Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Najlepszy Mistrz w praktyce Jogi. Dorota Kobos.

  • pi±tek, 27 kwietnia 2012
  • autor: Dorota Kobos
Na drodze moich wewnętrznych poszukiwań i wyborów dotarłam niedawno do skrzyżowania, na którym nie ma żadnych oznakowań, żadnych nauczycieli, a wszystkie drogi s± równorzędne. Chciałoby się usłyszeć dobr± wskazówkę... Czy naprawdę nie ma znaczenia, któr± drogę się wybierze? To tylko gra, teatr życia? Ufam, że przewodnikiem - reżyserem na jego scenie jest to, w co aktualnie wierzę. Zatem co to jest i jak to opisać?
Posiadam dwa, bardzo ważne dla mnie papiery, które mówi± ogólnie o tym, czym się zajmuję i w robienie czego wkładam serce: To dyplom magistra sztuki oraz dyplom potwierdzaj±cy uzyskanie stopnia Introductory II w hatha jodze metody B.K.S. Iyengara. Ten „jogiczny dokument” jest dla mnie szczególnie ważny i nie chodzi tu o egzotykę uzyskanego tytułu. To w moim osobistym poczuciu materialna konsekwencja wiary w siebie i w to, co robię.
Do kształtowania się w dziedzinie hatha jogi, wyboru szkół, instruktorów, decyzji o uczestnictwie w szkoleniu dla nauczycieli, do uczenia i intensywnej „turystyki jogicznej” krajowej i międzynarodowej tchnęło mnie doznanie Pełni, Lepszej Jako¶ci Bycia, której do¶wiadczyłam już po pierwszych w życiu zajęciach. Jako¶ć ta pogłębia się nieustannie. Uczucia wyj±tkowego spokoju i lekko¶ci w byciu sob± nie do¶wiadczyłam nigdzie wcze¶niej tak silnie i tak blisko, jak na mojej własnej macie. Praktyka asan stała się więc dla mnie nadziej± na odszukanie „lepszej siebie”. Wychowanie, lata edukacji skutecznie przyzwyczajaj± do warto¶ciowania między dobrym” a „złym”, do odnajdywania się między „aprobat±” i „dezaprobat±” aktualnego, realnego lub wyobrażonego autorytetu, „wszechmocnego krytyka”, który WIE. Ten rodzaj balansowania między „akceptowanym” i „odrzucanym” oraz chęć czerpania od kogo¶, kto „zna się”, zarysowuje ostro sposób widzenia ¶wiata i pozycjonuje nas samych. Dotyczy to praktyki czegokolwiek, nie tylko jogi. Jednak wła¶nie w tej dziedzinie takie podej¶cie zdaje się być bardzo niefortunne. Bo joga, o ile nie jest kojarzona jedynie z nietypow± aktywno¶ci± fizyczn± przeniesion± z Indii, staje się dla wielu „wrażliwców” pocz±tkiem ¶cieżki głębokiego samorozwoju. 
Przez kilka lat żyłam w pogoni za nieosi±galnym mistrzem jogi. Ta unikalna jako¶ć bycia, jakiej do¶wiadczam po głębokiej i rzetelnej pracy z ciałem, oddechem i obserwacj± stanu umysłu w asanach, stała się w pewnym sensie pułapk±. Metoda, w której zaczęłam się rozwijać kładzie szczególny nacisk na doskonało¶ć pozycji. Wierzyłam zatem, że poprzez asany dokopię się kiedy¶ do samego Ľródła błogostanu i duchowej odnowy. W trudniejszych chwilach mata stawała się dla mnie schronem przed „zagrożeniami” docieraj±cymi z zewn±trz. W końcu zdecydowałam się wskoczyć na ni± i na zawsze poczuć się „bezpiecznie” po¶ród innych, podobnych do mnie, pod±żaj±cych za głosem m±drego doradcy, mistrza asan – nauczyciela, który WIE!
¦wiat jogi, w rozumieniu otoczenia ludzi zajmuj±cych się hatha jog±, stał się dla mnie pewnego rodzaju „¶rodowiskiem zastępczym”, stworzonym samym dla siebie, z jego własnymi zasadami, systemem warto¶ci, językiem i celami do osi±gnięcia, choćby na przykład stopniami nauczycielskim. (Oczywi¶cie opisuję to wszystko za pomoc± metafor, które można brać, wedle uznania, mniej lub bardziej dosłownie).
Gdzie¶ granica między drog± samorozwoju a wpadaniem w niewolę nowych nawyków, opartych mimo wszystko na starych, nie zmienionych od lat wzorcach, zaczęła się zacierać. Ta zachłanna potrzeba „bycia lepszym” zlepiała się coraz silniej z „lepszym wykonaniem” okre¶lonej asany, a więc i z głodem kolejnych technologicznych szczegółów, niezbędnych w doszlifowaniu pozycji (zwłaszcza w metodzie jogi, gdzie na szczegółowo¶ć wykonania instrukcji, zwraca się największ± uwagę). Sukcesów ci±gle było mi mało, bo do ulepszenia moich pozycji było co rusz więcej detali. Tym samym, to wspaniałe poczucie spokoju, które zachęciło mnie do wej¶cia w praktykę hatha jogi, paradoksalnie zaczęło się ode mnie oddalać! Zaczęłam pytać siebie, gdzie jest Joga w jodze, któr± praktykuję?
Do¶ć długo docierało do mnie, że wszystko, czego potrzebuję do mojego rozwoju, mam w sercu i nieważne, gdzie jestem i co robię. Ważne jest JAK! A ta Jako¶ć z kolei zależy od mojej uważno¶ci, czyli bycia w tym, co robię cał± sob±, ufaj±c sobie, współpracuj±c razem z moim ciałem, oddechem i umysłem w równych proporcjach. Żaden „najlepszy nauczyciel jogi” ani żaden inny mistrz, tylko ja mogę to sobie podarować: Najwyższ± Jako¶ć Bycia.
Szczególnie ożywczo w kwestii poruszanego przeze mnie problemu, zadziałał na mnie popularny ostatnio w ¶rodowisku hatha joginów, slogan: „Sięgnij do Ľródeł!”.
To piękne zawołanie, skierowane zostało do wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara, propaguj±c tym samym system certyfikowania nauczycieli szkolonych według metody B.K.S. Iyengara, maj±cy na celu zadbanie o „czysto¶ć przekazu”, a bardziej dosłownie mówi±c, o klarowno¶ć w posiadanych uprawnieniach, dotycz±cych powoływania się na nazwisko Iyengara i posługiwania się jego znakiem towarowym w celach komercyjnych.
Poruszaj±ce hasło „Sięgnij do Ľródeł!” w moim intuicyjnym, filozoficznym rozumieniu dalekie jest wszelkiej polityce legalizacyjnej i zaprowadziło mnie znacznie głębiej, do m±dro¶ci, któr± w moim sercu nazywam Jog±. Dotarło do mnie akurat teraz, kiedy stoję na ¶rodku wspomnianego wcze¶niej, nieoznakowanego skrzyżowania, na drodze moich wewnętrznych poszukiwań.
Zrozumiałam wreszcie, że nawet najważniejsze stemple, dyplomy i certyfikaty nie daj± żadnej gwarancji na to, jak dobrym jestem fachowcem, bez względu na dziedzinę wykształcenia. Możemy się szkolić latami, uzyskiwać różne stopnie, propagować różne wspaniałe wzorce i metody, trwać w niewoli pragnienia „bycia uznanym” przez „górę”. To, co tak naprawdę przekonuje i inspiruje innych do rozwoju o ile ważne jest dla nas dzielenie się naszym szczę¶ciem z innymi, to żywy przykład, bez nazw, bez tytułów. Taki, który inspiruje do odkrywania Ľródła M±dro¶ci, Miło¶ci w nas samych. Reszta to narzędzia, techniki, które staj± się ku temu pomoc±. Czegokolwiek by¶my się nie nauczyli i zrozumieli, tak naprawdę nie zawdzięczamy tego nikomu innemu, jak tylko sobie samym. Zrozumienia i Jako¶ci Bycia nie da się przekazać ani sprzedać. Możemy je do¶wiadczyć samemu, bior±c całkowit± odpowiedzialno¶ć zarówno za nasze poczucie szczę¶cia jak i nieszczę¶cia. Oczywi¶cie nie chodzi o to, by odci±ć się od wszystkich autorytetów i od wszystkiego, ani o utratę skromno¶ci, czy stawianie się ponad innych, „mniej u¶wiadomionych”. Chodzi o odwagę sięgania do Serca w każdych okoliczno¶ciach, szukania najlepszej odpowiedzi dla nas samych, o Czujno¶ć w tym, co robimy i komu b±dĽ czemu to robienie dedykujemy w nieustannej konfrontacji z Życiem, z ludĽmi, z sytuacjami, które nas otaczaj±.
Nikt też za nas nie znajdzie najlepszego przykładu. Mistrz dla jednej osoby nie utrzymuje tego samego statusu dla drugiej. Uważno¶ć więc dotyczy również tego, czym się kierujemy przy wyborze autorytetu? I czy pod±żamy bezkrytycznie za czyj±¶ ogólnie uznan± opini±, mod±, czy za własn±? Przeczytałam gdzie¶, pewien czas temu, ważne dla mnie słowa, mówi±ce o tym, że cokolwiek robimy w życiu, z logicznego punktu widzenia, nie ma żadnego sensu. To, co robimy i jakie cele sobie wyznaczamy, służy przede wszystkim naszemu dobremu samopoczuciu. Za dobrym samopoczuciem kryje się za¶ spokój, akceptacja, wewnętrzna harmonia. O tym wła¶nie mówi dla mnie prawdziwy, głęboki przekaz Jogi traktowanej jako m±dro¶ć duchowa.
Każda m e t o d a jogi to tylko technika. Nie ma jednej jedynej, najlepszej dla wszystkich. Jedyna najlepsza to dla mnie taka, która czyni człowieka pełniejszym wewn±trz, taka, która pomaga mu wejrzeć w siebie i siebie pokochać. Wszelka powaga i przywi±zanie do autorytetów w nadmiarze grozi utrat± dystansu i uważno¶ci. Co¶, co pochopnie uznali¶my za niepodważalne i dobre, bez czujno¶ci i przestrzeni na autorefleksję, może stać się naszym własnym wrogiem.
A więc je¶li szukasz jeszcze swojego Mistrza, zadam Ci pytanie pomocnicze: Jaka jest Jako¶ć tego, co robisz dla Ciebie teraz?
Kiedy praktykujesz, słuchaj Twojego ciała, oddechu, umysłu, tam masz szczer± odpowiedĽ!
 Dorota Kobos
Jest dyplomowan± instruktork± hatha jogi wg metody B.K.S. Iyengara ze stopniem Introductory II. Jest też artystk± (malark± i graficzk±), ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi z tytułem magistra. Podróżuje.
Praktykę jogi rozpoczęła w 2002 roku. Od tamtej pory regularnie uczestniczy w wielu warsztatach hatha jogi prowadzonych w kraju i zagranic±, także w Hiszpanii, Indiach i w Australii. W lutym 2011 odbyła miesięczny intensywny kurs w Instytucie Mistrza B.K.S Iyengara w Pune, w Indiach.
Moj± największ± inspiracj± jest Życie – duchowa podróż, w której ci±gle na nowo odkrywam, kim naprawdę jestem? Odpowiedzi na to pytanie odnajduję realizuj±c moje pasje: jogę, sztukę i podróżowanie.
e mail: dorota.kobos@gmail.com
Dorota Kobos aktualnie nie posiada certyfikatu uprawniaj±cego do nauczania jogi według metody Iyengara®
 Dorota Kobos
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft