Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Interesuje mnie precyzja, z jak± wykonujesz pozycje. Rozmowa z Deanem Lernerem. Czę¶ć II

  • pi±tek, 6 kwietnia 2012
  • autor: Natasza Moszkowicz
O pierwszym kontakcie z Iyengarem, praktyce u Niego i zdobywaniu stopni nauczycielskich, czym dla Deana jest system certyfikacyjny – ci±g dalszy wywiadu z Deanem Lernerem nauczycielem jogi wg metody Iyengara w stopniu Advanced Senior II. Druga czę¶ć rozmowy Nataszy Moszkowicz z tym nauczycielem, w maju 2011 r.
Jak wygl±dał Twój pierwszy kontakt z Gurujim Iyengarem?
Mój pierwszy kontakt z Gurujim - dokładnie mój pierwszy kontakt z nim, a nie jego ze mn± - polegał na dotarciu do jego ksi±żki.
Znalazłem t± ksi±żkę... Czy ja już czasem nie opowiadałem tej historii? Tak, czy owak, joga była dla mnie czym¶ nowym. Praktykowałem już od jakiego¶ czasu, ale nie jogę Iyengara. Nie miałem żadnego nauczyciela, ale ćwiczyłem i byłem zachwycony. Praktykowałem czasami 4, 5 godzin dziennie. I takiemu zapaleńcowi wpadło w ręce "¦wiatło Jogi" i...to tyle. Patrzyłem na zdjęcia, czytałem i próbowałem pozycji i w pewnym momencie pojawiła się masa pytań. Mieszkaj±c na odludziu, zupełnie nie wiedziałem z kim mógłbym się skontaktować, więc pomy¶lałem, że napiszę po prostu do B.K.S. Iyengara. On t± ksi±żkę napisał. Do kogo lepszego mógłbym się zwrócić? Napisałem więc list, w którym zadałem mu serię pytań i dwa tygodnie póĽniej otrzymałem odpowiedĽ.
Jego odpowiedĽ mnie przygwoĽdziła. Pomy¶lałem sobie: Kim jest ten człowiek - zastanowiło mnie to, bo napisałem w li¶cie, że niektóre pozycje s± niewygodne (co było największym niedomówieniem, jakie popełniłem w życiu)i trudne do wykonania (kolejne wielkie niedomówienie).
Moje pytanie brzmiało: czy mogę siadać na poduszkach, kocach czy innych rzeczach? A on odpisał następuj±co:
"Drogi Deanie Lerner! Twoja wygoda nie jest przedmiotem mojego zainteresowania, jest nim precyzja, z jak± wykonujesz pozycje."
I pomy¶lałem: Kto to jest? Kto może napisać, że komfort nie jest dla niego istotny, a istotna jest precyzja? Uznałem, że to musi być prawdziwy nauczyciel. Taki wła¶nie był ten pierwszy kontakt i w tym li¶cie odpowiedział na kilka moich pytań, ale w końcu napisał, że nie ma czasu by odpowiedzieć na wszystkie - postawiłem ich ponad dwadzie¶cia i podał mi nazwiska dwóch swoich uczniów, u których mogę poszukać pomocy.
I tak wła¶nie zrobiłem. Rok póĽniej, czy jako¶ tak, z jednym z tych nauczycieli pojechałem do Indii i pierwszy raz wzi±łem udział w prowadzonych przez niego zajęciach. Od tego czasu regularnie jeżdżę do Indii i ł±czy nas relacja Guru-¶isya, o której mówili¶my wcze¶niej(...). To żywe do¶wiadczenie i dlatego bardzo cenię relację jak± mam z Gurujim, niezależnie od jej wymiaru osobistego. Zawsze też będę cenić możliwo¶ć pozostawania po prostu w jego obecno¶ci ponieważ wyjazdy do Indii, studiowanie u Gurujiego, czy choćby przebywanie blisko niego czy ma to miejsce w Indiach, czy gdziekolwiek indziej na ¶wiecie, jest zawsze błogosławieństwem. Zawsze otrzymuje się jak±¶ lekcję do nauczenia.
Wierzę, że w swoim uczeniu staram się najlepiej jak mogę przekazywać to, czego on uczy. Lata temu powiedział by nie starać się być oryginalnym zanim na prawdę nie opanuje się przedmiotu. - „Najlepsz± metod± uczenia przedmiotu jest na¶ladowanie mnie.”
On jest autentyczny. Prawdziwie oryginalny i genialny, jest niesamowitym człowiekiem, o czym wiecie.
W zwi±zku z czym zawierzyłem jego słowom i tak jest najlepiej, ponieważ i on, i Geeta i Pra¶ant s± bardzo precyzyjni w swoich słowach i docieraj± bezpo¶rednio do Ľródła działania. Więc robię, co mogę by nie być zbyt kreatywnym. Zamiast tego biorę te słowa, uczę się ich i staram poj±ć dla siebie tak by póĽniej wyrażaj±c się, słowa wynikały z do¶wiadczenia tej wła¶nie nauki. O tym wła¶nie jest ta relacja.
 Dean Lerner
Jak to jest być egzaminowanym przez samego Iyengara?
Niebo... Niebo i... piekło :) To co¶ innego niż egzamin. Zupełnie różne od tego, kiedy podchodzi się do egzaminu i ma się egzaminatorów, jak miało to miejsce dawniej w moim przypadku.
Polska na przykład jest nowa w ¶wiecie jogi Iyengara, choć widzę, że osi±ga dojrzało¶ć. Dostrzegam bardzo wielu ¶wietnie praktykuj±cych i było mi bardzo miło patrzeć na to, jak każdy z nich pracuje więc joga nie jest tu zupełnie nowa.
Na pocz±tku jednak, w Stanach Zjednoczonych, Guruji miał kilku nauczycieli, którym ufał i dawał im... ich kontakt z nim był bardziej osobisty. Kiedy zaczynałem, uczyłem się u kilku z nich.
Guruji był dla mnie, powiedziałbym, kim¶ w rodzaju dziadka i miałem w Stanach nauczycieli, których nazwałbym "mam±" i "tat±" i którzy mieli szczę¶cie studiować przy nim.
Przy tak bliskim kontakcie, w pewnym momencie uznawali: jeste¶ gotowy by uczyć, a my po¶wiadczamy zgodno¶ć twojego nauczania z metod±.
W czasie, gdy nabierałem do¶wiadczenia, Guruji przyjeżdżał do Stanów kilkukrotnie i od tych z nas, którzy już byli certyfikowani oczekiwał budowania społeczno¶ci, gromadzenia uczniów. Wiedział, że musimy podnosić poziom praktyki naszych uczniów, więc ogl±dał nas ucz±cych i praktykuj±cych w trakcie konwencji. Uczył on, a następnie my uczyli¶my siebie nawzajem, a on podchodził i nas ogl±dał. Kilka razy zdarzyło się, że podszedł i powiedział: jeste¶ gotowy by przej¶ć na kolejny poziom, od teraz będziesz Junior Intermediate, albo Senior Intermediate.
Społeczno¶ć rozrastała się, było coraz więcej nauczycieli i wówczas, trzeba było opracować jakie¶ standardy. Kiedy co¶ bowiem zaczyna zyskiwać na popularno¶ci, każdy chce się na to załapać. Nazwisko stało się rozpoznawalne, zaczęto go używać w celach biznesowych czy komercyjnych, ze względu na modę, czy z jeszcze innych powodów w następstwie czego proces edukacji przebiega obecnie w inny sposób.
Liczba praktykuj±cych jest bardzo duża i jak wiecie społeczno¶ć ta wci±ż się rozrasta. W Stanach Zjednoczonych ich liczba wzrosła niebywale i nawet o Polsce słyszałem, że jest tu blisko 30 tysięcy praktykuj±cych. My¶lę, że w Stanach może ich być milion. To sprawia, że trudno jest zachować osobist± relację. Wracaj±c do mojego egzaminu, to po pierwsze... Po pierwsze czuję się usatysfakcjonowany z tego, jak do niego podszedłem i co byłem w stanie na nim pokazać. Pomimo tego jednak, że powinno się moim zdaniem pielęgnować santoshę - bycie zadowolonym, to by wci±ż d±żyć do samodoskonalenia, warto zachować co¶ w rodzaju duchowego niepokoju.
Będ±c Seniorem Intermediate, zwróciłem się do Gurujiego z pro¶b± o spojrzenie na moj± praktykę i uznanie mojej gotowo¶ci do przej¶cia na kolejny poziom. W odpowiedzi kazał przysłać sobie zdjęcia. Wysłałem zatem zdjęcia wszystkich pozycji z listy pozycji do praktyki po czym on odpisał by przysłać mu zdjęcia, jak ich uczę. Więc wysłałem. Wtedy kazał mi przesłać zdjęcia, jak uczę na klasie medycznej. Więc wysłałem kolejne zdjęcia.... i jeszcze kilka innych informacji. W każdym razie okazał się bardzo łaskawy i przyznał mi ten certyfikat. Powiedział także, że docenia wykonan± przeze mnie pracę i że popełniam kilka błędów, ale mimo tego widzi warto¶ć mojej pracy.
Byłem bardzo wzruszony i wdzięczny i tak, jak zapytała¶ na pocz±tku o guru-¶isya, musiałem przyj±ć to, że popełniam błędy, chociaż nie powiedział mi na czym one polegaj±. Pomy¶lałem, że gdyby chciał mi to powiedzieć i chciał, abym je w konkretny sposób poprawił, zrobiłby to.
Nie zamierzałem pytać go o to, co robię nieprawidłowo. Pomy¶lałem, że daje mi w ten sposób do zrozumienia, że muszę sam dotrzeć do odpowiedzi i dokonać korekty. I tak wła¶nie się to odbyło.
Gdyby Guruji powiedział "Nie", zaakceptowałbym to i pracował nadal.
My¶lę, że naprawdę interesuj±ce w systemie certyfikacji i egzaminach niezależnie od tego, czy prowadzonych przez Gurujiego czy przez stowarzyszenie i nauczycieli moderuj±cych jest to, że dzięki temu edukacyjnemu procesowi doskonalimy się i rozwijamy. Jest z tym także zwi±zana większa odpowiedzialno¶ć.
 
Ci±g dalszy nast±pi;-)
Jest to fragment wywiadu z Deanem Lernerem, który go¶cił w Polsce w maju 2011 roku. Wywiad można obejrzeć tutaj.
Rozmawiała, przepisała, zredagowała Natasza Moszkowicz.
Dla wszystkich, którzy wyjechali z niedosytem w tego warsztatu, oraz dla chętnych, którzy z różnych względów wówczas do Krakowa nie dotarli jest dobra wiadomo¶ć:
Również w tym roku, w maju Dean Lerner zago¶ci w Polsce. 
Szczegóły: Krakowski Warsztat Jogi.
 Dean Lerner
Dean Lerner: biogram
Dean Lerner interesował się my¶l± Wschodu i mistycyzmem w latach sze¶ćdziesi±tych jeszcze zanim ukończył naukę w szkole ¶redniej. Z jog± zetkn±ł się po raz pierwszy za po¶rednictwem lektury na pocz±tku lat siedemdziesi±tych, podejmuj±c pod jej wpływem kurs korespondencyjny i bez większego powodzenia zaczyna praktykować pewne pozycje. W 1981 podróżował po Indiach. W okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie, zacz±ł szperać po księgarniach. W¶ród setek ksi±żek na temat jogi znajduje dwie, szczególnie interesuj±ce go pozycje: „Encyclopedia of Yoga” (autor nieznany) i „¦wiatło Jogi B.K.S. Iynegara”. W „¦wietle Jogi” podobaj± mu się zdjęcia, integralno¶ć, jak± przedstawiały, jak również informacje terapeutyczne znajduj±ce się na końcu ksi±żki. Wybór „¦wiatła Jogi” miał radykalnie zaważyć na obraniu przezeń życiowego kursu. Praktykował asany zgodnie z ksi±żkowymi wskazówkami również po powrocie do Stanów. Nawi±zał korespondencję z B.K.S Iyengarem, który polecił mu dwoje nauczycieli Mary Dunn i Ramanand Patel, pod których okiem kontynuuje praktykę.
Nauczycielska kariera Deana rozpoczęła się od tego, co sam nazwał „jog± na kołach” w Forth Worth. Stale ładował i wyładowywał pomoce ze swojego auta, ucz±c w jednym tygodniu w kilku różnych lokalizacjach. W 1985 roku zostaje zaproszony do ¶rodkowej Pensylwanii, gdzie żyje i uczy do dzi¶.
Wraz z żon± Rebecc± Dean tworzy The Center for Well-Being (www.centerforwellbeing.net) - studio jogi i holistyczny o¶rodek zdrowia w Lemont. Prowadzi liczne warsztaty w Stanach Zjednoczonych i za granic±. Wielokrotnie studiował w Instytucie w Punie, zdobywaj±c nauczycielski certyfikat w stopniu Advanced Senior II
Przez kilka lat piastował funkcję przewodnicz±cego Iyengar Yoga National Association of the United States.
 
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft