O współpracy z Owsiakiem, pierwszych polskich studiach podyplomowych dotycz±cych jogi z prof. AWF dr
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


O współpracy z Owsiakiem, pierwszych polskich studiach podyplomowych dotycz±cych jogi z prof. AWF dr hab. Januszem Szop± rozmawia Justyna Moćko

  • poniedziałek, 8 wrzeďż˝nia 2008
  • autor: Justyna Moćko
Wszystko zaczęło się pod koniec wiosny 2006 roku kiedy to zadzwonili do mnie Zbyszek Hołdys i Jurek Owsiak i zaproponowali prowadzenie porannych zajęć jogi na Woodstocku. Oczywi¶cie zgodziłem się. Codziennie rano zarówno w 2006 jak i w 2007 roku prowadzili¶my zajęcia składaj±ce się przede wszystkim z powitania słońca oraz ćwiczeń rozgrzewaj±cych we wszystkich płaszczyznach ciała dla setek ludzi, którzy przybyli do Kostrzynia na zgrupowanie zwane Woodstockiem. Tutaj podziękowałbym Wam...

 
Witaj Januszu, jeste¶ pierwszym polskim joginem, który zacz±ł współpracować z Jurkiem Owsiakiem. Prowadziłe¶ zajęcia jogi na organizowanej przez Niego imprezie: ”Przystanek Woodstock” . Jak to się zaczęło?
Wszystko zaczęło się pod koniec wiosny 2006 roku kiedy to zadzwonili do mnie Zbyszek Hołdys i Jurek Owsiak i zaproponowali prowadzenie porannych zajęć jogi na Woodstocku. Oczywi¶cie zgodziłem się.
Codziennie rano zarówno w 2006 jak i w 2007 roku prowadzili¶my zajęcia składaj±ce się przede wszystkim z powitania słońca oraz ćwiczeń rozgrzewaj±cych we wszystkich płaszczyznach ciała dla setek ludzi, którzy przybyli do Kostrzynia na zgrupowanie zwane Woodstockiem.
Tutaj podziękowałbym Wam i pochwaliłbym Wasz portal - w 2006 zamie¶cili¶cie relacje z tych porannych ćwiczeń.
index.php?art=1&dzial=378&dzial2=480
Wszystkie zajęcia na Woodstock odbywały się pod szyldem Akademii Sztuk Przepięknych, która organizowała warsztaty muzyczne, plastyczne, artystyczne a także prelekcje znakomitych osobisto¶ci. W 2007 roku poproszono mnie, abym zrobił wykład na temat czym jest joga. Przedstawiłem młodzieży sens tych ćwiczeń a także filozofię jogi.
Pomysł, aby¶my grali w zimie wraz z Orkiestr± Owsiaka miał Paweł Zatchej, który na warsztacie z Lois Steinberg (Sucha Beskidzka, grudzień) wspominał mi o tym, a potem zadzwonił do mnie w tej kwestii. Równocze¶nie zadzwonił do mnie Marek Migała również zainteresowany współprac± z Jurkiem Owsiakiem w ramach 16-tego Finału WO¦P.
Moja rola polegała na tym, żeby od¶wieżyć stare kontakty z Fundacj± Owsiaka. PóĽniej  Paweł w imieniu naszej trójki bezpo¶rednio uczestniczył w naradach Fundacji dotycz±cych organizacji Finału. Każdy z nas docierał do osób prowadz±cych zajęcia jogi w różnych miejscowo¶ciach w Polsce aby przekonywać do idei „wspólnego grania z Jurkiem”. Dzięki zaangażowaniu ¶rodowiska jogi polskiej powstała sieć imprez „jogicznych” takich jak warsztaty jogi, koncerty, pokazy masażu itp. Należy tutaj podkre¶lić niesamowite zaangażowanie Pawła. Uważam, że to dzięki niemu udało się zorganizować aż tak bogaty wachlarz imprez.
W każdym z miast w trakcie zajęć, (darmowych, otwartych dla wszystkich) będ± chodzili wolontariusze Orkiestry i zbierali do swoich słynnych puszeczek pieni±żki na cel, który jest hasłem tegorocznej zbiórki.
 
Czyli Finał z głow± – dla dzieci, które maj± problemy laryngologiczne. To ¶wietny pomysł, aby doł±czyć się do WO¦P, służ±cy popularyzacji jogi.
Też tak uważamy. ¦rodowisko jogi może przyczynić się do zwiększenia datków na cel, na który w tym roku Orkiestra zbiera pieni±dze.
 
To jest już XVI finał WO¦P. Mam nadzieję, że joga wpisze się na stałe w harmonogram imprez.
Tak. Joga jest już wpisana w harmonogram Przystanek Woodstock. Mamy zaproszenie na ten rok. Woodstock w tym roku będzie wygl±dał trochę inaczej. Na ile inaczej, tego Jurek jeszcze nie powiedział do końca. Na pewno chce rozszerzyć Akademię Sztuk Przepięknych. Występy zespołów zostałyby nieco ograniczone, natomiast byłoby więcej możliwo¶ci wyboru różnego rodzaju warsztatów.
Na tę imprezę przyjeżdżaj± ludzie z całej Polski, niejednokrotnie z małych miejscowo¶ci, którzy często po raz pierwszy mog± zobaczyć na żywo znanego dziennikarza, aktora, literata, przedstawiciela znanej ¶wiatowej religii czy też zapoznać się ze sztuk± – jak ona jest tworzona. Nie mówi±c o tym, że mog± rano poćwiczyć nasz± ukochan± jogę.
 
Rozumiem więc, że na Woodstock jeste¶ do końca ¶wiata a może jeden dzień dłużej?;-)
Tak to wynika z ci±głych zaproszeń Jurka. Mamy też z Pawłem i Markiem nadzieję, że organizowana przez nas impreza „jogiczna” 13 stycznia będzie udana i kolejne finały WO¦P będ± stale odbywać się z udziałem ¶rodowiska jogi polskiej.
 
Widziałam program, jest bardzo bogaty. Wielu nauczycieli z różnych miast chce pomóc w zbiórce pieniędzy dla dzieci.
Harmonogram tworzy się cały czas. Imprez jest dużo, to fakt. Ale my¶lę, że może za rok będzie już 100 miast i miasteczek, które się doł±cz± do naszej imprezy.
Widziałam, że pozycje jogi będ± prezentowane w telewizji.
To jest już inicjatywa lokalna. Imprezy odbywaj±ce się w danym mie¶cie będ± transmitowane przez lokalne telewizje. Ja obj±łem bezpo¶rednim patronatem to województwo w którym mieszkam, czyli ¶l±skie i wiem na pewno, że w Czeladzi i Częstochowie będ± odbywać się zajęcia jogi, za które uczestnicy zapłac± na konto Orkiestry.
 
Natomiast Ty będziesz w Warszawie.
Tak, ja będę w Warszawie. Będę prowadził jedn± z sesji w Auli Kryształowej SGGW, na ul Nowoursynowskiej, gdzie będ± odbywały się warszawskie zajęcia.
 
Jakie jest Twoje podej¶cie do jogi?
Jak wiesz, od lat zajmuję się przede wszystkim naukowym podej¶ciem do jogi. Z osobami powi±zanymi z nauka polsk± staramy się badać, czym jest joga w jej różnych aspektach, a także promować j± jako rekreację ruchow±. Obecnie prowadzimy równolegle 9 i 10-t± edycję kursu instruktorów rekreacji ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi.
Wydaje mi się że joga akademicka (któr± my propagujemy), czyli taka joga, której oddziaływanie można w laboratorium sprawdzić, potwierdzić – też zdobywa popularno¶ć.
Wiadomo, że s± różne podej¶cia do jogi. My staramy się traktować j± jako wiedzę akademick±. Wiemy, że joga to jest znacznie co¶ więcej, ale już na obecnym poziomie poznania jogi przez naukę, można potwierdzić bardzo wiele jej walorów. Wci±ż badamy jej różne aspekty, mierzymy jej oddziaływanie na człowieka (to co nauka jest w stanie zmierzyć), publikujemy wyniki badań – i w ten sposób promujemy jogę akademick±.
 
I tak dochodzimy do drugiej inicjatywy, któr± promujesz, mianowicie do studiów podyplomowych. Opowiedz o tym projekcie.
Przede wszystkim istnieje możliwo¶ć utworzenia studiów podyplomowych w oparciu o kadrę polskiej nauki i naszych nauczycieli jogi. Działaj±c zgodnie z polskim ustawodawstwem starałem się poł±czyć wiele dyscyplin wiedzy, aby w której¶ z uczelni wyższych uprawnionych do takich działań można było uruchomić studia podyplomowe z zakresu jogi.
Wymogi ustawodawcy dotycz±ce edukacji na poziomie wyższym szczegółowo okre¶laj± warunki jakie trzeba spełnić aby powołać tego typu studia podyplomowe. Aby nie nudzić Ciebie ani czytelników oszczędzę szczegółów. Po długim okresie czasu udało się wszystko zorganizować. Zauważ, jak wielu jest na tych studiach utytułowanych wykładowców.
 
Tak, zwróciłam uwagę. My¶lę, że te nazwiska gwarantuj± absolutnie najwyższy poziom edukacji.
Patrz±c na filozofię i psychologię s± L. Kulmatycki i M. Harciarek. Mamy również wykładowców antropomotoryków. Antropomotoryka jest nauk± wi±ż±c± fakty z różnych dyscyplin wiedzy w celu okre¶lenia modelu predyspozycji motorycznego funkcjonowania człowieka. To s± zagadnienia, które mistrz jogi intuicyjnie zna, ale też mog± one być potwierdzone przez naukę. Jest szereg opracowań jak ludzie o danych parametrach fizycznych mog± wykonywać dane ćwiczenia. Będ± również zajęcia z korektywy. Wiadomo nam wszystkim, że poprzez ćwiczenia korygujemy, kompensujemy nasz± postawę. S± to zagadnienia, które można zbadać  naukowo a w Polsce mamy naukowców, którzy się na tym znaj±. Oczywi¶cie, nie wszystkie zagadnienia, które będ± przedmiotem studiów wymieniłem.
Mam jeszcze takie marzenie, aby na te Studia Podyplomowe ¶ci±gn±ć jako wykładowców wybitnych nauczycieli jogi z zagranicy.
Ale najpierw niech one się rozpoczn± potem będę się starał, aby zaprosić kogo¶ spoza Polski. Wtedy studia będ± miały zasięg międzynarodowy.
 
W Niemczech zajęcia jogi s± refundowane przez ichniejszy NF. My¶lę, że jogę, któr±  podniesiemy do rangi nauki, trudno będzie podważyć przez ortopedów, lekarzy, rehabilitantów. Osoby tych zawodów nadal często nie traktuj± jogi poważnie.
Tak. Powiem nieskromnie: od wielu lat zajmuję się tym, żeby joga była w Polsce postrzegana jako legalna dyscyplina wiedzy (nauki). W Akademiach Wychowania Fizycznego działaj±cych w Polsce tak już jest. W AWF w Katowicach studenci mog± jako jeden z przedmiotów studiów wybrać jogę a na jednym z kierunków prowadzone s± obowi±zkowe wykłady i ćwiczenia z kinezypsychoprofilaktyki. We wszystkich częstochowskich uczelniach ¶wieckich (a jest ich sze¶ć) można uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego chodz±c na zajęcia jogi które odbywaj± się w ramach Akademickiego Zwi±zku Sportowego.
Od wielu lat staram się pokazać, że joga jest w naszej kulturze i cywilizacji czym¶ do przyjęcia. Taka jest moja długofalowa koncepcja działania na tym polu.
Nasze ustawodawstwo zezwala na organizowanie kursów zawodowych dla instruktorów. S± to kursy z zakresu rekreacji ruchowej. Po ich ukończeniu absolwenci s± uprawnieni do prowadzenia zajęć w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi.
Teraz, te Studia Podyplomowe, (je¶li je uruchomimy) s± kolejnym kroczkiem.
U mnie w AWF w Katowicach jest pisany doktorat o jodze. Powstało już kilka prac magisterskich dotycz±cych jogi, uwzględniaj±cych badania jej wpływu na człowieka.
Moim celem jest, aby ludzie naszej kultury i cywilizacji umieli wybrać dla siebie z jogi, co¶, co jest sprawdzalne, namacalne, co potwierdza nasza nauka.
Zasygnalizuję dzi¶ jeszcze nasz kolejny projekt. Stworzyli¶my i zarejestrowali¶my Stowarzyszenie Jogi Akademickiej. Jeszcze nie mamy do końca zbudowanej strony internetowej. Na razie jest taka, jaka jest, ale s± na niej informacje, czym jest joga akademicka, czym się nasze stowarzyszenie zajmuje.Adres strony: www.jogaakademicka.pl
Strona działa! Może na temat projektu Joga Akademicka porozmawiamy kiedy indziej. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję
4 stycznia 2008 r
Rozmowę przeprowadziła
Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft