Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja

  • pi±tek, 9 paĽdziernika 2009
  • autor: Anna Golatowska
26 wrze¶nia 2009 r. w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seminarium terapii jog±. Po¶więcone było diagnozie. Prowadz±cy, Maciej Wielobób, przedstawił koncepcję terapii jog±, ideę zapocz±tkowan± przez T. Krishnamacharya w XX wieku. Maciej mówił o tym, że proces leczenia jog± jest procesem obserwowania w celu rozpoznawania i eliminowania czynników, które nie s± w równowadze. 
Maciej opowiedział uczestnikom seminarium o twórcy koncepcji terapii jog± - T. Krishnamacharya. Przedstawiał go jako wszechstronnie wykształconego człowieka, który szukał najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się od cierpienia. Poszukuj±c – studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Pomimo, że mógł zostać rektorem każdego uniwersytetu indyjskiego, zdecydował się po¶więcić mało wówczas popularnej jodze. Dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił jodze ¶wietno¶ć i przełożył na jej język również najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie.
W terapii jog± kładł nacisk na indywidualizację nauczania, dostosowywał ¶rodki lecznicze do potrzeb ucznia (zarówno asany, jak i dietę, zioła, olejki, odpowiedni± medytację, zalecał zmianę trybu życia).
W praktyce manipulował nie tylko rodzajem asan, ale również dynamik± praktyki oraz różnymi wzorcami oddychania. Diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała wszystkie dziedziny życia.
I wła¶nie na indywidualnym podej¶ciu do praktykuj±cego Maciej skupił się w dalszej czę¶ci seminarium. Zacz±ł od znaczenia samoobserwacji. Bez samoobserwacji - zarówno ustawienia ciała, oddechu jak również stanu umysłu - praktyka jogi staje się bezmy¶lna i mechaniczna. Maciej zalecił konkretne zagadnienia do obserwacji. Podkre¶lił, że oddech podczas praktyki asan powinien być rytmiczny, wydłużony, płynny i miękki. Jeżeli tak nie jest, należałoby poszukać Ľródła napięcia. Oddech musi pozostać zsynchronizowany z ruchem. Po sposobie wielobob 1oddychania jeste¶my w stanie orzec, czy i w jakim stopniu nasz układ nerwowy jest obci±żony. Dowiedzieli¶my się również jak podczas praktyki obserwować stopy, łydki, kolana, uda, miednicę, brzuch, kręgosłup, tułów, barki, szyje i głowę. Otrzymali¶my pomocniczy zestaw pytań, pozwalaj±cych przeprowadzić obserwację w danej pozycji. Powinni¶my również zwrócić uwagę na miejsca, których nie jeste¶my w stanie poczuć, gdzie nie dociera nasza ¶wiadomo¶ć. Istotne w pozycjach jest to, czy stoimy w niej stabilnie, czy czujemy się wygodnie, czy mamy zaburzenia równowagi, jak oceniamy swoj± siłę, elastyczno¶ć w pozycjach.
My¶lę, że powyższe uwagi skłoni± wszystkich obecnych na seminarium do analizy praktyki własnej i dokonania samoobserwacji jej istotnych elementów.
 
wielobob 3Dla mnie szczególnie interesuj±cy okazał się fragment wykładu o obserwacji stanu umysłu w praktyce i jego zgodno¶ci z wykonywan± asan±. Zastanawiałam się, czy mój umysł jest spokojny i wyciszony przy skłonach do przodu, czy aktywny i pełen energii w wygięciach do tyłu, stabilny w pozycjach stoj±cych, czy też te stany nie s± przesadzone.
Co robię nie tak, że spokój przechodzi w przygnębienie, a aktywno¶ć w nadmierne pobudzenie?
Po wykładzie Maćka postanowiłam poszukać Ľródła i podj±ć odpowiedni± pracę, aby problem usun±ć.
Maciek mówił o tym, że należy nie tylko obserwować powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała, ale również pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem. Dowiedzieli¶my się, jak obserwować (samodzielnie, z pomoc± lustra, z pomoc± drugiej osoby) i kiedy obserwować. Proces samoobserwacji powinien wg Macka być nieprzerwany. Obserwujemy się przed wej¶ciem do pozycji, w trakcie wchodzenia, podczas trwania w asanie, podczas wychodzenia i po wykonaniu asany.
Wszelkie powyższe uwagi można odnie¶ć do samego siebie i do obserwacji ucznia. Maciek przedstawił przykładowy schemat diagnozy w terapii jog± oraz zaproponował ocenę postawy ciała, ocenę bólu, jeżeli taki istnieje. Ocena postawy ciała ucznia poddaj±cego się terapii jog± jest niezbędna. Natomiast ból jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż najczę¶ciej decyduje o tym, że osoba podejmuje praktykę jogi szukaj±c skutecznej terapii.
Maciek przedstawił nam rodzaje bólu, maj±c na względzie fakt, że czasem lokalizacja bólu może dać hipotezę na temat jego pochodzenia. Zaznaczył, że nie wyklucza to ani nie eliminuje konsultacji lekarskiej, ponieważ nauczyciel zajmuj±cy się terapi± jog± nie jest lekarzem i o tym też powinni¶my pamiętać, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele.
Bardzo ciekawym okazał się prezentowany przez Maćka kwestionariusz wywiadu w zakresie terapii jog±. 18 punktów w kwestionariuszu daje w miarę pełny obraz osoby poddaj±cej się terapii jog±. Analizowali¶my wspólnie trzy przykładowe wypełnione kwestionariusze, dyskutowali¶my te rzeczywiste przypadki, wyci±gali¶my wnioski, które można uzyskać, analizuj±c konkretne odpowiedzi.
wielobob 4Reasumuj±c, cztery godziny seminarium nie wyczerpało na pewno tematu diagnozy w terapii jog±. Wykład Maćka skłaniał do refleksji, zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zarówno w kwestii własnej praktyki, jak również diagnozowania i nauczania innych. Maciek, który zgłębia stale temat jogi, studiuje klasyczne teksty, anatomię, filozofię i psychologię, nie tylko zna doskonale temat, ale także nadaje każdemu spotkaniu z nim jedyn± w swym rodzaju atmosferę.
Po zakończonym wykładzie, uczestnicy nadal zadawali pytania, rozmawiali z Maćkiem. Mnie również nasuwały się liczne pytania. Od kilku lat praktykuję systematycznie jogę, ale dopiero na tym wykładzie u¶wiadomiłam sobie, jak istotn± rolę odgrywa synchronizacja nie tylko ciała z oddechem, ale i umysłem. Przekonałam się (na przykładzie kolegi, który odważył się zdj±ć podkoszulek i poddał diagnozie swoje napięcia na plecach), że nawet osoby kilka lat praktykuj±ce mog± borykać się z różnymi napięciami w ciele i dowiedziałam się, jak im przeciwdziałać.
Maciek potrafi pokazać, jak wiele elementów składa się na dobr± praktykę i jak istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwo¶ci.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na dalsze seminaria. Mam nadzieję, że za miesi±c spotkamy się w podobnej atmosferze z prowadz±cym seminarium.

Anna Golatowska
Przemy¶l
Seminaria terapii z jog± odbywaj± się w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba,
info: http://www.joga-krakow.pl


 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Rozpoczynamy zapisy na II Edycję ! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawnia...

„Pyt” – duński sposób na stres

Co to jest szczę¶cie? To pytanie godne filozofów. Jogin odpowie, że trzeba przestrzegać jamów i nijamów; buddysta opowie o zaletach medytacji transcendentalnej. Czytelnicy poradników z kolei powołaj± się na duński sposób tworzenia przyjemnej atmosfery, czyli "hygge". Okazuje się jednak, że Duńczycy ...

Tajemnice „mię¶nia duszy”

Psoas, czyli "mięsień duszy". Jego nazwa brzmi jak zaklęcie. Okazuje się, że ma niezwykł±, choć nie tajemn±, bo zbadan± przez naukowców moc. Gdy się j± odkryje i zadba o psoas, łatwiej będzie zapanować nad zdrowiem ciała i emocji. O tym, jak ważny jest psoas, wiedz± jogini, psychoterapeuci i ci, któ...

Porz±dek w domu i w życiu

Posiadanie w domu tylko i wył±cznie rzeczy, które sprawiaj± nam rado¶ć. Fajnie brzmi, prawda? To jak to zrobić? Zen naucza, że minimalizm wnętrza i czysto¶ć miejsca, w którym żyjemy, wpływaj± na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz znajduj± odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniac...

Kurs nauczycielski jogi. Szkolenie przygotowawcze.

Czy my¶lała/e¶ kiedy¶ o tym, aby zostać w przyszło¶ci nauczycielem jogi? Chciałby¶ posiadać takie umiejętno¶ci jak Twój ulubiony nauczyciel i pracować w gronie inspiruj±cych ludzi? Wydaje Ci się, że jest to ciekawe zajęcie i wspaniała ¶cieżka rozwoju, ale masz obawy, że Twoje umiejętno¶ci i wied...

Jaki Nett w Polsce - fotorelacja z Międzynarodowego Konwentu Jogi 2019

Za nami intensywny weekend jogowy ze wspaniał± nauczycielk± z USA - Jaki Nett, wieloletni± uczennic± B.K.S. Iynegra, w stopniu nauczycielskim Senior I. Konwent zgromadził 250 entuzjastów jogi z całej Polski i z zagranicy. Dzięki wspaniałym, zaangażowanym uczestnikom Jaki Nett wyjechała zachwycona. S...

Bos± stop± przez zimę

Stopy zwracaj± nasz± uwagę wła¶ciwie głównie latem, kiedy chcemy założyć sandałki lub klapki. Latem często też chodzimy boso po plażowym piasku, le¶nej trawie czy ziemi. Dbamy o stopy w sensie estetycznym. Zim± wkładamy na nie grube skarpety i zapominamy o ich istnieniu. Tymczasem w medycynie Wschod...

Joga to nie wy¶cig ani zawody na najlepiej wygl±daj±c± asanę.

Zwolenników jogi przybywa wprost proporcjonalnie do stereotypów powstaj±cych na jej temat. Mój ulubiony i zarazem najczę¶ciej powtarzany, to poczucie, że zanim skorzysta się z zajęć jogi, trzeba już co¶ na ten temat wiedzieć, umieć, wcze¶niej się przygotować, rozci±gn±ć, i¶ć najpierw na stretching i...

Joga na receptę

Ro¶nie popularno¶ć jogi w ¶rodowisku medycznym na ¶wiecie. Jej dobroczynny wpływ na pacjentów docenili m.in. brytyjscy medycy, którzy wzięli udział w po¶więconej jodze konferencji zorganizowanej w Londynie w dniach 15-17 lutego. Lekarze, którzy poznali móc jogi, chc± j± przepisywać na receptę. ...

Joga na co dzień z premierem Indii

"Joga to podarek Indii dla całego ¶wiata. Niesie ze sob± zdrowie, dobrostan i pokój. Ł±czy w szczę¶ciu odległe od siebie narody" – mówił Narendra Modi. "Mój dzień rozpoczyna się od jogi. Ma dobroczynne wpływ na mój umysł i ciało". Je¶li kto¶ chce go na¶ladować, wystarczy poszukać w sieci klipó...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft