Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Ghi
  Ghi (ghee) - tłuszcz wytwarzany przez długotrwałe gotowanie na małym ogniu i usuwanie osadów (klarowanie) masła. Poprzez gotowanie usuwane s± mikroby, enzymy, białka rozkładaj±ce tłuszcz. Ghi nie przypala się, co czyni je idealnym do głębokiego smażenia.
  W przeciwieństwie do masła, ghi może być przechowywane przez długi czas w szczelnym pojemniku (aby uniemożliwić utlenianie) poza lodówk±.
  Ma bardzo długi okres przydatno¶ci do spożycia i cechuje się dobr± palno¶ci±. W Indiach uważany jest za szlachetny i poza kulinariami używany jest też do celów sakralnych (pudĽa, homa).
  Zastosowanie religijne
  Ghi jest często używane do celów religijnych w rytuałach wedyjskich i nawet istnieje hymn do Ghi. Obecnie używane jest podczas ceremonii ¶lubnych i pogrzebów, kiedy¶ do k±pieli herosów podczas działań wojennych.
  Ghi wraz z czterema innymi ¶więtymi substancjami: cukrem (z trzciny cukrowej), mlekiem, jogurtem i miodem używane jest w innych religijnych obrzędach, takich na przykład jak modły do Sziwy.
  Aspekty zdrowotne
  Ayurweda poleca ghi, jako bardzo wszechstronny lek. Ghi jest integraln± czę¶ci± wielu indyjskich recept ziołoleczniczych. Ułatwia rozprowadzenie ziół w organizmie.
  Pomaga zrównoważyć nadmiar kwasów żoł±dkowych, przez co odbudowuje się ¶luz na ¶cianach żoł±dka.
  Podobnie jak aloes, ghi pomaga w gojeniu się blizn po oparzeniach i innych, je¶li zostanie nałożone szybko na uszkodzony obszar skóry.
  Jest lekiem na choroby serca.
  Mówi się, że ghi oprawia wszystkie trzy aspekty mentalnego funkcjonowania -- uczenie się, zapamiętywanie i przypominanie. Przywraca równowagę elementów Vata i Pitta. (kontroluje ruch w ciele i umy¶le, a także kontroluje procesy ogrzewania ciała i metabolizm). Wierzy się, że jedzenie ghi przywraca potencję i aktywno¶ć seksualn±.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Wikipedia - portal internetowy
    www.sklep.joga-joga.pl
 • Mandala
  MANDALA („okr±g, dysk") jest dwuwymiarow±, złożon± konstrukcj± geometryczn±, dynamicznym symbolem uporz±dkowanego Wszech¶wiata (Kosmosu).
  W jej centrum znajduje się i emanuje istota bosko¶ci; używana do celów rytualnych, praktyk jogicznych, w astrologii, przy budowie ¶wi±tyń, w magii i medycynie; noszona jako amulet lub talizman. Mandala traktowana jest jako składnica boskiej mocy, do której można się w każdej chwili odwołać.
  Kształt poszczególnych mandali zależy od celu, jakiemu ma służyć, liczba wariantów jest niezliczona.
  W centrum znajduje się „nasienie” (bindu) przedstawiaj±ce potencjał zarówno kosmosu jak i umysłu. Otaczaj±ce go koła reprezentuj± różne poziomy egzystencji. One z kolei otoczone s± kwadratem z otwartymi bramami.
  Boki kwadratu zorientowane s± na 4 strony ¶wiata. Po wewnętrznej stronie okręgu układaj± się zazwyczaj stylizowane płatki lotosu.
  Mandale rysuje się najczę¶ciej na ziemi, ¶cianach domów, ¶wi±tyń, papierze itp.
  Symbolika mandali jest symbolik± labiryntu, który ma chronić wędruj±cego przezeń adepta przed złymi wpływami, pochodz±cymi z zewn±trz. Jednocze¶nie prowadzi do centrum, do znajduj±cego się w nim Ľródła boskiej mocy.
  W praktykach jogicznych mandala służy koncentracji umysłu i ochrony jogina przed niespodziewanymi i nie¶wiadomymi impulsami, które mog± doprowadzić do oderwania uwagi. Mandala prowadzi my¶l (umysł) krok po kroku przez meandry schematycznie przedstawionego Kosmosu, aż do punktu centralnego, osi ¶wiata i Ľródła integruj±cej ¶więto¶ci.
  W buddyzmie tybetańskim mandale s± skomplikowanymi wzorami dla okre¶lonych wizualizacji. Niezależnie od tego, jak złożona jest mandala, zawsze przedstawia u¶więcon± przestrzeń i uważana jest za ciało jakiego¶ u¶więconego bóstwa. Służy do wielbienia tego bóstwa. Poprzez skomplikowane praktyki wizualizacji człowiek staje się jedno¶ci± z bóstwem.
  Podczas rytów ofiarnych mandala jest Ľródłem boskiej siły i miejscem, które zamieszkuje bóstwo w czasie trwania ceremonii.
  Mandale używane s± głównie podczas większych uroczysto¶ci.  Zawsze s± używane w poł±czeniu z towarzysz±cymi im mantrami, które służ± do energetyzowania utajonej mocy tkwi±cej w mandali.
  Bez użycia odpowiednich mantr diagram nie pracuje, nie żyje. Jest tylko pustym rysunkiem.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
 • Sanskara
  SANSKARA („doskonałe przygotowanie, ukształtowanie, oczyszczenie"; „obrzęd, ceremonia, sakrament"). Mianem tym okre¶la się przede wszystkim hinduskie obrzędy rytualne towarzysz±ce wszystkim istotnym momentom życia codziennego człowieka, od poczęcia aż po ¶mierć.
  Jest ich kilkana¶cie; najważniejsze to:
  1. garbhadhana „złożenie zarodka"  - ceremonia poczęcia;
  2. pun-sawana - obrzęd „płodzenia mężczyzny";
  3. dĽatakarman - „ceremonia narodzin";
  4. namakarana „nadanie imienia";
  5. niszkramana – pierwsze wyj¶cie z domu;
  6. annapra¶ana - pierwsze karmienie stałym pokarmem:
  7. ćudakarman - obrzęd postrzyżyn;
  8. upanaja-na - obrzęd inicjacji, hinduski odpowiednik chrze¶cijańskiego bierzmowania. Ceremonia przyjęcia młodego człowieka do społeczno¶ci dorosłych. Był to największy i najważniejszy sakrament, dzięki któremu dziecko rodziło się po raz wtóry, staj±c się w pełni człowiekiem;
  9. ke¶anta — pierwsze golenie zarostu na twarzy;
  10. samawartana — ceremonia powrotu do domu po zakończeniu nauk;
  11. wiwaha — ceremonia za¶lubin;
  12. antjeszti  -  ceremonia pogrzebowa.
   
 • DAR¦ANA
  DAR¦ANA („widzenie; przekonanie, opinia, pogl±d"), nazwa szkoły filozoficznej stosowana w odniesieniu zarówno do ortodoksyjnych szkół bramińskich, jak i do szkół nieortodoksyjnych, np. buddyzmu i dĽinizmu.
  W zależno¶ci od stosunku do koncepcji uniwersalnego prawa przeszłego działania (karmy), reguluj±cego porz±dek przemian kręgu wcieleń, wyróżnia się 2 typy darszany:
  1) krijawada - przyjmuj±ce powszechn± ważno¶ć karmy — szkoły bramińskie, buddyzm, dĽinizm
  2) akrijawada - neguj±ce powszechn± ważno¶ć prawa karmy —materiali¶ci, fatali¶ci i agnostycy.

  W zależno¶ci od stosunku do Objawienia dar¶any dziel± się na:

  1) astika - uznaj±ce autorytet Objawienia — szkoły bramińskie
  2) nastika - odrzucaj±ce autorytet Objawienia — buddyzm, dżinizm, materiali¶ci, fatali¶ci i agnostycy.
  Charakterystycznym rysem filozoficznej tradycji szkół astika jest bezustanna reinterpretacja pogl±dów zawartych w Objawieniu. Na kształt prezentowanych przez szkoły astika pogl±dów wywarły wpływ również szkoły nastika. Wpływ ten wyraża się zarówno w próbach asymilacji poszczególnych koncepcji, jak i w polemice.

  Inne rozumienie słowa Dar¶ana – jest to widzenie intuicyjne lub punkt widzenia w wyrażeniu.
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Rozpoczynamy zapisy na II Edycję ! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawnia...

„Pyt” – duński sposób na stres

Co to jest szczę¶cie? To pytanie godne filozofów. Jogin odpowie, że trzeba przestrzegać jamów i nijamów; buddysta opowie o zaletach medytacji transcendentalnej. Czytelnicy poradników z kolei powołaj± się na duński sposób tworzenia przyjemnej atmosfery, czyli "hygge". Okazuje się jednak, że Duńczycy ...

Tajemnice „mię¶nia duszy”

Psoas, czyli "mięsień duszy". Jego nazwa brzmi jak zaklęcie. Okazuje się, że ma niezwykł±, choć nie tajemn±, bo zbadan± przez naukowców moc. Gdy się j± odkryje i zadba o psoas, łatwiej będzie zapanować nad zdrowiem ciała i emocji. O tym, jak ważny jest psoas, wiedz± jogini, psychoterapeuci i ci, któ...

Porz±dek w domu i w życiu

Posiadanie w domu tylko i wył±cznie rzeczy, które sprawiaj± nam rado¶ć. Fajnie brzmi, prawda? To jak to zrobić? Zen naucza, że minimalizm wnętrza i czysto¶ć miejsca, w którym żyjemy, wpływaj± na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz znajduj± odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniac...

Kurs nauczycielski jogi. Szkolenie przygotowawcze.

Czy my¶lała/e¶ kiedy¶ o tym, aby zostać w przyszło¶ci nauczycielem jogi? Chciałby¶ posiadać takie umiejętno¶ci jak Twój ulubiony nauczyciel i pracować w gronie inspiruj±cych ludzi? Wydaje Ci się, że jest to ciekawe zajęcie i wspaniała ¶cieżka rozwoju, ale masz obawy, że Twoje umiejętno¶ci i wied...

Jaki Nett w Polsce - fotorelacja z Międzynarodowego Konwentu Jogi 2019

Za nami intensywny weekend jogowy ze wspaniał± nauczycielk± z USA - Jaki Nett, wieloletni± uczennic± B.K.S. Iynegra, w stopniu nauczycielskim Senior I. Konwent zgromadził 250 entuzjastów jogi z całej Polski i z zagranicy. Dzięki wspaniałym, zaangażowanym uczestnikom Jaki Nett wyjechała zachwycona. S...

Bos± stop± przez zimę

Stopy zwracaj± nasz± uwagę wła¶ciwie głównie latem, kiedy chcemy założyć sandałki lub klapki. Latem często też chodzimy boso po plażowym piasku, le¶nej trawie czy ziemi. Dbamy o stopy w sensie estetycznym. Zim± wkładamy na nie grube skarpety i zapominamy o ich istnieniu. Tymczasem w medycynie Wschod...

Joga to nie wy¶cig ani zawody na najlepiej wygl±daj±c± asanę.

Zwolenników jogi przybywa wprost proporcjonalnie do stereotypów powstaj±cych na jej temat. Mój ulubiony i zarazem najczę¶ciej powtarzany, to poczucie, że zanim skorzysta się z zajęć jogi, trzeba już co¶ na ten temat wiedzieć, umieć, wcze¶niej się przygotować, rozci±gn±ć, i¶ć najpierw na stretching i...

Joga na receptę

Ro¶nie popularno¶ć jogi w ¶rodowisku medycznym na ¶wiecie. Jej dobroczynny wpływ na pacjentów docenili m.in. brytyjscy medycy, którzy wzięli udział w po¶więconej jodze konferencji zorganizowanej w Londynie w dniach 15-17 lutego. Lekarze, którzy poznali móc jogi, chc± j± przepisywać na receptę. ...

Joga na co dzień z premierem Indii

"Joga to podarek Indii dla całego ¶wiata. Niesie ze sob± zdrowie, dobrostan i pokój. Ł±czy w szczę¶ciu odległe od siebie narody" – mówił Narendra Modi. "Mój dzień rozpoczyna się od jogi. Ma dobroczynne wpływ na mój umysł i ciało". Je¶li kto¶ chce go na¶ladować, wystarczy poszukać w sieci klipó...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft