Medytacja szans± na wewnętrzn± wolno¶ć czyli medytacja chrze¶cijańska w polskich więzieniach. Urszul
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Medytacja szans± na wewnętrzn± wolno¶ć czyli medytacja chrze¶cijańska w polskich więzieniach. Urszula Wojciechowska-Budzikur

  • sobota, 24 maja 2014
  • autor: Urszula Wojciechowska-Budzikur
Od 21 lat pracuję z osobami pozbawionymi wolno¶ci, przez kilkana¶cie lat jako psycholog i psychoterapeuta, od 6 jako zastępca dyrektora w Areszcie ¦ledczym w Częstochowie i podlegaj±cym mu Oddziale Zewnętrznym w W±soszu Górnym. W lipcu 2009 roku, do obu naszych jednostek wprowadziłam program ,,Medytacja. Szansa na wewnętrzn± wolno¶ć”, dzięki któremu osadzeni mog± się uczyć medytacji chrze¶cijańskiej w nurcie benedyktyna ojca Johna Maina OSB.
Wła¶ciwie to podzieliłam się ze skazanymi pewnym darem, ponieważ wcze¶niej sama wybrałam tę drogę rozwoju. W realizacji projektu pomaga mi Wspólnota Medytacji Chrze¶cijańskiej w Polsce, która przydzieliła mi funkcję koordynatora do wprowadzania medytacji chrze¶cijańskiej w polskich więzieniach.
Medytacja w wersji chrze¶cijańskiej była nowo¶ci± w polskich więzieniach. Wcze¶niejsza oferta medytacyjna pochodziła głównie od wolontariuszy buddyjskich. Program ,,Medytacja. Szansa na wewnętrzn± wolno¶ć” spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych, a także z szerokim oddĽwiękiem medialnym.
Przez te kilka lat za naszym przykładem medytację chrze¶cijańsk± wprowadziły także Areszt ¦ledczy w Poznaniu, Zakład Karny w Cieszynie, Zakład Karny w Raciborzu, a kilka innych m.in. Zakładzie Karnym w Zabrzu, Areszcie ¦ledczym w Szczecinie, Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim i Zakładzie Karnym w Grudzi±dzu przygotowuje się do jej wprowadzenia.
Dlaczego medytacja?
Czy praktyka milczenia i bezruchu to dobry sposób na resocjalizację? OdpowiedĽ brzmi: tak! I jest wiele ku temu powodów:
Po pierwsze: Praktyka medytacji ma moc głębokiej wewnętrznej przemiany człowieka. Potwierdzaj± to współczesne badania, a wiadomo o tym od 2500 lat. Z czasów Buddy zachowały się ¶wiadectwa przemiany seryjnych morderców w ¶więtych a okrutnych tyranów we wzorowych władców. Ojcowie Pustyni, od których pochodzi chrze¶cijańska tradycja medytacji uważali, że dzięki niej człowiek może osi±gn±ć najwyższ± ludzk± doskonało¶ć.
Po drugie: Osadzeni maj± dużo czasu, medytacja może pomóc im dobrze go wykorzystać. Wyposażeni w dobre a zarazem proste (chociaż jak wiadomo z do¶wiadczenia niełatwe, bo wymagaj±ce dyscypliny) narzędzie pracy nad sob± mog± je wykorzystać w przyszło¶ci.
Po trzecie: W polskich zakładach karnych nie prowadzi się profesjonalnej psychoterapii, a programy resocjalizacyjne - przy całej ich różnorodno¶ci - s± ograniczone w czasie i maj± okre¶lony zasięg (kierowane s± do wyodrębnionych grup skazanych). Większo¶ć osadzonych nigdy nie zostanie objęta jak±kolwiek form± oddziaływań. Medytacja wprawdzie nie zastępuje terapii, ale ma z ni± wiele wspólnego, chodzi o pewn± stał± praktykę i wzrost samo¶wiadomo¶ci. Ten wzrost ¶wiadomo¶ci jest kluczowym argumentem warunkuj±cym zmianę.
Badania pokazuj±, że praktyka medytacji powoduje wzrost istoty szarej w hipokampie, tej czę¶ci mózgu, która odpowiada za zdolno¶ć uczenia się, samo¶wiadomo¶ć, uczucia i introspekcję. Niektóre z nich mówi±, że zmiany te pojawiaj± się już po 8 tygodniach codziennej 30-minutowej praktyce medytacji.
Po czwarte: Oferta medytacji funkcjonuje i sprawdza się w wielu więzieniach na ¶wiecie. W wersji chrze¶cijańskiej istnieje między innymi w:
-Wielkiej Brytanii - więzienie w Wayland (męskie więzienie kat.C, osiem zamkniętych oddziałów, z tego dwa dla resocjalizacji skazanych za przestępstwa seksualne).
-Australii - więzienie Mulawa (Silverwater), więzienie dla kobiet.
-USA - więzienie stanowe w Corcoran (na pustyni),12 000 osadzonych; w 2004 roku jeden ze skazanych, dobrze wykształcony, o imieniu Russ, został oblatem benedyktyńskim
¦wiatowej Wspólnoty Medytacji Chrze¶cijańskiej.
- USA, Los Angeles- Centralne Więzienie dla Mężczyzn(Men’ s Central Jail)
oraz USA, Kalifornia, Lynwood- O¶rodek Odosobnienia dla Kobiet ( Women’ s Detention Center).
W tych jednostkach Centrum Medytacji Zen w Los Angeles realizuje Buddyjski Program Więzienny( Buddhist Prison Project), w ramach którego buddy¶ci i chrze¶cijanie ucz± więĽniów własnego podej¶cia do medytacji.
Założenia i cele programu ,,Medytacja. Szansa na wewnętrzn± wolno¶ć”
Program ,,Medytacja. Szansa na wewnętrzn± wolno¶ć” ma przeciwdziałać agresji i przemocy, rozwijać umiejętno¶ć radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zwiększać samo¶wiadomo¶ć i samoakceptację, rozwijać empatię oraz pomagać w wychodzeniu z różnego rodzaju uzależnień.
Osadzeni medytuj± indywidualnie w celach i na cotygodniowych spotkaniach w grupie. Ta druga forma medytacji jest możliwa tylko w Oddziale Zewnętrznym w W±soszu Górnym, gdzie pierwsz± karę pozbawienia wolno¶ci odbywaj± skazani doro¶li i młodociani. Kilkunastu z nich regularnie spotyka się raz w tygodniu, by wspólnie trwać w ciszy. Czasem przyjeżdaj± do nich wolontariusze WCCM z Katowic. W Areszcie ¦ledczym w Częstochowie, z uwagi na konieczno¶ć izolacji poszczególnych grup osadzonych, więĽniowie praktykuj± indywidualnie. Zdarza się jednak, że w celi medytuje wspólnie kilka osób. W programie medytacyjnym mog± uczestniczyć również osoby niezaangażowane religijnie, którym podaje się inn± mantrę b±dĽ zaleca koncentrację na oddechu. Udział w programie jest dobrowolny, a osadzeni nie s± z niego rozliczani. Praktykowanie medytacji nie przynosi im również formalnych korzy¶ci. Nie wpływa na częstotliwo¶ć widzeń czy przepustek i nie gwarantuje wcze¶niejszego zwolnienia. Wszystko po to, by zminimalizować próby instrumentalnego wykorzystywania udziału w programie. Do akt osobowych osadzonych trafia jedynie za¶wiadczenie o udziale w programie składaj±cym się z trzech spotkań. Osadzeni zapoznaj± się na nich z podstawow± wiedz± na temat medytacji, jej pochodzenia, efektów działania oraz warunków samej praktyki. PóĽniej mog± korzystać z dostępnej w bibliotece więziennej literatury i zgłaszać do mnie na indywidualne rozmowy.
Raz w roku, w W±soszu Górnym, odbywaj± się weekendowe sesje medytacyjne. Korzysta z nich kilkunastu skazanych.
 Efekty medytacji u osadzonych w Areszcie ¦ledczym w Częstochowie i oddziale zewnętrznym w W±soszu Górnym
Pierwsze efekty oferty medytacji chrze¶cijańskiej sprawdziłam po 9 miesi±cach przeprowadzaj±c w¶ród praktykuj±cych więĽniów anonimow± ankietę.
Jej wyniki, a także póĽniejsze relacje medytuj±cych oraz przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej badania wskazuj±, że: osadzeni staj± się bardziej krytyczni w stosunku do tego, co zrobili. Bardziej ¶wiadomi własnego udziału w tym, co zaprowadziło ich za kraty. S± spokojniejsi, bardziej opanowani i empatyczni. Łatwiej się koncentruj±. Poprawia się ich nastrój. Niektórym, ponieważ nie ma w nich już tyle napięcia i zło¶ci, łagodniej± rysy twarzy.
Osadzeni, którzy korzystaj± z farmakologicznego wsparcia bior± mniejsze dawki leków nasennych i antydepresyjnych, b±dĽ całkowicie z nich rezygnuj±. Niektórzy przestaj± palić i pić kawę. Chętniej czytaj±.
Generalnie więĽniowie, którzy praktykuj± medytację lepiej znosz± izolację więzienn± i nie sprawiaj± problemów wychowawczych. Bardziej optymistycznie widz± też swoj± przyszło¶ć. Wielu z nich twierdzi, że poprawiaj± się ich stosunki ze współosadzonymi, personelem więziennym a także z bliskimi.
Większego znaczenia nabiera relacja z Bogiem. Nie oznacza to jednak, że staj± się aniołami, a proces zmiany jest bezbolesny. Niektórzy z osadzonych porzucaj± praktykę a póĽniej do niej wracaj±, kiedy czuj±, że im czego¶ a praktykuj±c lepiej funkcjonowali. Na podkre¶lenie zasługuje fakt, że medytuj±cy osadzeni zachęcaj± do niej innych więĽniów. Przekonuj±, że dzięki niej można odnaleĽć w sobie prawdziwe człowieczeństwo. Wszyscy uczestnicy programu uważaj±, że medytacja to niezbędna i jedna z najlepszych ofert z jak± spotkali się w więzieniu.
mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur
Zastępca dyrektora Aresztu ¦ledczego w Częstochowie, psycholog, psychoterapeuta; koordynator WCCM w Polsce do wprowadzania medytacji chrze¶cijańskiej w polskich więzieniach.
Wyst±pienie na Konferencji Medytacja a uzależnienia zorganizowanej przez WCCM.pl w dniu 7.06.2013 r w Katowicach.
tekst i zdjęcie pochodz± ze strony wccm.pl
 mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft