Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja

  • pi±tek, 9 paĽdziernika 2009
  • autor: Anna Golatowska
26 wrze¶nia 2009 r. w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seminarium terapii jog±. Po¶więcone było diagnozie. Prowadz±cy, Maciej Wielobób, przedstawił koncepcję terapii jog±, ideę zapocz±tkowan± przez T. Krishnamacharya w XX wieku. Maciej mówił o tym, że proces leczenia jog± jest procesem obserwowania w celu rozpoznawania i eliminowania czynników, które nie s± w równowadze. 
Maciej opowiedział uczestnikom seminarium o twórcy koncepcji terapii jog± - T. Krishnamacharya. Przedstawiał go jako wszechstronnie wykształconego człowieka, który szukał najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się od cierpienia. Poszukuj±c – studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Pomimo, że mógł zostać rektorem każdego uniwersytetu indyjskiego, zdecydował się po¶więcić mało wówczas popularnej jodze. Dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił jodze ¶wietno¶ć i przełożył na jej język również najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie.
W terapii jog± kładł nacisk na indywidualizację nauczania, dostosowywał ¶rodki lecznicze do potrzeb ucznia (zarówno asany, jak i dietę, zioła, olejki, odpowiedni± medytację, zalecał zmianę trybu życia).
W praktyce manipulował nie tylko rodzajem asan, ale również dynamik± praktyki oraz różnymi wzorcami oddychania. Diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała wszystkie dziedziny życia.
I wła¶nie na indywidualnym podej¶ciu do praktykuj±cego Maciej skupił się w dalszej czę¶ci seminarium. Zacz±ł od znaczenia samoobserwacji. Bez samoobserwacji - zarówno ustawienia ciała, oddechu jak również stanu umysłu - praktyka jogi staje się bezmy¶lna i mechaniczna. Maciej zalecił konkretne zagadnienia do obserwacji. Podkre¶lił, że oddech podczas praktyki asan powinien być rytmiczny, wydłużony, płynny i miękki. Jeżeli tak nie jest, należałoby poszukać Ľródła napięcia. Oddech musi pozostać zsynchronizowany z ruchem. Po sposobie wielobob 1oddychania jeste¶my w stanie orzec, czy i w jakim stopniu nasz układ nerwowy jest obci±żony. Dowiedzieli¶my się również jak podczas praktyki obserwować stopy, łydki, kolana, uda, miednicę, brzuch, kręgosłup, tułów, barki, szyje i głowę. Otrzymali¶my pomocniczy zestaw pytań, pozwalaj±cych przeprowadzić obserwację w danej pozycji. Powinni¶my również zwrócić uwagę na miejsca, których nie jeste¶my w stanie poczuć, gdzie nie dociera nasza ¶wiadomo¶ć. Istotne w pozycjach jest to, czy stoimy w niej stabilnie, czy czujemy się wygodnie, czy mamy zaburzenia równowagi, jak oceniamy swoj± siłę, elastyczno¶ć w pozycjach.
My¶lę, że powyższe uwagi skłoni± wszystkich obecnych na seminarium do analizy praktyki własnej i dokonania samoobserwacji jej istotnych elementów.
 
wielobob 3Dla mnie szczególnie interesuj±cy okazał się fragment wykładu o obserwacji stanu umysłu w praktyce i jego zgodno¶ci z wykonywan± asan±. Zastanawiałam się, czy mój umysł jest spokojny i wyciszony przy skłonach do przodu, czy aktywny i pełen energii w wygięciach do tyłu, stabilny w pozycjach stoj±cych, czy też te stany nie s± przesadzone.
Co robię nie tak, że spokój przechodzi w przygnębienie, a aktywno¶ć w nadmierne pobudzenie?
Po wykładzie Maćka postanowiłam poszukać Ľródła i podj±ć odpowiedni± pracę, aby problem usun±ć.
Maciek mówił o tym, że należy nie tylko obserwować powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała, ale również pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem. Dowiedzieli¶my się, jak obserwować (samodzielnie, z pomoc± lustra, z pomoc± drugiej osoby) i kiedy obserwować. Proces samoobserwacji powinien wg Macka być nieprzerwany. Obserwujemy się przed wej¶ciem do pozycji, w trakcie wchodzenia, podczas trwania w asanie, podczas wychodzenia i po wykonaniu asany.
Wszelkie powyższe uwagi można odnie¶ć do samego siebie i do obserwacji ucznia. Maciek przedstawił przykładowy schemat diagnozy w terapii jog± oraz zaproponował ocenę postawy ciała, ocenę bólu, jeżeli taki istnieje. Ocena postawy ciała ucznia poddaj±cego się terapii jog± jest niezbędna. Natomiast ból jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż najczę¶ciej decyduje o tym, że osoba podejmuje praktykę jogi szukaj±c skutecznej terapii.
Maciek przedstawił nam rodzaje bólu, maj±c na względzie fakt, że czasem lokalizacja bólu może dać hipotezę na temat jego pochodzenia. Zaznaczył, że nie wyklucza to ani nie eliminuje konsultacji lekarskiej, ponieważ nauczyciel zajmuj±cy się terapi± jog± nie jest lekarzem i o tym też powinni¶my pamiętać, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele.
Bardzo ciekawym okazał się prezentowany przez Maćka kwestionariusz wywiadu w zakresie terapii jog±. 18 punktów w kwestionariuszu daje w miarę pełny obraz osoby poddaj±cej się terapii jog±. Analizowali¶my wspólnie trzy przykładowe wypełnione kwestionariusze, dyskutowali¶my te rzeczywiste przypadki, wyci±gali¶my wnioski, które można uzyskać, analizuj±c konkretne odpowiedzi.
wielobob 4Reasumuj±c, cztery godziny seminarium nie wyczerpało na pewno tematu diagnozy w terapii jog±. Wykład Maćka skłaniał do refleksji, zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zarówno w kwestii własnej praktyki, jak również diagnozowania i nauczania innych. Maciek, który zgłębia stale temat jogi, studiuje klasyczne teksty, anatomię, filozofię i psychologię, nie tylko zna doskonale temat, ale także nadaje każdemu spotkaniu z nim jedyn± w swym rodzaju atmosferę.
Po zakończonym wykładzie, uczestnicy nadal zadawali pytania, rozmawiali z Maćkiem. Mnie również nasuwały się liczne pytania. Od kilku lat praktykuję systematycznie jogę, ale dopiero na tym wykładzie u¶wiadomiłam sobie, jak istotn± rolę odgrywa synchronizacja nie tylko ciała z oddechem, ale i umysłem. Przekonałam się (na przykładzie kolegi, który odważył się zdj±ć podkoszulek i poddał diagnozie swoje napięcia na plecach), że nawet osoby kilka lat praktykuj±ce mog± borykać się z różnymi napięciami w ciele i dowiedziałam się, jak im przeciwdziałać.
Maciek potrafi pokazać, jak wiele elementów składa się na dobr± praktykę i jak istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwo¶ci.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na dalsze seminaria. Mam nadzieję, że za miesi±c spotkamy się w podobnej atmosferze z prowadz±cym seminarium.

Anna Golatowska
Przemy¶l
Seminaria terapii z jog± odbywaj± się w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba,
info: http://www.joga-krakow.pl


 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft