Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej Wielobób
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej Wielobób

  • pi±tek, 25 czerwca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Mam wrażenie, że znaczenie odpowiedniego dotyku w relacji nauczyciel – uczeń jest bagatelizowane. Czę¶ć osób nie zastanawia się po co (w jakim celu) stosuje się dotyk (np. w korektach), jak również w jaki sposób dotykać, by uzyskać ten cel.

To co warto przede wszystkim podkre¶lić to fakt, że dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog± jest nawi±zywaniem kontaktu i pod±żaniem za tym kontaktem! Nie jest sam w sobie korekt±, nie ma być poklepywaniem ucznia, głaskaniem go, ani manipulacj± ciałem.
Je¶li dotykamy ucznia to po pierwsze musimy czuć jego przyzwolenie na ten dotyk, po drugie musimy znać cel tego dotyku, a także wiedzieć gdzie i w jaki sposób dotkn±ć, by zrealizować ten cel i dok±d to wszystko nas zaprowadzi. Po trzecie musimy nawi±zać kontakt. Kontakt z ciałem osoby dotykanej (i jej procesem do¶wiadczania) nawi±zujemy już wcze¶niej odczuwaj±c naturę problemu, napięcia, nieprawidłow± pracę, któr± chcemy skorygować poprzez dotyk. PóĽniej kontynuujemy kontakt w trakcie zbliżania dłoni do ciała ucznia. To jest newralgiczny moment, ponieważ zanim położymy dłonie na wybranym miejscu musimy wyczuć czy nie pojawia się opór na nasz dotyk. Gdy dłonie s± już na ciele musimy wyczuć potencjał ciała i użyć odpowiedniego typu dotyku (dotyk tamasowy, radżasowy, sattwiczny), by zrealizować nasz cel, komunikuj±c się przy tym z ciałem osoby dotykanej.
 Dotyk tamasowy, radżasowy i sattwiczny
 W sankhji i jodze wyróżnia się 3 zasadnicze siły konstytuuj±ce ruch natury: sattwę, radżas i tamas (koncepcja najprawdopodobniej ma Ľródło wcze¶niej w Atharwawedzie 10.8.43). Guny (sattwa, radżas i tamas) s± siłami, których dynamiczna równowaga konstytuuje okre¶lon± aktywno¶ć natury. W filozofii sankhji podkre¶la się, że gdy guny s± w idealnej równowadze natura nie przejawia się, dopiero gdy która¶ z gun zaczyna dominować – natura zaczyna się przejawiać. Ta koncepcja jest podstaw± opisu rzeczywisto¶ci w sankhji, a co za tym idzie także w jodze.
Sattwa jest sił± neutraln±, sił± równowagi. Cechuje j± lekko¶ć, ¶wietlisto¶ć, spokój, prawda, ukojenie, zrównoważenie, wdzięk, gracja. Radżas jest sił± dodatni±, ewolucyjn±, dynamiczn±. Cechuje go witalno¶ć, kreatywno¶ć, aktywno¶ć, pobudzenie, ruch, pasja. Tamas jest sił± ujemn±, sił± podtrzymuj±c± okre¶lon± formę. Cechuje go skłonno¶ć do zamrażania ruchu w strukturę, bezwład, opór, inercja, ciężko¶ć, ciemno¶ć, uziemienie.
Sattwa, radżas i tamas warunkuj± również jako¶ć naszego dotyku (w nauczaniu jog± i terapii jog±).
 Dotyk sattwiczny
Dotyk sattwiczny jest subtelny, delikatny, neutralny, równoważ±cy. Jest to dosyć łagodny dotyk na powierzchni ciała, przepełniony rozluĽnieniem, zrównoważeniem, spokojem, a oparty na uważno¶ci i empatycznym kontakcie z dotykan± osob± i dotykanym obszarem ciała. Polega na wyczuciu potrzeb ciała i umysłu i pod±żaniu za nimi w ramach, na które ciało i umysł zezwalaj±. Dłoń idzie za ruchem (wibracj±, oscylacj±) ciała, nie kreuje nowego ruchu. Kreuje rozluĽnienie i ułatwia uruchomienie mechanizmów samoregulacyjnych ciała i umysłu. Przykładem dotyku sattwicznego może być położenie rozluĽnionych dłoni na czyi¶ napiętych barkach. Dłoń “penetruje” ciała tylko za pomoc± swojego ciężaru i ciepła, bez nacisku.
Gdy nie wiemy jaki efekt wywoła zastosowanie dotyku tamasowego lub radżasowego to wówczas najlepiej stosować dotyk sattwiczny. Gdy stosujemy dotyk tamasowy, najlepiej kontakt nauczyciela z uczniem zwieńczyć dotykiem sattwicznym.
 Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk sattwiczny
Dotyk radżasowy
Dotyk radżasowy jest zwi±zany z ruchem. Jest subtelnie stymuluj±cy i penetruj±cy (ale nie w sposób siłowy, nie jako walka z oporem), ukierunkowuje w uważny sposób. Używamy tu jednak subtelnej pracy mię¶ni, by skanalizować energię poprzez stymulację, ruch i umiejętnie zastosowan± siłę. Ten typ dotyku stosuje się w tempie pozwalaj±cym umysłowi zachować stan koncentracji i spokoju, przetestować swoje ograniczenia i odczuć z których z nich można zrezygnować. Istot± dotyku radżasowego jest zachęcenie do rozszerzenia swoich granic, do łagodnej ekspansji (w przeciwieństwie do dotyku tamasowego, który przełamuje skurczone granice). Nie należy niczego przyspieszać, ani wychodzić poza strefę komfortu w tym typie dotyku. Ten typ dotyku pomaga „rozpu¶cić” stare przekonania i wzorce zapisane w ciele, jak również umożliwia dotarcie do wyizolowanych w ciele urazów, napięć i pracę z nimi. Zwiększa witalno¶ć. Przykładem dotyku radżasowego może być delikatne badanie zakresu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej stawu barkowego: wyczuwamy kierunek w którym staw “chce się” poruszać i za nim idziemy, dopiero póĽniej badamy subtelnie kierunek przeciwny.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk radżasowy
 Dotyk tamasowy
Dotyk tamasowy jest silnym, solidnym rodzajem dotyku, przeznaczonym do przełamywania blokad. Jest nastawiony na penetrację i rozproszenie zablokowanej energii, intensywny. Jest to dotyk, który przekracza ustalon± granicę umysł / ciało, który wykracza poza umysł. Pozwala on umysłowi w sposób raczej rewolucyjny niż ewolucyjny przeramować się na nowo, ustalić nowe granice, bardziej dopasowane do naszego nowego wizerunku. Dotyk tamasowy powinien trwać krótko (1, 2 sekundy), co wystarczy, by wywołać opór. Reakcja oporu (siły ujemnej) wspomaga eliminację i sprzyja usuwaniu nieharmonijnych zapisów funkcjonalnych (fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych). Pomimo iż jest to mocny dotyk to nie może on powodować napięcia. Nawet je¶li pojawia się ból, to ma to być tzw. „dobry” ból. (Generalnie unikamy sprawiania bólu uczniom.) Na pewno ten typ dotyku, umiejętnie użyty, zakończony (i najlepiej także rozpoczęty) dotykiem sattwicznym pomoże poruszyć miejsca, które s± zbyt statyczne, zablokowane, które nie reaguj±. Przykładem dotyku tamasowego może być silne otwarcie uczniowi klatki piersiowej w mostku czy też dokręcenie ciała w asanach skrętnych.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
Przed dokonaniem „interwencji” z zastosowaniem tego typu dotyku, musimy wyczuć lub wręcz zapytać czy jest na niego przyzwolenie ze strony ucznia. Absolutnie nie stosujemy tego typu dotyku do “dociskania” ucznia w skłonach do przodu.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
 - -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi, specjalist± terapii jog±, trenerem nauczycieli w nurcie vinyasa krama. Powyższy artykuł jest roboczym szkicem do jednego z rozdziałów ksi±żki na temat terapii jog±, któr± pisze.
Strona www (kursy, warsztaty w całej Polsce): https://maciejwielobob.pl
Strona szkoły Maćka (zajęcia jogi w Krakowie): https://www.joga-krakow.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Wakacje z jog± w najpiękniejszych miejscach w Polsce - Wzmocnij swoj± odporno¶ć!

Po wielu miesi±cach ograniczeń i odosobnienia, możemy się wreszcie cieszyć większ± swobod± i piękn± pogod±, a najlepszym sposobem na powrót do pełni sił, wzmocnienie odporno¶ci i naładowanie akumulatorów jest poł±czenie wypoczynku z praktyk± jogi. Kto spróbował ten wie! Kto nie próbował - najwyższy...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ. START WRZESIEŃ 2021!

Trwa rekrutacja na VI Edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno...

Kurs Instruktorski Aerial Jogi 25-27 czerwca 2021

KURS INSTRUKTORSKI AERIAL JOGI 25-27.06.2021 Prowadzenie: Anna Ryczek - dyplomowany nauczyciel jogi, aerial jogi, instruktor metody oddechowej Butejki, magister psychologii Miejsce - Joga Żoliborz, ul. Rydygiera 19, Warszawa Termin - 25-27.06.2021 3 dni - 24 godziny nauki Teoria i praktyka na h...

Zakwasownia. Wywiad z Magdalen± i Mikołajem Bator

Zakwasownia to rodzinna manufaktura, produkuj±c± organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni ro¶linnej. "Włożyli¶my w nasz± manufakturę całe serce. Pracujemy wytrwale, z przyjemno¶ci± i entuzjazmem, aby dobrymi, zdrowymi produktami móc podzielić się z innymi" ...

Ksi±żk± Greenprint - Zielony ¦lad, autorstwa Marco Borgesa

24 marca 2021 miała swoj± premierę najnowsza ksi±żka wydawnictwa Znak - Greenprint (Zielony ¦lad) autorstwa Marco Borgesa. Podtytuł brzmi " Jak dzięki zielonej diecie uzdrowić siebie i ¶wiat". ...

Aerial Joga - Nowy trend. Rozmowa z Ann± Ryczek, prowadz±c± Kurs Instruktorski Aerial Jogi

Aerial joga to nowa technika, coraz popularniejsza i dostępna w wielu szkołach jogi w Polsce. Ł±czy w sobie elementy jogi, stretchingu i pilatesu. Zawiera także elementy tańca w powietrzu. Ćwiczy się nad ziemi±, w podwieszonych elastycznych szarfach. Praktykuj±c Aerial jogę możemy pracować z własnym...

Księga kwiatów jadalnych - doskonała lektura i inspiracja na nadchodz±c± wiosnę!

Można powiedzieć krótko, parafrazuj±c znane przysłowie: Wła¶ciwa ksi±żka na wła¶ciwym miejscu! Wła¶nie ukazała się, nakładem Zielonego Wydawnictwa "Księga kwiatów jadalnych" autorstwa Mireille Gayet....

Kurs Nauczycielski Jogi ON-LINE - Przygotowanie do egzaminu - 28.07 – 31.08.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie jogi ON-LINE przygotowuj±cym do egzaminu kompetencyjnego na Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej. Do Kursu można doł±czyć w dowolnym momencie. ...

Lockdown- pomoc prawna dla nauczycieli jogi i szkół jogi

Dynamicznie zmieniaj±ce się przepisy i regulacje. Skomplikowane zasady i mnóstwo sprzecznych informacji. Trudno jest prowadzić zajęcia i wyjazdy z jog± w takich okoliczno¶ciach. Co wolno a co nie ? Co zrobić w razie kontroli ? Portal joga-joga.pl wraz Kancelari± Dr. Tomasza Strugalskiego przygotowa...

Ksi±żka Joga piękna, Marta Kucińska

Marta Kucińska jest certyfikowanym nauczycielem jogi twarzy wg. japońskiej metody Face Yoga Method, jogink±, biologiem, projektantk± mody oraz konsultantk± ajurwedy III stopnia. W swojej ksi±żce opisuje i wyja¶nia jak w naturalny sposób dbać o siebie bez ingerencji medycyny estetycznej. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Czerwca 2021
Następne
PW¦CPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft