Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jak to z asztang± było, jest i będzie. ;-) Relacja z warsztatów Z Nancy Gilgoff. 15-16.09.2015 r. Michał Kudzia

  • ¶roda, 2 grudnia 2015
  • autor: Michał Kudzia
Opowiem ci swoj± historię, a wnioski z niej wyci±gniesz sam/a. Tak zatytułowałbym tegoroczny warsztat z Nancy Gilgoff we Wrocławiu
Nie chciałem nic pisać, bo zbyt krótkie to było do¶wiadczenie i więcej zrodziło nowych pytań niż przyniosło odpowiedzi. Ale kilka osób zachęciło mnie, by jednak podzielić się wrażeniami, uchylaj±c przy okazji drzwi tym, którzy nie mogli wzi±ć udziału. Zostawiam więc ¶lad, ograniczony do prymitywnego sprawozdania, w krótkich żołnierskich słowach, sucho i bez polotu, nabazgrany na kolanie 😉
 
Nancy ma 67 lat. Praktykuje Asztangajogę od roku 1973. Jest sprawna, energiczna, u¶miecha się, ćwiczy Trzeci± Serię. Miej to na uwadze czytaj±c dalej.
Podczas warsztatu już w pierwszych zdaniach nawi±zała do artykułu Radka Rychlika. Hmm, czyli ten tekst sięgn±ł dalej niż przypuszczałem. I bardzo dobrze, że do niej dotarł, bo mogła podzielić się opini±.
Nancy podejrzewa mianowicie, że kontuzje powstaj± wskutek mieszania technik. Ashtanga została przemy¶lana i skonstruowana jako niezależny, kompletny, samono¶ny, integralny system. Je¶li mieszasz j± z treningiem sportowym, z metod± Iyengara lub innymi formami jogi, ryzykujesz. Zgodnie z obietnic± zadałem jej pytanie, czy zna nauczycieli AVY, którzy przez swoj± praktykę dorobili się endoprotez bioder. Otóż nie zna…
„There are no straight lines in Ashtanga” („W Asztandze nie ma prostych linii”)
U Iyengara – owszem: proste linie i k±ty proste. A czy np. ten pan poprawnie wykonuje pozycję K±ta Bocznego?
 michal kudzia
My¶lę, że on dobrze wie, co robi. To nie pierwszy lepszy Indus z ulicy, tylko najznakomitszy nauczyciel, od którego wszystko(?) się zaczęło. ( No ładnie, a pani instruktor na zajęciach ci±gle powtarzała „kolaano nad pięęt±”… 😉 )
Po prostu jemu wolno („co wolno wojewodzie…”). Nancy podała tak± regułę: jeżeli biodro znajduje się powyżej kolana, lepszy dla tego ostatniego jest k±t otwarty (>90°), a jeżeli poniżej, to k±t ostry. To oczywi¶cie wielkie uproszczenie, ale już każe się zastanowić, czy w ogóle istnieje idealny uniwersalny przepis na wykonanie jakiejkolwiek asany.
Z kwestii technicznych było jeszcze kilka innych reguł, którym mieli¶my podporz±dkować się przynajmniej na czas dwóch prowadzonych przez ni± sesji:
1 Układanie dłoni płasko na podłodze po skłonie w dół (po „dve”) i zostawianie ich tam przez cały kolejny wdech („tnini”) (tj. bez podnoszenia nadgarstków, co jest dosyć powszechn± manier±). Dzięki temu niemalże automatycznie aktywizujesz uddijanabandhę.
2 Skłony typu „head(forehead)-to-knee” zamiast „chest-to-knee” w pozycjach takich jak Utthita Hasta Padangusthasana i Janu Sirsasana. Nawet je¶li łatwo kładziesz brodę na goleni, raz na jaki¶ czas zmień podej¶cie – brodę przyci±gnij do mostka, a czoło do nogi. Odnajdziesz now± perspektywę, a stoj±c na jednej nodze – być może nawet i wyzwanie. Przy okazji sprawdzisz jak działa Maha Mudra.
3 „Lift up” po Utkatasanie zamiast wiecznego dopieszczania pozycji Kruka, które często widuję na sali. Ten sposób przechodzenia do Kija przybliża winjasy z Drugiej Serii, oraz, naturalnie – stawanie na rękach. O czym ja tu piszę? O tym:
 A na Kruka (Bakasana) przychodzi czas w Intermediate Series 😉
Zjawiskiem powszechnym i zupełnie naturalnym na warsztatach zwi±zanych z Asztang± jest poruszenie tematu oddychania. Wiadomo – integralna czę¶ć praktyki. Tu oczywi¶cie też padło z czyich¶ ust zaklęte słowo „udżdżaji”, więc Nancy z anielsk± cierpliwo¶ci±, po raz tysięczny pewnie, sprostowała, że nazwa jest myl±ca. Ujjayi to pranajama. Ty po prostu oddychaj z dĽwiękiem 😉
michal kudzia
Przy okazji innego pytania wspomniała, że nieustanne „dopracowywanie” pozycji wcale nie jest potrzebne. Istnieje forma, w której należy zostać i nic dalej nie pogłębiać, a co najwyżej wydłużać ` czas przebywania w asanie.
Wykłady Nancy były w dużej mierze opowie¶ciami o jej przygodach w Indiach sprzed 40 lat. Opowie¶ciami o tym, jak Pattabhi Jois uczył kiedy¶, bez warto¶ciuj±cych porównań do kanonu obowi±zuj±cego dzisiaj.
JeĽdzili do Majsuru razem z Davidem Williamsem. Nancy była słabego zdrowia, miała niedobory energii takie, że potrzebowała 12 godzin snu. David z kolei mógł wszystko. Gurudżi znalazł sposób na to, by oboje w jednym czasie korzystali z dobrodziejstw metody. Dawał im lekcje indywidualne w ten sposób, że wkładał elastyczne ciało Nancy w pozycję, któr± Davidowi kazał wykonać samodzielnie na podstawie takiego „wzoru”. Nancy wspomina, że było przy tym dużo ¶miechu, wszyscy troje dobrze się bawili.
Gurudżi w ogóle wkładał ludzi w pozycje. (Tutaj dygresja: akurat tak się złożyło, że kilka dni po warsztatach z Nancy, na innych warsztatach spotkałem się z pojęciami „anatomiczny / fizjologiczny sposób ćwiczenia„. Moim zdaniem – bardzo trafne nazewnictwo. Stosuj±c to rozróżnienie można w pierwszej chwili ocenić, że Pattabhi aplikował sposób anatomiczny.) Ale, ale – ostrożnie z wyci±ganiem pochopnych wniosków. GurudĽi dla wielu był uzdrowicielem. Miał ręce, które leczyły, chociaż często przy pomocy silnej korekty pozycji. Nancy opowiadała o przypadkach „naprawienia” („fix”) jakiej¶ dysfunkcji / dyslokacji w tenże sposób. Zdarzało się to nawet usłyszeć na sali.
I tu kolejna (uproszczona) prawidłowo¶ć, któr± nam podała: DĽwięk krótki, podobny do stuknięcia – dobrze. Co¶ się ustawiło, „naprawiło”. DĽwięk dłuższy, podobny do rozrywania – Ľle. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia / kontuzji.
michal kudzia
Czasy się zmieniaj±. Następca tronu nie zawsze kontynuuje strategię poprzednika. W ostatnich latach życia Gurudżiego Nancy zauważała stopniowo zwiekszaj±cy się udział i wpływ Sharatha w nauczanie. Była ¶wiadkiem ich drobnych sprzeczek. Pod nieobecno¶ć wnuka Gurudżi uczył ludzi nowych asan, w tym elementów Drugiej Serii. Kiedy Sharath wracał do shali, pytał wzburzony „co ty wyprawiasz?”.
Taak. Pattabhi Jois nie dawał pozycji. On je rozdawał 😉 Równie szeroki gest miał w przyznawaniu autoryzacji. Prawdopodobnie jego celem było jak najszersze udostępnienie jogi ludziom na całym ¶wiecie. Dzisiaj już nie trzeba tego robić. Sharath reglamentuje autoryzowanie nowych nauczycieli. Pilnuje czysto¶ci. Poniek±d słusznie. Z roku na rok przybywa praktykuj±cych pod jego okiem w Majsurze, a odsetek namaszczonych do nauczania spada.
Wracaj±c do tego, jak wygl±dała ashtanga vinyasa w latach ’70 i ’80 możemy j± sobie czę¶ciowo wyobrazić czytaj±c u Nancy na stronie:
„Do końca naszej pierwszego 4-miesięcznego pobytu nie miałam pojęcia, że istniej± dwie oddzielne serie. Kiedy wyjeżdżali¶my, Gurudżi wręczył nam kartkę papieru z list± pozycji, które były rozpisane jako Primary, Intermediate, Advanced A i Advanced B. Powiedział wtedy, żeby¶my praktykowali jedn± serię dziennie, tylko raz dziennie. Z nim w Majsurze uczyli¶my się Primary i Intermediate przez pierwsze dwa miesi±ce, a potem praktykowali¶my obie poł±czone serie 2 razy dziennie (…) W czasie pobytu w 1980 r. seria wci±ż nie zawierała pozycji: Parivrtta Trikonasana, Parivrtta Parsvakonasana, Utkatasana ani Virabhadrasana. Trochę póĽniej Gurudżi dodał Parivrtta Trikonasana i Parivrtta Parsvakonasana. Kiedy po raz kolejny przyjechał do Maui żeby nauczać, zobaczył, że dodali¶my Parivrtta Parsvakonasana, zapytał, dlaczego to robimy, powiedział, że to ‚szalona pozycja’ i powinni¶my z niej zrezygnować. Ale cała ekipa z Maui uwielbiała j± tak bardzo, że pozwolił nam j± zostawić”.
Utkatasana i Virabhadrasana również zostały dodane dopiero w póĽnych latach ’80. Słynny konspekt z 1974 roku jest do pobrania tutaj.
Nancy wiele zawdzięcza Gurudżiemu. Twierdzi, że dzisiaj jest zdrowsza i ma więcej energii niż w wieku 24 lat. Pozostała wierna sposobowi nauczania, jaki stosował wobec niej. Podczas, gdy większo¶ć nauczycieli od tamtej pory robi „badania”, ona nie eksperymentuje. Swoim nowym uczniom, zwłaszcza migruj±cym od innych guru, mówi wprost „no research here”. Zdziwiła się, kiedy zobaczyła, że nawet David Williams wprowadza zmiany, np. zabrania wykonywać Setu Bandhasany – pozycji, która ponoć naprawiła („fix”) jego szyję.
michal kudzia
Nie ma prostej odpowiedzi, jak ćwiczyć. Pomysłów na nauczanie jogi jest tyle, ilu nauczycieli. Obecnie utrzymanie tzw. linii przekazu jest utopijne. To pojęcie mogło się sprawdzać, kiedy nauczyciel zgłębiwszy najskrytsze zakamarki dziedziny (co zajmowało mu 3/4 życia), wybierał ucznia tylko takiego, u którego zobaczył pełn± gotowo¶ć na wszystkich poziomach i tylko jemu przekazywał dziedzinę w najwierniejszy możliwy sposób. Przy dzisiejszej dostępno¶ci i powszechno¶ci jogi ono powoli traci rację bytu. Zwłaszcza je¶li chodzi o kształt fizycznej praktyki.
Wierzę, że gdzie¶ w samym ¶rodku wszyscy jeste¶my tacy sami, że istniej± uniwersalne mechanizmy, uniwersalne prawa, którym podlega najsubtelniejsze centrum istnienia każdej istoty. Ale im wyższa, gęstsza warstwa, im bliżej powierzchni, tym większe różnice. W ciele fizycznym te różnice s± już ogromne. Jak zatem można z równym powodzeniem przyłożyć jeden zestaw ćwiczeń do wszystkich ciał?
Nawet więc ci, którzy zapewniaj±, że ucz± „tradycyjnej” Ashtangi, wpływaj± na metodę. Maj± swoje do¶wiadczenia, swoje przemy¶lenia, swój styl. Nie s± (bo nie mog± być) transparentni. Krishnamacharya miał kilkoro uczniów. Każdego uczył inaczej i każde z nich wykształciło własn± metodę. K. P. Jois miał jeszcze więcej uczniów i dalsza historia jest analogiczna. To piramida. Można być mniej lub bardziej wiern± kopi± Sharatha Joisa, ale czy to oznacza zachowywanie linii przekazu?
Ostatecznie sam/a musisz odkryć sposób najlepszy dla siebie. Prawd± jest to, co uznajesz za prawdę.
Dobra, w krótkich żołnierskich jednak nie potrafię. Mam nadzieję, że udało Ci się dobrn±ć aż tutaj 😉 Zdjęcia z warsztatu możesz obejrzeć w galerii Akademii Ruchu na fb.
 
michal kudziaMichał Kudzia, praktyk jogi wg systemu Ashtanga Vinyasa od 2005 r., od 6 lat prowadzi zajęcia w Warszawie. Więcej informacji o autorze: http://asztanga.pl/autor/
 Tytuł artykułu redakcja. 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft