Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej – relacja z wydarzenia

  • czwartek, 6 paĽdziernika 2016
  • autor: Anna Jędruch
23 -25 wrze¶nia 2016 roku w Krakowie dzięki Instytutowi Tradycyjnej Chińskiej Medycyny i profilaktyki Zdrowia „DAO”, odbył się II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej, jeden z najważniejszych wydarzeń o tej tematyce. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych.
W te dni Instytut go¶cił wykładowców zajmuj±cych się Medycyn± Chińsk± i akupunktur± z Izraela, Holandii, Wielkiej Brytanii. Pierwszy dzień tego wielkiego wydarzenia stanowiły półgodzinne wykłady większo¶ci wykładowców, w których każdy mógł wzi±ć udział bezpłatnie. Kongres otworzył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Alberta De Vos z Holandii, przewodnicz±cego Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Albert stwierdził, że główna różnica jaka jest pomiędzy medycyn± konwencjonaln± a tradycyjn± medycyn± chińsk±, to podej¶cie do pacjenta – medycyna konwencjonalna prezentuje my¶lenie liniowe dostosowuj±c techniki leczenia do jak największej liczby osób, a alternatywna poszukuje problemów kompleksowo, traktuj±c każdego pacjenta indywidualnie.
kongres medycyny chińskiej
Alberto de Vos
kongres medycyny chińskiej
kongres medycyny chińskiej
Do pierwszego wykładu, zaprezentowanego przez Tuvię Scott wykładowcy odnosili się wielokrotnie podczas wszystkich trzech dni Kongresu. Tuvia przekazał koncept tego, czym jest shen, oraz mówił o tym, jak starożytna chińska medycyna ł±czy się ze współczesn± nauk±. Powołuj±c się na wyniki badań, Tuvia chciał u¶wiadomić słuchaczy, jak bardzo emocje wpływaj± na zdrowie i samopoczucie. Tym samym odniósł się do elementarnej zasady zachowania zdrowia w TMC – równowagi dotycz±cej nie tylko sfery fizykalnej, ale także energetycznej i psychologicznej. „Gdy duch jest spokojny, Qi jest w harmonii” – tak brzmiał tytuł wykładu. Dzisiaj emocje s± często zaniedbywane w tym sensie, że ucisza się je przez racjonalny umysł i nie docenia się ich wpływu na zdrowie. Tworz± one natomiast różne wzorce w polu elektromagnetycznym serca, co zostało dowiedzione przez badania. Serce odpowiada za to, za co, wydawałoby się odpowiada umysł. Wykład Tuvii w istocie był po¶więcony tematowi shen – umysłowi naszego serca i stanowił duchow± bazę pod kolejne wywody.
Karen Sela prowadziła „Wstęp do ginekologii w Medycynie Chińskiej”, a Assaf Mor skupił się na małych pacjentach w TCM, rozprawiaj±c o podstawach pediatrii. Po przerwie kawowej nast±piła druga tura wykładów. Micha Glikman, prowadz±cy w Polsce poprzednio seminarium dotycz±ce 8 meridianów cudownych, tym razem podczas wykładu mówił o stresie. Temat był bardzo powi±zany z tym, o czym mówił Tuvia, z t± różnic±, że Micha mówił o shen w sensie fizycznym. Według niego ludzie kochaj± żyć w stresie, bo jest to naprawdę doskonały system. Kiedy się jest zestresowanym – ciało działa w najlepszy z możliwych sposób. Jednakże trwanie w ci±głym stresie, to jak życie na kredyt. Micha poruszył na wykładzie ważny aspekt zaburzeń hormonalnych i tym samym nakre¶lił wprowadzenie do sobotniego warsztatu „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”. Moshe Becker po¶wiecił swój wykład technice, w której, jak wyznał, jest zakochany dzięki niezwykłej prostocie i natychmiastowym efektom terapeutycznym. Chodziło o now± akupunkturę czaszki dr. Yamamoto (YNSA). Moshe, zaprosił na ¶rodek słuchaczkę z widowni z bólem pleców lędĽwiowych i udowodnił jej i zgromadzonym, że nawet palpacyjne działanie na czaszce może od razu zmniejszyć ból. Amanda Shale, jako jedyna wykładowczyni z Wielkiej Brytanii, opowiedziała o tym, jak ¶wiat niewidzialny spotyka się ze ¶wiatem fizycznym daj±c wykład o problemach skórnych. Panel uwieńczył wykład o astrologii Ba-Zi.
Słuchaczami pi±tkowych wykładów byli w głównej mierze osoby ze ¶rodowiska lekarskiego, w tym fizjoterapeuci, masaży¶ci, stomatolodzy, a także osoby zupełnie z zewn±trz, którzy fascynację TMC traktuj± jak hobby.
kongres medycyny chińskiej
Drugiego dnia Kongresu można było się udać się przed warsztatami na zajęcia Qi Gong. Następnie przez kolejne 4 godziny w trzech salach odbywały się równocze¶nie trzy warsztaty: Assaf Mor – „Diagnoza brzucha metod± Hara”, Tuvia Scott – „Zaburzenia płodno¶ci i dysfunkcje seksualne u mężczyzn” oraz Micha Glikman „Ba Mai. Wprowadzenie do meridianów cudownych”. Po przerwie obiadowej przyszła pora na kolejne: Aaron Zizov – „Akupunktura kosmetyczna - narzędzia terapeutyczne i sposoby leczenia”, Micha Glikman – „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”, Tuvia Scott – „Akupunktura brzucha jako samodzielny mikrosystem” oraz Moshe Becker - „Technika bezpo¶redniej moksy na Punkty Extra na stopie”
kongres medycyny chińskiej
Gdy zapytałam P. Wiktorii Zwinczewskiej, które warsztaty cieszyły się największym zainteresowaniem, stwierdziła, że: „Wszystkie!” Dodała, że według innych najgorsze co zrobiła na Kongresie, to „ poukładanie warsztatów równolegle a ludzie nie mog± się rozdwoić i roztroić.” Zapowiedziała też, że na następnym Kongresie będzie 5 warsztatów równolegle.” Wiktoria Zwinczewska zapowiedziała, że „wieczorem będzie koncert z muzyk± na żywo poł±czony z kolacj± i imprez±, po którym wszyscy grupowo wyjd± na miasto – bo to, aby wszyscy terapeuci mogli się konsultować nawzajem i żeby mogli razem pracować, żeby wspierać zdrowie wszystkich. Choć pogoda nie dopisała, na sobotniej kolacji przy Kładce Bernatka pojawiło się bardzo dużo pasjonatów medycyny chińskiej.
Program niedzielnych warsztatów był następuj±cy:
Warsztaty przedpołudniowe:
  • Assaf Mor: Różnicowanie 5 typów osobowo¶ci (Elementów) i ich zastosowanie w leczeniu pediatrycznym
  • Amanda Shayle: Leczenie problemów skórnych za pomoc± akupunktury twarzy
  • Moshe Becker: Leczenie bólu lędĽwi metod± dr. Yamamoto (YNSA)
  • Aaron Zizov: Cztery Filary Przeznaczenia. Wprowadzenie do Ba Zi
Warsztaty popołudniowe
  • Keren Sela: Ginekologia w medycynie chińskiej - teoria i praktyka
  • Olga Kozinska: Leczenie bólu metod± akupunktury ucha
  • Aaron Zizov: Diagnozowanie Ba Zi i 5 Shen na języku 
To, co było szczególnego w warsztatach, to przeważnie wiedza praktyczna, któr± można wła¶ciwie zacz±ć stosować od razu. Członkowie Instytutu próbowali wyszukiwać na sobie palpacyjnie refleksy w systemie YNSA dr. Yamamoto (warsztaty Moshe Beckera), a także stosowali akupunkturę na niedzielnym warsztacie Amandy Shale. Do każdego warsztatu udostępniony był skrypt z formułami. Warsztaty mogły być także bardzo ciekawe dla zupełnych laików, którzy dopiero zaczynaj± swoj± przygodę z akupunktur± – bo i tacy słuchacze też się zdarzali. To, co przekazali wykładowcy z zagranicy to także wskazówki dotycz±ce stylu życia, żywienia i nastawienia do ¶wiata. Moshe Becker sugerował, że trzeba być wiecznym studentem, uczyć się z cudzych do¶wiadczeń i przede wszystkim nie bać się próbować. Wskazywał na konieczno¶ć posiadania zarówno elastycznego umysłu jak i ciała. Mówił: „wysypiajcie się i rozci±gajcie!”
Wiele uczestników wskazywało na brak możliwo¶ci skorzystania z większej liczby warsztatów jako jedyne organizacyjne niedoci±gnięcie - chciałoby się bowiem skorzystać niemalże z wszystkiego.
Gabriela, jedna z uczestniczek warsztatów, przyznała, że z Kongresu wyci±gnęła bardzo dużo cennych informacji i była to głównie wiedza praktyczna, któr± będzie wykorzystywać. Inna z uczestniczek powiedziała, że jej zdaniem, bardzo trudne będzie wyprodukowanie takiego kompleksowego podej¶cia do człowieka u osób, które zajmuj± się konwencjonaln± medycyn±, ponieważ gdzie¶ na styku tych dwóch podej¶ć będ± musiały występować tarcia. Taki lekarz powinien się przeprogramować z wiedzy – czyli troszeczkę odrzucić, aby móc poczuć tę metodę – mówiła uczestniczka. Jednak na Kongresie spotkać też można było lekarzy, którzy „macali grunt”. Według niej obie medycyny powinny i¶ć w parze.
Eliza Bielińska, zrelacjonowała swoje wrażenia po pierwszym dniu wykładów następuj±co: „To jest mój pierwszy Kongres i miałam duży mętlik w głowie, bo dostałam dużo nowych informacji, ale na pewno nie jest to też mój ostatni Kongres. Zastanawiam się też nad podjęciem studiów w szkole DAO bo temat mnie strasznie zaciekawił. Bardzo lubię naturalne ¶rodki i metody, ponieważ wiem i sprawdziłam je na sobie, że działaj± i to momentalnie.”
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft