Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


25 kwietnia 2008, 19 urodziny Panczenlamy.

  • wtorek, 23 wrze¶nia 2008
  • autor: Justyna Moćko
Na pro¶bę czytelników od dzi¶ będziemy zamieszczać aktualne informacje (b±dĽ streszczenia wydarzeń, działań) dotycz±ce Tybetu. W najbliższym czasie (25 kwietnia) s± 19 urodziny Panczenlamy. Panczenlama jest uznawany za jedn± z najważniejszych postaci religijnych Tybetu. Kiedy w 1989 roku niespodziewanie zmarł X Panczenlama, rozpoczęły się poszukiwania jego kolejnej inkarnacji.
PanczenlamaKiedy w 1995 r Dalajlama rozpoznał w Gendunie Czokji Nimie XI Panczenlamę, sze¶cioletni wtedy chłopiec i jego rodzina zniknęli bez ¶ladu. Podejrzenia, że Panczenlama został porwany przez władze Chin, zostały potwierdzone w 1996 roku, kiedy chiński rz±d poinformował Komitet Praw Dziecka ONZ, że chłopiec i jego rodzina znajduj± się pod jego „ochron±”.

Gendun Czokji Nima musiał znikn±ć, by komunistyczne władze mogły mianować następcę XIV Dalajlamy, który żyje na wygnaniu w Indiach – twierdz± organizacje broni±ce praw Tybetańczyków. Wedle tradycji bowiem dalajlamowie i panczenlamowie rozpoznaj± wzajemnie swoje inkarnacje. Maj±c „własnego” panczenlamę, Pekin mógłby odebrać Tybetańczykom ostatni± ostoję ich narodowej tożsamo¶ci – religię.
Państwo chińskie mianowało innego sze¶ciolatka, Gjalcena Norbu, jako prawdziw±, nieuznawan± przez większo¶ć Tybetańczyków, inkarnację.  Obaj chłopcy s± ofiarami chińskich działań maj±cych na celu zdominowanie i poddanie kontroli Tybetańczyków, ich religii i kultury.

Kim jest Panczenlama?
W tradycji buddyzmu tybetańskiego wierzy się, że w kilka lat po ¶mierci wybranych przywódców religijnych, można zidentyfikować ich reinkarnacje – s± to małe dzieci. Dzieci te, nazywane tulku, przystępuj± do 20-letniej, pełnej rygorów nauki, która ułatwia im duchowy rozwój oraz przekazuje bogat± wiedzę ich duchowej linii z pokolenia na pokolenie.
Dlatego historia Gedhuna Czokji Nimy zaczyna się na długo przed jego narodzinami. Jego historia ci±gnie się przez pokolenia, aż do czasów, kiedy linia Panczenlamów została odnaleziona.
W XV w. I Dalajlama założył ważny klasztor Tashi Lhunpo w tybetańskim mie¶cie Szigace, na zachód od stolicy, Lhasy. Dwie¶cie lat póĽniej, kiedy V Dalajlama był małym chłopcem, jego duchowym wychowaniem na mnicha i uczonego zajmował się opat klasztoru Tashi Lhunpo (Lobsang Chokyi Gyaltsen). Historia podaje, że gdy opat umarł, Dalajlama (znany również jako „Wielki Pi±ty”) po¶więcił klasztor jego niedawno zmarłemu nauczycielowi o¶wiadczaj±c, że będzie on odradzał się, a każdy następca będzie znany jako dzierżawca linii Panczenlamy (tybetański termin „Pan-czen” oznacza „wielki uczony”).
Pod±żaj±c za deklaracjami i propozycjami Dalajlamy, młody Panczenlama został odnaleziony jako małe dziecko i dorósł, aby spełnić swoj± rolę. W ten sposób rozpoczęła się linia Panczenlamy w klasztorze Tashi Lhunpo.
Według tradycji, Dalajlama jest jednocze¶nie ¶wieck± głow± państwa i duchowym przywódc±. Wierzy się, że jest emanacj± Avalokite¶vary, Bodhissatvy Współczucia. Panczenlama, lub też „Wielki Uczony”, odgrywa przede wszystkim religijn± rolę. Uważa się go za emanację Amitabhy, Buddy Nieograniczonego ¦wiatła.
W miarę upływu czasu, Panczenlama stał się jednym z głównych nauczycieli i przywódców w buddyzmie tybetańskim. W Tybecie uważa się, że jest drugi po Dalajlamie i tylko Dalajlama może mieć na niego wpływ.
Panczenlamę ł±czy z Dalajlam± bardzo specjalna i unikatowa relacja. Ten z nich, który jest starszy, traktowany jest przez Tybetańczyków jak „duchowy ojciec”, a młodszy jak „duchowy syn”. Tybetańczycy traktuj± też Dalajlamę jak duchowe „słońce”, wobec „księżyca”, którym jest Panczenlama. Starszy lama przekazuje nauki buddyjskie i inicjacje młodszemu. Przez pokolenia Panczenlama i Dalajlama utrzymali wyj±tkow± relację nauczyciel-uczeń, w której starszy jest mentorem dla młodszego. Starszy lama może również pomóc w odnalezieniu i zidentyfikowaniu reinkarnacji młodszego.
Kiedy w 1983 r. urodził się X Panczenlama Lobsang Trinlej Czokji Gjaltsen, Tybet był niepodległym krajem, a XIV Dalajlama małym chłopcem. Z powodu stale pogarszaj±cej się sytuacji politycznej Tybetu po chińskiej inwazji w 1949 r., okupacji, która po niej nast±piła i aneksji w 1959 r., dwaj tulku musieli szybko dorosn±ć. W roku 1959 XIV Dalajlama, którego życie było zagrożone, był zmuszony udać się na wygnanie do Indii wraz z 80 tysi±cami Tybetańczyków.
Panczenlama, młody 21-letni mężczyzna, pozostał w Tybecie i został wyznaczony przez Partię Komunistyczn± na pełni±cego obowi±zki przewodnicz±cego Komitetu Przygotowawczego. Następne 30 lat spędził na podróżowaniu między Tybetem i Pekinem i zbieraniu prawdziwych informacji o rzeczywistej sytuacji Tybetańczyków pod chińskimi rz±dami. Obserwacje Panczenlamy podczas jego podróży stworzyły podstawy do jego słynnej petycji 70 tysięcy znaków, która w końcu spowodowała jego skazanie i uwięzienie przez chiński rz±d.
¦mierć X Panczenlamy, w 1989 r, w wieku 50 lat była dla Tybetańczyków wielkim ciosem.
Według tradycji, J.¦. Dalajlama rozpoznaje reinkarnację Panczenlamy i kieruje jego kształceniem aż do dorosło¶ci. Będ±c jednak na wygnaniu, J.¦. Dalajlama nie uzyskał zgody od chińskiego rz±du na skontaktowanie się z grup± poszukiwawcz±. To opóĽniło poszukiwanie, zazwyczaj dokonywane dwa lata po ¶mierci lamy.
W końcu grupa poszukiwawcza została utworzona, składała się z wysokich lamów z klasztoru Tashi Lhunpo. Ich wskazówki pochodz± z wizji, które proroczo kieruj± poszukiwania prawdziwej inkarnacji. Pod±żaj±c za mistycznymi znakami, lamowie sprawdzaj± najbardziej wiarygodnych kandydatów, prosz±c ich o zidentyfikowanie przedmiotów należ±cych do poprzedniego Panczenlamy. PóĽniej konsultuj± się z wyroczniami, wykonywane s± wróżby, w celu ponownego potwierdzenia ostatecznego kandydata. J.¦. Dalajlama zazwyczaj przewodzi tym ostatnim etapom.
Grupa poszukiwawcza opracowała listę licznych młodych chłopców, którzy mogli być potencjalnymi następcami X Panczenlamy. Poprzez ukryty kontakt, J.¦. Dalajlama otrzymał informacje i zdjęcia tych chłopców. Dokonuj±c wróżb, zidentyfikował i ogłosił Gedhuna Czokji Nimę inkarnacj± X Panczenlamy 14 maja 1995 r.
17 maja 1995 r. 6-letni chłopiec i jego rodzice zniknęli z domu, rzekomo zabrani dla ochrony pod opiekę chińskiej policji. Uważaj±c ogłoszenie nowej inkarnacji Panczenlamy za bezprawne, 29 listopada 1995 r. chińskie władze ci±gnęły losy ze złotych urn, aby wybrać swego własnego Panczenlamę. Został nim 6-letni Gjaltsen Norbu, którego następnie intronizowano 8 grudnia 1995 r., wywołuj±c masowe protesty w całym Tybecie.
Tybetańczycy podkre¶lali, że J.¦. Dalajlama powinien odgrywać rolę w identyfikacji Panczenlamy.
Z powodu przetrzymywania XI Panczenlamy w areszcie o nieznanym położeniu, Tybetańczycy i zwolennicy wolno¶ci religijnej na całym ¶wiecie martwi± się o jego fizyczny dobrobyt i duchowe wykształcenie. Tybetańska tradycja wymaga, aby Panczenlama otrzymał opiekę i nauki w klasztorze Tashi Lhunpo dla jego dobra i odpowiedniej religijnej edukacji. Pomimo ogólno¶wiatowych apeli, Gedhun Czokji Nima i jego rodzice pozostaj± w areszcie. Chiny odmawiaj± dostarczenia informacji o ich miejscu pobytu lub stanie i nie zezwalaj± żadnemu niezależnemu obserwatorowi na zobaczenie się z nimi. Obawy budzi fakt, że prawdopodobnie poddawany jest indoktrynacji przez urzędników, którzy użyj± chłopca do wsparcia chińskiej polityki w Tybecie.
Organizacje monitoruj±ce przestrzeganie praw człowieka nazywaj± go najmłodszym więĽniem politycznym ¶wiata
Jedyna autentyczna fotografia Panczenlamy, zrobiona tuż przed jego zniknięciem, jest w Tybecie przedmiotem kultu. Za jej posiadanie Tybetańczycy trafiaj± do więzień lub obozów pracy.

Na podstawie artykułów ze strony
http://panczenlama.pl
http://ratujtybet.org

CO MOZESZ ZROBIC?
1.Podpisz petycje do polskich władz w sprawie Panczenlamy. WejdĽ na stronę http://panczenlama.pl i złóż swój podpis pod petycj±. Mamy juz 2888 podpisów – niech Twój będzie następny!

2.Prze¶lij znajomym link do strony, zachęcaj±c ich do popierania akcji i podpisywania petycji!
Justyna Moćko
justyna@joga-joga.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft