Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Mala
  Mala (japa mala, mala) - tybetański lub indyjski sznur modlitewny. Nazwa mala jest terminem, który w sanskrycie oznacza "wieniec" lub "naszyjnik", natomiast japa można przetłumaczyć jako "mamrocz±ca modlitwa".
  Służy do odliczania ilo¶ci odmówionych mantr, tonalnych wersetów ¶więtych pism, zaklęć lub imion bóstw.
  Liczba paciorków zależna jest od religii, odłamu, kraju i waha się od dwudziestu paru do kilku setek. )Najczę¶ciej jednak jest ich 108.
  Mala zbudowana jest ze sznurka, na który nawleczone s± okr±głe korale. Najbardziej popularnym materiałem jest „oko Rudry” – wysuszone pestki owoców z drzewa Eleocarpus ganitras, ale może być też zbudowana z kamienia, kryształu, ko¶ci lub tworzywa sztucznego. Zakończona jest symboliczn± stup±.
  Opcjonalnie niektóre korale mog± się wyróżniać (np. faktur± lub materiałem z jakiego zostały wykonane) w ten sposób być pomocne w grupowaniu wykonanych praktyk.
  Istnieje pogl±d, że chrze¶cijański różaniec, który jest bardzo podobny do mali, ma nazwę pochodz±c± od okre¶lenia japa mala.
  Gdy rzymscy odkrywcy przybyli do Indii i zetknęli się z mal±, zapamiętali okre¶lenie "jap mala" zamiast "japa mala".
  Jap w sanskrycie oznacza różę. Tym sposobem mala trafiła do Imperium Rzymskiego jako rosarium, a w języku angielskim i polskim przyjęto przekład tego słowa jako odpowiednio rosary i różaniec.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
   
   
 • Vairagya
  W Jogasutrach Patanjali uczy jak opanować poruszenia umysłu. Można to zrobić dzięki abhyasa (studiowanie lub praktyka) i Vairagya (bezpragnieniowo¶ć).
  Bezpragnieniowo¶ć oznacza nie-przywi±zywanie się do substancji zjawiska, nieutożsamianie się z działaj±cym i skutkiem jego działania.
  Vairagya nie jest do osi±gnięcia przez ludzi, którzy nie potrafi± pozbyć się kontroli nad zmysłami. Nie dla tych, którzy oczekuj± rekompensaty za swoje działania, nie potrafi± być bezinteresowni.
   
 • Sekwencje cyklu powitania słońca - Surya-namaskar
  Informacje tu umieszczone maj± wył±cznie charakter edukacyjny i s± przeznaczone dla osób ćwicz±cych Jogę Iyengara i potrafi±cych prawidłowo wykonać niżej wymienione asany. Nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za sposób ich wykorzystania przez osoby niepowołane lub bez konsultacji z do¶wiadczonym nauczycielem jogi.
  Dynamiczna praktyka asan jest bardzo ważn± czę¶ci± Jogi Iyengara. Stanowi bardzo dobre przygotowanie do głębszej, bardziej precyzyjnej i dłuższej praktyki poszczególnych asan. Rozgrzewa ciało, pogłębia i wydłuża oddech, wyrabia siłę i wytrzymało¶ć. Najważniejsz± dynamiczn± sekwencj± jest cykl powitania słońca - Surya namaskar. Poniżej przedstawiam różne jego warianty, sposób wł±czenia do cyklu pozycji stoj±cych oraz opis praktyki cyklu u Faeqa Birii latem 2005.
  Jedn± z możliwo¶ci tworzenia własnej sesji asan jest podział jej na 3 czę¶ci:
  1. praktykę dynamiczn± np powitanie słońca
  2. praktykę jednej z grup asan (pozycje stoj±ce, pozycje siedz±ce, skłony w przód, skręty, wygięcia w tył, pozycje balansowe...) oraz
  3. pozycje odwrócone: stanie na głowie i warianty, ¶wieca i warianty oraz pług.
  Gomukhasana to pozycja krowiego pyska.
  Powitanie słońca uproszczone                             
  Tadasana (góra)
  joga

   
  Urdhva-hastasana (wyci±gnij ręce ponad głowę)
  joga

   
  Uttanasana (połóż ręce obok stóp na podłodze)
  joga

   
  Adho-mukha-¶vanasana (pies z głow± w dół)
  joga

   
  Urdhva-mukha-¶vanasana (pies z głow± do  góry)
  joga

   
  Caturanga-dandasana (kij)
  joga

   
  Urdhva-mukha-¶vanasana
  joga 

   
  Adho-mukha-¶vanasana
  joga

   
  Uttanasana
  joga

   
  Urdhva-hastasana
  joga

   
  Tadasana
  joga
   

  Powitanie słońca rozwinięte
  Tadasana
  Urdhva-hastasana - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech (połóż dłonie obok stóp i sięgnij głow± do nóg)
  Uttanasana z głow± do góry - wdech (głowa uniesiona, proste plecy)
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Uttanasana z głow± do góry - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Urdhva-hastasana – wdech
  Tadasana - wydech
  Powitanie słońca nr 1
  Tadasana
  Namaskarasana w tadasanie (złóż dłonie na mostku)
  Urdhva-hastasana
  Uttanasana
  Adho-mukha-¶vanasana
  Caturanga-dandasana
  Urdhva-mukha-¶vanasana
  Caturanga-dandasana
  Adho-mukha-¶vanasana
  Uttanasana 
  Urdhva-hastasana
  Namaskarasana w tadasanie
  Tadasana
  Powtarzaj±c t± i inne sekwencje możesz wracać tylko do Urdhva-hastasany i z niej zaczynać nowy cykl przechodz±c do Uttanasany
  Powitanie słońca nr 2
  Tadasana
  Namaskarasana w tadasanie
  Urdhva-hastasana
  Uttanasana
  Caturanga-dandasana
  Urdhva-mukha-¶vanasana
  Adho-mukha-¶vanasana
  Uttanasana
  Urdhva-hastasana
  Namaskarasana w tadasanie
  Tadasana
  Powitanie słońca nr 3
  Tadasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Uttanasana z głow± do góry - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech     
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, lewa noga z przodu - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
  Uttanasana z głow± do góry - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie - wydech
  Tadasana – wdech
  Pozycje stoj±ce w cyklu powitania słońca.
  Chc±c w czasie cyklu powitania słońca przepracować pozycje stoj±ce, przy kolejnych powtórzeniach w miejsce virabhadrasany I wykonuj po kolei pozycje stoj±ce: utthita-trikonasanę, utthita-parsakonasanę, virabhadrasanę I, virabhadrasanę II, ardha-candrasanę, virabhadrasanę III, parivritta-trikonasanę, parivritta-ardha-candrasanę, parivritta-par¶vakonasanę, par¶vottanasanę i prasarita-padottanasanę
  Powitanie słońca nr 4
  Tadasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Utkatasana - wydech
  Uttanasana z głow± do góry - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, lewa noga z przodu - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
  Uttanasana z głow± do góry - wdech
  Utkatasana - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie – wydech
  Tadasana – wdech
  Powitanie słońca nr 5
  Tadasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Utkatasana - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech
  Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, lewa noga z przodu - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
  Utkatasana - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie – wydech
  Tadasana – wdech
  Powitanie słońca nr 6
  Tadasana - wdech
  Namaskarasana w tadasanie - wydech
  Urdhva-hastasana - wdech
  Uttanasana z głow± w dół - wydech
  Utkatasana - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech
  Urdhva-prasarita-ekapadasana w Adho-mukha-¶vanasanie, prawa noga - wdech (W psie z głow± w dół podnie¶ jedn± nogę do góry, górna noga na przedłużeniu tułowia i r±k, biodra na tej samej wysoko¶ci)
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana - wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Urdhva-prasarita-ekapadasana w Adho-mukha-¶vanasanie, lewa noga - wdech
  Caturanga-dandasana - wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana – wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech
  Virabhadrasana I, prawa noga z przodu - wdech
  Caturanga-dandasana – wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana – wdech
  Adho-mukha-¶vanasana - wydech
  Virabhadrasana I, lewa noga z przodu – wdech
  Caturanga-dandasana – wydech
  Urdhva-mukha-¶vanasana – wdech
  Adho-mukha-¶vanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
  Utkatasana – wdech
  Uttanasana z głow± w dół – wydech
  Urdhva-hastasana – wdech
  Namaskarasana w tadasanie – wydech
  Tadasana - wdech
  Faeq Biria w czasie letnich warsztatów w Blacon 2005 (4 tydzień - dla osób ćwicz±cych 3-5 lat) zalecał praktykę powitań słońca codziennie przez 40 dni w następuj±cej kolejno¶ci:
  Powitanie słońca nr 1 – 4 razy
  Uttanasana z łokciami splecionymi
  Powitanie słońca nr 2 – 4 razy
  Uttanasana
  Powitanie słońca nr 3 – 2 razy
  Uttanasana
  Powitanie słońca nr 4 – 2 razy
  Uttanasana
  Powitanie słońca nr 5 – 2 razy
  Uttanasana
  Powitanie słońca nr 6 – 2 razy
  Cały cykl zajmuje około 30 minut.
  Po jego wykonaniu kontynuuj praktykę pozostałych asan.
   
  Tekst ze strony Joga! Centrum Adama Bielewicza www.joga.net.pl
   
 • O¶miostopniowa ¶cieżka jogi
  Korzenie jogi s± zwi±zane z tradycj± hinduistyczn±, z terminem joga można zetkn±ć się w pochodz±cych z przeszło 2500 lat temu Wed, w powstałej na przełomie II i III w.p.n.e Bhagavadgicie Kriszna instruuje Ardżunę w jaki sposób osi±gn±ć zjednoczenie ze swoja natur±, jaĽni±. Według niektórych Ľródeł nauka jogi jest znacznie starsza i pochodzi z okresu przedwedyjskiego. Około II, III w.n.e nauki jogi zebrał, usystematyzował i wyłożył zwięzłej formie podzielonych na cztery czę¶ci 195 aforyzmów wielki mędrzec tamtych czasów - Patanjali. Jego dzieło Yoga- sutry jest podstawowym tekstem Ľródłowym opisuj±cym metodę w jaki sposób każdy człowiek może rozwin±ć siebie i osi±gn±ć jedno¶ć na drodze Ashtanga yogi - o¶miostopniowej ¶cieżki jogi. PóĽniejsze teksty Ľródłowe: Yoga- vasisthra, Gheranda- samhita, Siva- samhita, Hathayoga pradipika i inne rozwijaj± i opisuj± różne praktyki jogiczne. Istnieje wiele szkół i tradycji przekazu. Jogę można praktykować niezależnie od wyznawanej religii, filozofii etc.- jest to uniwersalny sposób pracy nad sob±. Ashtanga yoga- znaczy o¶miostopniowa ¶cieżka. Zdefiniowana, uporz±dkowana i ogłoszona przez Patanjalego w Yoga sutrach przeszło 2000 lat temu nauka jogi składa się z o¶miu czę¶ci:
  1.YAMA - podstawowe zasady moralne
  2.NIYAMA - podstawowe założenia indywidualnej samodyscypliny
  3.ASANA - pozycje jogi
  4.PRANAYAMA - kontrola oddechu
  5.PRATYAHARA - kontrola, panowanie nad zmysłami
  6.DHARANA - koncentracja
  7.DHYANA - medytacja
  8.SAMADHI - owoc praktyki, stan nad¶wiadomo¶ci
  Rozwijanie praktyki powinno przebiegać stopniowo, ł±cz±c poszczególne elementy. B.K.S Iyengar osobom prowadz±cym normalne życie ¶wieckie w społeczeństwach zachodnich poleca rozwój czterech pierwszych stopni jogi. Umacniać się w moralnym życiu, samodoskonalić, zachować dyscyplinę, praktykę asan i pranayamy. Pozostałe czę¶ci: pow¶ci±gniecie zmysłów, koncentracja, medytacja i stan samadhi wynikaj± z osi±gnięcia perfekcji w pierwszych czterech.
  YAMY I NIYAMY - uniwersalne zasady moralne, wskazówki dotycz±ce samodyscypliny i samodoskonalenia s± niezbędnym fundamentem wła¶ciwej, przynosz±cej korzy¶ci praktyki. Rozwijanie w sobie 5 yam i 5 niyam pozwala żyć w zgodzie i harmonii z otoczeniem. ASANY - pomagaj± w rozwijaniu samo¶wiadomo¶ci, oczyszczaj± ciało na fizjologicznym poziomie, daj± siłę i zdrowie. Wła¶ciwa praktyka daje poczucie równowagi, odblokowuje ciało, uwalnia napięcia. Jest Z sztuk± samoobserwacji, poznawania własnych ograniczeń i pracy z nimi na fizycznym poziomie - przygotowuje do pranayamy.
  PRANAYAMA - ćwiczenia oddechowe integruj±ce ciało i umysł. Kontrola i różne sposoby oddychania dopełniaj± proces samooczyszczania i usuwania napięć z ciała.
  "Praktyka Pranayamy powinna nast±pić po osi±gnięciu mistrzostwa w asanach" ( Yoga Sutry. II, 49)
  YAMA - 5 podstawowych zasad moralnych
  ahimsa - niekrzywdzenie, nie używanie przemocy
  asteya - niekradzenie
  satya - prawda, życie w prawdzie
  brahmacarya - wstrzemięĽliwo¶ć
  aparigraha - niegromadzenie
  NIYAMA - 5 podstawowych założeń indywidualnej samodyscypliny
  sauca - czysto¶ć
  santosa - zadowolenie, spokój
  tapas - zapał, wytrwało¶ć, wysiłek
  svadhaya - obserwacja, badanie, samokształcenie
  isvara pranidhana - oddanie się, zrzeczenie

   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Dlaczego pozycje, których unikasz, s± tymi, których najbardziej potrzebujesz?

Mówi się, że joga jest podróż± w gł±b siebie. Praktyki takie jak medytacja, pranajamy i asany s± lustrami odbijaj±cymi nasze relacje z samym sob±. I jak wszystko to, co warto w życiu robić, tak i joga może czasem podnosić nas na duchu, a innym razem rzucać nam trudne wyzwania. Oto kilka wskazówek, k...

Kalarippajat – ¶cieżka wojownika, Ľródło zdrowia i równowagi

Kalarippaajat nazywane bywa skarbem Wschodu, darem z przeszło¶ci, z którego ludzie znowu ucz± się korzystać. Dzieje tej pradawnej sztuki walki, a wła¶ciwie całego systemu dbania o ciało i ducha, ćwiczeń, masaży i odpowiedniego sposobu odżywiania się, nikn± w mrokach dziejów....

Pyszne, wegetariańskie pasty do chleba

Wielbicieli domowych past i smarowideł nie trzeba przekonywać , że takie zrobione w domu smakuj± najlepiej. Zachęcamy do wypróbowania przepisów i życzymy smacznego! ...

5 pozycji jogi pomocnych przy Zespole Jelita Drażliwego

Kiedy zaczyna dziać się co¶ nie tak jak trzeba w twoich jelitach, oznacza to, że dzieje się co¶ nie tak jak trzeba również w twoim życiu. Jelita mog± bowiem wysyłać sygnały tak samo do mózgu jak i do brzucha....

Joga w Chorwacji! Zaplanuj wyj±tkowe wakacje!

WyobraĽcie sobie krystalicznie czyste morze, dziewicze krajobrazy i praktykę jogi na plaży na ciepłym piasku :) Do tego niepowtarzalny bałkański klimat, doskonała kuchnia i szkolenie nurkowe. ...

Asana tygodnia: Supta Padangusthasana II – wariant z paskiem do jogi - zobacz nagranie

Pomoże optymalnie rozci±gn±ć tyły nóg, złagodzi rwę kulszow±, a jej regularne wykonywanie otworzy biodra i miednicę. Użycie paska, umożliwi stopniowe i bezpieczne poszerzanie zakresu ruchu. Asana doskonała dla miło¶ników biegania – aktywizuje i wzmacnia mię¶nie nóg, pozwalaj±c utrzymać je w do...

Joga a nerwica

Szacuje się, że na nerwicę (zaburzenia lękowe) może cierpieć nawet osiem milionów Polaków! Oznacza to, że każdy może się z ni± w swym życiu zetkn±ć. Przyczyna nerwic jest złożona i niełatwa do zdefiniowania, składa się na ni± najczę¶ciej kilka traumatycznych czynników. Jedno jest pewne. Nerwica bard...

Dlaczego Ajurweda ?

Ajurweda jest sztuk± życia w harmonii z prawami natury. Jest systemem filozoficzno - medycznym, który w niezwykle głęboki sposób opisuje naturę człowieka. Ajurweda jest holistycznym systemem uzdrawiania, szczegółowo omawia fizyczn± budowę człowieka, funkcje umysłu oraz wagę duchowo¶ci w życiu. ...

Africa Yoga Project w ogarniętej wojn± Somalii

Somalijska nastolatka Ibshira rozgl±da się uważnie, sprawdza, czy nikt jej nie ¶ledzi. Mija ruiny zbombardowanych budynków i patrole żołnierzy uzbrojonych w broń maszynow± – tak Reuters rozpoczyna swój reportaż z Mogadiszu, stolicy ogarniętej od dekad wojn± Somalii. Realizowany jest tam specja...

Masaż Shantala - pierwsza joga dziecka

Masaż Shantala wywodzi się z tradycji indyjskiej, w której umiejętno¶ć masowania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Od stuleci matki masuj± w ten sposób dzieci - już od pierwszych chwil ich życia. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Luty 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji