II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej – relacja z wydarzenia
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej – relacja z wydarzenia

  • czwartek, 6 paĽdziernika 2016
  • autor: Anna Jędruch
23 -25 wrze¶nia 2016 roku w Krakowie dzięki Instytutowi Tradycyjnej Chińskiej Medycyny i profilaktyki Zdrowia „DAO”, odbył się II Międzynarodowy Kongres Medycyny Chińskiej, jeden z najważniejszych wydarzeń o tej tematyce. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych.
W te dni Instytut go¶cił wykładowców zajmuj±cych się Medycyn± Chińsk± i akupunktur± z Izraela, Holandii, Wielkiej Brytanii. Pierwszy dzień tego wielkiego wydarzenia stanowiły półgodzinne wykłady większo¶ci wykładowców, w których każdy mógł wzi±ć udział bezpłatnie. Kongres otworzył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Alberta De Vos z Holandii, przewodnicz±cego Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Albert stwierdził, że główna różnica jaka jest pomiędzy medycyn± konwencjonaln± a tradycyjn± medycyn± chińsk±, to podej¶cie do pacjenta – medycyna konwencjonalna prezentuje my¶lenie liniowe dostosowuj±c techniki leczenia do jak największej liczby osób, a alternatywna poszukuje problemów kompleksowo, traktuj±c każdego pacjenta indywidualnie.
kongres medycyny chińskiej
Alberto de Vos
kongres medycyny chińskiej
kongres medycyny chińskiej
Do pierwszego wykładu, zaprezentowanego przez Tuvię Scott wykładowcy odnosili się wielokrotnie podczas wszystkich trzech dni Kongresu. Tuvia przekazał koncept tego, czym jest shen, oraz mówił o tym, jak starożytna chińska medycyna ł±czy się ze współczesn± nauk±. Powołuj±c się na wyniki badań, Tuvia chciał u¶wiadomić słuchaczy, jak bardzo emocje wpływaj± na zdrowie i samopoczucie. Tym samym odniósł się do elementarnej zasady zachowania zdrowia w TMC – równowagi dotycz±cej nie tylko sfery fizykalnej, ale także energetycznej i psychologicznej. „Gdy duch jest spokojny, Qi jest w harmonii” – tak brzmiał tytuł wykładu. Dzisiaj emocje s± często zaniedbywane w tym sensie, że ucisza się je przez racjonalny umysł i nie docenia się ich wpływu na zdrowie. Tworz± one natomiast różne wzorce w polu elektromagnetycznym serca, co zostało dowiedzione przez badania. Serce odpowiada za to, za co, wydawałoby się odpowiada umysł. Wykład Tuvii w istocie był po¶więcony tematowi shen – umysłowi naszego serca i stanowił duchow± bazę pod kolejne wywody.
Karen Sela prowadziła „Wstęp do ginekologii w Medycynie Chińskiej”, a Assaf Mor skupił się na małych pacjentach w TCM, rozprawiaj±c o podstawach pediatrii. Po przerwie kawowej nast±piła druga tura wykładów. Micha Glikman, prowadz±cy w Polsce poprzednio seminarium dotycz±ce 8 meridianów cudownych, tym razem podczas wykładu mówił o stresie. Temat był bardzo powi±zany z tym, o czym mówił Tuvia, z t± różnic±, że Micha mówił o shen w sensie fizycznym. Według niego ludzie kochaj± żyć w stresie, bo jest to naprawdę doskonały system. Kiedy się jest zestresowanym – ciało działa w najlepszy z możliwych sposób. Jednakże trwanie w ci±głym stresie, to jak życie na kredyt. Micha poruszył na wykładzie ważny aspekt zaburzeń hormonalnych i tym samym nakre¶lił wprowadzenie do sobotniego warsztatu „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”. Moshe Becker po¶wiecił swój wykład technice, w której, jak wyznał, jest zakochany dzięki niezwykłej prostocie i natychmiastowym efektom terapeutycznym. Chodziło o now± akupunkturę czaszki dr. Yamamoto (YNSA). Moshe, zaprosił na ¶rodek słuchaczkę z widowni z bólem pleców lędĽwiowych i udowodnił jej i zgromadzonym, że nawet palpacyjne działanie na czaszce może od razu zmniejszyć ból. Amanda Shale, jako jedyna wykładowczyni z Wielkiej Brytanii, opowiedziała o tym, jak ¶wiat niewidzialny spotyka się ze ¶wiatem fizycznym daj±c wykład o problemach skórnych. Panel uwieńczył wykład o astrologii Ba-Zi.
Słuchaczami pi±tkowych wykładów byli w głównej mierze osoby ze ¶rodowiska lekarskiego, w tym fizjoterapeuci, masaży¶ci, stomatolodzy, a także osoby zupełnie z zewn±trz, którzy fascynację TMC traktuj± jak hobby.
kongres medycyny chińskiej
Drugiego dnia Kongresu można było się udać się przed warsztatami na zajęcia Qi Gong. Następnie przez kolejne 4 godziny w trzech salach odbywały się równocze¶nie trzy warsztaty: Assaf Mor – „Diagnoza brzucha metod± Hara”, Tuvia Scott – „Zaburzenia płodno¶ci i dysfunkcje seksualne u mężczyzn” oraz Micha Glikman „Ba Mai. Wprowadzenie do meridianów cudownych”. Po przerwie obiadowej przyszła pora na kolejne: Aaron Zizov – „Akupunktura kosmetyczna - narzędzia terapeutyczne i sposoby leczenia”, Micha Glikman – „Diagnozowanie i leczenie wyczerpania nadnerczy”, Tuvia Scott – „Akupunktura brzucha jako samodzielny mikrosystem” oraz Moshe Becker - „Technika bezpo¶redniej moksy na Punkty Extra na stopie”
kongres medycyny chińskiej
Gdy zapytałam P. Wiktorii Zwinczewskiej, które warsztaty cieszyły się największym zainteresowaniem, stwierdziła, że: „Wszystkie!” Dodała, że według innych najgorsze co zrobiła na Kongresie, to „ poukładanie warsztatów równolegle a ludzie nie mog± się rozdwoić i roztroić.” Zapowiedziała też, że na następnym Kongresie będzie 5 warsztatów równolegle.” Wiktoria Zwinczewska zapowiedziała, że „wieczorem będzie koncert z muzyk± na żywo poł±czony z kolacj± i imprez±, po którym wszyscy grupowo wyjd± na miasto – bo to, aby wszyscy terapeuci mogli się konsultować nawzajem i żeby mogli razem pracować, żeby wspierać zdrowie wszystkich. Choć pogoda nie dopisała, na sobotniej kolacji przy Kładce Bernatka pojawiło się bardzo dużo pasjonatów medycyny chińskiej.
Program niedzielnych warsztatów był następuj±cy:
Warsztaty przedpołudniowe:
  • Assaf Mor: Różnicowanie 5 typów osobowo¶ci (Elementów) i ich zastosowanie w leczeniu pediatrycznym
  • Amanda Shayle: Leczenie problemów skórnych za pomoc± akupunktury twarzy
  • Moshe Becker: Leczenie bólu lędĽwi metod± dr. Yamamoto (YNSA)
  • Aaron Zizov: Cztery Filary Przeznaczenia. Wprowadzenie do Ba Zi
Warsztaty popołudniowe
  • Keren Sela: Ginekologia w medycynie chińskiej - teoria i praktyka
  • Olga Kozinska: Leczenie bólu metod± akupunktury ucha
  • Aaron Zizov: Diagnozowanie Ba Zi i 5 Shen na języku 
To, co było szczególnego w warsztatach, to przeważnie wiedza praktyczna, któr± można wła¶ciwie zacz±ć stosować od razu. Członkowie Instytutu próbowali wyszukiwać na sobie palpacyjnie refleksy w systemie YNSA dr. Yamamoto (warsztaty Moshe Beckera), a także stosowali akupunkturę na niedzielnym warsztacie Amandy Shale. Do każdego warsztatu udostępniony był skrypt z formułami. Warsztaty mogły być także bardzo ciekawe dla zupełnych laików, którzy dopiero zaczynaj± swoj± przygodę z akupunktur± – bo i tacy słuchacze też się zdarzali. To, co przekazali wykładowcy z zagranicy to także wskazówki dotycz±ce stylu życia, żywienia i nastawienia do ¶wiata. Moshe Becker sugerował, że trzeba być wiecznym studentem, uczyć się z cudzych do¶wiadczeń i przede wszystkim nie bać się próbować. Wskazywał na konieczno¶ć posiadania zarówno elastycznego umysłu jak i ciała. Mówił: „wysypiajcie się i rozci±gajcie!”
Wiele uczestników wskazywało na brak możliwo¶ci skorzystania z większej liczby warsztatów jako jedyne organizacyjne niedoci±gnięcie - chciałoby się bowiem skorzystać niemalże z wszystkiego.
Gabriela, jedna z uczestniczek warsztatów, przyznała, że z Kongresu wyci±gnęła bardzo dużo cennych informacji i była to głównie wiedza praktyczna, któr± będzie wykorzystywać. Inna z uczestniczek powiedziała, że jej zdaniem, bardzo trudne będzie wyprodukowanie takiego kompleksowego podej¶cia do człowieka u osób, które zajmuj± się konwencjonaln± medycyn±, ponieważ gdzie¶ na styku tych dwóch podej¶ć będ± musiały występować tarcia. Taki lekarz powinien się przeprogramować z wiedzy – czyli troszeczkę odrzucić, aby móc poczuć tę metodę – mówiła uczestniczka. Jednak na Kongresie spotkać też można było lekarzy, którzy „macali grunt”. Według niej obie medycyny powinny i¶ć w parze.
Eliza Bielińska, zrelacjonowała swoje wrażenia po pierwszym dniu wykładów następuj±co: „To jest mój pierwszy Kongres i miałam duży mętlik w głowie, bo dostałam dużo nowych informacji, ale na pewno nie jest to też mój ostatni Kongres. Zastanawiam się też nad podjęciem studiów w szkole DAO bo temat mnie strasznie zaciekawił. Bardzo lubię naturalne ¶rodki i metody, ponieważ wiem i sprawdziłam je na sobie, że działaj± i to momentalnie.”
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft