Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


A.G. Mohan z rodzin± – relacja z warsztatów w Pradze. Maciej Wielobób

  • ¶roda, 26 sierpnia 2009
  • autor: Maciej Wielobób
Na pocz±tku sierpnia do czeskiej Pragi na zaproszenie Lucie Konigovej przyjechał jeden z najwybitniejszych nauczycieli i terapeutów jogi, uczeń Krishnamacharyi przez ponad 18 lat, A.G. Mohan, wraz z żon± Indr± i synem Gane¶em , specjalist± medycyny ajurwedyjskiej i konwencjonalnej zarazem. W Pradze poprowadzili 2 warsztaty – jeden na temat praktycznej aplikacji psychologii i filozofii jogi klasycznej, drugi na temat ajurwedy i terapii jog±. Pierwszy z nich opisuje Maciej Wielobób w tej relacji.
A.G. Mohan rozpocz±ł warsztat pt. “Ancient Scriptures, Eastern Wisdom & the Path to Freedom” (Starożytne teksty, wschodnia m±dro¶ć i ¶cieżka do wolno¶ci) rozważaj±c czym jest wolno¶ć.
Wyja¶nił termin moksza, który pochodzi od rdzenia muć – być wolnym, jak również podkre¶lił, że w indyjskiej filozofii poszukujemy wyzwolenia od cierpienia (dukha).
Dowcipnie podkre¶lił różnice między filozofi± europejsk± a indyjskimi dar¶anami, opowiadaj±c historię o studencie filozofii. Profesor po wykładzie z filozofii pyta studenta: “Czy nadal jest to dla Pana niejasne?”, a student odpowiedział: “Tak, ale teraz w bardziej wyszukany sposób”.
Indyjskie dar¶any odrzucaj± wszelk± spekulację na rzecz ustrukturyzowanego do¶wiadczenia. Jak podkre¶lił to Mohanji odrzucaj± również ¶lep± wiarę na rzecz swego rodzaju racjonalno¶ci, do¶wiadczalno¶ci, co szczególnie jest widoczne w sankhji i jodze. Dlatego wła¶nie te filozofie – tj. sankhje i jogę oraz powi±zany z nimi buddyzm – zostały wybrane przez niego do prezentacji podczas tego intensive’u.
Mohanji pokrótce powiedział o wszystkich 16 dar¶anach (szkołach filozofii indyjskiej), wyliczonych przez XIV-wieczny tekst Sarva dar¶ana sangraha”. Podkre¶laj±c, że bardzo istotne jest spogl±danie na okre¶lony problem z różnych perspektyw, stosunkowo dokładnie omówił filozofię ćarvaków – indyjskich materialistów.
A.G. Mohan uważa, że dar¶any powstały, aby ustrukturyzować do¶wiadczenia medytacyjne opisane w Upaniszadach. Termin Upaniszady w wolnym tłumaczeniu oznacza, że poprzez usunięcia ignorancji (ni) otrzymujemy ¶rodki (szad), by zbliżyć się do swojego prawdziwego Ja (upa). Mohanji podkre¶la, iż teksty takie jak Upaniszady, Jogasutry itp. były tworzone przez riszich z współczucia (zdefiniowanego jako pragnienie usunięcia czyjego¶ cierpienia).
Omawiaj±c filozofię sankhji została omówiona koncepcja trojakiego cierpienia (spowodowane przez nas samych lub poprzez zmiany zachodz±ce w naszym ciele i umy¶le, spowodowane przez inne istoty żywe, maj±ce swoj± przyczynę w przyrodzie nieożywionej) oraz system 25 tattv (tzw. Drzewo sankhji). Mohanji zauważa, że w¶ród 25 tattv s± elementy, które nie podlegaj± zmianom (Ja – Purusza) oraz elementy, które podlegaj± zmianom (rozmaite funkcje umysłu, narz±dy zmysłów i ciało, ¶wiat zewnętrzny).
Co więcej te czynniki, które podlegaj± zmianom dziel± się na te, które jeste¶my w stanie zmienić (umysł) i na te, których nie jeste¶my (zmysły, ciało, ¶wiat zewnętrzny). Wła¶nie na pracy z umysłem skupia się sankhja, a przede wszystkim jej praktyczne dopełnienie – joga. A.G. Mohan używa tradycyjnego terminu sankhja-joga, podkre¶laj±c, że sankhja nie istnieje bez jogi i joga bez sankhji.
W bardzo interesuj±cy sposób wywód Mohanji’ego uzupełnił jego syn – Gane¶ Mohan. Przede wszystkim podkre¶lił, że w zasadzie wszystkie filozofie indyjskie opieraj± się na koncepcji 25 tattv, pochodz±cej z sankhji. Jednakże najbardziej warto¶ciow± my¶l± jego komentarza była uwaga, że 25 tattv sankhji nie jest tak naprawdę opisem ¶wiata, a opisem procesu percepcji z jednej strony, jak również struktur± do medytacji.
Uzupełnieniem wykładów była krótka sesja asan poprowadzona przez żonę A.G. Mohana – Indrę, zawieraj±c kilka relaksacyjnych vinjas wykonywanych na wydłużonym oddechu.
Drugi dzień warsztatu przebiegał pod znakiem Jogasutr Patańdżalego.
Zaczęli¶my od wyja¶nienia terminu dukham (du – zanieczyszczony, zatłoczony; kham – przestrzeń) i sukham (su – przyjemny, rozszerzony). Oczywi¶cie termin “przestrzeń” dotyczy umysłu. Mohanji zwrócił także uwagę na to, że sukham jest tym, co jest subiektywnie przyjemne dla mnie, tak samo dukham jest tym, co jest nieprzyjemne dla mnie. Podkre¶lił, że sukham/dukham s± jedynie mentalnymi odczuciami. Opowiedział też kilka swoich wspomnień zwi±zanych ze swoim nauczycielem – Krishnamachary±.
Duż± czę¶ć seminarium Mohanji po¶więcił omówieniu koncepcji vrrti-samskara ćakra – cykl my¶li – zapisane wrażenia. Według tej koncepcji my¶li i emocje (vrtti) wywołuj± okre¶lone wrażenia (samskary), które zostaj± zapisane w umy¶le, ale których nie dostrzegamy. Z kolei te wrażenia wywołuj± kolejne my¶li i emocje. W ten sposób cykl vrtti-samskara jest kontynuowany na zasadzie błędnego koła. Jeżeli cykl vrtti-samskara nie podlega żadnej kontroli to doprowadza to do stanu obsesji lub uzależnienia. Czynnikiem, który może przełamać ten cykl jest wola (Puruszakara Prayatna – dosłownie specjalny wysiłek, by u¶wiadomić sobie swoje prawdziwe Ja). Samskary można zlikwidować jedynie przez wytworzenie innych samskar, dlatego w procesie medytacji rozwijamy samskarę spokoju.
¦rimad Bhagavatam porównuje ten proces do wyci±gania ciernia ze stopy przez podważanie go drugim cierniem. Rozwój nowych samskar, by wyprzeć stare, dokonuje się w jodze za pomoc± krija jogi. Elementy krija jogi: tapas, svadhyaya i I¶varapranidhana daj± nam kontrolę odpowiednio nad naszym działaniem, mow± i umysłem. Tapas wg Mohanji’ego oznacza przezwyciężanie mentalnego oporu i godzenie się na pewien dyskomfort, wynikaj±cy z praktyki. Jednakże warto podkre¶lić, że tapas nie jest umartwianiem się. Svadhjaja (co oznacza “i¶ć w pobliże siebie”) jest praktyk± recytacji mantr.
Mohanji skrytykował teorię, że svadhjaja jest autorefleksj±, gdyż zajmuj±c się przeszło¶ci± – wzmacniamy stare samskary. W tym kontek¶cie zacytował powiedzenie swojej matki: “Gdy zaczynasz grzebać w ¶mieciach – na pewno będzie ¶mierdzieć!” Wreszcie I¶varapranidhanę zdefiniował jako oddanie lub pogodzenie się z owocami swojego działania zanim działanie zostanie podjęte. Niezwykle istotne, że proces pogodzenia się z rezultatami naszych czynów ma zaj¶ć przed wykonaniem działania, a nie być godzeniem się z zaistniał± już rzeczywisto¶ci±. Mohanji przedstawił również proces usuwania cierpienia za pomoc± jogi o¶miostopniowej, zaznaczaj±c, że aby usun±ć dukham trzeba również usun±ć sukham.
Od lewej: Gane¶ Mohan, A.G. Mohan i Indra Mohan z Agnieszk± i Maciejem Wielobobem
Dopełnieniem tego dnia kursu była sesja asan prowadzona przez Indrę Mohan oraz opowiedziana przez ni± historia ze ¦rimad Bhavatam. Ważn± my¶l± tej historii było stwierdzenie, że prawdziwy spokój nie ma przyczyny. Jeżeli byłoby inaczej, gdy zniknie przyczyna spokoju – zniknie również spokój. Indraji poprowadziła również krótk± sesję recytacji wedyjskiej.
Trzeci i ostatni dzień warsztatu Mohanji rozpocz±ł od stwierdzenia, iż cała wiedza przekazywana przez riszich w dar¶anach nie jest dla ogółu, a jedynie dla poszukuj±cych. Dla humorystycznej ilustracji tej tezy zrelacjonował rozmowę 2 osób pod ko¶ciołem: * Dlaczego kazania s± takie nudne? – pyta jedna osoba.
* Ponieważ odpowiadaj± na pytania, których nikt nie zadaje. – odpowiedziała druga.
Mohanji zwrócił uwagę na to, że studiowanie dar¶an jest dla osób, które zadaj± pytania i nauczyciel odpowiada na pytania, które s± postawione, indywidualnie podchodz±c do każdego ucznia. Podkre¶lił, iż całe nauczanie jego guru – Krishnamacharyi było oparte o daleko id±c± indywidualizację, np. to, co jest obecnie nauczane jako astanga vinyasa joga nauczał tylko młodych chłopców.
Sam Mohan przypomina sobie, że poprosił Krishnamacharyę o możliwo¶ć studiowania jakiego¶ tekstu na temat vaigragyi (nie-przywi±zania), ale guru odmówił, uzasadniaj±c: “Nie jeste¶ jeszcze gotowy. Poczytasz o nie-przywi±zaniu i porzucisz swoj± żonę i dzieci. Nie chcę być za to odpowiedzialny. Wrócisz do tego tekstu za jakie¶ 10 lat”.
A.G. Mohan wracaj±c jeszcze do tematu Jogasutr Patańdżalego dodał niezwykle ważn± informację. Często tłumaczy się termin joga jako ‘ł±czyć’, jednakże pierwszy komentator Patańdżalego – Vjasa podkre¶la, że Patańdżali nie używa terminu joga w znaczeniu ‘ł±czyć’, tylko w znaczeniu samadhi.
Po tej uwadze przeszli¶my do omawiania Bhagavadgity. Po krótkim wprowadzeniu Mohanji powiedział o powszechnych błędach w analizie tego tekstu i wyja¶nił niejasno¶ci. Podkre¶lił, że aby dobrze rozumieć Bhagavadgitę należy rozróżnić co jest kontekstem społecznym i kulturowym opisywanych czasów (i nie da się odnie¶ć do współczesno¶ci), co jest przesłaniem dla samego Arjuny (jego warnaa¶ramadharm± – powinno¶ci± wynikaj±c± z zawodu i etapu życia), a co jest uniwersalnym przesłaniem. Zaznaczył, że uniwersaln± dharm± dla wszystkich s± jamy i nijamy, do których można dodać daya (współczucie) oraz dana (szczodro¶ć). Te zasady dotycz± wszystkich. Zaakcentował też, że Kriszna w Bhagavadgicie nie mówi Arjunie, że przez realizację swojej powinno¶ci (dharmy wojownika – Ksztatriji) wyzwoli się z cierpienia, bowiem jedyn± moksza dharm± jest joga o¶miostopniowa. Mohanji utrzymuje, że karma joga przedstawiona w Bhagavadgicie jest równoznaczna z krija jog± Patańdżalego (tapas, svadhyaya i I¶varapranidhana). W tym rozumieniu bhakti joga (zwi±zana z I¶varapranidhan±) jest elementem karma jogi. Karma jogę / krija jogę Mohanji rozumie tak jak podaje Hariharananda Aranya jako działanie podejmowane dla osi±gnięcia stanu jogi. A.G. Mohan skrytykował również koncept karma jogi jako bezinteresownej pracy, retorycznie pytaj±c: “Gdy czy¶cisz toaletę w aszramie to karma joga, a gdy czy¶cisz u siebie w domu to tylko karma?”
Ostatnia czę¶ć warsztatu była po¶więcona jednemy z najważniejszych tekstów filozofii buddyjskiej – Dhammapadzie. Mohanji pokrótce mówił powi±zania między tym tekstem a sankhj± i jog±. Indra Mohan ponownie poprowadziła sesję recytacji wedyjskiej i sesje asan. Zamykaj±c trzydniowy warsztat A.G. Mohan opowiedział, że na jednym ze swoich ostatnich spotkań z Krishnamachary±, zapytał guru co jest najważniejsze w życiu. Ponad 100-letni wówczas Krishnamacharya odpowiedział: A… A… A…
Arogyam (zdrowie)…
Ayus (długowieczno¶ć)…
Atma Sat¶atkaram (samorealizacja).
Pierwsze A uzyskamy dzięki praktyce asan, drugie poprzez pranajamę, a ostatnie dzięki medytacji. Coż, pozostaje tylko praktykować...
Maciej Wielobób – z wykształcenia pedagog-terapeuta, dyplomowany nauczyciel jogi, założyciel Pracowni Jogi Macieja Wieloboba w Krakowie, gdzie realizuje swoj± wizję nauczania jogi. Zaczynał w 1994 roku u Apolonii Rdzanek od Sivananda Jogi, póĽniej ćwiczył sztuki walki, głównie judo i sambo, by wrócić do jogi metod± Iyengara. Jednakże największy wpływ na jego praktykę, rozumienie i nauczanie jogi miało nauczanie 2 długoletnich uczniów Krishnamacharyi: ¦rivatsy Ramaswamiego i A.G. Mohana.

Blog Maćka: http://www.joga-blog.pl
Strona www Maćka: http://www.joga-krakow.pl
Vinyasa krama joga:http://www.vinyasakramajoga.pl
Je¶li masz jakie¶ uwagi, komentarze lub pytania do tekstu, skontaktuj się z autorem pod adresem maciek@maciejwielobob.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft