Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dzieciaki na maty! Czyli dlaczego karnet na jogę jest lepszy dla Twojego dziecka niż nowy smartphone?

  • czwartek, 5 stycznia 2017
  • autor: Marta Kosakowska
 Czy Twojemu dziecku oprócz dodatkowych lekcji angielskiego, tenisa i nauki gry na skrzypcach potrzebna jest również joga? Po przeczytaniu tego tekstu może się okazać, że zadasz sobie odwrotne pytanie – czy Twojemu dziecku naprawdę potrzebne s± wszystkie dodatkowe aktywno¶ci… oprócz lekcji jogi?

Modny ostatnio termin „przebodĽcowania” to przypadło¶ć, któr± przypisuje się głównie dorosłym. W obecnym ¶wiecie jeste¶my narażeni na nadmiar doznań zmysłowych, które powoduj±, że jeste¶my w ci±głym stanie napięcia. Ci±gle gotowi by działać, bez chwili wytchnienia. Podobne problemy zaczynaj± dotykać również dzieci. Wielokrotnie słyszy się o maluchach, którym od najmłodszych lat rodzice funduj± kolejne zajęcia dodatkowe, które wypełniaj± popołudnia po brzegi. Presja, wynikaj±ca z oczekiwań wobec dzieci jest coraz większa. Wraz z ni± idzie stres, którym dzieci przesi±kaj± od najmłodszych lat. Rozkojarzenie, problemy z koncentracj±, trudno¶ci ze skupieniem uwagi na jednej czynno¶ci, aż w końcu brak umiejętno¶ci wybierania ze ¶wiata, który oferuje tak wiele. 
Wraz z problemami z przebodĽcowanym umysłem id± problemy z ciałem. Nie chodzi tylko o gromadz±ce się napięcie, ale przede wszystkim o siedz±cy tryb życia, który dla wielu dzieci jest coraz bardziej naturalny. Mało czasu na ¶wieżym powietrzu, za to sporo przed komputerem, za biurkiem w pozycji siedz±cej. W szkole – ławki, w domu – kanapa. Tak wygl±da rzeczywisto¶ć wielu dzieci. 
Uważno¶ć to termin, który w ostatnim czasie coraz mocniej zaczyna przebijać się do powszechnej ¶wiadomo¶ci. Wszyscy żyjemy za szybko. Wszystko robimy w po¶piechu, mało zastanawiaj±c się nad kolejnym mijaj±cym dniem. Jakie wzorce otrzymuj± maluchy, których rodzice ci±gle gdzie¶ pędz±? Czy uda im się wyrosn±ć na spokojnych, zrównoważonych dorosłych, którzy będ± w stanie radzić sobie ze stresem, gonitw± my¶li i codziennymi zmartwieniami? 
Dzieci
Dlaczego joga, a nie siatkówka, tańce czy cross fit dla dzieci? 
Gama dodatkowych zajęć ruchowych dla dzieci jest bardzo szeroka. Wiele szkół, a także klubów sportowych czy klubów fitness oferuje różnego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Zwykle chodz± na nie jedynie dzieci szczególnie uzdolnione ruchowo lub te, które odnajduj± w aktywno¶ci fizycznej czyst± przyjemno¶ć. A szkoda! Nie od dzi¶ wiadomo, że sport wprowadza do życia młodych ludzi mnóstwo pozytywnych aspektów. Oprócz tak oczywistych jak socjalizacja, kształtowanie charakteru oraz zaszczepienie pasji do ruchu, nie sposób nie wymienić budowania siły fizycznej, czy niwelowania wad postawy. Jednak joga daje dzieciom co¶ znacznie więcej niż tylko wzmocnienie ciała. 
Z moich obserwacji wynika, iż dzieci czerpi± ogromne korzy¶ci z zajęć jogi. Joga pomaga dzieciom zrozumieć ich indywidualne potrzeby fizyczne, umysłowe, emocjonalne. Joga pokazuje jak dzieci mog± używać naturalnych narzędzi, z którymi przyszły na ¶wiat, mam na my¶li ciało i oddech, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Joga nie tworzy konkurencji między uczestnikami zajęć, uczy natomiast zrozumienia dla otaczaj±cego ¶wiata, akceptacji, rozwija umiejętno¶ci interpersonalne, uczy współpracy w grupie, szacunku i akceptacji innych ludzi. Pomaga rozwijać własn± ¶wiadomo¶ć ciała, koordynację i elastyczno¶ć. Wzmacnia a przede wszystkim rozluĽnia ciało, redukuj±c napięcia i stres dziecka. Joga dla dzieci pozwala w przyjemny sposób rozwin±ć bardzo ważne umiejętno¶ci w ¶rodowisku wsparcia a co najważniejsze bezkonkurencyjno¶ci. Od dzieci wymaga się coraz więcej i więcej… - twierdzi Emilia Burkiewicz, pedagog i nauczycielka jogi dla dzieci. 
 
Rozwiń matę i… przenie¶ się do bajkowego lasu 
Zajęcia z jogi dla dzieci wygl±daj± zupełnie inaczej niż te dla dorosłych. Musz± one być dostosowane do poziomu rozwoju emocjonalnego i ruchowego maluchów. Dlatego każda lekcja jest starannie przygotowana, by łagodnie i w formie zabawy wprowadzać dziecko w ¶wiat jogi. Oprócz stopniowego wprowadzania asan, pojawiaj± się ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, a także rozwijaj±ce wyobraĽnię. Nie brakuje odniesień do natury, postaci z bajek czy kreskówek dla dzieci. A wszystko po to, by łagodnie wprowadzać dzieci w ¶wiat jogi w konwencji, w której funkcjonuj± na co dzień. 
Joga dla dzieci przyjmuje różne formy zajęć w zależno¶ci od wieku. Zajęcia mog± być prowadzone w formie zabawy, w czasie której wykorzystywane s± podstawowe asany. Z nastolatkami zajęcia wygl±daj± już inaczej, wprowadzam proste sekwencje np. powitania słońca, w których wymaga się więcej ¶wiadomej pracy – tłumaczy Emilia Burkiewicz. Joga jest procesem i oczywi¶cie wymaga systematyczno¶ci. Nie zawsze zajęcia jogi s± zwi±zane z prowadzeniem zajęć ruchowych, czasami to jest pogawędka, medytacja, tworzenie wspólnej mandali czy masaż – dodaje. 
Dzieci
 
Należy pamiętać, że joga dla dzieci to przede wszystkim zabawa. Dzieci szybko się nudz±, nie przepadaj± za monotonnymi zajęciami, dyscyplin±, rygorem. Joga ma być dla nich przyjemno¶ci±, odskoczni±, ale i nauk±. Dlatego dobry nauczyciel jogi dla dzieci tworzy autorskie scenariusze lekcji, w których umiejętnie wplata elementy jogi, medytacji i relaksacji, naprzemiennie z ruchowymi zabawami integracyjnymi. Nierzadko pojawiaj± się odwołania do ¶wiata zwierz±t, ro¶lin, twórcze wizualizacje czy zabawy dĽwiękona¶ladowcze. Pełne ekspresji zajęcia ruchowe powinny kończyć się chwil± wyciszenia, relaksacji i skierowania uwagi na oddech. Taka forma zajęć pozwoli dzieciom skorzystać z tego, co oferuje im joga, a jednocze¶nie przygotować je do dalszej praktyki już dorosłym życiu. 
Joga jako remedium na bol±czki małego ciała i umysłu 
O terapeutycznym wpływie jogi pisano już wielokrotnie. Joga nie tylko doskonale wpływa na ciało, łagodz±c różnego rodzaju dolegliwo¶ci bólowe, wzmacniaj±c i uelastyczniaj±c ciało, niweluj±c wady postawy etc. Bywa, że joga dla dzieci jest traktowana jako alternatywa dla zajęć korekcyjnych czy też rehabilitacji zaleconej przez lekarza. Pamiętajmy jednak, że między tymi formami zajęć nie można postawić znaku równo¶ci. Jednak bez w±tpienia, joga pozwala poprawić ogóln± kondycję fizyczn± dziecka, zapobiega deformacj± kręgosłupa i kończyn, pozwala niwelować wady postawy, które mog± się kształtować w wyniku siedz±cego trybu życia dziecka. Ponadto jest doskonałym sposobem na skierowanie energii, której dzieciom zwykle nie brakuje, na wła¶ciwe, warto¶ciowe tory. ¦wietnie znany jest również wpływ jogi na umysł człowieka. Joga z powodzeniem wykorzystywana jest w terapii osób zestresowanych, z problemami ze snem, a nawet depresj±. Do ¶wiata dzieci również coraz czę¶ciej przebijaj± się bol±czki dorosłych. Dlatego ważnym jest, aby dać dzieciom narzędzie do ¶wiadomej pracy z własnym ciałem i umysłem. 
Uważno¶ć to termin, który w ostatnim czasie coraz mocniej zaczyna przebijać się do powszechnej ¶wiadomo¶ci. Tempo życia w dzisiejszym ¶wiecie ogromna presja i wielozadaniowo¶ć, której wymaga się od dzieci nierzadko sprawiaj±, że pojawiaj± się problemu natury umysłowej. Wyniki badań potwierdzaj± pozytywny wpływ zajęć z elementami medytacji na dzieci. 
Warto przytoczyć wyniki przeprowadzonych badań w amerykańskich szkołach, w których dowiedziono, iż medytuj±ce dzieci s± spokojniejsze, cierpliwsze, rado¶niejsze. Zauważono wzrost koncentracji, umiejętno¶ci skupienia i zapamiętywania. Przeprowadzono liczne badania dotycz±ce wpływu medytacji na dzieci z zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwo¶ci psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD. Z przeprowadzonych badań przez The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) oraz CDC (Centers for Disease Control) – wynika, że na przestrzeni 2003 – 2012 roku było dwa miliony więcej dzieci z rozpoznanym ADHD. Dodatkowo milion z nich przyjmowało leki ograniczaj±ce nadpobudliwo¶ć. U medytuj±cych dzieci zaobserwowano zmniejszon± nadpobudliwo¶ć, zwiększon± możliwo¶ć koncentracji, wzrost poczucia warto¶ci, zwiększenie więzi rodzinnej i społecznej. Pięćdziesi±t procent badanych, którzy przyjmowali leki hamuj±ce nadpobudliwo¶ć zmniejszyła dawki przyjmowanego leku lub całkowicie mogła odstawić podawany lek – przytacza wyniki badań Emilia Burkiewicz.
W Stanach Zjednoczonych joga zyskuje duż± popularno¶ć jako forma terapii uzupełniaj±cej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz autyzmem. Korzystny wpływ jogi na dzieci cierpi±ce na autyzm potwierdziły m.in. badania przeprowadzone w Bostonie przez prof. terapii zajęciowej Kristie Patten Koenig z New York University. Dzieci z autyzmem codziennie przez 16 tygodniu rozpoczynały zajęcia od krótkiej sesji jogi. Praktykowały asany, ¶wiadomy oddech, ¶piewały mantry. Po zakończeniu badań porównano ich zachowania z zachowaniami innych dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z tradycyjnej gimnastyki dla maluchów. Badanie wykazało, że dzieci praktykuj±ce jogę zaczęły wykazywać znacznie mniej problematycznych zachowań. 
Coraz więcej szkół wprowadza innowacyjne programy, których elementem jest joga. Natomiast przeprowadzone i udokumentowane badania potwierdzaj± korzy¶ci z niej płyn±ce tj. zwiększona wytrzymało¶ć i elastyczno¶ć, zwiększa uczucie spokoju u dzieci autystycznych, buduj±c zaufanie w stosunku do otoczenia i przestrzeni. Zmniejsza lub redukuje ból, uczucia lęku, agresji, obsesyjne zachowania, działa stymuluj±co. Dzieci odnosz± większy sukces w budowaniu relacji interpersonalnych, kontroluj±c swoje emocje. 
Zależy nam by nasze dzieci były zdrowe, silne, m±dre by radziły sobie z wyzwaniami współczesnego ¶wiata, dlatego uważam, że powinni¶my zadbać o prawidłowy rozwój dziecka od najmłodszych lat. Tak aby jako dorosły człowiek mógł z łatwo¶ci±, harmoni± i spokojem i¶ć swoj± ¶wiadom± ¶cieżk±, ciesz±c się życiem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Takie narzędzia oferuje nam wła¶nie joga, wystarczy tylko po nie sięgn±ć – zapewnia Emilia Burkiewicz.
Dzieci 
Emilia Burkiewicz - pedagog, certyfikowana nauczycielka jogi dla dzieci i jogi rodzinnej, jogi dla kobiet w ci±ży i dorosłych, dla której joga to przede wszystkim pasja życia.
SPRAWD¬ OFERTĘ WYJAZDÓW Z JOGˇ DLA DZIECI: TUTAJ
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft