Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


FAQ-ty i mity - Certyfikat Iyengar'a - po wypowiedziach Wiktora Morgulca, Wojciecha Zemka i Krzysztofa Banka. Anna Duszak

  • niedziela, 10 czerwca 2012
  • autor: Anna Duszak
Każda opinia ma swych zwolenników i przeciwników. Szczególnie, gdy próbuje burzyć utrwalone wzorce społecznego funkcjonowania, występuje w opozycji do budowanych struktur, w tworzenie których zaangażowani s± ludzie, pieni±dze i emocje temu towarzysz±ce. Jest to prawda „stara jak ¦wiat” i nie spodziewałam się, że tym razem, gdy poruszyłam temat procedury certyfikacyjnej i sposobu jej wprowadzania przez Polskie Stowarzyszenie Iyengar’a będzie inaczej.
Tak jak PSJI mogło na swych stronach przedstawić materiały, umie¶cić swoj± opinię (FAQ), ja mogłam z ni± nie zgodzić się. Polemizować, co do szczegółów w nim zawartych, rozmawiać telefonicznie, by na koniec w sytuacji braku jakiejkolwiek reakcji, napisać i opublikować artykuł.
 
I paradoksalnie taka sytuacja - gdy padaj± różne opinie - miast szkodzić sprawie, pomaga jej, wzbogacaj±c ¶wiadomo¶ć czytelników, członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim osób, które zastanawiaj± się, czy poddać się systemowi certyfikacyjnemu. Zatem, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na łamach portalu lub pisz±c do mnie, zaangażowali się w sprawę. Szczególnie dziękuję panu Krzysztofowi Bankowi – radcy prawnemu - za obszerne wyja¶nienie zawiło¶ci prawnych towarzysz±cych wprowadzaniu licencji BKS Iyengar’a na zastrzeżone znaki towarowe oraz Wiktorowi Morgulcowi za gotowo¶ć bycia pomocnym w sprawie.
 Artykuł zatytułowany ”Certyfikat Iyengara - kontrowersje wokół Certyfikatu, odpowiedĽ na artykuł Anny Duszak” opublikowany w dniu 31 maja 2012 roku na stronie portalu joga-joga.pl zawiera, oprócz wprowadzenia napisanego przez Wiktora Morgulca, stanowisko dwóch osób reprezentuj±cych PSJI – p.p. Wojciecha Zemka i Krzysztofa Banka.
Pan Wojciech Zemek – koordynator kampanii „Joga Iyengara – sięgnij do Ľródeł!” z ramienia PSJI sw± wypowiedĽ uj±ł w cztery punkty.
Pierwszy z nich przypisuje mi tre¶ć, która nigdzie w artykule „FAQ-ty i mity - Certyfikat Iyengar'a” nie znajduje się. Nie przekonywałam w nim czytelników, „że skoro zastrzeżone zostało (jako słowny znak towarowy) nazwisko Iyengar® w mianowniku, można bez ograniczeń używać jego form w innych przypadkach.” W artykule ta sprawa nie była poruszana jako wyja¶niona i oczywista!
Co do tre¶ci punktu drugiego wyja¶niam, że w żadnym miejscu artykułu nie stawiałam złożenia, że „że przedmiotem licencji jest „metoda Iyengara”. Napisałam natomiast, że „wzbudza we mnie głęboki niepokój”…(użycie zwrotu)….”bo nie znajduję dla niego umocowania w posiadanej przez BKS Iyengar’a licencji – „praktykowanie jogi zgodnie z metod± IYENGARA”, czy „metoda Iyengara” użyte w. pkt 2c a wielokrotnie powtarzane w FAQ-u zamieszczonym na stronie portalu Stowarzyszenia”. Niepokój mój wynikał z faktu, że materiały kierowane s± do laików w dziedzinie prawa i wskutek tak używanych sformułowań może on wyci±gn±ć błędne wnioski. na temat zakresu posiadanego przez BKS Iyengara prawa. Prawa wynikaj±cego z posiadanej licencji w odróżnieniu od zasad, które s± swego rodzaju kwalifikacj± do udzielania prawa do jej używania.
W punkcie trzecim Wojciech Zemek przypisuje mi twierdzenie, że zasady etyczne nie mog± być jednym z warunków Certyfikatu. Przypominam więc tre¶ć swojego artykułu mówi±cego o tej kwestii „Zasady Etyczne nie były przedmiotem rejestracji znaku towarowego, ani żadnego innego………. Moim zdaniem, mog± jedynie stanowić wskazówki BKS Iyengar’a, które uzupełniaj± lub stanowi± wytyczne - jako oddzielny dokument udzielanej licencji, nie stanowi±c jej przedmiotu.”. Formułuj±c to ja¶niej – wskazówki etyczne maj± być czę¶ci± przyznawanego Certyfikatu - a nie czę¶ci± umowy „podlicencyjnej”. Uzupełniaj± licencję i s± jej warunkiem koniecznym. Bez spełnienia ich „podlicencja” nie może zostać przyznana Jasnym jest dla mnie, że BKS Iyengar stawia wymogi tym wszystkim, którzy chc± w swej pracy, wspierać się Jego dorobkiem.
Trudno mi się ustosunkować do czwartego i ostatniego punktu sformułowanego przez Pana Wojciecha Zemka, a szczególnie użytego zwrotu „w celach marketingowych”, bowiem ten zwrot powinien przede wszystkim znaleĽć się na stronach FAQ-u do materiałów certyfikacyjnych na stronie Stowarzyszenia, by jasno odróżnić momenty, kiedy członkowie Stowarzyszenia mog±, a kiedy nie, używać nazwiska Swojego Mistrza.
Na koniec proponowałabym, aby w duchu wypowiedzi p. Krzysztofa Banka poprawić sformułowania zawarte w FAQ-u na stronie Stowarzyszenia, tak by czytaj±cy mogli zrozumieć różnicę pomiędzy tre¶ci± pisan± w celach komercyjnych od tej, która jest informacj± o osobie nauczyciela.
 
Co do wypowiedzi pana Krzysztofa Banka, jeszcze raz podkre¶laj±c m± wdzięczno¶ć za zamieszczone wyja¶nienia, pragnę zaproponować, je¶li to nie stoi w sprzeczno¶ci z podpisan± umow± licencyjn±, wprowadzić zmiany w nazewnictwie w następuj±cym kierunku. Celem - jak s±dzę i co znajduję w dotychczas publikowanych materiałach i wypowiedziach - wprowadzenia certyfikacji, jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jogi zgodnie z praktyk± wypracowan± przez BKS Iyengara. Temu ma służyć coroczne przedłużanie Certyfikatu.
Czy zatem umowy zawieranej z członkami stowarzyszenia nie nazwać umow± certyfikacyjn± lub po prostu Umow± – Certyfikatem?
Tre¶ci± umowy byłoby m.in. o¶wiadczenie podlicencjobiorcy o spełnieniu warunków okre¶lonych przez BKS Iyengar’a (zgodnie z pkt 4 umowy licencyjnej) i jako zał±czniki do niej zostałyby dodane:
- umowa tzw podlicencyjna z dwoma aneksami A i B
- zasady etyczne (czyli tre¶ć aneksu C)
- odpowiedni formularz informacyjny.
Proponuję również zmianę nazwy dla czę¶ci umowy dotycz±cej przeniesienia licencji. W miejsce używania słowa podlicencja, czy podlicencyjna, używać zwrotu sublicencja, czy też umowa sublicencyjna. Tradycja naszego prawa zbudowane jest w oparciu o prawo rzymskie. Sub – czyli pod. Sublicencja, umowa sublicencyjna - takiego zwrotu używaj± wszelkie komentarze i pi¶miennictwo.
 I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wspólnotowe znaki towarowe opublikowane s± w międzynarodowej bazie wspólnotowych znaków towarowych - OHIM/OAMI. Dostępna jest ona w Internecie. Figuruj± w niej oba znaki towarowe zastrzeżone przez BKS Iyengara oraz wszystkie wydane licencje. Na dzień 4 czerwca 2012 roku nie widnieje w niej wpis udzielaj±cy licencji Polskiemu Stowarzyszeniu Jogi Iyengara.
 Jak napisałam we wstępie, różnice zdań pomiędzy ludĽmi s± codzienno¶ci±. Każdy z nas ma prawo do wygłaszania swoich opinii. Różne mog± być metody przekazu informacji. Czasami lepiej dla sprawy, gdy używa się narzędzi medialnych. Informacja udostępniana jest szeroko i szybko dociera w miejsca decyzyjne. Nie wiem jaka będzie odpowiedĽ władz PSJI na tre¶ć artykułów, ale nigdy moim zamiarem nie było obrażanie kogokolwiek czy poróżnianie. Opinia, wyrażona w obu artykułach w moim zamy¶le ma jedynie doprowadzić do podwyższenia, je¶li mam rację;-) , standardów funkcjonowania Stowarzyszenia, do którego należę od wielu lat.
Na zakończenie refleksja, z któr± zmagam się od wielu lat. Dlaczego w „¶wiecie jogicznym” tak żyw± akceptacj± ciesz± się zdania wygłaszane przez nauczycieli jogi będ±cych pedagogami, psychologami, lekarzami, fizykoterapeutami, nauczycielami etc a nie ceni się tych, którzy maj± do¶wiadczenie w innych sprawach z szeroko pojmowanego kręgu nauk humanistycznych. Ale dlaczego ograniczam!?
Przecież najważniejszy jest człowiek. Nieważne, jaki zawód reprezentuje. Ważne, by szczerze chciał pomóc w sprawie.
Anna Duszak
anmaduku@gmail.com
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft