Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wybrane zabiegi lecznicze jogi

  • pi±tek, 21 lipca 2017
  • autor: Anna Jędruch
Jednym z celów jogi jest zapewnienie pełni zdrowia na całe życie. Główne zasady lecznicze jogi to: zachowanie odpowiedniej postawy psychicznej, przestrzeganie wła¶ciwej diety i uzyskanie większej odporno¶ci na działanie stresorów (czynników powoduj±cych napięcie) a także pobudzanie naturalnych procesów oczyszczania organizmu. 
Przestrzeganie prawidłowego trybu życia i regularne ćwiczenia wpływaj± korzystnie na układ nerwowy, kr±żenia, wydzielniczy, na czynno¶ć gruczołów dokrewnych, a wszystko to powoduje także istotne zmiany w osobowo¶ci człowieka.
Zostało udowodnione, że dzięki jodze osi±ga się ¶wiadom± kontrolę nad autonomicznym systemem nerwowym, od którego zależy czy osi±gniemy równowagę umysłu.
Według filozofii jogi, choroba uważana jest za jedno z zaburzeń psychofizycznych, za sygnał ¶wiadcz±cy o utrudnionym przepływie prany (energii życiowej). W przypadku choroby przej¶ciowej zalecane jest pozostawienie organizmu samemu sobie – aby miał szansę z ni± walczyć - chyba, że zna się przyczynę choroby i można tę przyczynę usun±ć. Przewlekły proces chorobowy wynikać może z zaburzeń reakcji układu nerwowo- mię¶niowego i nerwowo –gruczołowego b±dĽ zaburzeń kr±żenia krwi i limfy. Czynniki sprzyjaj±ce powstawaniu chorób to przede wszystkim:
1) Zachwianie równowagi psychicznej, konflikty wewnętrzne
2) Niewła¶ciwa dieta
3) Szkodliwe nawyki
Do terapii jog± zalicza się przede wszystkim oczyszczanie ciała, duszy i umysłu. Ćwiczenia oczyszczaj±ce zostały dokładnie opisane w Hatha Yoga Pradīpikā– traktacie jogicznym z XIV wieku autorstwa Swatmaramy jako kriya. Oczyszczanie ciała jest o tyle ważne, że wywiera pozytywny skutek na sferę duchowa i umysłow±.Praktyki oczyszczaj±ce ciało to tzw. Shatkarma (Shat oznacza sze¶ć, karma to działanie)
W Hatha Jodze Pradipice wymienia się sze¶ć praktyk oczyszczaj±cych, które powinno się wykonywać z należyt± wiedz± i staranno¶ci±. Nie s± to techniki, które można by wprowadzić na zajęcia jogi, ponieważ wymagaj± czasu, odpowiednich warunków i naprawdę dobrego i do¶wiadczonego nauczyciela. Nie s± popularne na zachodzie i niewiele się o nich słyszy, mog± się nawet niektórym wydawać zbyt inwazyjne. Pamiętać należy, że nieodpowiednie przygotowanie i Ľle przeprowadzony zabieg może mieć odwrotny skutek od zamierzonego.
Poniżej krótki opis specyfiki następuj±cych praktyk oczyszczaj±cych:
Neti – Jest technik± oczyszczaj±c± nos i górne drogi oddechowe. Oczyszcza także mózg, ponieważ leczy wszelkie dolegliwo¶ci zwi±zane z przepływem „prany”, energii życiowej, która zarz±dza funkcjami ruchowymi mózgu. Istniej± następuj±ce rodzaje neti:
Jala neti – oczyszczanie wod±, Dugdha neti – oczyszczanie mlekiem, Ghrta neti – oczyszczanie klarowanym masłem, Vyutkrama kapala neti – oczyszczanie nosa, ¦itkrama kapala neti – oczyszczanie nosa przez usta, Sutra neti – oczyszczanie nitk±.
Najłatwiejszy do wykonywania jest Jala neti, czyli oczyszczanie wod±. Do naczynia zawieraj±cego ok. 500ml letniej wody wsyp łyżeczkę soli. Roztworem tym napełnij specjalne naczynie z długim, w±skim dziobkiem. Włóż dziobek naczynia w prawe nozdrze i oddychaj swobodnie przez otwarte usta. Następnie przechyl głowę na lewo, aby woda mogła dostać się do prawego nozdrza i przepłyn±ć do lewego nozdrza dzięki sile grawitacji.
Trāṭaka – to uważne wpatrywanie się w jeden element, aż do wyst±pienia łez. Wspomaga leczenie dolegliwo¶ci oczu, usprawniaj±ce koncentrację i umacnia siły woli.
Wyróżniamy dziewięć głównych rodzajów trāṭaki:
Bindu trāṭaka – wpatrywanie się w punkt
Murti trāṭaka – wpatrywanie się w bóstwo
Tamravastra trāṭaka – wpatrywanie się w czerwon± tkaninę
Pratibimba trāṭaka – wpatrywanie się w obraz
Jyoti trāṭaka – wpatrywanie się w blask
Agni trāṭaka – wpatrywanie się w ogień
Sūrya trāṭaka – wpatrywanie się w gwiazdę
dr¶ya trāṭaka – wpatrywanie się w scenę
Najprostsz± praktyk± jest bindu trāṭaka, czyli wpatrywanie się w punkt. Metoda ta wymaga przyćmionego ¶wiatła. Do praktyki można posłużyć się narysowanym na białym papierze czarnym punktem o ¶rednicy ok. 5cm ustawionym pionowo w odległo¶ci ok. 1m na wysoko¶ci oczu. Zacznij wpatrywać się w kółko bez mrugania powiekami. Po pewnym czasie powstaje wrażenie, że jasny okr±g zaczyna przykrywać czarne kółko. Patrz nieprzerwanie w jasne kółko, staraj się wytrwać za pierwszym razem przynajmniej 2 minuty, z każdym kolejnym razem wydłużaj czas koncentracji. Z każdym miesi±cem zmniejszaj ¶rednicę czarnego kółka, aż osi±gnie ¶rednicę główki od szpilki.
 
Dhauti – Jest praktyk± polegaj±c± na oczyszczaniu przewodu pokarmowego. Należy j± wykonywać wcze¶nie rano, na czczo, po wypróżnieniu. Rozróżniamy jej trzy rodzaje:
Vastra dhauti – odbywa się przez połykanie tkaniny. Pasek powinien być zwilżony ciepł± wod±, a koniec powinien być trzymany mocno w ręce.
Jala Dhauti – polega na prowokowaniu wymiotów. Należy wypić letni±, osolon± wodę, a następnie pobudzić żoł±dek do wyst±pienia nudno¶ci.
Danda dhauti – podobnie jak w przypadku Jala dhauti, prowokuje się wymioty, z tym, że cała połknięta woda ma się wydostać z powrotem przez wprowadzon± wcze¶niej do żoł±dka rurkę o ¶rednicy ok. 1cm i długo¶ci 1m. Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać samemu tej praktyki.
 
Basti – Jest to jogiczna lewatywa, która leczy choroby i poprawia apetyt. Zabieg wymaga obecno¶ci drugiej wykwalifikowanej osoby, która wykona wlew. Zaleca się jej wykonanie zaraz po obudzeniu i wypróżnieniu.
Nauli – to masaż narz±dów wewnętrznych polegaj±cy na izolacji mię¶nia prostego brzucha, poprzez jego „falowanie”. Praktyka usprawnia trawienie, usuwa niestrawno¶ć i zwiększa apatyt.
Kapalabhati –to jedna z technik pranajamy polegaj±ca na dynamicznych wydechach poprzez obydwa nozdrza, bez wstrzymywania oddechu. Wydech należy robić , kurcz±c mię¶nie brzucha i cofaj±c je w tył, tak dynamicznie, aby na czole wyst±pił pot. Jest to oczyszczaj±ca pranajama, która dodaje dużo energii, szczególnie po dużym stresie lub zmęczeniu psychicznym.
 
Dieta jogiczna
Jak wiadonmo, pożywienie jest podstaw± życia i nie chodzi tu bynajmniej tylko o dostarczanie potrzebnych do życia składników odżywczych ale o to, jaki wywiera wpływ na umysł osoby praktykuj±cej jogę. Jedzenie, które spożywamy odzwierciedla poziom naszej mentalnej i duchowej czysto¶ci.
Dieta według jogi bierze pod uwagę funkcje dosz (podstawowych energii biologicznych, które odzwierciedlaj± nasz± konstytucję fizyczn± i psychiczn±), a także funkcje siły życiowej. Dieta joginów to tzw. dieta satwiczna, nazywana tak z powodu jej wła¶ciwo¶ci do rozwijania jako¶ci satwy – czyli wyższej ¶wiadomo¶ci. Jest to pożywienie, które czyni umysł czystym, pomaga zachować pokojowe nastawienie do ¶wiata i równowagę. Bior±c pod uwagę oddziaływanie diety na umysł, zaleca się eliminowanie z diety jako¶ci radżasu i tamasu na rzecz satwy. Satwa jest jako¶ci± czyst±, radża pobudzaj±c±, a tamas rozkładaj±c±. Dieta radżasowa pobudza ciało i umysł, ale też w konsekwencji staje się powodem stresu i zachowań gwałtownych. Zakwasza organizm, powoduj±c choroby. S± to potrawy: gorzkie, cierpkie, kwa¶ne, słone, ostre i gor±ce. Pokarmy tamasowe sprawiaj±, że ludzie s± ospali, powolni, leniwi. Tym samym pozbawiaj± umysł celów i motywacji, a także pogłębiaj± tendencję do cierpienia. W¶ród pokarmów tamasowych znajduj± się: mięso, alkohol, jajka, ryby. Dieta satwiczna natomiast składa się ze ¶wieżo przyrz±dzonych pokarmów, głównie pochodzenia ro¶linnego. Jogini stosuj± jedn± z podstawowych zasad ajurwedy, mówi±c±, że pożywienie musi uwzględniać siłę jatharagni. Zgodnie z tym, co mówi± teksty na temat jogi, w pobliżu pępka płonie ogień (agni), który spala zanieczyszczenia, znajduj±ce się poniżej tego miejsca, w obszarze zwanym apana. Agni zwiększa się przez takie techniki jak: asana, pranajama, bandha, kriya. Dzięki temu trawienie przebiega poprawnie.
Trzeba pamiętać, że joga traktuje ciało i psychikę jako jedno¶ć. Zaburzenia czynno¶ci psychicznych zakłócaj± współdziałanie narz±dów w organizmie oraz obniżaj± odporno¶ć na szkodliwe wpływy. Joga zaleca stałe rozwijanie zrównoważenia emocjonalnego i zdolno¶ci do rozróżniania swoich reakcji i stanów psychicznych. Je¶li nie uporamy się ze swoimi wewnętrznymi problemami i nie zadbamy o równowagę psychiczn± organizmu, to żadne zabiegi oczyszczaj±ce nie przynios± spodziewanych efektów.
 
¬ródła:
Andrzej Szyszko Bohusz, Joga – indyjski system filozoficzny, leczniczy i pedagogiczny, Kraków 1978.
Sigmund Fauerabendt, Zdrowie Dzięki Jodze – 100 ćwiczeń na różne schorzenia, Warszawa 2007.
A.G. Mohan, Joga dla ciała, oddechu i umysłu. Program przywracania równowagi życiowej, Gliwice 2016.
Ravi Javalgekar, Joga lecznicza, ŁódĽ 1990.
Bartosz Niedaszkowski, Joga i ajurweda, ŁódĽ 2015.
Bhagavad Gita
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft