Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Praktyka Mindfulness redukuje ból i niweluje uprzedzenia rasowe - raport z badań z 2015 r.

  • pi±tek, 5 lutego 2016
  • opracował: Natalia Pietraszkiewicz
Przedstawiam skrót dwóch, moim zdaniem, najbardziej interesuj±cych badań z 2015 roku, stanowi±cych solidne podwaliny dla praktykowania uważno¶ci i rozszerzania pól działania Mindfulness. 

Badania wykazuj±, że praktyka mindfulness redukuj±ce ból a medytacja miłuj±cej dobroci zmniejsza uprzedzenia rasowe. 
1. Mindfulness - faktycznie redukuje ból czy to efekt placebo?
To, że praktyka uważno¶ci zmniejsza odczuwanie bólu i pomaga ludziom radzić sobie z przewlekłym bólem jest w ¶rodowiskach zwi±zanych z Mindfulness powszechnie wiadome. Już w latach ’80, na pocz±tku stosowania praktyki Mindfulness w Klinice Redukcji Stresu przy Uniwersytecie Medycznym Massachusetts zauważono, że pacjenci znacznie lepiej radz± sobie z chronicznymi bólami towarzysz±cymi ich chorobom. Nie zbadano jednak, czy mechanizmy zachodz±ce w ludzkim mózgu pod wpływem praktyki, które prowadz± do u¶mierzenia bólu to neurobiologicznie efekt placebo czy co¶ zupełnie innego. Badacze z Uniwersytetu Północnej Karoliny oraz ze Szkoły Medycznej Wake Forest, a także z Centrum Medycznego Dzieci Cincinnatii w Ohio zajęli się sprawdzeniem tego zagadnienia.
Różnice w aktywno¶ci mózgowej pomiędzy medytacj± uważno¶ci, a efektem placebo można zauważyć tutaj:
       
¬ródło: The Journal of Neuroscience, 18 Listopada 2015, Mindfulness meditation-based pain relief employs different neural mechanisms than placebo and sham mindfulness meditation-induced analgesia.
Kogo badano?
75 zdrowych, losowo wybranych ochotników, którzy nie mieli wcze¶niejszego do¶wiadczenia z medytacj± przydzielono do 4 grup badawczych:
1. Praktyka Mindfulness.
2. Placebo – znieczulenie ma¶ci± w rzeczywisto¶ci nie posiadaj±c± składników znieczulaj±cych.
3. Pozorna praktyka Mindfulness – w rzeczywisto¶ci pozbawiona technik medytacji uważno¶ci.
4. Grupa kontrolna – słuchanie audiobooka.
 Jak badano?
Badani byli poddawani bodĽcom termicznym – nieszkodliwym dla tkanek, ale wywołuj±cym bolesne uczucie ciepła. Oczywi¶cie byli o tym wcze¶niej poinformowani i w każdym momencie mogli przerwać badanie.
Poziom odczuwanego bólu badani okre¶lali na przeznaczonej do tego skali od 0 do 10. Poziom uważno¶ci badanego był mierzony zaprojektowanym w tym celu narzędziem – FMI (The Freiburg Mindfulness Inventory). Pomiary wykonano przed i po treningu Mindfulness, zastosowaniu ma¶ci, pozornym treningu lub słuchaniu audiobooka.
 
Co się okazało?
Wyniki wykazały, że poziom odczuwanego bólu istotnie zmalał we wszystkich grupach oprócz grupy kontrolnej słuchaj±cej ksi±żki – u tej czę¶ci badanych poziom bólu wzrósł. Natomiast ból zmalał najbardziej w grupie trenuj±cej uważno¶ć – ponad dwa razy bardziej niż u stosuj±cych ma¶ć placebo i trzy razy bardziej niż u stosuj±cych pozorny trening uważno¶ci.
Ponadto trening Mindfulness redukował ból aktywuj±c zupełnie inne regiony mózgu, a tym samym angażuj±c inne mechanizmy mózgowe niż znieczulenie placebo i pozorny trening Mindfulness. Co więcej, zauważono też, że mechanizmy zachodz±ce podczas medytacji Mindfulness były odmienne od mechanizmów zwi±zanych z regulacj± często¶ci oddechów. Co oznacza, że w uważno¶ci działaj± inne mechanizmy niż w tzw. relaxation response czyli naturalnej relaksacji ciała.
 Co to oznacza?
Że medytacja Mindfulness obniża poziom odczuwanego bólu za pomoc± unikalnych mechanizmów mózgowych. Te badania mog± stanowić bazę do większej akceptacji stosowania medytacji jako dodatkowej, dopełniaj±cej terapii przeciwbólowej.
Co jeszcze ciekawe, po badaniu uczestnicy byli proszeni o okre¶lenie tego, jak oceniaj± skuteczno¶ć zastosowanych metod w redukcji bólu – zadawano pytania „Jak efektywnie medytowałe¶ podczas tej sesji?”, „Jak skutecznie ma¶ć znosiła ból?”, „Jak efektywnie słuchałe¶ audiobooka?”.
Jak się okazało, osoby stosuj±ce ma¶ć placebo oceniały metodę jako najskuteczniejsz±. Osoby z grupy praktykuj±cych uważno¶ć oceniały skuteczno¶ć metody istotniej niżej. A jak się okazało poziom bólu po medytacji również oceniły znacznie niżej.
Dlaczego konkretne, znajome i szybkie metody jak użycie ma¶ci oceniamy jako bardziej skuteczne, mimo że w rzeczywisto¶ci nie zawsze takie s±, a nie jeste¶my tak przekonani o skuteczno¶ci treningu uważno¶ci? To pytanie badawcze do kolejnych badań.
Omawiane badanie zostało opublikowane w: The Journal of Neuroscience, 18 Listopada, 2015. Szczegółowy raport znajdziesz tu: https://www.researchgate.net/publication/284196218
 
 2. Co ma wspólnego medytacja z uprzedzeniami rasowymi?
Otóż może je niwelować. Badanie opublikowane w czasopi¶mie naukowym Motywacja i Emocje przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Sussex wykazało, że 7 minut medytacji miłuj±cej dobroci (loving kindness meditation), buddyjskiej praktyki bezwarunkowej życzliwo¶ci wobec siebie samego i innych efektywnie zmniejsza uprzedzenia rasowe.
Główny badacz Alexander Stell, doktorant psychologii, stwierdził: ''To sygnalizuje, że w pewnych technikach medytacyjnych chodzi o co¶ więcej niż ''czucie się dobrze'' i mog± one być ważnym narzędziem poszerzaj±cym harmonię między odmiennymi grupami.'' Medytacja miłuj±cej dobroci polega na wywoływaniu uczucia szczę¶cia i życzliwo¶ci poprzez powtarzanie fraz takich, jak: „Oby¶ był szczę¶liwy i zdrowy” podczas wizualizowania sobie konkretnej osoby.
Kilka badań wykazało, że indukowanie poczucia szczę¶cia u ludzi na przykład puszczaj±c im wesoł± muzykę, może spowodować większe prawdopodobieństwo my¶li zwi±zanych z uprzedzeniem do drugiego człowieka w porównaniu do tych, słysz±cych smutn± muzykę. (!) Stell przedstawił więc swój plan: „Chcieli¶my sprawdzić, czy praktyka medytacji miłuj±ce dobroci wobec członka innej grupy etnicznej zmniejszyłaby tendencję ludzi do automatycznego preferowania swojej własnej grupy etnicznej.”
Jak wygl±dało badanie?
71 białych, niemedytuj±cych dorosłych otrzymało zdjęcie czarnoskórej osoby tej samej płci oraz nagranie z instrukcj± medytacji miłuj±cej dobroci albo instrukcj±, aby przygl±dać się pewnym cechom charakterystycznym twarzy. Oba warunki badania trwały po 7 minut.
Następnie za pomoc± Testu Utajonych Skojarzeń badacze zmierzyli czasy reakcji uczestników, którzy mieli przyporz±dkować pozytywne i negatywne słowa do twarzy należ±cych do własnej lub innej grupy etnicznej. Ludzie szybciej przyporz±dkowuj± zarówno pozytywne skojarzenia z osobami do własnej grupy etnicznej jaki i negatywne do innej grupy. Test wyznacza „poziom uprzedzenia rasowego” uchodz±cy za lepsz± miarę niż tradycyjny kwestionariusz, w którym odpowiedzi badanych s± przekłamane ze względu na silny efekt oczekiwań społecznych.
Badanie wykazało, że 7 minut medytacji miłuj±cej dobroci skierowanej wobec osoby odmiennej rasy było wystarczaj±ce, aby zredukować uprzedzenie wobec tej rasy. Nie spowodowało to jednak zmniejszenia uprzedzeń wobec innych ras.
Ponadto badacze zmierzyli poziom pozytywnych emocji, które dotyczyły innych (miło¶ć, wdzięczno¶ć, podziw) oraz siebie samego (zadowolenie, rado¶ć, duma). Okazało się, że grupa praktykuj±ca miłuj±c± dobroć wykazała olbrzymi wzrost konkretnie w obszarze emocji dotycz±cych innych – miło¶ć, wdzięczno¶ć, podziw. To wła¶nie te emocje odpowiadały za zmniejszenie poziom uprzedzenia rasowego.
Oryginał tekstu i raport badania znajdziesz tu: http://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/33129.
Tłumaczyła, opracowała Natalia Pietraszkiewicz 
Akademia Mindfulness
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft