Moc kirtanu. Mantry, które ł±cz± i uzdrawiaj±
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Moc kirtanu. Mantry, które ł±cz± i uzdrawiaj±

  • pi±tek, 15 czerwca 2018
  • autor: Beata Zatońska
"Mantra to lekarstwo dla umysłu" – zapewnia raper MC Yogi. On, Krishna Das, Snatam Kaur i Deva Premal ¶piewaj± mantry w salach szczelnie wypełnionych publiczno¶ci±. Ludzie nie tylko słuchaj±, poddaj± się muzyce i ¶piewaj± razem z nimi. Licz±ce sobie tysi±ce lat słowa mantr maj± uzdrawiaj±c± moc i pomagaj± odnaleĽć drogę do samego siebie. A to jest szczególnie ważne we współczesnym, zachodnim ¶wiecie, gdzie nieustannie bombarduj± nas różne bodĽce.
O niezwykłym zjawisku Mantra Music Session, które podbiło Zachód i zdobywa teraz Rosję, opowiada film pt. „Mantra – wspólne ¶piewanie” (Mantra – Sounds into Silence, 2017) w reż. Georgii Wyss. Ta współczesna wersja starodawnej indyjskiej praktyki medytacyjnej, zwanej kirtan, stała się fenomenem współczesno¶ci. Warto tu jednak zaznaczyć, że ¶piewanie mantr, pie¶ni czy hymnów wspólne jest wyznawcom wielu religii – od wisznuizmu przez sikhizm, buddyzm i kultury plemienne w Afryce i Amerykach aż po judaizm i chrze¶cijaństwo.
Siła mantr i muzyki
„Zainspirowała mnie muzyka Devy Premal i Mitena. Odkryłam ich w 2005 r. Wła¶nie poszukiwałam sposobu na odnalezienie równowagi w zabieganym życiu, w którym żonglowałam czasem tak, by starczyło go na pracę i dla dwójki moich dzieci. Zaczęłam medytować i chodzić na jogę. Powoli też zdawałam sobie sprawę, jak wielk± siłę ma muzyka w medytacji. To do¶wiadczenie pogłębiło się, gdy towarzyszyłam w chorobie mojej przyjaciółce, która umarła na raka w wieku 42 lat. W tym trudnym dla mnie czasie zagłębiłam się w muzyce Lamy Gyurme’a oraz Devy Premal i Mitena. Wzmocniłam się duchowo i udało mi się przej¶ć przez niezwykle trudne dla mnie do¶wiadczenie. Po raz pierwszy w życiu straciłam bardzo blisk± mi osobę”– tłumaczy Georgia Wyss.
„W następnych latach pogłębiałam swoje do¶wiadczenie zwi±zane z kirtanem. Zrozumiałam, że daje więcej niż tylko pocieszenie w trudnych czasach. Pomaga ludziom odnaleĽć siebie i swoje miejsce w ¶wiecie. Daje możliwo¶ć ponownego odkrycia w zatomizowanym, współczesnym ¶wiecie prawdziwej rado¶ci, akceptacji, własnej warto¶ci oraz przynależno¶ci do grupy”– powiedziała pani reżyser.
Snatam Kaur (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Kontrolowanie umysłu
Kirtan to praktyka medytacyjna polegaj±ca na grupowym powtarzaniu mantr lub hymnów w rytm melodii i przy akompaniamencie muzyki.
Słowo „mantra” składa się z dwóch sylab – „man” i „tra”; pochodz± od sanskryckich słów „manas”, czyli umysł i „trajem”, czyli wyzwolenie. Mantry maj± pomóc osi±gn±ć kontrolę nad umysłem. W grupowej praktyce mantry ¶piewa się często w akompaniamencie harmonium, klawiszowego instrumentu dętego, który przywieĽli w XIX wieku do Indii kolonizatorzy. Instrumentarium może być wzbogacone o gliniany bęben, bęben pakhawaj i cymbały. Ale s± wykonawcy, którzy akompaniuj± sobie na współczesnych instrumentach, np. gitarach i perkusji.
Wyss do swojego filmu zaprosiła pie¶niarzy oraz tych, którzy doznali korzy¶ci płyn±cych z uczestnictwa w kirtanie. Jedn± z tych osób jest Amerykanka Caren Fine, która Georgia spotkała podczas Omega Chant Festival. Caren, bizneswoman, która osi±gnęła sukces, opowiedziała, że przez długi czas poszukiwała sposobu na wzbogacenie życia. „Kirtan to dla mnie najgłębszy sposób medytacji. W jednej chwili tracę i odnajduję siebie” – opowiada Caren.
Kamera była też ¶wiadkiem sesji medytacyjnej z muzyk±, której przewodniczył Jai Uttal, w ciężkim więzieniu San Quentin, położonym nad Zatok± San Francisco. WięĽniowie mówili o niezwykłym, wyzwalaj±cym i uspokajaj±cym przeżyciu. Na twarzach ludzi, którzy odsiadywali długie wyroki za poważne przestępstwa, w trakcie kirtanu pojawiały się rado¶ć i spokój.
Jai Uttal w więzieniu San Quentin (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Naukowe badania
Psychiatra w Harvard Medical School John Denninger od lat bada wpływ medytacji na ludzi. Demonstruje w filmie, jak zmienia się obraz aktywno¶ci mózgu u osób, które regularnie medytuj±. Jak podkre¶la: „Na medytacje reaguje nie tylko mózg, ale całe ciało człowieka”. Praktyka pozwala na znacz±c± redukcję stresu, a co za tym idzie, niweluje zwi±zane z nim objawy psychosomatyczne. Podczas badań zaobserwowano ostatnio także, że u medytuj±cych od dłuższego czasu zachodziły zmiany w organizmie na poziomie komórek i ustępowały stany zapalne.
Od dawna wiadomo, że sam ¶piew przyczynia się do poprawy samopoczucia. Naukowcy udowodnili, że u ¶piewaj±cych następuje wyrzut hormonów przyjemno¶ci (endorfiny i oksytocyny) oraz odpowiedzialnego za obniżenie poziomu stresu kortyzolu. I jeszcze jedno – moc zapamiętywania. Gdy uczymy się tekstów mantr, rozwija się mózg, pamięć krótko- i długotrwała, funkcje kognitywne. Temu zjawisku po¶więcił swoje badania neurobiolog James Hartzell i nazwał je „Sanskrit Effect” (efekt sanskrytu).
Obudzić energię
Można przyjrzeć się ¶piewowi od strony przepływu energii. W ciele człowieka – wg hinduizmu i buddyzmu – znajduje się skomplikowany system energetyczny (kanały nadi), przez które przepływa prana, czyli energia życia. ¦pi ona u podstawy kręgosłupa. Gdy zostanie przebudzona, wznosi się przechodz±c przez siedem o¶rodków energetycznych, czyli czakr. Pi±ta z nich, emanuj±ca błękitem, to tzw. Vishuddha, to czakra gardła. Odpowiada za głos, komunikację z innymi oraz ekspresję. Jest także zwi±zana z wyborem ¶cieżki życiowej.
– Tradycyjnie mantry s± ¶piewane w cyklu 108 powtórzeń. Dlaczego 108? Zgodnie z Wedami, ¶więtymi księgami hinduizmu, nasze fizyczne i duchowe ciała zawieraj± 108 głównych nadi, czyli kanałów energetycznych. Gdy powtarzamy mantrę 108 razy, wibracja dĽwięków wypełnia wszystkie kanały energetyczne w naszym ciele i równoważy je. Im więcej ¶piewamy i powtarzamy jeden, szczególny dĽwięk, tym lepiej dostrajamy się do wibracji. Im głębiej wchodzimy w ¶wiat ¶piewania mantr, tym bliżej nam do ciszy, która jest naturalnie ze ¶piewem zwi±zana. Chwile ciszy to najcenniejszy prezent, jaki możemy sobie sprawić, który daje wewnętrzny spokój” – tłumaczy Deva Premal.
Deva, Miten i Manose (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Gwiazdy kirtanu
Kirtan ma swoje gwiazdy, na występy których przychodz± tłumy ludzi. Najpopularniejszy jest chyba Amerykanin Krishna Das. W 2013 r. był nominowany do nagrody Grammy. ¦piewa dla ludzi od 1996 r. Urodził się w 1947 r. jako Jeffrey Kagel na Long Island w Nowym Jorku. W latach sze¶ćdziesi±tych, tak jak wielu jego rówie¶ników, eksperymentował z narkotykami i grał w rockowych zespołach. W 1970 r. pojechał do Indii i został uczniem Maharaji (Neem Karoli Baba). Pod wpływem guru porzucił rockandrollowe życie i przyj±ł imię Krishna Das. Gdy w 1973 r. Maharaji zmarł, Amerykanin przeszedł załamanie, wrócił do USA i uzależnił się od kokainy. W latach dziewięćdziesi±tych znowu pojechał do Indii, by odmienić swoje życie. Tam poznał siłę ¶piewanych mantr i postanowił, że będzie się nimi dzielił z ludĽmi.
Deva Premal koncertuje razem z mężem, Mitenem, od 26 lat. Deva urodziła się w Niemczech. Mitena, brytyjskiego muzyka rockowego, poznała w Punie w Indiach, w instytucie Osho, gdzie uczyła się m.in. sztuki masażu i refleksologii. Jak opowiada Deva, mantry towarzyszyły jej już w łonie matki; ojciec ¶piewał ciężarnej żonie ulubion± Gayatri Mantra. W 2005 r. razem z Mitenem za¶piewała j± umieraj±cemu ojcu. Tak zamknęło się koło.
„Znaczenie mantry jest spraw± wtórn±. Słowo >>stół<< nie jest stołem. (…) Nie tłumaczmy na swój język słowa „ananda”, które w sanskrycie oznacza szczę¶cie i błogo¶ć. Je¶li jeste¶my wystarczaj±co wrażliwi, poczujemy energię zawarta w brzmieniu tego słowa. To działa na poziomie komórkowym” – mówi Deva Premal.
Ulubiona mantra Devy Permal liczy sobie kilka tysięcy lat i nazywana jest mantr± mantr. Mówi się, że otwiera czakrę trzeciego oka. Jej słowa brzmi±: Om Bhur Buvaha Svaha , Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yonaha , Prachodayath. Pojawiaj± się różne tłumaczenia tej mantry, generalnie to pro¶ba o o¶wiecenie.
Ciekawym artyst± jest MC Yogi, hiphopowiec, który w swojej twórczo¶ci ł±czy nowoczesne, miejskie rytmy z tekstami płyn±cymi z hinduistycznej tradycji. – Byłem dzieckiem, które sprawiało mnóstwo problemów, wyrzucili mnie ze szkoły, gdy miałem 17 lat. Niedługo potem odkryłem jogę i to kompletnie wywróciło moje życie do góry nogami – opowiadał w jednym z wywiadów. Potem pojechał zgłębiać wiedzę o jodze do Indii. Pytany, dlaczego poł±czył hip hop z jog± i mantrami odpowiada: „Jedn± z definicji jogi jest równoważenie opozycji, poszukiwanie harmonii i symetrii. Hip hop z tym współgra. Działa tak samo jak joga, która przetrwała dzięki tradycji mówionej”.
I jeszcze Snatam Kaur, amerykańska wokalistka i autorka tekstów. Urodziła się w USA, dok±d przeprowadziła się z Indii jej sikhijska rodzina. Kirtan przybliżyła jej matka, z któr± Snatam Kaur zaczęła grać i ¶piewać. Potem zgłębiała wiedzę w Indiach u guru swojej matki, Bhai Hari Singha. Skończyła też studia, jest z wykształcenia biochemiczk±..Od ponad 20 lat podróżuje po ¶wieci, koncertuje, uczy naad jogi i kundalini, nagrywa płyty. Snatam ¶piewa tradycyjne mantry i tworzy własne utwory, akompaniuje sobie m.in. na harmonium i gra na skrzypcach.
– ¦piewanie mantr sprawia, że odpływaj± kłopoty. Spływaj± na ciebie rado¶ć i spokój. Potem z tym wszystkim możesz wrócić do swojego życia i zmieniać otoczenie na lepsze. Mantry pomagaj± przezwyciężyć wszystkie wyzwania, które przed nami stoj± – mówi Snatam Kaur.
  baner fb
baner sklep 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± &ndash; UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć &ndash; której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE&reg; mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft