Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Podróż Bohatera, warsztat rozwojowy dla mężczyzn

Termin: 4-5 listopada 2017

Miejsce: Warszawa

Prowadz±cy: Bartosz Płazak, Ryszard Kulig
Szczegółowe informacje:   http://www.alcha.pl/podroz-bohatera-warsztat-rozwojowy-dla-mezczyzn/


zdjęcie: www.seumochilao.com.br

Obecne czasy stawiaj± szczególne wyzwania przed mężczyznami, którzy
maj± być zarazem twardzi i uczuciowi, zdecydowani i gotowi do
kompromisu, maj± przewodzić i umieć słuchać (swojej kobiety), wreszcie
maj± być facetami z jajami, choć naukowcy podkre¶laj±, że najbardziej
atrakcyjni s± mężczyĽni z wyraĽn± domieszk± kobiecego charakteru. Jak
pogodzić ogień z wod±?

Jak mężczyĽni we współczesnych czasach mog± odkryć swoj± męsk± naturę,
gdy wokół tyle sprzecznych oczekiwań, a podpowiedzi jak na lekarstwo.

MężczyĽni s± w nieustannej podróży. Każde do¶wiadczenie buduje ich męski
charakter. Każdy etap życia jest krokiem na drodze odkrywania siebie.
Ale potrzebuj± w tym procesie przegl±dać się w męskim lustrze,
potrzebuj± grupy mężczyzn, którzy uczciwie i konkretnie staj± w prawdzie
dziel±c się sob±. Tak± szansę daje spotkanie w męskim kręgu, które
proponujemy.

Zatem je¶li poszukujesz swojej męskiej natury, chcesz odważnie i m±drze
odkrywać przekaz, jaki otrzymałe¶ od swojego ojca i badać, jak
manifestuje się on w Twoich relacjach z kobietami, mężczyznami, z
dziećmi, w pracy, w relacji ze ¶wiatem i w wymiarze duchowym – ten
warsztat jest dla Ciebie.


W ci±gu dwóch dni będziemy do¶wiadczać emocji, przeżyć, wspomnień,
wizji i marzeń. Będziemy rozmawiać i milczeć oraz odważnie konfrontować
się z sob±. To tylko dwa dni, ale ten czas jest wystarczaj±cy, by zrobić
pierwsze kroki w ¶wiadomej podróży bohatera, tak, by nie wyrzucać sobie
kiedy¶, że zmarnowali¶my dan± nam szansę na uważne i pełne życie.


Dla kogo jest warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla pełnoletnich mężczyzn. Praca nie ma
charakteru terapeutycznego, dlatego zapraszamy wył±cznie osoby zdrowe
oraz nie znajduj±ce się w kryzysie.


Warsztat poprowadz±:Ryszard Kulik (1965 r.) – doktor psychologii, trener
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II
st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji
psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów
interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatow±
formułę pracy z grup±.

Ma za sob± ponad 4200 godzin tego rodzaju szkoleń. Poza tym specjalizuje
się w prowadzeniu grup w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. W
tym przypadku wykorzystuje przyrodę i zajęcia

w lesie jako Ľródło głębokiej inspiracji. Jego misj± jest towarzyszenie
człowiekowi w procesie przekraczania oddzielenia od samego siebie,
innych ludzi i przyrody.

Jest autorem ksi±żek dotycz±cych relacji człowiek – natura, w których
ł±czy perspektywę psychologiczn±, duchowa i ekologiczn±,
m.in. „Odkrywanie natury”, „St±paj±c mocno po Ziemi”, czy „Człowiek
wobec natury”.  Współpracuje z takimi organizacjami jak Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot, Klub Gaja, Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego
Meritum, O¶rodek Działań Ekologicznych „¬ródła”. Laureat nagród „Zielony
Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach oraz „Dobromir roku 2013” Ekologicznego Kongresu
Gospodarczego.

Zapalony rowerzysta i włóczykij; miło¶nik dziko¶ci i prostego życia poza
głównym nurtem cywilizacji. Najwięcej o sobie i ¶wiecie nauczył się
przebywaj±c samotnie w dzikich miejscach oraz ¶pi±c w lesie, pod gołym
niebem.

Bartosz Płazak Trener kompetencji społecznych. Posiada
rekomendacje trenerskie I i II stopnia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach kształtuj±cych
kompetencje społeczne: trenerskie, liderskie, handlowe i obszaru
efektywno¶ci osobistej. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi
interpersonalne, rozwojowe, spontaniczno¶ci

i twórczo¶ci. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni w projektach
unijnych i komercyjnych. Realizuje zajęcia na uczelniach: SWPS w
Katowicach oraz WSB w D±browie Górniczej oraz dla klientów biznesowych w
całym kraju. Jest autorem złożonych projektów cykli edukacyjnych,
projektów rozwojowych, outdorowych imprez edukacyjnych, warsztatów pod
żaglami.

Był trenerem, opiekunem merytorycznym i koordynatorem wielu szkół trenerskich o różnych profilach.

Twórca i prowadz±cy Katowickiego Teatru Improwizacji Improwokacja, gdzie
propaguje improwizację, jako sposób na rozwój osobisty i metodę
szkoleniow±. Jego warsztaty ł±cz± pracę na procesie grupowym,
korzystanie z do¶wiadczenia i zaangażowania grupy, przekazem
merytoryczny i praktykę. Stosuje klasyczne metody pracy z grup±,
podej¶cie prowokatywne, metody twórcze i improwizacyjne. Uczestnicy jego
szkoleń to pracownicy i kadra zarz±dzaj±ca firm produkcyjnych,
handlowych, banków, przede wszystkim trenerzy. Fascynuje się wiedz± z
pogranicza psychologii, fizyki kwantowej i starożytnych tradycji
(A.Mindell,D.Hawkins, A.Goswami, D.Chopra, K.Wilber).

Jest w trakcie studiów przygotowuj±cych do pracy terapeutycznej w nurcie psychologii opartej o proces Arnolda Mindella.

Podej¶cie holistyczne do człowieka i jego otoczenia to jego drogowskaz. Szef Fundacji Rozwiń Skrzydła.

Czas wolny spędza w swoim mazurskim domu ze słomy i gliny. Tworzy tam
o¶rodek rozwoju osobistego i duchowego. Inne pasje to żagle, gitara,
ekologiczny styl życia.

Ponad 1100 dni na salach szkoleniowych, 43 lata w metryce, 12 lat pracy
trenerskiej, 17 lat pracy w dużych firmach, na różnych stanowiskach.
Miejsce zamieszkania Sosnowiec.


Koszt warsztatu: 750 złotych (bez zakwaterowania i wyżywienia)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie mailowe lub
telefoniczne potwierdzone równoczesn± wpłat± zadatku w wysoko¶ci 250
złotych oraz przysłanie danych personalnych, aktualnego telefonu
kontaktowego wraz z adresem zamieszkania.

Wpłatę prosimy kierować na konto o¶rodka z dopiskiem: :”Usługa szkoleniowa”.


Przyjmujemy tylko zgłoszenia potwierdzone wpłat±.

W przypadku jej braku w ci±gu 7 dni od daty dokonania rezerwacji miejsce zostanie anulowane.


Pozostał± kwotę należy zapłacić w dniu warsztatu, u organizatorki, Alicji Chlasta.


Swoje uczestnictwo wraz z wpłat± można wycofać do jednego miesi±ca przed zajęciami.

Po tym terminie wpłata przepada bez możliwo¶ci przeniesienia jej na inny termin.


Zapisy:

Alcha O¶rodek Rozwoju Osobistego

alcha.osrodek@alcha.pl

tel: 608-028-128


Uczestnictwo:

1. Warsztat przeznaczony jest dla pełnoletnich mężczyzn. Praca nie ma
charakteru terapeutycznego, dlatego zapraszamy wył±cznie osoby zdrowe
oraz nie znajduj±ce się w kryzysie.


2. Osoby uczestnicz±ce w zajęciach bior± całkowit± odpowiedzialno¶ć
za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie
zajęć jak i pomiędzy nimi.


3. W czasie każdych zajęć, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania
oraz odmówić udziału w proponowanym ćwiczeniu/ćwiczeniach, je¶li
obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłyn±ć na Twoje zdrowie.


4. Uczestnicy s± zobowi±zani do dyskrecji na temat innych osób, które w zajęciach brały udział.


5. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, pobieraj±ce leki psychotropowe nie mog± uczestniczyć w zajęciach.


6. Podczas zajęć obowi±zuj± zasady niestosowania przemocy,
nieużywania alkoholu i ¶rodków odurzaj±cych oraz niepalenia papierosów
na terenie o¶rodka.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft