Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seminarium terapii jog± z Maciejem Wielobobem - relacja

  • pi±tek, 9 paĽdziernika 2009
  • autor: Anna Golatowska
26 wrze¶nia 2009 r. w Krakowie w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seminarium terapii jog±. Po¶więcone było diagnozie. Prowadz±cy, Maciej Wielobób, przedstawił koncepcję terapii jog±, ideę zapocz±tkowan± przez T. Krishnamacharya w XX wieku. Maciej mówił o tym, że proces leczenia jog± jest procesem obserwowania w celu rozpoznawania i eliminowania czynników, które nie s± w równowadze. 
Maciej opowiedział uczestnikom seminarium o twórcy koncepcji terapii jog± - T. Krishnamacharya. Przedstawiał go jako wszechstronnie wykształconego człowieka, który szukał najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się od cierpienia. Poszukuj±c – studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Pomimo, że mógł zostać rektorem każdego uniwersytetu indyjskiego, zdecydował się po¶więcić mało wówczas popularnej jodze. Dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił jodze ¶wietno¶ć i przełożył na jej język również najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie.
W terapii jog± kładł nacisk na indywidualizację nauczania, dostosowywał ¶rodki lecznicze do potrzeb ucznia (zarówno asany, jak i dietę, zioła, olejki, odpowiedni± medytację, zalecał zmianę trybu życia).
W praktyce manipulował nie tylko rodzajem asan, ale również dynamik± praktyki oraz różnymi wzorcami oddychania. Diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała wszystkie dziedziny życia.
I wła¶nie na indywidualnym podej¶ciu do praktykuj±cego Maciej skupił się w dalszej czę¶ci seminarium. Zacz±ł od znaczenia samoobserwacji. Bez samoobserwacji - zarówno ustawienia ciała, oddechu jak również stanu umysłu - praktyka jogi staje się bezmy¶lna i mechaniczna. Maciej zalecił konkretne zagadnienia do obserwacji. Podkre¶lił, że oddech podczas praktyki asan powinien być rytmiczny, wydłużony, płynny i miękki. Jeżeli tak nie jest, należałoby poszukać Ľródła napięcia. Oddech musi pozostać zsynchronizowany z ruchem. Po sposobie wielobob 1oddychania jeste¶my w stanie orzec, czy i w jakim stopniu nasz układ nerwowy jest obci±żony. Dowiedzieli¶my się również jak podczas praktyki obserwować stopy, łydki, kolana, uda, miednicę, brzuch, kręgosłup, tułów, barki, szyje i głowę. Otrzymali¶my pomocniczy zestaw pytań, pozwalaj±cych przeprowadzić obserwację w danej pozycji. Powinni¶my również zwrócić uwagę na miejsca, których nie jeste¶my w stanie poczuć, gdzie nie dociera nasza ¶wiadomo¶ć. Istotne w pozycjach jest to, czy stoimy w niej stabilnie, czy czujemy się wygodnie, czy mamy zaburzenia równowagi, jak oceniamy swoj± siłę, elastyczno¶ć w pozycjach.
My¶lę, że powyższe uwagi skłoni± wszystkich obecnych na seminarium do analizy praktyki własnej i dokonania samoobserwacji jej istotnych elementów.
 
wielobob 3Dla mnie szczególnie interesuj±cy okazał się fragment wykładu o obserwacji stanu umysłu w praktyce i jego zgodno¶ci z wykonywan± asan±. Zastanawiałam się, czy mój umysł jest spokojny i wyciszony przy skłonach do przodu, czy aktywny i pełen energii w wygięciach do tyłu, stabilny w pozycjach stoj±cych, czy też te stany nie s± przesadzone.
Co robię nie tak, że spokój przechodzi w przygnębienie, a aktywno¶ć w nadmierne pobudzenie?
Po wykładzie Maćka postanowiłam poszukać Ľródła i podj±ć odpowiedni± pracę, aby problem usun±ć.
Maciek mówił o tym, że należy nie tylko obserwować powi±zania pomiędzy poszczególnymi czę¶ciami ciała, ale również pomiędzy ciałem, umysłem i oddechem. Dowiedzieli¶my się, jak obserwować (samodzielnie, z pomoc± lustra, z pomoc± drugiej osoby) i kiedy obserwować. Proces samoobserwacji powinien wg Macka być nieprzerwany. Obserwujemy się przed wej¶ciem do pozycji, w trakcie wchodzenia, podczas trwania w asanie, podczas wychodzenia i po wykonaniu asany.
Wszelkie powyższe uwagi można odnie¶ć do samego siebie i do obserwacji ucznia. Maciek przedstawił przykładowy schemat diagnozy w terapii jog± oraz zaproponował ocenę postawy ciała, ocenę bólu, jeżeli taki istnieje. Ocena postawy ciała ucznia poddaj±cego się terapii jog± jest niezbędna. Natomiast ból jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż najczę¶ciej decyduje o tym, że osoba podejmuje praktykę jogi szukaj±c skutecznej terapii.
Maciek przedstawił nam rodzaje bólu, maj±c na względzie fakt, że czasem lokalizacja bólu może dać hipotezę na temat jego pochodzenia. Zaznaczył, że nie wyklucza to ani nie eliminuje konsultacji lekarskiej, ponieważ nauczyciel zajmuj±cy się terapi± jog± nie jest lekarzem i o tym też powinni¶my pamiętać, zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele.
Bardzo ciekawym okazał się prezentowany przez Maćka kwestionariusz wywiadu w zakresie terapii jog±. 18 punktów w kwestionariuszu daje w miarę pełny obraz osoby poddaj±cej się terapii jog±. Analizowali¶my wspólnie trzy przykładowe wypełnione kwestionariusze, dyskutowali¶my te rzeczywiste przypadki, wyci±gali¶my wnioski, które można uzyskać, analizuj±c konkretne odpowiedzi.
wielobob 4Reasumuj±c, cztery godziny seminarium nie wyczerpało na pewno tematu diagnozy w terapii jog±. Wykład Maćka skłaniał do refleksji, zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zarówno w kwestii własnej praktyki, jak również diagnozowania i nauczania innych. Maciek, który zgłębia stale temat jogi, studiuje klasyczne teksty, anatomię, filozofię i psychologię, nie tylko zna doskonale temat, ale także nadaje każdemu spotkaniu z nim jedyn± w swym rodzaju atmosferę.
Po zakończonym wykładzie, uczestnicy nadal zadawali pytania, rozmawiali z Maćkiem. Mnie również nasuwały się liczne pytania. Od kilku lat praktykuję systematycznie jogę, ale dopiero na tym wykładzie u¶wiadomiłam sobie, jak istotn± rolę odgrywa synchronizacja nie tylko ciała z oddechem, ale i umysłem. Przekonałam się (na przykładzie kolegi, który odważył się zdj±ć podkoszulek i poddał diagnozie swoje napięcia na plecach), że nawet osoby kilka lat praktykuj±ce mog± borykać się z różnymi napięciami w ciele i dowiedziałam się, jak im przeciwdziałać.
Maciek potrafi pokazać, jak wiele elementów składa się na dobr± praktykę i jak istotne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwo¶ci.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na dalsze seminaria. Mam nadzieję, że za miesi±c spotkamy się w podobnej atmosferze z prowadz±cym seminarium.

Anna Golatowska
Przemy¶l
Seminaria terapii z jog± odbywaj± się w Pracowni Jogi Macieja Wieloboba,
info: http://www.joga-krakow.pl


 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

Jak wybrać matę do jogi?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i odmian mat do jogi. Różni± się faktur±, grubo¶ci±, długo¶ci±, kolorem, trwało¶ci± i tym, co najważniejsze, czyli parametrami antypo­¶lizgowymi oraz cen±. Dlatego zawsze pojawia się pytanie - któr± matę mam wybrać i czym się kierować przy wyborze?...

Przepisy ze zdrowej misy: Jarmużki z kuskusem

Jarmuż jest wyj±tkow± odmian± kapusty, uprawian± od starożytno¶ci do celów ozdobnych oraz jadalnych. Popularno¶ci± cieszy się przede wszystkim ze względu na bogat± zawarto¶ć przeciwutleniaczy, witaminy C i K, wapnia, żelaza oraz sulforafan – zwi±zków maj±cych wła¶ciwo¶ci antynowotworowe. ...

Jak odzyskać czas?

Czas. Gdyby był na sprzedaż, pewnie byłby najlepiej sprzedawanym towarem na ¶wiecie, a w bankach ustawiałyby się kolejki po kredyt na zakup czasu. Niestety, a może "stety" nie można go kupić za żadne pieni±dze. Ale dzięki filozofii slow life i minimalizmowi można nauczyć się, jak go odzyskać. ...

Joga i podnoszenie odporno¶ci na infekcje. To działa !

No i nadeszła. Jesień. A wraz z ni± niestety sezon przeziębień i innych infekcji. Ale na szczę¶cie nie jeste¶my bezradni wobec atakuj±cych nas zewsz±d zarazków. Możemy szybko podnie¶ć swoj± odporno¶ć dzięki praktyce jogi, co udowodniły już liczne badania naukowe....

6 pozycji jogi, które możesz wykonać jeszcze zanim wstaniesz z łóżka.

Znasz to uczucie, kiedy budzik dzwoni wcze¶nie rano, żwawo odkrywasz kołdrę i wstajesz z łóżka z u¶miechem na twarzy? Ja też nie ;) Ale to nic, poranki bywaj± trudne - to fakt, tylko nie wtedy, kiedy masz 6 przyjemnych powodów, żeby zamiast kolejny raz przedłużać drzemkę zacz±ć się powoli przebudzać...

Pietyzm w praktyce jogi

Dużo pisze się o jodze. Pisze się o jej dobroczynnym wpływie na organizm (ciało, sylwetkę, narz±dy wewnętrzne, kręgosłup) i psychikę. Warto jednak podkre¶lić jeszcze jeden rzadziej omawiany element, a mianowicie wpływ jogi na postawę życiow± - na podej¶cie do samego siebie, do innych ludzi oraz nast...

Nie taki kij straszny jak go maluj± … Jak oswoić chaturangę?

Nic nie wprowadza w lepszy nastrój jak kilka Powitań Słońca o poranku. Kiedy płynnie przechodzisz z jednej pozycji do drugiej, a ciało w pełni współgra z oddechem, czujesz jak powoli rozbudza się każdy mięsień a umysł staje się coraz bardziej trzeĽwy. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie chaturanga ...

Premier, który propaguje jogę i narodowe warto¶ci

Miło¶nicy jogi na całym ¶wiecie, nawet je¶li w ogóle nie interesuj± się polityk±, na pewno słyszeli nazwisko premiera Indii. Narendra Modi jest wielkim orędownikiem jogi, dzięki jego staraniom ustanowiono Międzynarodowy Dzień Jogi, a UNESCO wpisało j± na listę dziedzictwa niematerialnego ¶wiata....

Od przybytku boli głowa

Minimalizm został w ostatnich latach mocno spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych i Europie, przesyconych wszechogarniaj±cym konsumpcjonizmem. Jednak ojczyzn± minimalizmu jest Japonia. Wynika on z japońskiej tradycji i stylu życia. Co zatem radz± japońscy mistrzowie minimalizmu?...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
PaĽdziernika 2017
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft