Podróż Bohatera, warsztat rozwojowy dla mężczyzn
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Podróż Bohatera, warsztat rozwojowy dla mężczyzn

Termin: 4-5 listopada 2017

Miejsce: Warszawa

Prowadz±cy: Bartosz Płazak, Ryszard Kulig
Szczegółowe informacje:   http://www.alcha.pl/podroz-bohatera-warsztat-rozwojowy-dla-mezczyzn/


zdjęcie: www.seumochilao.com.br

Obecne czasy stawiaj± szczególne wyzwania przed mężczyznami, którzy
maj± być zarazem twardzi i uczuciowi, zdecydowani i gotowi do
kompromisu, maj± przewodzić i umieć słuchać (swojej kobiety), wreszcie
maj± być facetami z jajami, choć naukowcy podkre¶laj±, że najbardziej
atrakcyjni s± mężczyĽni z wyraĽn± domieszk± kobiecego charakteru. Jak
pogodzić ogień z wod±?

Jak mężczyĽni we współczesnych czasach mog± odkryć swoj± męsk± naturę,
gdy wokół tyle sprzecznych oczekiwań, a podpowiedzi jak na lekarstwo.

MężczyĽni s± w nieustannej podróży. Każde do¶wiadczenie buduje ich męski
charakter. Każdy etap życia jest krokiem na drodze odkrywania siebie.
Ale potrzebuj± w tym procesie przegl±dać się w męskim lustrze,
potrzebuj± grupy mężczyzn, którzy uczciwie i konkretnie staj± w prawdzie
dziel±c się sob±. Tak± szansę daje spotkanie w męskim kręgu, które
proponujemy.

Zatem je¶li poszukujesz swojej męskiej natury, chcesz odważnie i m±drze
odkrywać przekaz, jaki otrzymałe¶ od swojego ojca i badać, jak
manifestuje się on w Twoich relacjach z kobietami, mężczyznami, z
dziećmi, w pracy, w relacji ze ¶wiatem i w wymiarze duchowym – ten
warsztat jest dla Ciebie.


W ci±gu dwóch dni będziemy do¶wiadczać emocji, przeżyć, wspomnień,
wizji i marzeń. Będziemy rozmawiać i milczeć oraz odważnie konfrontować
się z sob±. To tylko dwa dni, ale ten czas jest wystarczaj±cy, by zrobić
pierwsze kroki w ¶wiadomej podróży bohatera, tak, by nie wyrzucać sobie
kiedy¶, że zmarnowali¶my dan± nam szansę na uważne i pełne życie.


Dla kogo jest warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla pełnoletnich mężczyzn. Praca nie ma
charakteru terapeutycznego, dlatego zapraszamy wył±cznie osoby zdrowe
oraz nie znajduj±ce się w kryzysie.


Warsztat poprowadz±:Ryszard Kulik (1965 r.) – doktor psychologii, trener
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II
st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji
psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów
interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatow±
formułę pracy z grup±.

Ma za sob± ponad 4200 godzin tego rodzaju szkoleń. Poza tym specjalizuje
się w prowadzeniu grup w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. W
tym przypadku wykorzystuje przyrodę i zajęcia

w lesie jako Ľródło głębokiej inspiracji. Jego misj± jest towarzyszenie
człowiekowi w procesie przekraczania oddzielenia od samego siebie,
innych ludzi i przyrody.

Jest autorem ksi±żek dotycz±cych relacji człowiek – natura, w których
ł±czy perspektywę psychologiczn±, duchowa i ekologiczn±,
m.in. „Odkrywanie natury”, „St±paj±c mocno po Ziemi”, czy „Człowiek
wobec natury”.  Współpracuje z takimi organizacjami jak Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot, Klub Gaja, Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego
Meritum, O¶rodek Działań Ekologicznych „¬ródła”. Laureat nagród „Zielony
Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach oraz „Dobromir roku 2013” Ekologicznego Kongresu
Gospodarczego.

Zapalony rowerzysta i włóczykij; miło¶nik dziko¶ci i prostego życia poza
głównym nurtem cywilizacji. Najwięcej o sobie i ¶wiecie nauczył się
przebywaj±c samotnie w dzikich miejscach oraz ¶pi±c w lesie, pod gołym
niebem.

Bartosz Płazak Trener kompetencji społecznych. Posiada
rekomendacje trenerskie I i II stopnia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach kształtuj±cych
kompetencje społeczne: trenerskie, liderskie, handlowe i obszaru
efektywno¶ci osobistej. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi
interpersonalne, rozwojowe, spontaniczno¶ci

i twórczo¶ci. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni w projektach
unijnych i komercyjnych. Realizuje zajęcia na uczelniach: SWPS w
Katowicach oraz WSB w D±browie Górniczej oraz dla klientów biznesowych w
całym kraju. Jest autorem złożonych projektów cykli edukacyjnych,
projektów rozwojowych, outdorowych imprez edukacyjnych, warsztatów pod
żaglami.

Był trenerem, opiekunem merytorycznym i koordynatorem wielu szkół trenerskich o różnych profilach.

Twórca i prowadz±cy Katowickiego Teatru Improwizacji Improwokacja, gdzie
propaguje improwizację, jako sposób na rozwój osobisty i metodę
szkoleniow±. Jego warsztaty ł±cz± pracę na procesie grupowym,
korzystanie z do¶wiadczenia i zaangażowania grupy, przekazem
merytoryczny i praktykę. Stosuje klasyczne metody pracy z grup±,
podej¶cie prowokatywne, metody twórcze i improwizacyjne. Uczestnicy jego
szkoleń to pracownicy i kadra zarz±dzaj±ca firm produkcyjnych,
handlowych, banków, przede wszystkim trenerzy. Fascynuje się wiedz± z
pogranicza psychologii, fizyki kwantowej i starożytnych tradycji
(A.Mindell,D.Hawkins, A.Goswami, D.Chopra, K.Wilber).

Jest w trakcie studiów przygotowuj±cych do pracy terapeutycznej w nurcie psychologii opartej o proces Arnolda Mindella.

Podej¶cie holistyczne do człowieka i jego otoczenia to jego drogowskaz. Szef Fundacji Rozwiń Skrzydła.

Czas wolny spędza w swoim mazurskim domu ze słomy i gliny. Tworzy tam
o¶rodek rozwoju osobistego i duchowego. Inne pasje to żagle, gitara,
ekologiczny styl życia.

Ponad 1100 dni na salach szkoleniowych, 43 lata w metryce, 12 lat pracy
trenerskiej, 17 lat pracy w dużych firmach, na różnych stanowiskach.
Miejsce zamieszkania Sosnowiec.


Koszt warsztatu: 750 złotych (bez zakwaterowania i wyżywienia)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie mailowe lub
telefoniczne potwierdzone równoczesn± wpłat± zadatku w wysoko¶ci 250
złotych oraz przysłanie danych personalnych, aktualnego telefonu
kontaktowego wraz z adresem zamieszkania.

Wpłatę prosimy kierować na konto o¶rodka z dopiskiem: :”Usługa szkoleniowa”.


Przyjmujemy tylko zgłoszenia potwierdzone wpłat±.

W przypadku jej braku w ci±gu 7 dni od daty dokonania rezerwacji miejsce zostanie anulowane.


Pozostał± kwotę należy zapłacić w dniu warsztatu, u organizatorki, Alicji Chlasta.


Swoje uczestnictwo wraz z wpłat± można wycofać do jednego miesi±ca przed zajęciami.

Po tym terminie wpłata przepada bez możliwo¶ci przeniesienia jej na inny termin.


Zapisy:

Alcha O¶rodek Rozwoju Osobistego

alcha.osrodek@alcha.pl

tel: 608-028-128


Uczestnictwo:

1. Warsztat przeznaczony jest dla pełnoletnich mężczyzn. Praca nie ma
charakteru terapeutycznego, dlatego zapraszamy wył±cznie osoby zdrowe
oraz nie znajduj±ce się w kryzysie.


2. Osoby uczestnicz±ce w zajęciach bior± całkowit± odpowiedzialno¶ć
za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie
zajęć jak i pomiędzy nimi.


3. W czasie każdych zajęć, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania
oraz odmówić udziału w proponowanym ćwiczeniu/ćwiczeniach, je¶li
obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłyn±ć na Twoje zdrowie.


4. Uczestnicy s± zobowi±zani do dyskrecji na temat innych osób, które w zajęciach brały udział.


5. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, pobieraj±ce leki psychotropowe nie mog± uczestniczyć w zajęciach.


6. Podczas zajęć obowi±zuj± zasady niestosowania przemocy,
nieużywania alkoholu i ¶rodków odurzaj±cych oraz niepalenia papierosów
na terenie o¶rodka.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft