Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Mantry i ich znaczenie

 • ¶roda, 12 lipca 2017
 • autor: Anna Jędruch
 • opracował: Anna Jędruch
Wszystkie dĽwięki, które nas otaczaj±, można ocenić pod k±tem mantralnym. S± to na ogół chaotyczne drgania, częstokroć szkodliwe dla nas. Jednakże słyszymy także dĽwięki, które wpływaj± na nas koj±co. Tak działaj± wła¶nie mantry.
Możemy dokonywać wyboru i szukać dla siebie tylko tych dĽwięków, które wywołuj± w nas „dobre wibracje”. Natomiast to, co możemy nazwać jog± dĽwiękow± to wykorzystanie dĽwięków w formie mantr, przy czym dĽwięki, które s± wykorzystane do leczenia organizmu s± wytwarzane przez sam organizm. 
Mantra może mieć postać dĽwięku, słowa lub poł±czenia kilku słów. W pewien sposób działa jak „magiczna” formuła, ale nie należy jej traktować jako modlitwy. Etymologia słowa mantra wskazuje proces my¶lenia, pracę z umysłem. Termin ten wywodzi się od rdzenia „man” – oznaczaj±cego „my¶leć, my¶l” oraz sufiksu „tra” – „wznie¶ć lub ochraniać”, wskazuj±cego na sposób czy narzędzie, przy pomocy którego dany proces się odbywa. Najważniejsze w niej jest więc to, że pomaga wyciszyć umysł, skoncentrować się a także usprawnić proces oddychania.
 
Mantra jest bardzo istotnym elementem pranajamy. Starożytne teksty bowiem opisuj± pranajamę jako osi±gane za pomoc± mantry zjednoczenie oddechu i umysłu. Wydawanie dĽwięku towarzyszy przecież oddychaniu, a zatem w naturalny sposób ł±czy się z oczyszczaj±cym procesem pranajamy. Intonowanie mantry pozwala skupić my¶li, a także wyregulować oddech. Generujemy dĽwięk wydychaj±c powietrze, a więc odgłos mantry może być substytutem długiego wydechu. Wydawanie jednostajnego i długiego dĽwięku nie jest możliwe w przypadku, gdy nie potrafimy kontrolować swojego oddychania.
Je¶li ciało człowieka będzie odprężone (przy zachowaniu spionizowanej pozycji kręgosłupa), wypowiadaniu lub wy¶piewywaniu samogłosek będzie towarzyszyło uczucie rezonowania w różnych obszarach ciała. To kolejna ważna cecha mantry.
W przypadku mantr duże znaczenie maj± powtórzenia, i to, że musz± działać rytmicznie, a z drugiej strony liczy się sama ich sama dĽwiękowa postać.
 
Nawet pojedyncze głoski maj± swoje działanie mantralne i powoduj± drgania:
 • M – w obrębie szyi
 • I – w obrębie klatki piersiowej (drgania pionowe)
 • U – w dolnej partii jamy brzusznej
 • A – w obrębie klatki piersiowej (drgania poziome)
 • O – w górnej czę¶ci jamy brzusznej
 • Ui – w obrębie miednicy (narz±dy płciowe) 
Mantra może być potężnym narzędziem pomagaj±cym w osi±gnięciu wewnętrznej harmonii. Już starożytni szamani posługiwali się dĽwiękiem w leczeniu chorób, poprzez ¶piewanie dĽwięków i mantr o odpowiedniej wysoko¶ci i częstotliwo¶ci.
Mantry s± zazwyczaj przekazywane z mistrza na ucznia i trudno odnaleĽć jaki¶ historyczny pocz±tek przekazu. Istnieje przekonanie o duchowej potencji mantry i jej pochodzeniu z „niematerialnego” ¶wiata.
W tradycji tantrycznej wierzy się w istnienie transcendentnej, dĽwiękowej sfery rzeczywisto¶ci, zwanej ¶abdabrahman. Jest ona swego rodzaju matryc± rzeczywisto¶ci, przyczyn± i podstaw± istnienia, z której rozwinęła się rzeczywisto¶ć obiektywna. ¬ródłem pierwszego poruszenia była pierwsza wibracja, która nie miała żadnej przyczyny.
 
Mantrę wykorzystuje się przede wszystkim do medytacji. Przyjmuje się wtedy zazwyczaj pozycje savasany i praktykuje, utrzymuj±c w my¶lach specjalne słowo – mantrę. Można intonować j± jednakże na kilka sposobów. Jednym z nich jest wypowiadanie jej na głos, inn± metoda jest Japa Yoga – technika medytacyjna polegaj±ca na zaangażowaniu także języka, palców, uszu. Wynika ona z rozumienia faktu, iż zewnętrzna percepcja zmysłowa kształtuje ¶wiadomo¶ć. Yapa Yoga polega na intonowaniu mantry z udziałem zmysłu dotyku (palce) jak również zmysłu słuchu (uszy) i wykorzystuje się do niej korale medytacyjne. 
Mantra OM
Najbardziej znan± spo¶ród mantr jest mantra OM. „Ta sylaba jest najwyższa. Kto j± pojmie, ten zaspokoi wszystkie swe pragnienia” - głosi Upaniszada Kathaka. Upaniszada Mandukja podaje ¶cisłe dane, co do czterech stanów ¶wiadomo¶ci i rozpowszechnia tajemnicę tej sylaby. OM to symbol ostatecznej rzeczywisto¶ci. Nie jest to zwykła sylaba, ale najwyższa boska siła, która otwiera dostęp do wielu płaszczyzn interpretacyjnych. OM (A-U-M) odzwierciedla trzy kosmiczne stany: tworzenia, trwania i niszczenia. Uosabiaj± je trzy hinduskie bóstwa: Brahma (Bóg Stwórca), Wisznu (Bóg ochraniaj±cy ¶wiat) i Siwa (Bóg niszczyciel). W innej interpretacji A-U-M to symbol trzech stanów ¶wiadomo¶ci: w stanie czuwania, snu z marzeniami i snu bez marzeń sennych. Medytacja tego dĽwięku to tworzenie poł±czenia pomiędzy własnym Ja (atman) a uniwersalnym Ja (Brahman). Tę sylabę można uznać za Ľródło wszystkim mantr. Każde wypowiedziane słowo wypływa wła¶nie z OM. Podstawow± jej form± s± wibracje. W intonacji dĽwięki O i M maj± tę sam± długo¶ć. Mantra ta drga w górnej czę¶ci klatki piersiowej, w gardle oraz w czaszce do wysoko¶ci czoła.
 
Mantry Bidża
Mantry Bidża, zwane także pierwotnymi lud rdzennymi, odzwierciedlaj± pierwotne siły, których manifestacja może nast±pić w ¶wiecie materialnym. Każda z nich to inne przeżycie dĽwiękowe, ponadto każda tworz±ca je litera kryje informacje energetyczne, np. R – oznacza bogactwo, I – spełnienie, M – bezgraniczno¶ć. Niektóre mantry bidża mog± pobudzać przyporz±dkowane im czakry. Oto one:
 • LAM – czakram podstawy
 • WAM – czakram sakralny
 • RAM – czakram splotu słonecznego
 • JAM – czakram serca
 • OM – czakram czoła (trzecie oko) 
So’ham
Mantra oznacza dosłownie On [to]ja, co można rozumieć jako : Ja jestem Nim, Jestem nie¶mierteln± istot±, itp. So’ham znajduje swoje zastosowanie jako mantra oddechu. Odpowiada naturalnemu dĽwiękowi oddychania, a nawet jest podstaw± tej czynno¶ci, a więc i życia. Istnieje prze¶wiadczenie, że So’ham uruchamia proces oddychania w chwili narodzin. Każdy nasz oddech według tej koncepcji to powtarzanie tej wła¶nie mantry. Została nazwana „wspólnym dĽwiękiem” komórek ciała. W fazie wdechu (so) człowieka napełnia bosko¶ć, natomiast w fazie wydechu(ham) wszystkie komórki ciała dopasowuj± swoj± częstotliwo¶ć drgań do rytmów kosmosu.
Istniej± także mantry utworzone z poł±czenia słów, których znaczenie nie do końca jest jasne. Często zawieraj± takie sylaby jak Om, Ah, Hum. Istniej± próby pojmowania znaczenia tych sylab, którym przyporz±dkowano kolejno reprezentacje w postaciach: Buddy Amitabha (Budda ¶wiatła, lito¶ci i m±dro¶ci), Bodhisattwy Awalokite¶wary (energia współczucia), Padmsambhawy (założyciel buddyzmu tybetańskiego), b±dĽ w kategoriach, które oczyszczaj±: ciało, mowa, umysł. 
Mantra Gayatri 
Za naj¶więtsz± mantrę wedyjsk± uważa się mantrę Gayatri. Jej twórc± jest riszi Wi¶wamitra i pochodzi z Rygwedy sprzed wielu tysięcy lat. Jest nazywana Matk± Wed, ponieważ według duchowej nauki jest form± powstał± z dĽwięku OM, który pochodzi z serca Brahmy. Przez długi czas znali j± tylko wtajemniczeni, dzi¶ jest recytowana na Wschodzie i Zachodzie. 
Niektórzy przyjmuj±, że poprzez wypowiadanie mantr nawołujemy imiona konkretnego boga i w ten sposób możemy się poł±czyć na przykład z energi± m±dro¶ci Buddy, nawet w sytuacji, gdy nic nie wiemy o tym znaczeniu mantry ( o ile takie znaczenie istnieje) i danym bogu. Jakiekolwiek znaczenia przypiszemy mantrom, z pewno¶ci± możemy odnie¶ć z nich pożytek. Słuchanie mantr może być bardzo relaksuj±ce i można je traktować jako rodzaj podkładu muzycznego do relaksacji czy wykonywania codziennych zajęć. Może się także przydać do medytacji, jako jaki¶ punkt oparcia, w sytuacji je¶li nie zupełnie potrafimy wej¶ć w stan „bez my¶lenia".
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft