  Jeden z podstawowych terminów filozoficzno – religijnych w Indiach, który oznacza:
   
  1) energię lub aktywn± moc jakiegokolwiek boga panteonu indyjskiego
   
  2) żeńsk± personifikację tej mocy, w postaci małżonki danego boga.
   
  Potocznie używane jest w znaczeniu natchnienia, inspiracji, charyzmy, intensywnej aktywno¶ci, witalno¶ci
   
  W pierwszym przypadku chodzi o pojęcie ¶akti; w drugim mamy do czynienia z ogólnym imieniem jakiejkolwiek bogini — ¦akti.
   
  1) ¦akti jako aktywny (dynamiczny) aspekt Boga oznacza Jego inteligencję, wolę oraz zdolno¶ć kreacji i przejawiania się w ¶wiecie. Oznacza również możliwo¶ć oddziaływania na dusze ludzkie.
   
  ¦akti nie jest drug± natur± Boga (Absolut jako byt doskonały jest niepodzielny), lecz jedynie manifestacj± Jego potencjalnej energii, która, jako siła kosmiczna jest obecna we wszystkim, co istnieje, sprawia, że z pramaterii wyłania się ¶wiat zjawiskowy. W takim przypadku ¶akti jest przyczyn± instrumentaln± tego ¶wiata, natomiast Bóg jego główn±  przyczyn± sprawcz±.
   
  Czasem ¶akti uważana jest za przyczynę materialn± ¶wiata - wówczas utożsamiana jest z pramateri± — jego budulcem.
   
  W tantryzmie ¶akti to energia pierwotna, której pulsowanie przejawia się jako materia, inteligencja i życie. Energia ta identyfikowana jest z Absolutem.
   
  W interpretacji teistycznej ¶akti to przede wszystkim łaska Boga i jej oddziaływanie.
   
  2) Bogini ¦akti - imię ¦akti pojawia się wył±cznie na płaszczyĽnie filozoficznej jako uogólnienie sugestii, że esencj± bytow± każdej bogini (kobiety) jest szeroko rozumiana aktywno¶ć — żeński element Kosmosu — przeciwstawiana pasywno¶ci.
   
  ¦akti występuje też jako imię własne w ¶aktyzmie, odłamie hinduizmu, w którym głównym obiektem kultu i doktryny jest ¦akti – bogini.
   
  W całych Indiach i we wszystkich odgałęzieniach hinduizmu abstrakcyjna energia Boga przedstawiana jest jako uosobiona Bogini (Dewi), małżonka ¦iwy.
   
  W mitologii występuje w wielu postaciach ikonograficznych, najczę¶ciej jako
   
  (1) Parwati (małżonka Siwy), inne imię to wła¶nie ¦akti
   
  (2) Lakszmi (małżonka Wisznu),
   
  (3) Saraswati (małżonka Brahmy).
   
  W kulturze religijnej Indii, boska para ¦iwa i ¦akti stanowi± zasady nierozł±czne i wzajemnie się równoważ±ce, stanowi±c cało¶ć.

  Bibliografia
   
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
   
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
   
  Wikipedia - portal internetowy
   
  (Opr. JM )
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft