Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Dewa
  DEWA - „niebiański, boski, bóg".
  Nazwa najważniejszej klasy istot nadludzkich, zwi±zanych z kreacj±, porz±dkowaniem ¶wiata i utrzymywaniem w nim ładu.
  Według niektórych wersji mitów kosmogonicznych bogowie s± produktem procesu stwarzania kosmosu. WyraĽnie okre¶lony jest ich stosunek do ładu kosmicznego, mechanizmu funkcjonowania wszech¶wiata. S± oni zrodzeni z ładu, przestrzegaj± go, strzeg± i pomnażaj±.
  Interes bogów zbiega się tu z interesem człowieka; on też może egzystować jedynie w ładzie i dzięki ładowi — rozumianemu zreszt± bardzo szeroko jako harmonia uniwersalna, realizuj±ca się spójnie, w sposób skorelowany na różnych poziomach.
  Bogów i ludzi ł±czy więc wspólna troska o zachowanie porz±dku, któremu zagrażaj± próby restytucji stanu poprzedzaj±cego, stale podejmowane przez złe moce. Obrona status quo, walka z potęgami demonicznymi, jest podstawow± funkcj± i zadaniem dewów.
  Bogowie s± życzliwi ¶miertelnikom i dobrzy dla nich, ale tylko dla tych, którzy z nimi współpracuj±, a więc dla ludzi zacnych, odprawiaj±cych ofiary, przestrzegaj±cych powinno¶ci, praw i zwyczajów, wolnych od fałszu i oszustwa, nie dybi±cych na życie innych istot czystych i prawych. Ci, którzy postępuj± przeciwnie, s± traktowani jako demony w ludzkiej postaci.
  Bogowie różni± się od ziemian nie¶miertelno¶ci± (życiem wiecznym), wielk± potęg±, głębok± m±dro¶ci±, niezmiennym zdrowiem, niewyczerpanym bogactwem.
  Podobnie jak ludzie, dziel± się w zależno¶ci od wykonywanych funkcji: s± bogowie-kapłani (Agni, Waruna, dysponenci mocy ofiarnych), wojownicy (Indra) oraz boscy „waj¶jowie": rzemie¶lnicy (Twasztar — grecki Hefajstos), opiekunowie stad i handlu (Puszan).
  W okresie póĽniejszym dewy przechodz± różne metamorfozy, choć ich podstawowa cecha, czyli zwi±zek z ładem, opieka nad ludĽmi, którzy ich czcz± nie ulegaj± zmianie. Dochodzi natomiast do głosu tendencja do wyraĽniejszej hierarchizacji bóstw, wyodrębnienia istoty wyższej, zwanej Panem ( I¶wara) i zdegradowania większo¶ci niebian do roli bogów niższych, podrzędnych.
  Ostatecznie wyłaniaj± się największe postacie boskie Siwa i Wisznu.
  Bibliografia:
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
   
 • Hana
  Hana (porzucenie, usuniecie)
  W jodze klasycznej oznacza usuniecie przyczyn uci±żliwo¶ci, klesi.
   

    sklep z akcesoriami do jogi
 • Swastyka
  SWASTYKA („pomy¶lno¶ć") - jeden z najbardziej archaicznych symboli solarnych. Swastyka  ma kształt krzyża o ramionach załamanych pod k±tem prostym: prawostronnie — swastika, lewostronnie — sauwastika.
  Swastyka prawostronna symbolizuje Wisznu, utrzymuj±cego Kosmos w równowadze, życie jako takie, życie wieczne, aspekt męski, panowanie nad ¶wiatem, wiosenne słońce, ruch dzienny słońca. Bywała symbolem bogiń, czyli płodno¶ci.
  Swastyka lewostronna reprezentuje aspekt żeński, jesienne i zimowe słońce, ciemno¶ć i ¶mierć. Jest znakiem nocy i magii, emblematem straszliwej bogini Kali, żony ¦iwy.
  Swastyka znana była w Indiach już w czasach przedaryjskich, w cywilizacji Doliny Indusu — Mohendżo Daro i Harappy (3 tysi±clecie p.n.e.). Od tamtej pory służy nieprzerwanie jako ¶więty znak, malowany lub rzeĽbiony na ¶cianach ¶wi±tyń, progach domostw, monetach, okrętach wojennych, manuskryptach, ksi±żkach itd.
  Jest godłem religijnym w dżinizmie.
  U dĽajnów jest symbolem siódmego spo¶ród 24 Tirthankarów (dosł. „czyni±cy bród"), wielkich dobroczyńców, którzy wytyczyli dla ludzko¶ci bezpieczne przej¶cie (bród) przez rzekę życia, ¶mierci i ponownych narodzin.
  W buddyzmie reprezentuje stopy lub odciski stóp Buddy (Buddhapada) oraz Koło Prawa. Wraz z buddyzmem rozprzestrzeniła się w całej wschodniej Azji: Chinach, Japonii, Korei, Indochinach.
  W Tybecie używane s± obie wersje swastyki: prawoskrętna —jako symbol lamaistyczny (buddyjski) i lewoskrętna — pierwotnej religii Tybetu bon-po.
  Swastyka uważana jest gł. za symbol indoeuropejski, ale znana była mieszkańcom innych kontynentów. Używali jej mieszkańcy Troi, Aten, Cypru, Rodos, Pompei, Macedonii, Rzymu, Kaukazu w epoce br±zu oraz Egipcjanie, Etruskowie i Hetyci. Na północy znajdujemy j± u Celtów, Germanów i Słowian, a poza Europ± — na obu kontynentach Ameryki prekolumbijskiej.
  Na ziemiach polskich ¶wiadectwa swastyki spotyka się już w (II w. p.n.e. — V w. n.e.). Zwana była swarzyc± lub kołowrotem  i kojarzona głownie z kultem Swaroga.
  W swej starożytnej roli talizmanu przetrwała na Podhalu, gdzie nazywana jest "krzyżykiem niespodzianym", w różnych kształtach rzezana lub malowana na belkach stropu i w innych zakamarkach, miała – jako symbol Słońca – płoszyć "złe", które by chciało się zagnieĽdzić w domu. Można j± zobaczyć m.in. w schronisku Murowaniec na Hali G±sienicowej, w barierce klatki schodowej.
  Symbol swastyki szczególnie lubił Mieczysław Karłowicz, kompozytor i taternik, autor licznych pionierskich wej¶ć i przej¶ć tatrzańskich. Sygnował nim swoje znaki na górskich szlakach, bilety wizytowe i listy do przyjaciół. Gdy w 1909 zgin±ł w lawinie pod Małym Ko¶cielcem, przyjaciele postawili w miejscu jego ¶mierci głaz z pami±tkowym napisem i znakiem swastyki.
  Od 1933 do 1945 r. przywłaszczona przez Hitlera, swastyka funkcjonowała jako niechlubny symbol nazizmu i „czystej aryjsko¶ci". W odróżnieniu jednak od tradycyjnej swastyki, rysowanej jako krzyż prosty, swastyka hitlerowska rysowana była zazwyczaj uko¶nie, obrócona o 45°. Skojarzona ze zbrodniami niemieckiego systemu nazistowskiego, swastyka obecnie uważana jest za symbol nazistowski i konkretnie jako taki (w stylistyce używanej przez nazistów) jest prawnie zabroniona w wielu krajach (np. w Niemczech reguluj± to przepisy niemieckiego kodeksu karnego StGB).

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )
   
   
 • PRAMANA
  PRAMANA (w sanskrycie „wła¶ciwa miara, norma, autorytet") — jedno z podstawowych pojęć epistemologii w Indiach, używane jako termin techniczny przez wszystkie szkoły my¶li zwi±zane z hinduizmem, jak i te, które funkcjonuj± poza nim (buddyzm, dĽinizm).

  Termin ten odpowiada naszemu, pojęciu ¶rodka (po¶rednika) poznania i odnosi się do takich pojęć z dziedziny teorii poznania, jak:
  prama (prawdziwa wiedza, czyli jathartha-dĽńana, efekt poznania),
  prameja (to, co ma być poznane, przedmiot poznania),
  pramanja (prawomocno¶ć poznania),
  pramatry (poznaj±cy).
  Wszystkie te terminy pochodz± od rdzenia „prama": mierzyć (= poznawać w sposób wła¶ciwy) i w każdym przypadku zakładaj± prawomocno¶ć) poznania: wskazuje na to prefiks „pra-", sugeruj±cy „wymierzenie do końca", czyli poznanie ostateczne.
  Indyjska tradycja wyróżnia 10 praman, czyli „miar" poznania:
  1) pratjakszę (spostrzeżenie zmysłowe),
  2) anumanę (wnioskowanie),
  3) ¶abdę lub aptawaćanę (¶wiadectwo i autorytet wed — ¶ruti),
  4) upamanę (porównanie),
  5) arthapatti (przypuszczenie, domniemanie),
  6) anupalabdhi (niepostrzeganie, nieobecno¶ć poznania),
  7) ajtihję (tradycję),
  8) sambha-wę (implikację),
  9) ćesztę (gestykulację i mimikę jako Ľródło poznania),
  10) pari¶eszę (eliminację, wył±czenie).

  Pramany te można podzielić na 2 grupy: podstawowe (6 pierwszych) i drugorzędne (pozostałe).

  Bibliografia

  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein, Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )

    www.sklep.joga-joga.plPolecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft