REGULAMIN  IMPREZ  ORGANIZOWANYCH PRZEZ PORTAL JOGA-JOGA.PL .

1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Portal JOGA-JOGA.PL z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „organizatorem”.

2. Program imprezy i wszystkie aktualne informacje są zamieszczane na stronie internetowej  www.joga-joga.pl. Informacje do uczestników będą przesyłane wyłącznie drogą mailową na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail. Zapisy na imprezy odbywają się poprzez stronę internetową www.joga-joga.pl

3. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie po dokonaniu opłaty

4. Rezerwacja miejsca odbywa następuje po wpłacie zadatku na konto organizatora. Zadatek jest bezzwrotny, w wyjątkowych przypadkach organizator może przepisać zadatek na następna imprezę organizowaną przez Portal JOGA-JOGA.PL. Zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty bądź odszkodowania w przypadku odwołania imprezy, poza zwrotem zadatku za wstęp.

5. Pozostała część kwoty za bilet wstępu regulowana jest gotówką przed wstępem na imprezę.

6. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

7. Zabronione jest, bez zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.

8. Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 8 sa zakazane lub wymagają pozwolenia, Organizator ma prawo nie odmówić wpuszczenia takiej osoby.  Osoby posiadające przy sobie przedmioty, o których mowa w ust. 8 a inne niż określone  w zdaniu poprzedzającym zobowiązane są przed wejściem na Imprezę przedmioty te zdeponować za pokwitowaniem w oznakowanym punkcie depozytowym, pod rygorem niewpuszczenia na imprezę lub usunięcia z niej.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy, lokalizacji imprezy oraz w wyjątkowych przypadkach elementów dodatkowych imprezy (np. osób prowadzących zajęcia) na inne, równoważne, nie stanowi to zmiany umowy zawartej z konsumentem ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.


11. Uczestnik poprzez zgłoszenie do uczestnictwa w imprezie lub udział w niej oświadcza, że jest pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że w zapoznał się i zrozumiał Regulamin i w pełni go akceptuje.
12.  Podane dane osobowe przetwarzane będą przez  joga-joga.pl , z siedzibą w Warszawie przy Kiełpińskiej 6/5, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu statystycznych i marketingowych, w tym w celu informowania o oferowanych przez spółkę (lub podmioty z nią współpracujące). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  joga-joga.pl w określonych powyżej celach.

POWRÓT DO REZERWACJI >>> KLIKNIJ TUTAJ >>>>