Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 
 • Wać
  WAĆ ( „mowa, język"), indyjski odpowiednik koncepcji logosu.
  Pocz±wszy od Rygwedy idea kreacyjnej Mowy, funkcjonowanie języka, a w następnej kolejno¶ci — fonetyka i gramatyka, stanowiły bardzo ważny element indyjskiej  filozofii i nauki.
  W Indiach język był rozpatrywany najczę¶ciej w kontek¶cie rytualnym. Samo pochodzenie języka wynika z rytuału poprzez recytowanie  mantr konstruuje się językowe Universum. Zasadnicz± koncepcj± kosmogonii wedyjskiej jest ofiara, która kreuje Wszech¶wiat i utrzymuje go w stanie dynamicznej równowagi, a Mowa sakralna uruchamia ofiarę i kieruje ni±. Ten fakt nasuwa już wniosek o kreacji Kosmosu przez Mowę.
  Mowa (język) jest nazywaniem, a jej główn± cech± jest znaczenie.
  Pod względem ontologicznym mowa stoi wyżej niż rzeczywisto¶ć empiryczna, a imię boga jest ważniejsze niż sam bóg.
  Pochodzenie Wać (mowy) jest niejasne — istniała ona po prostu wiecznie, niezależnie od istnienia ¶wiata, bogów i ludzi.
  Pocz±tek wać wi±że się jednak zwykle z nadawaniem imion.
  Od samego pocz±tku wyraĽnie rozróżnia się mowę ludzk± (język) i Mowę kreacyjn±. Mowa kreacyjna, Ľródłowa, jest tylko jedna (Jedna Rzeczywisto¶ć, Jeden Byt), choć różnorodnie kształtowana i rozdzielana, na różne języki. Dokonuj± tego wieszczowie lub bogowie. ¬ródłowa Wać dzieli się na 4 czę¶ci, które znaj± tylko natchnieni wieszczowie i kapłani-bramini, ale zwykłym ludziom dostępna jest tylko jedna, używana jako język ludzki.
  Zwykły ¶miertelnik, nawet je¶li styka się z Wać w jej widzialnych i słyszalnych przejawach, to i tak nie zna jej prawdziwej natury.
  Koncepcja wać jest ¶ci¶le zwi±zana z funkcjonowaniem umysłu, towarzyszy bowiem wszystkim my¶lom i mistycznym wizjom. Zakłada się więc my¶lenie werbalne, nigdy obrazowe
  PóĽniejsze teksty wedyjskie traktuj± bosk± Mowę gł. w dwóch aspektach:
  1) jako ideę najwyższego Bytu
  2) personifikowan±, piękn± boginię Wać.
  W swym pierwszym aspekcie Wać jest utożsamiania z brahmanem, najwyższ± Prawd± i sylab± OM. W aspekcie drugim, mitologicznym, Wać jest żeńsk± form± energii boga, jego małżonk± Saraswati, bogini± nauki, elokwencji i erudycji.
  Bogini Wać jest wszechobecna i obejmuje wszystkie 3 sfery hinduskiego Wszech¶wiata, ma więc trojak± (trójdzieln±) naturę: ziemsk±, po¶redni± i niebiańsk±.
   
 • Walluwar
  Walluwar (Tiruwalluwar) – autor ¶więtej księgi południowych Indii - Tirukkural.
  Niewiele wiemy o autorze. Nie wiadomo nawet dokładnie, kiedy żył.  Rzekomo należał do jednej z najniższych kast (tkaczów), ale jego wybitna uczono¶ć i wielki rozum pozwoliły mu zaj±ć poczesne miejsce w sangamskim kolegium mędrców.
  Był żonaty. Na staro¶ć został mnichem - buddyjskim? dżainickim? siwa-ickim? - nie wiadomo, bo każda z indyjskich wspólnot religijnych skwapliwie przyznaje się do niego i przytacza wiele dowodów, że był wła¶nie jej wyznawc±. Nawet chrze¶cijanie nie stanowi± tu wyj±tku.
  W rzeczywisto¶ci nie był zdaje się zwolennikiem żadnej okre¶lonej doktryny religijnej, lecz równocze¶nie brahmanist±, dżainist± i buddyst±. Żył w okresie największego liberalizmu religijnego, co było zreszt± zawsze cech± ¶wiatłych Hindusów i żarliwie czerpał ze wszystkich religii indyjskich, które wówczas doskonale współżyły ze sob±.
  Wyznawał własn± eklektyczn± wiarę, ł±cz±c± teizm buddyjskiej mahajany z etyk± dżainizmu i tradycj± wedyjsk±. St±d poł±czenie takich pozornie sprzecznych elementów jak kult Indry, (który jednak u Walluwara jest raczej archaniołem niż bóstwem), z wybitnie mahajanistyczn± wizj± Boga i dżainistyczn± nauk± o ahinsie.
  Przy tym dla człowieka o tak praktycznym umy¶le jak Walluwar ten ostatni element był chyba najistotniejszy.
  G. U. Pope, jeden z pierwszych tłumaczów Tirukkural na język angielski, uważał Walluwara za ucznia ¶w. Tomasza, apostoła.
  Tirukkural w tłumaczeniu Pope był drukowany w odcinkach przez wiele lat poczynaj±c od 1820 r.
  Bibliografia
  Tiruwalluwar Tirukkural ¦więta księga południowych Indii, Ossolineum, 1977
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej, Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
   
 • Warna
  WARNA (barwa, rodzaj, rasa, klasa).
  Klasa - stan społeczny - podstawowa warstwa struktury socjalnej dawnych Indii.
  Rozróżniano 4 warstwy, do których przynależno¶ć uzyskiwało się wył±cznie z racji urodzenia:
  1) bramini (brahmana - stan najwyższy, obejmuj±cy elitę kulturow± i zarazem intelektualn± tzn. depozytariuszy i nauczycieli wiedzy, zwłaszcza kultury słownej, tekstów  Wedy oraz innych, usankcjonowanych przez tradycję sakraln±;
  2) kszatrijowie (kszatrija: stan skupiaj±cy elitę polityczn± i militarn± — warstwa wojowników i administratorów, z której wywodził się król;
  3) waj¶jowie (umj¶ja) klasa producentów: rolników, hodowców, rzemie¶lników i kupców.
  Członkowie tych 3 warstw społecznych  byli „czy¶ci" rytualnie i mieli przywilej dostępowania sakramentu inicjacji przez co się stawali „podwójnie (dwakroć) urodzonymi "dwidĽa”). Przydomkiem tym obdarzano przede wszystkim braminów.
  4) Stan czwarty tworzyli ¶udrowie (¶udra): warstwa pozbawiona przywilejów, obowi±zana do służenia pozostałym
  Poza obrębem 4 klasy pozostawali ludzie skalani rytualnie, m.in. z racji przynależno¶ci do grup wykonuj±cych zawody uważane za nieczyste, zwłaszcza wi±ż±ce się ze ¶mierci± (my¶liwi, rzeĽnicy, oprawcy, garbarze) oraz brudem (czy¶ciciele, sprz±tacze).
   Przez Europejczyków zostali nazwani „niedotykalnymi" lub „pariasami", a przez M. K. Gandhiego obdarzeni przydomkiem „ludu bożego" — hańdĽana.
  W znaczeniu koloru warna odnosi się do częstotliwo¶ci ¶wiatła, które okre¶laj± karmę danej osoby.
  Mahabharata wymienia 6 kolorów:
  czarny, szary, niebieski, czerwony, żółty, biały, gdzie czarny jest najmniej korzystny.
   
 • Wedy
  Wedy (wiedza sakralna) – nazwa ogólna używana na oznaczenie wielkiego zbioru tekstów sakralnych.
  Najstarsze teksty wedyjskie tworz± cztery zbiory (sanhity):
  Rygweda
  Hymny s± dusz± Wed. Każdy hymn wychwala jakie¶ bóstwo, każdy jest szczególny przez to, że danego boga umieszcza na szczycie panteonu. Każdy z 33 bogów wymienionych w dziele jest kolejno oceniany jako :najwyższy zwierzchnik bogów, gdyż każdy z nich reprezentuje z co¶ istotnego, jaki¶ ważny składnik wszech¶wiata.
  Hymny s± napisane w jednakowym stylu: po pierwszej zwrotce, która może zaciekawić, następuje opis waleczno¶ci boga, cało¶ć kończy się modlitw±. W ramach tego schematu dozwolone s± wszelkie oryginalne ujęcia: symbole, dwuznaczno¶ci, hiperbole i paradoksy.
  JadĽurweda
  W Indiach s± bardzo ważne obrzędy składania ofiary. Tekst jest ułożony w taki sposób, że towarzyszy przebiegowi ceremonii. Podaje bardzo drobiazgowe wskazówki dotycz±ce zabiegów rytualnych oraz recytowania mantr z uzasadnieniem mitycznym i teologicznym.
  Samaweda
  Ten zbiór pie¶ni przeznaczony jest dla kantora, który odgrywa bardzo ważn± rolę w obrzędach. Powtarza on hymny z Rygwedy, przeznaczone do ¶piewu liturgicznego.
  Atharwaweda
  Ten zbiór jest jedn± siódm± cało¶ci, jest przeznaczony dla domowego kapłana. S± tam zmieszane w sposób bardzo dowolny proza i poezja. Nie wszystkie szkoły przyjęły ten zbiór jako czwart± Wedę.
  S± tam hymny, czasem krótkie, czasem dłuższe, formuły magiczne maj±ce zapewnić zdrowie, długie życie, wypędzenie złego ducha. Wiele dotyczy zapewnienie sobie opieki króla albo bramina.
  Wedy dla wielu Hindusów maj± wielki autorytet: inspiruj± ceremonie małżeńskie, kremacyjne. S± fundamentem pism hinduistycznych: trochę tak, jak Stary Testament dla Nowego testamentu.
   
 • Wibhuti
  WIBHUTI  - wszechprzenikaj±cy, objawienie, moc, potęga lub niezwykła, nadludzka moc, zdolno¶ć dokonywania rzeczy cudownych.
  Wg klasycznego tekstu jogi (Jogasutra IV,1) owe cudowne moce uzyskuje się przez „urodzenie, zioła, mantry, ascezę, i skupienie”
  W jodze klasycznej Wibhuti jest synonimem  SIDDHI - osi±gnięcie celu, powodzenie, doskonało¶ć, sukces.
  Słowo to oznacza również popiół, którym ¶iwaiccy asceci nacieraj± swe ciała, by okre¶lić swój stan wyrzeczenia się ¶wiata.
  Swego czasu popiół wibhuti był materializowany przez Satya Sai Baba, który rozdawał go pielgrzymom.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
 • Wiweka
  Wiweka (rozróżnienie).
  Umiejętno¶ć rozróżnienia rzeczywistego i nierzeczywistego, prawdy i fikcji, transcendentnej JaĽni i niejaĽni.
  Jest to pojęcie z jogi klasycznej, które opiera się na podziale na Ducha (porusza) i naturę (prakrtti)

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft