Moc kirtanu. Mantry, które ł±cz± i uzdrawiaj±
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Moc kirtanu. Mantry, które ł±cz± i uzdrawiaj±

  • pi±tek, 15 czerwca 2018
  • autor: Beata Zatońska
"Mantra to lekarstwo dla umysłu" – zapewnia raper MC Yogi. On, Krishna Das, Snatam Kaur i Deva Premal ¶piewaj± mantry w salach szczelnie wypełnionych publiczno¶ci±. Ludzie nie tylko słuchaj±, poddaj± się muzyce i ¶piewaj± razem z nimi. Licz±ce sobie tysi±ce lat słowa mantr maj± uzdrawiaj±c± moc i pomagaj± odnaleĽć drogę do samego siebie. A to jest szczególnie ważne we współczesnym, zachodnim ¶wiecie, gdzie nieustannie bombarduj± nas różne bodĽce.
O niezwykłym zjawisku Mantra Music Session, które podbiło Zachód i zdobywa teraz Rosję, opowiada film pt. „Mantra – wspólne ¶piewanie” (Mantra – Sounds into Silence, 2017) w reż. Georgii Wyss. Ta współczesna wersja starodawnej indyjskiej praktyki medytacyjnej, zwanej kirtan, stała się fenomenem współczesno¶ci. Warto tu jednak zaznaczyć, że ¶piewanie mantr, pie¶ni czy hymnów wspólne jest wyznawcom wielu religii – od wisznuizmu przez sikhizm, buddyzm i kultury plemienne w Afryce i Amerykach aż po judaizm i chrze¶cijaństwo.
Siła mantr i muzyki
„Zainspirowała mnie muzyka Devy Premal i Mitena. Odkryłam ich w 2005 r. Wła¶nie poszukiwałam sposobu na odnalezienie równowagi w zabieganym życiu, w którym żonglowałam czasem tak, by starczyło go na pracę i dla dwójki moich dzieci. Zaczęłam medytować i chodzić na jogę. Powoli też zdawałam sobie sprawę, jak wielk± siłę ma muzyka w medytacji. To do¶wiadczenie pogłębiło się, gdy towarzyszyłam w chorobie mojej przyjaciółce, która umarła na raka w wieku 42 lat. W tym trudnym dla mnie czasie zagłębiłam się w muzyce Lamy Gyurme’a oraz Devy Premal i Mitena. Wzmocniłam się duchowo i udało mi się przej¶ć przez niezwykle trudne dla mnie do¶wiadczenie. Po raz pierwszy w życiu straciłam bardzo blisk± mi osobę”– tłumaczy Georgia Wyss.
„W następnych latach pogłębiałam swoje do¶wiadczenie zwi±zane z kirtanem. Zrozumiałam, że daje więcej niż tylko pocieszenie w trudnych czasach. Pomaga ludziom odnaleĽć siebie i swoje miejsce w ¶wiecie. Daje możliwo¶ć ponownego odkrycia w zatomizowanym, współczesnym ¶wiecie prawdziwej rado¶ci, akceptacji, własnej warto¶ci oraz przynależno¶ci do grupy”– powiedziała pani reżyser.
Snatam Kaur (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Kontrolowanie umysłu
Kirtan to praktyka medytacyjna polegaj±ca na grupowym powtarzaniu mantr lub hymnów w rytm melodii i przy akompaniamencie muzyki.
Słowo „mantra” składa się z dwóch sylab – „man” i „tra”; pochodz± od sanskryckich słów „manas”, czyli umysł i „trajem”, czyli wyzwolenie. Mantry maj± pomóc osi±gn±ć kontrolę nad umysłem. W grupowej praktyce mantry ¶piewa się często w akompaniamencie harmonium, klawiszowego instrumentu dętego, który przywieĽli w XIX wieku do Indii kolonizatorzy. Instrumentarium może być wzbogacone o gliniany bęben, bęben pakhawaj i cymbały. Ale s± wykonawcy, którzy akompaniuj± sobie na współczesnych instrumentach, np. gitarach i perkusji.
Wyss do swojego filmu zaprosiła pie¶niarzy oraz tych, którzy doznali korzy¶ci płyn±cych z uczestnictwa w kirtanie. Jedn± z tych osób jest Amerykanka Caren Fine, która Georgia spotkała podczas Omega Chant Festival. Caren, bizneswoman, która osi±gnęła sukces, opowiedziała, że przez długi czas poszukiwała sposobu na wzbogacenie życia. „Kirtan to dla mnie najgłębszy sposób medytacji. W jednej chwili tracę i odnajduję siebie” – opowiada Caren.
Kamera była też ¶wiadkiem sesji medytacyjnej z muzyk±, której przewodniczył Jai Uttal, w ciężkim więzieniu San Quentin, położonym nad Zatok± San Francisco. WięĽniowie mówili o niezwykłym, wyzwalaj±cym i uspokajaj±cym przeżyciu. Na twarzach ludzi, którzy odsiadywali długie wyroki za poważne przestępstwa, w trakcie kirtanu pojawiały się rado¶ć i spokój.
Jai Uttal w więzieniu San Quentin (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Naukowe badania
Psychiatra w Harvard Medical School John Denninger od lat bada wpływ medytacji na ludzi. Demonstruje w filmie, jak zmienia się obraz aktywno¶ci mózgu u osób, które regularnie medytuj±. Jak podkre¶la: „Na medytacje reaguje nie tylko mózg, ale całe ciało człowieka”. Praktyka pozwala na znacz±c± redukcję stresu, a co za tym idzie, niweluje zwi±zane z nim objawy psychosomatyczne. Podczas badań zaobserwowano ostatnio także, że u medytuj±cych od dłuższego czasu zachodziły zmiany w organizmie na poziomie komórek i ustępowały stany zapalne.
Od dawna wiadomo, że sam ¶piew przyczynia się do poprawy samopoczucia. Naukowcy udowodnili, że u ¶piewaj±cych następuje wyrzut hormonów przyjemno¶ci (endorfiny i oksytocyny) oraz odpowiedzialnego za obniżenie poziomu stresu kortyzolu. I jeszcze jedno – moc zapamiętywania. Gdy uczymy się tekstów mantr, rozwija się mózg, pamięć krótko- i długotrwała, funkcje kognitywne. Temu zjawisku po¶więcił swoje badania neurobiolog James Hartzell i nazwał je „Sanskrit Effect” (efekt sanskrytu).
Obudzić energię
Można przyjrzeć się ¶piewowi od strony przepływu energii. W ciele człowieka – wg hinduizmu i buddyzmu – znajduje się skomplikowany system energetyczny (kanały nadi), przez które przepływa prana, czyli energia życia. ¦pi ona u podstawy kręgosłupa. Gdy zostanie przebudzona, wznosi się przechodz±c przez siedem o¶rodków energetycznych, czyli czakr. Pi±ta z nich, emanuj±ca błękitem, to tzw. Vishuddha, to czakra gardła. Odpowiada za głos, komunikację z innymi oraz ekspresję. Jest także zwi±zana z wyborem ¶cieżki życiowej.
– Tradycyjnie mantry s± ¶piewane w cyklu 108 powtórzeń. Dlaczego 108? Zgodnie z Wedami, ¶więtymi księgami hinduizmu, nasze fizyczne i duchowe ciała zawieraj± 108 głównych nadi, czyli kanałów energetycznych. Gdy powtarzamy mantrę 108 razy, wibracja dĽwięków wypełnia wszystkie kanały energetyczne w naszym ciele i równoważy je. Im więcej ¶piewamy i powtarzamy jeden, szczególny dĽwięk, tym lepiej dostrajamy się do wibracji. Im głębiej wchodzimy w ¶wiat ¶piewania mantr, tym bliżej nam do ciszy, która jest naturalnie ze ¶piewem zwi±zana. Chwile ciszy to najcenniejszy prezent, jaki możemy sobie sprawić, który daje wewnętrzny spokój” – tłumaczy Deva Premal.
Deva, Miten i Manose (fotos z filmu „Mantra – wspólne ¶piewanie” – materiały prasowe)
Gwiazdy kirtanu
Kirtan ma swoje gwiazdy, na występy których przychodz± tłumy ludzi. Najpopularniejszy jest chyba Amerykanin Krishna Das. W 2013 r. był nominowany do nagrody Grammy. ¦piewa dla ludzi od 1996 r. Urodził się w 1947 r. jako Jeffrey Kagel na Long Island w Nowym Jorku. W latach sze¶ćdziesi±tych, tak jak wielu jego rówie¶ników, eksperymentował z narkotykami i grał w rockowych zespołach. W 1970 r. pojechał do Indii i został uczniem Maharaji (Neem Karoli Baba). Pod wpływem guru porzucił rockandrollowe życie i przyj±ł imię Krishna Das. Gdy w 1973 r. Maharaji zmarł, Amerykanin przeszedł załamanie, wrócił do USA i uzależnił się od kokainy. W latach dziewięćdziesi±tych znowu pojechał do Indii, by odmienić swoje życie. Tam poznał siłę ¶piewanych mantr i postanowił, że będzie się nimi dzielił z ludĽmi.
Deva Premal koncertuje razem z mężem, Mitenem, od 26 lat. Deva urodziła się w Niemczech. Mitena, brytyjskiego muzyka rockowego, poznała w Punie w Indiach, w instytucie Osho, gdzie uczyła się m.in. sztuki masażu i refleksologii. Jak opowiada Deva, mantry towarzyszyły jej już w łonie matki; ojciec ¶piewał ciężarnej żonie ulubion± Gayatri Mantra. W 2005 r. razem z Mitenem za¶piewała j± umieraj±cemu ojcu. Tak zamknęło się koło.
„Znaczenie mantry jest spraw± wtórn±. Słowo >>stół<< nie jest stołem. (…) Nie tłumaczmy na swój język słowa „ananda”, które w sanskrycie oznacza szczę¶cie i błogo¶ć. Je¶li jeste¶my wystarczaj±co wrażliwi, poczujemy energię zawarta w brzmieniu tego słowa. To działa na poziomie komórkowym” – mówi Deva Premal.
Ulubiona mantra Devy Permal liczy sobie kilka tysięcy lat i nazywana jest mantr± mantr. Mówi się, że otwiera czakrę trzeciego oka. Jej słowa brzmi±: Om Bhur Buvaha Svaha , Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yonaha , Prachodayath. Pojawiaj± się różne tłumaczenia tej mantry, generalnie to pro¶ba o o¶wiecenie.
Ciekawym artyst± jest MC Yogi, hiphopowiec, który w swojej twórczo¶ci ł±czy nowoczesne, miejskie rytmy z tekstami płyn±cymi z hinduistycznej tradycji. – Byłem dzieckiem, które sprawiało mnóstwo problemów, wyrzucili mnie ze szkoły, gdy miałem 17 lat. Niedługo potem odkryłem jogę i to kompletnie wywróciło moje życie do góry nogami – opowiadał w jednym z wywiadów. Potem pojechał zgłębiać wiedzę o jodze do Indii. Pytany, dlaczego poł±czył hip hop z jog± i mantrami odpowiada: „Jedn± z definicji jogi jest równoważenie opozycji, poszukiwanie harmonii i symetrii. Hip hop z tym współgra. Działa tak samo jak joga, która przetrwała dzięki tradycji mówionej”.
I jeszcze Snatam Kaur, amerykańska wokalistka i autorka tekstów. Urodziła się w USA, dok±d przeprowadziła się z Indii jej sikhijska rodzina. Kirtan przybliżyła jej matka, z któr± Snatam Kaur zaczęła grać i ¶piewać. Potem zgłębiała wiedzę w Indiach u guru swojej matki, Bhai Hari Singha. Skończyła też studia, jest z wykształcenia biochemiczk±..Od ponad 20 lat podróżuje po ¶wieci, koncertuje, uczy naad jogi i kundalini, nagrywa płyty. Snatam ¶piewa tradycyjne mantry i tworzy własne utwory, akompaniuje sobie m.in. na harmonium i gra na skrzypcach.
– ¦piewanie mantr sprawia, że odpływaj± kłopoty. Spływaj± na ciebie rado¶ć i spokój. Potem z tym wszystkim możesz wrócić do swojego życia i zmieniać otoczenie na lepsze. Mantry pomagaj± przezwyciężyć wszystkie wyzwania, które przed nami stoj± – mówi Snatam Kaur.
  baner fb
baner sklep 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019, Ceny Specjalne tylko do 1 lutego!

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Zen we wnętrzach

Prostota, minimalizm i harmonia to główne filary stylu zen w architekturze. Nie oznacza to jednak, że w pomieszczeniach nie ma mebli i wszystkie ¶ciany s± białe. Aby urz±dzić wnętrze inspirowane stylem zen wystarczy kierować się kilkoma zasadami. Oto one. ...

Dwa tygodnie na jogę

Dwa tygodnie na zdrowie. Wprowadzaj±c jedn± mał± zmianę w swoim tygodniowym planie i wpisuj±c tam jogę, możesz sprawić, że zmieni się całe twoje życie. SprawdĽ i przekonaj się sam. 10 rzeczy, które możesz odnotować, ćwicz±c jogę każdego dnia, przez dwa tygodnie. ...

Korekta w jodze. Seksualne i fizyczne nadużycia (film) #metoo cz. I

Zmowa milczenia przerwana - Matthew Sweeney, jeden z najwybitniejszych nauczycieli Ashtanga jogi publikuje otwarty list, w którym przyznaje się do tolerowania przez nauczycieli i ¶rodowiska Ashtanga jogi seksualnch nadużyć i niebezpiecznych, uszkadzaj±cych uczniów korekt dokonywanych przez guru Asth...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum &ndash; od głowy po stopy, od przodu w tył &ndash; bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± &ndash; UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć &ndash; której pra...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2019
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft