Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej – relacja z wydarzenia

  • czwartek, 6 paĽdziernika 2016
  • autor: Anna Jędruch
23 -25 wrze¶nia 2016 roku w Krakowie dzięki Instytutowi Tradycyjnej Chińskiej Medycyny i profilaktyki Zdrowia „DAO”, odbył się II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej, jeden z najważniejszych wydarzeń o tej tematyce. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych.
W te dni Instytut go¶cił wykładowców zajmuj±cych się Medycyn± Chińsk± i akupunktur± z Izraela, Holandii, Wielkiej Brytanii. Pierwszy dzień tego wielkiego wydarzenia stanowiły półgodzinne wykłady większo¶ci wykładowców, w których każdy mógł wzi±ć udział bezpłatnie. Kongres otworzył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Alberta De Vos z Holandii, przewodnicz±cego Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Albert stwierdził, że główna różnica jaka jest pomiędzy medycyn± konwencjonaln± a tradycyjn± medycyn± chińsk±, to podej¶cie do pacjenta – medycyna konwencjonalna prezentuje my¶lenie liniowe dostosowuj±c techniki leczenia do jak największej liczby osób, a alternatywna poszukuje problemów kompleksowo, traktuj±c każdego pacjenta indywidualnie.
kongres medycyny chińskiej
Alberto de Vos
kongres medycyny chińskiej
kongres medycyny chińskiej
Do pierwszego wykładu, zaprezentowanego przez Tuvię Scott wykładowcy odnosili się wielokrotnie podczas wszystkich trzech dni Kongresu. Tuvia przekazał koncept tego, czym jest shen, oraz mówił o tym, jak starożytna chińska medycyna ł±czy się ze współczesn± nauk±. Powołuj±c się na wyniki badań, Tuvia chciał u¶wiadomić słuchaczy, jak bardzo emocje wpływaj± na zdrowie i samopoczucie. Tym samym odniósł się do elementarnej zasady zachowania zdrowia w TMC – równowagi dotycz±cej nie tylko sfery fizykalnej, ale także energetycznej i psychologicznej. „Gdy duch jest spokojny, Qi jest w harmonii” – tak brzmiał tytuł wykładu. Dzisiaj emocje s± często zaniedbywane w tym sensie, że ucisza się je przez racjonalny umysł i nie docenia się ich wpływu na zdrowie. Tworz± one natomiast różne wzorce w polu elektromagnetycznym serca, co zostało dowiedzione przez badania. Serce odpowiada za to, za co, wydawałoby się odpowiada umysł. Wykład Tuvii w istocie był po¶więcony tematowi shen – umysłowi naszego serca i stanowił duchow± bazę pod kolejne wywody.
Karen Sela prowadziła „Wstęp do ginekologii w Medycynie Chińskiej”, a Assaf Mor skupił się na małych pacjentach w TCM, rozprawiaj±c o podstawach pediatrii. Po przerwie kawowej nast±piła druga tura wykładów. Micha Glikman, prowadz±cy w Polsce poprzednio seminarium dotycz±ce 8 meridianów cudownych, tym razem podczas wykładu mówił o stresie. Temat był bardzo powi±zany z tym, o czym mówił Tuvia, z t± różnic±, że Micha mówił o shen w sensie fizycznym. Według niego ludzie kochaj± żyć w stresie, bo jest to naprawdę doskonały system. Kiedy się jest zestresowanym – ciało działa w najlepszy z możliwych sposób. Jednakże trwanie w ci±głym stresie, to jak życie na kredyt. Micha poruszył na wykładzie ważny aspekt zaburzeń hormonalnych i tym samym nakre¶lił wprowadzenie do sobotniego warsztatu „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”. Moshe Becker po¶wiecił swój wykład technice, w której, jak wyznał, jest zakochany dzięki niezwykłej prostocie i natychmiastowym efektom terapeutycznym. Chodziło o now± akupunkturę czaszki dr. Yamamoto (YNSA). Moshe, zaprosił na ¶rodek słuchaczkę z widowni z bólem pleców lędĽwiowych i udowodnił jej i zgromadzonym, że nawet palpacyjne działanie na czaszce może od razu zmniejszyć ból. Amanda Shale, jako jedyna wykładowczyni z Wielkiej Brytanii, opowiedziała o tym, jak ¶wiat niewidzialny spotyka się ze ¶wiatem fizycznym daj±c wykład o problemach skórnych. Panel uwieńczył wykład o astrologii Ba-Zi.
Słuchaczami pi±tkowych wykładów byli w głównej mierze osoby ze ¶rodowiska lekarskiego, w tym fizjoterapeuci, masaży¶ci, stomatolodzy, a także osoby zupełnie z zewn±trz, którzy fascynację TMC traktuj± jak hobby.
kongres medycyny chińskiej
Drugiego dnia Kongresu można było się udać się przed warsztatami na zajęcia Qi Gong. Następnie przez kolejne 4 godziny w trzech salach odbywały się równocze¶nie trzy warsztaty: Assaf Mor – „Diagnoza brzucha metod± Hara”, Tuvia Scott – „Zaburzenia płodno¶ci i dysfunkcje seksualne u mężczyzn” oraz Micha Glikman „Ba Mai. Wprowadzenie do meridianów cudownych”. Po przerwie obiadowej przyszła pora na kolejne: Aaron Zizov – „Akupunktura kosmetyczna - narzędzia terapeutyczne i sposoby leczenia”, Micha Glikman – „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”, Tuvia Scott – „Akupunktura brzucha jako samodzielny mikrosystem” oraz Moshe Becker - „Technika bezpo¶redniej moksy na Punkty Extra na stopie”
kongres medycyny chińskiej
Gdy zapytałam P. Wiktorii Zwinczewskiej, które warsztaty cieszyły się największym zainteresowaniem, stwierdziła, że: „Wszystkie!” Dodała, że według innych najgorsze co zrobiła na Kongresie, to „ poukładanie warsztatów równolegle a ludzie nie mog± się rozdwoić i roztroić.” Zapowiedziała też, że na następnym Kongresie będzie 5 warsztatów równolegle.” Wiktoria Zwinczewska zapowiedziała, że „wieczorem będzie koncert z muzyk± na żywo poł±czony z kolacj± i imprez±, po którym wszyscy grupowo wyjd± na miasto – bo to, aby wszyscy terapeuci mogli się konsultować nawzajem i żeby mogli razem pracować, żeby wspierać zdrowie wszystkich. Choć pogoda nie dopisała, na sobotniej kolacji przy Kładce Bernatka pojawiło się bardzo dużo pasjonatów medycyny chińskiej.
Program niedzielnych warsztatów był następuj±cy:
Warsztaty przedpołudniowe:
  • Assaf Mor: Różnicowanie 5 typów osobowo¶ci (Elementów) i ich zastosowanie w leczeniu pediatrycznym
  • Amanda Shayle: Leczenie problemów skórnych za pomoc± akupunktury twarzy
  • Moshe Becker: Leczenie bólu lędĽwi metod± dr. Yamamoto (YNSA)
  • Aaron Zizov: Cztery Filary Przeznaczenia. Wprowadzenie do Ba Zi
Warsztaty popołudniowe
  • Keren Sela: Ginekologia w medycynie chińskiej - teoria i praktyka
  • Olga Kozinska: Leczenie bólu metod± akupunktury ucha
  • Aaron Zizov: Diagnozowanie Ba Zi i 5 Shen na języku 
To, co było szczególnego w warsztatach, to przeważnie wiedza praktyczna, któr± można wła¶ciwie zacz±ć stosować od razu. Członkowie Instytutu próbowali wyszukiwać na sobie palpacyjnie refleksy w systemie YNSA dr. Yamamoto (warsztaty Moshe Beckera), a także stosowali akupunkturę na niedzielnym warsztacie Amandy Shale. Do każdego warsztatu udostępniony był skrypt z formułami. Warsztaty mogły być także bardzo ciekawe dla zupełnych laików, którzy dopiero zaczynaj± swoj± przygodę z akupunktur± – bo i tacy słuchacze też się zdarzali. To, co przekazali wykładowcy z zagranicy to także wskazówki dotycz±ce stylu życia, żywienia i nastawienia do ¶wiata. Moshe Becker sugerował, że trzeba być wiecznym studentem, uczyć się z cudzych do¶wiadczeń i przede wszystkim nie bać się próbować. Wskazywał na konieczno¶ć posiadania zarówno elastycznego umysłu jak i ciała. Mówił: „wysypiajcie się i rozci±gajcie!”
Wiele uczestników wskazywało na brak możliwo¶ci skorzystania z większej liczby warsztatów jako jedyne organizacyjne niedoci±gnięcie - chciałoby się bowiem skorzystać niemalże z wszystkiego.
Gabriela, jedna z uczestniczek warsztatów, przyznała, że z Kongresu wyci±gnęła bardzo dużo cennych informacji i była to głównie wiedza praktyczna, któr± będzie wykorzystywać. Inna z uczestniczek powiedziała, że jej zdaniem, bardzo trudne będzie wyprodukowanie takiego kompleksowego podej¶cia do człowieka u osób, które zajmuj± się konwencjonaln± medycyn±, ponieważ gdzie¶ na styku tych dwóch podej¶ć będ± musiały występować tarcia. Taki lekarz powinien się przeprogramować z wiedzy – czyli troszeczkę odrzucić, aby móc poczuć tę metodę – mówiła uczestniczka. Jednak na Kongresie spotkać też można było lekarzy, którzy „macali grunt”. Według niej obie medycyny powinny i¶ć w parze.
Eliza Bielińska, zrelacjonowała swoje wrażenia po pierwszym dniu wykładów następuj±co: „To jest mój pierwszy Kongres i miałam duży mętlik w głowie, bo dostałam dużo nowych informacji, ale na pewno nie jest to też mój ostatni Kongres. Zastanawiam się też nad podjęciem studiów w szkole DAO bo temat mnie strasznie zaciekawił. Bardzo lubię naturalne ¶rodki i metody, ponieważ wiem i sprawdziłam je na sobie, że działaj± i to momentalnie.”
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft