Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


FAQ-ty i mity - Certyfikat Iyengar'a - po wypowiedziach Wiktora Morgulca, Wojciecha Zemka i Krzysztofa Banka. Anna Duszak

  • niedziela, 10 czerwca 2012
  • autor: Anna Duszak
Każda opinia ma swych zwolenników i przeciwników. Szczególnie, gdy próbuje burzyć utrwalone wzorce społecznego funkcjonowania, występuje w opozycji do budowanych struktur, w tworzenie których zaangażowani s± ludzie, pieni±dze i emocje temu towarzysz±ce. Jest to prawda „stara jak ¦wiat” i nie spodziewałam się, że tym razem, gdy poruszyłam temat procedury certyfikacyjnej i sposobu jej wprowadzania przez Polskie Stowarzyszenie Iyengar’a będzie inaczej.
Tak jak PSJI mogło na swych stronach przedstawić materiały, umie¶cić swoj± opinię (FAQ), ja mogłam z ni± nie zgodzić się. Polemizować, co do szczegółów w nim zawartych, rozmawiać telefonicznie, by na koniec w sytuacji braku jakiejkolwiek reakcji, napisać i opublikować artykuł.
 
I paradoksalnie taka sytuacja - gdy padaj± różne opinie - miast szkodzić sprawie, pomaga jej, wzbogacaj±c ¶wiadomo¶ć czytelników, członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim osób, które zastanawiaj± się, czy poddać się systemowi certyfikacyjnemu. Zatem, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na łamach portalu lub pisz±c do mnie, zaangażowali się w sprawę. Szczególnie dziękuję panu Krzysztofowi Bankowi – radcy prawnemu - za obszerne wyja¶nienie zawiło¶ci prawnych towarzysz±cych wprowadzaniu licencji BKS Iyengar’a na zastrzeżone znaki towarowe oraz Wiktorowi Morgulcowi za gotowo¶ć bycia pomocnym w sprawie.
 Artykuł zatytułowany ”Certyfikat Iyengara - kontrowersje wokół Certyfikatu, odpowiedĽ na artykuł Anny Duszak” opublikowany w dniu 31 maja 2012 roku na stronie portalu joga-joga.pl zawiera, oprócz wprowadzenia napisanego przez Wiktora Morgulca, stanowisko dwóch osób reprezentuj±cych PSJI – p.p. Wojciecha Zemka i Krzysztofa Banka.
Pan Wojciech Zemek – koordynator kampanii „Joga Iyengara – sięgnij do Ľródeł!” z ramienia PSJI sw± wypowiedĽ uj±ł w cztery punkty.
Pierwszy z nich przypisuje mi tre¶ć, która nigdzie w artykule „FAQ-ty i mity - Certyfikat Iyengar'a” nie znajduje się. Nie przekonywałam w nim czytelników, „że skoro zastrzeżone zostało (jako słowny znak towarowy) nazwisko Iyengar® w mianowniku, można bez ograniczeń używać jego form w innych przypadkach.” W artykule ta sprawa nie była poruszana jako wyja¶niona i oczywista!
Co do tre¶ci punktu drugiego wyja¶niam, że w żadnym miejscu artykułu nie stawiałam złożenia, że „że przedmiotem licencji jest „metoda Iyengara”. Napisałam natomiast, że „wzbudza we mnie głęboki niepokój”…(użycie zwrotu)….”bo nie znajduję dla niego umocowania w posiadanej przez BKS Iyengar’a licencji – „praktykowanie jogi zgodnie z metod± IYENGARA”, czy „metoda Iyengara” użyte w. pkt 2c a wielokrotnie powtarzane w FAQ-u zamieszczonym na stronie portalu Stowarzyszenia”. Niepokój mój wynikał z faktu, że materiały kierowane s± do laików w dziedzinie prawa i wskutek tak używanych sformułowań może on wyci±gn±ć błędne wnioski. na temat zakresu posiadanego przez BKS Iyengara prawa. Prawa wynikaj±cego z posiadanej licencji w odróżnieniu od zasad, które s± swego rodzaju kwalifikacj± do udzielania prawa do jej używania.
W punkcie trzecim Wojciech Zemek przypisuje mi twierdzenie, że zasady etyczne nie mog± być jednym z warunków Certyfikatu. Przypominam więc tre¶ć swojego artykułu mówi±cego o tej kwestii „Zasady Etyczne nie były przedmiotem rejestracji znaku towarowego, ani żadnego innego………. Moim zdaniem, mog± jedynie stanowić wskazówki BKS Iyengar’a, które uzupełniaj± lub stanowi± wytyczne - jako oddzielny dokument udzielanej licencji, nie stanowi±c jej przedmiotu.”. Formułuj±c to ja¶niej – wskazówki etyczne maj± być czę¶ci± przyznawanego Certyfikatu - a nie czę¶ci± umowy „podlicencyjnej”. Uzupełniaj± licencję i s± jej warunkiem koniecznym. Bez spełnienia ich „podlicencja” nie może zostać przyznana Jasnym jest dla mnie, że BKS Iyengar stawia wymogi tym wszystkim, którzy chc± w swej pracy, wspierać się Jego dorobkiem.
Trudno mi się ustosunkować do czwartego i ostatniego punktu sformułowanego przez Pana Wojciecha Zemka, a szczególnie użytego zwrotu „w celach marketingowych”, bowiem ten zwrot powinien przede wszystkim znaleĽć się na stronach FAQ-u do materiałów certyfikacyjnych na stronie Stowarzyszenia, by jasno odróżnić momenty, kiedy członkowie Stowarzyszenia mog±, a kiedy nie, używać nazwiska Swojego Mistrza.
Na koniec proponowałabym, aby w duchu wypowiedzi p. Krzysztofa Banka poprawić sformułowania zawarte w FAQ-u na stronie Stowarzyszenia, tak by czytaj±cy mogli zrozumieć różnicę pomiędzy tre¶ci± pisan± w celach komercyjnych od tej, która jest informacj± o osobie nauczyciela.
 
Co do wypowiedzi pana Krzysztofa Banka, jeszcze raz podkre¶laj±c m± wdzięczno¶ć za zamieszczone wyja¶nienia, pragnę zaproponować, je¶li to nie stoi w sprzeczno¶ci z podpisan± umow± licencyjn±, wprowadzić zmiany w nazewnictwie w następuj±cym kierunku. Celem - jak s±dzę i co znajduję w dotychczas publikowanych materiałach i wypowiedziach - wprowadzenia certyfikacji, jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jogi zgodnie z praktyk± wypracowan± przez BKS Iyengara. Temu ma służyć coroczne przedłużanie Certyfikatu.
Czy zatem umowy zawieranej z członkami stowarzyszenia nie nazwać umow± certyfikacyjn± lub po prostu Umow± – Certyfikatem?
Tre¶ci± umowy byłoby m.in. o¶wiadczenie podlicencjobiorcy o spełnieniu warunków okre¶lonych przez BKS Iyengar’a (zgodnie z pkt 4 umowy licencyjnej) i jako zał±czniki do niej zostałyby dodane:
- umowa tzw podlicencyjna z dwoma aneksami A i B
- zasady etyczne (czyli tre¶ć aneksu C)
- odpowiedni formularz informacyjny.
Proponuję również zmianę nazwy dla czę¶ci umowy dotycz±cej przeniesienia licencji. W miejsce używania słowa podlicencja, czy podlicencyjna, używać zwrotu sublicencja, czy też umowa sublicencyjna. Tradycja naszego prawa zbudowane jest w oparciu o prawo rzymskie. Sub – czyli pod. Sublicencja, umowa sublicencyjna - takiego zwrotu używaj± wszelkie komentarze i pi¶miennictwo.
 I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wspólnotowe znaki towarowe opublikowane s± w międzynarodowej bazie wspólnotowych znaków towarowych - OHIM/OAMI. Dostępna jest ona w Internecie. Figuruj± w niej oba znaki towarowe zastrzeżone przez BKS Iyengara oraz wszystkie wydane licencje. Na dzień 4 czerwca 2012 roku nie widnieje w niej wpis udzielaj±cy licencji Polskiemu Stowarzyszeniu Jogi Iyengara.
 Jak napisałam we wstępie, różnice zdań pomiędzy ludĽmi s± codzienno¶ci±. Każdy z nas ma prawo do wygłaszania swoich opinii. Różne mog± być metody przekazu informacji. Czasami lepiej dla sprawy, gdy używa się narzędzi medialnych. Informacja udostępniana jest szeroko i szybko dociera w miejsca decyzyjne. Nie wiem jaka będzie odpowiedĽ władz PSJI na tre¶ć artykułów, ale nigdy moim zamiarem nie było obrażanie kogokolwiek czy poróżnianie. Opinia, wyrażona w obu artykułach w moim zamy¶le ma jedynie doprowadzić do podwyższenia, je¶li mam rację;-) , standardów funkcjonowania Stowarzyszenia, do którego należę od wielu lat.
Na zakończenie refleksja, z któr± zmagam się od wielu lat. Dlaczego w „¶wiecie jogicznym” tak żyw± akceptacj± ciesz± się zdania wygłaszane przez nauczycieli jogi będ±cych pedagogami, psychologami, lekarzami, fizykoterapeutami, nauczycielami etc a nie ceni się tych, którzy maj± do¶wiadczenie w innych sprawach z szeroko pojmowanego kręgu nauk humanistycznych. Ale dlaczego ograniczam!?
Przecież najważniejszy jest człowiek. Nieważne, jaki zawód reprezentuje. Ważne, by szczerze chciał pomóc w sprawie.
Anna Duszak
anmaduku@gmail.com
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft