Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 
 • Bhagawadgita
  Bhagawadgita (dosłownie Pie¶ń Pana) została skomponowana prawdopodobnie między III a II w. p.n.e. Wchodzi w skład szóstej księgi epickiego poematu Mahabharaty, w czę¶ci pt. Bhiszma-Parwa (rozdziały 23-40). Jest poematem podzielonym na osiemna¶cie rozdziałów i zbudowanym z siedmiuset dwuwierszowych strof.
  Jego autorstwo indyjska tradycja przypisuje Wedawjasie. Ów mędrzec i wizjoner, syn wędrownego ascety Parasiary i córki rybaka o imieniu Satjawati, miał być naocznym ¶wiadkiem relacjonowanych przez siebie wydarzeń.
  Osi± narracji jest rozmowa Ardżuny z Kryszn±, którzy s± jednymi z głównych bohaterów Mahabharaty.
  Opowiada dzieje spokrewnionych ze sob± rodów ksi±żęcych Pandawów i Kaurawów, którzy przystępuj± do wojny poróżnieni kwesti± praw do królewskiej sukcesji. Na krótko przed rozpoczęciem decyduj±cej bitwy ksi±żę Ardżuna, jeden z synów Pandu, rozpoznaje w¶ród oficerów wrogiej armii swoich krewnych. Jest wstrz±¶nięty, ponieważ wie, że będzie zmuszony przelać bratni± krew. Pod wpływem silnych emocji traci wiarę w sens walki. Targany w±tpliwo¶ciami prosi o radę swego przyjaciela Krysznę. Ten wygłasza wyj±tkowe pouczenie etyczne.
  Bhagawadgita przez większo¶ć Hindusów jest uważana za pismo ¶więte, najbardziej reprezentatywne dla ich religii i filozofii.
   
   
 • Bharatanatiam
  Bharatanatiam, bharatnatjam - antyczny styl klasycznego tańca hinduskiego, istniej±cy od około 3000 lat, pocz±tkowo tańczony przez kapłanki - tancerki (dewadasi) w ¶wi±tyni w Tandżore i Malaba.
  Pochodzi z Indii południowych i utożsamiany jest z kultur± Tamilów.
  Między XVIII i XIX w. styl ten przyj±ł formy podobne do tych, w jakich jest wykonywany do dzi¶. Po okresie kryzysu, który nast±pił w latach 20. i 30. XX w. został zreformowany i przyj±ł w 1930 nazwę "Bharatanatiam", opieraj±c± się na trzech sylabach w słowie "Bharatha" - bhava (wyraz twarzy), raga (melodia) i tala (rytm).
  Taniec ten obecnie jest wykonywany przez jednego tancerza, najczę¶ciej przez kobietę, lub przez cał± grupę. Towarzyszy mu muzyka i ¶piew komentuj±cy taniec.
  Tradycyjnie dzieli się na dwa typy choreografii:
  NRTTA (nrytta – ruchy rytmiczne), czyli choreografie czysto techniczne, oparte na poł±czeniu różnych abstrakcyjnych elementów tanecznych zwanych adavu (adawu);
  NRTYA (nrytja - ruchy ekspresyjne) to rodzaj choreografii w których tancerka przy pomocy swojego ciała opowiada historie z indyjskiej mitologii, kład±c szczególny nacisk na emocje opisane w tek¶cie utworu granego i ¶piewanego przez akompaniuj±cych muzyków. Przekazanie różnych tre¶ci zwi±zanych z mitologi± jest możliwe dzięki wystylizowanej mimice twarzy oraz językowi gestów, tak zwanym mudrom.
  Indyjski taniec bharatanatiam posiada niezwykle bogat± estetykę ruchu, jest pełen wigoru i tajemniczego uroku; stanowi wyj±tkow± mieszankę kobiecej zmysłowo¶ci i subtelnej duchowo¶ci.
  Taniec jest stosunkowo mało znany w Polsce, natomiast podziwiany przez widownie na całym ¶wiecie. Jest on niezmiernie popularny w Indiach, Anglii, Niemczech, Francji, Finlandii, Szwecji, doskonale znany również w USA czy Kanadzie.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  Taniec indyjski
  Twierdza Poznań
  Bollywood Movies
   
 • Bhumi
  Bhumi (ziemia).
  Ma cztery znaczenia.
  1) ziemia, na której odbywa się praktyka jogi.
  2) ziemia jako żywioł
  3) ziemia jako planeta
  4) okre¶lony stopień lub poziom jogi
  Komentarz do czwartego znaczenia słowa Bhumi. Joga jest procesem stopniowym, gdzie adept ma osi±gać kolejne poziomy aż do ostatniego stopnia (pranta-bhumi)

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )
 • BINDU
  Bindu (kropla, punkt). Oznacza punkt Ľródłowy lub nasienie.
  W pierwszym znaczeniu bindu jest Ľródłem przejawiania się dĽwięków. Reprezentuje niesłyszalny, transcendentny dĽwięk Absolutu, schwytany w sylabę OM.
  W tantryzmie i hatha-jodze bindu oznacza nasienie. Utrata nasienia uznawana jest za jedn± z najbardziej znacz±cych przeszkód w rozwoju duchowym. Aby nie tracić nasienia jogin powinien wstrzymać się od stosunków seksualnych, ale je¶li już jest aktywny seksualnie, nie powinien dopuszczać do wytrysku nasienia.
  W Gorakszapaddhati jest napisane, Że jak długo bindu pozostaje w ciele, nie ma potrzeby obawiać się ¶mierci.
  Aby zapobiec wytryskowi nasienia należy stosować Kheczari mudrę.


  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
   
   
 • Brahman
  Hinduscy metafizycy wyobrażali sobie, że poza tymi trzema bóstwami istnieje bezkształtna rzeczywisto¶ć, któr± nazwali brahman. Owego brahmana (słowo to ma w sanskrycie rodzaj nijaki) nie należy utożsamiać z Bogiem Brahm±-Stwórc± (słowo w rodzaju męskim). Brahman jest absolutn± Realno¶ci± obejmuj±c± wszelkie przejawy, jak również wszelkie nie ujawnione i niewidzialne płaszczyzny kosmicznej egzystencji, w tym różne sfery zamieszkiwane przez bóstwa popularnego hinduizmu. Najwyższy moralny i duchowy cel wyznawcy tej religii stanowi mistyczna jedno¶ć z brahman, a nie z Brahma, Bogiem Stworzycielem.
  Ciekawe, że o samym bezmiernym i bezkształtnym brahman mówi się często, iż posiada trzy aspekty:
  byt (sat),
  ¶wiadomo¶ć (cit)
  błogo¶ć (ananda).
  Nie s± to jednak czę¶ci składowe bytu, skoro brahman jest z definicji „całe" (purna) i niepodzielne. 
   
 • Buddhi
  BUDDHI („inteligencja, rozum, intelekt; s±d, opinia, pogl±d, idea, pojęcie")
  Pod tym pojęciem kryj± się dwa znaczenia:
  1.Władza poznawcza, spełniaj±ca funkcje zarówno rozumu jak intelektu. Jako władza rozumowa jest o¶rodkiem dyskursywnego my¶lenia, jej podstawow± cech± stanowi zdolno¶ć do okre¶lania rzeczy, formułowania s±dów i podejmowania decyzji.
  Jako władza intelektualna buddhi pozwala na bezpo¶rednie i cało¶ciowe poznanie Absolutu, dzięki czemu spełnia ona nadrzędn± rolę w procesie wyzwolenia .
  Szkoły kontynuuj±ce metafizykę sankhji klasycznej uznaj± buddhi za samodzielny organ, szkoły kontynuuj±ce metafizykę za jako¶ć duszy. W jodze klasycznej oznacza po prostu „poznanie”.
  2.W filozofii Tradycji oraz w sankhji klasycznej —jeden z prostych pierwiastków bytu utożsamiaj±cy się z rozumow± zasad± kosmiczn±: jako manifestacja absolutnego rozumu porz±dkuje ona twórczy proces.
   
 • Buddyzm
  Buddyzm (inna nazwa to. Buddha Dharma; Nauka Przebudzonego) – religia, lub (jak obecnie uważa wiele osób) system filozoficzno-etyczny, rzadziej psychologia. Założycielem tej religii i twórc± podstawowych jej założeń był, żyj±cy od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhartha Gautama syn księcia z rodu ¦akyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach.
  Słowo "buddha", używane obecnie w odniesieniu do Siddharthy Gautamy, w sanskrycie i pali oznacza dosłownie "przebudzony". Takie imię obrał Siddhartha Gautama, kiedy zacz±ł głosić swoje nauki.
  Według doktryny buddyjskiej wszelkie cierpienia i nieszczę¶cia w życiu człowieka, w życiu społeczeństw i narodów oraz w ¶wiecie innych istot maj± swe Ľródło w podstawowej niewiedzy dotycz±cej tego, czym w istocie jeste¶my.
  Celem praktyki medytacyjnej jest przekraczanie egocentrycznego do¶wiadczania siebie i wszech¶wiata jako dwóch odrębnych bytów. Nazywa się to urzeczywistnianiem własnej Prawdziwej Natury, osi±ganiem stanu Umysłu Buddy, a także przebudzeniem lub o¶wieceniem.
  Buddyzm naucza, że wszyscy ci, którzy posiadaj± wewnętrzne, głębokie przekonanie o jedno¶ci swojej natury z Natur± Buddy, znajduj± się na najkrótszej drodze prowadz±cej do Przebudzenia. Ponieważ jednak natura każdej istoty jest już Natur± Buddy, nie trzeba nic robić, aby j± uzyskać. Jedyn± rzecz± jak± trzeba zrobić, to urzeczywistnić, u¶wiadomić sobie swoj± o¶wiecon± naturę. Wbrew pozornej prostocie, nie jest to jednak łatwe zadanie. Potrzebne s± tu pewne metody i tych metod dostarczaj± różne szkoły, tradycje i kierunki buddyjskie. Wszystkie one staraj± się doprowadzić praktykuj±cego do urzeczywistnienia - własnego przeżycia do Przebudzenia. Szkoły buddyjskie mimo swojej różnorodno¶ci maj± prowadzić ludzi do tego wła¶nie celu. Metody za¶ s± zależne od psychiki i charakteru poszukuj±cego.
  Po ¶mierci Buddy, w ci±gu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centraln±, południowo-wschodni± i wschodni± Azję.
   Buddyzm od pocz±tku swojego istnienia był religi± o bardzo luĽnej strukturze, zarówno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły, które zazwyczaj (choć nie zawsze) nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały.
  Współcze¶nie buddyzm dzieli się na trzy tradycje: Theravada, Mahayana, i Vajrayana.
  Dane na temat liczebno¶ci buddystów na ¶wiecie s± mocno rozbieżne, przyjmuje się że społeczno¶ć buddystów liczy 376 milionów wyznawców, co daje buddyzmowi pi±te miejsce w¶ród najliczebniejszych religii ¶wiata po chrze¶cijaństwie, islamie, hinduizmie i tradycyjnej, ludowej religii chińskiej. Liczba sympatyków buddyzmu, uznaj±cych go przede wszystkim za zbiór zasad moralno-etycznych, systematycznie wzrasta, wraz z zainteresowaniem t± religi±.
  Bibliografia
  Buddyzm.edu.pl
  Wikipedia

   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft