Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Seanse dĽwiękowe - relaks w dĽwiękach mis i gongów

  • czwartek, 1 czerwca 2017
  • autor: Anna Olga Ehrhardt
Człowiek od wieków podejmował różne działania, które pomagały pokonać mu trudne chwile, osi±gn±ć spokój i odpoczynek
Wypracowanych zostało wiele praktyk pozwalaj±cych na relaks ciała i umysłu, zapewniaj±c w ten sposób organizmowi ochronę przed przeci±żeniem. W dzisiejszych czasach pęd życia dopada każdego, czego rezultatem s±: duże zmęczenie, rozdrażnienie, a z czasem niestety również choroby. Warto zastanowić się jak przy obecnym szybkim tempie życia zadbać o swoje dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Po¶piech tworzy napięcia w ciele, a one powoduj±, że stajemy się mniej efektywni w naszych działaniach.
Wiele osób w Polsce zaufało już wyj±tkowym dĽwiękom mis tybetańskich i gongów, które pomagaj± przywrócić organizmowi harmonię wewnętrzn± i przynie¶ć rozluĽnienie.
U podstaw masażu dĽwiękiem leży prastara wiedza o istocie oddziaływania dĽwięku, która już ponad pięć tysięcy lat temu znalazła swoje zastosowanie w hinduskiej sztuce uzdrawiania. Zgodnie z wyobrażeniami ludzi Wschodu, człowiek powstał z dĽwięku, zatem sam jest dĽwiękiem. Jedynie żyj±c w harmonii ze sob± i swoim otoczeniem jest w stanie tworzyć swoje życie w sposób wolny i kreatywny.
Metodę masażu dĽwiękiem z użyciem mis tybetańskich rozwin±ł w latach 80-tych XX wieku inżynier fizyki technicznej Peter Hess. Wcze¶niej przez 20 lat był nauczycielem w szkołach zawodowych, gdzie wykładał elektrotechnikę i nauki polityczne. Wiele lat zajmował się radiestezj± oraz przeprowadził cały szereg badań na temat miejsc mocy znajduj±cych się w Walii i Nepalu. Metodę masażu dĽwiękiem zbudował na podstawie różnych badań i do¶wiadczeń zebranych podczas podróży do Nepalu, Tybetu i Indii. W stworzeniu tej metody pomogła mu współpraca z etnomuzykologiem prof. dr Gertem Wegnerem. Masaż dĽwiękiem ma za podstawę wspólne eksperymenty i do¶wiadczenia obu badaczy w zakresie oddziaływania muzyki na ciało i psychikę człowieka. Obecnie Peter Hess prowadzi w Niemczech Instytut Masażu i Terapii DĽwiękiem, w którym metoda masażu jest cały czas rozwijana.
 
Do masażu dĽwiękiem stosuje się misy dĽwiękowe, które otrzymały certyfikat nadany przez Peter Hess Institute w Uenzen (Niemcy). Misy składaj± się ze stopu 12 metali. Kute s± ręcznie przez Nepalczyków, różni± się wielko¶ci±, charakterystyk± i częstotliwo¶ci± drgań. Do wyrobu mis używa się tylko czystych metali, a ich proporcje s± skrupulatnie kontrolowane przez inżyniera-metaloznawcę dzięki czemu oferuj± najwyższ± jako¶ć dĽwięku, co przekłada się na skuteczno¶ć stosowania. Proporcje metali w stopie odlanej płyty s± z góry okre¶lone, aby nie można było manipulować składem. To bardzo ważny wymóg, ponieważ, na przykład w Indiach, misy wytwarzane s± ze złomu. Niestety po wygl±dzie misy nie zawsze można okre¶lić rodzaj materiałów wchodz±cych w jej skład. O złej jako¶ci materiałów ¶wiadczy natomiast gorsze brzmienie misy.
Podstawowy masaż dĽwiękiem trwa 45 min, jednakże pierwsza sesja, tak zwana wstępna, jest dłuższa, trwa około 60 min. Składa się z wywiadu wstępnego, masażu oraz rozmowy po zakończonym zabiegu. W trakcie podstawowego masażu dĽwiękiem według metody Petera Hessa terapeuta korzysta z zestawu składaj±cego się z trzech mis o rożnym brzmieniu:
– misy sercowej (wykorzystywanej do pracy głównie w górnej czę¶ci ciała);
– misy brzusznej (stosowanej głównie w rejonie brzucha i pleców);
– misy stawowej (przeznaczonej do terapii mię¶ni, ko¶ci, więzadeł, itd.).
W przypadku indywidualnego masażu dĽwiękiem dopasowuje się jego przebieg do konkretnych potrzeb pacjenta, jak również uzupełnia sesję dodatkowymi elementami. Tak więc masaż można wzbogacić użyciem kolejnych rodzajów mis, gongów, dzwonków jak i wielu innych instrumentów.
W czasie masażu misy umieszcza się na ubranej osobie w odpowiednich miejscach ciała, a następnie wprowadza się je w lekkie brzmienie. Wykwalifikowany terapeuta-masażysta dobiera odpowiednie misy i siłę uderzenia w zależno¶ci od poż±danego efektu relaksacyjnego. Fala dĽwiękowa poprzez delikatne wibracje dociera do każdej komórki i j± masuje. Sprzyja to rozluĽnieniu, harmonizacji ciała i poprawie samopoczucia. Stosuje się też ułożenie mis w pewnej odległo¶ci od ciała oraz ruch misy drgaj±cej ponad ciałem. Podczas zabiegu pacjent przyjmuje pozycję leż±c±, w wyj±tkowych sytuacjach stosuje się pozycję siedz±c± lub stoj±c±. Na pierwszy rzut oka metoda wydaje się bardzo prosta, ale należy pamiętać, że do profesjonalnego i skutecznego zastosowania wymaga wiedzy, do¶wiadczenia i uwagi.
 
Misy tybetańskie s± również ł±czone z gongiem i wykorzystywane w dĽwiękowych sesjach relaksacyjnych. Relaksacja w dĽwiękach mis i gongów to naturalny sposób, aby poczuć odprężenie w całym ciele i umy¶le. Dzieje się tak dzięki wibracjom wydawanym przez gongi, misy oraz dodatkowe instrumenty typu dzwonki, deszczownice, kamertony, kalimby, monochordy itp.
Gongi należ± do najstarszych i najważniejszych instrumentów muzycznych południowo-wschodniej Azji. Pierwsze zachowane informacje sięgaj± II w. przed Chrystusem. W XVI wieku przybyły one słynnym Jedwabnym Szlakiem, drog± morsk± z Azji do Europy. W ¶wiat Zachodu gong wprowadził Amerykanin Don Conreaux. Amerykański aktor, pobieraj±c naukę u wschodnich mistrzów, przeszedł metamorfozę i przeobraził się w mistrza gry na gongu. W Polsce inicjatorem nauki gry na gongu jest Ryszard Zdzioch, masażysta i bioenergoterapeuta, były instruktor w Peter Hess Akademia Polska. Ryszard Zdzioch na podstawie wieloletnich do¶wiadczeń z dĽwiękiem dzieli się swoj± wiedz± prowadz±c medytacje, koncerty, warsztaty oraz autorskie kursy daj±ce możliwo¶ć poznania i korzystania z dĽwięku mis i gongów.
 
Gongi różni± się ¶rednic±, stopem użytych metali, grubo¶ci±, technologi± wykonania, wygięciem brzegu oraz jako¶ci± powierzchni grania. Przepiękne spektrum dĽwięku wydobywaj±ce się z tego instrumentu zachwyca, stymuluje uczucia i emocje, wprowadza w stan głębokiego relaksu. Zestawy dĽwięków, złożonych w rytmy i rozbudowane kompozycje, potrafi± wywołać w nas wspomnienia sprzed lat. Przypominaj± się uczucia, zapachy, miejsca, ludzie, wydarzenia, które towarzyszyły nam na linii czasu. Nasze ciało, dusza i umysł w odpowiedniej formie przyjmuj± dĽwięki gongu, aby w sposób naturalny odreagować stres i napięcia a następnie zharmonizować wszystkie elementy naszego organizmu. Każdy, kto wsłucha się w t± dĽwiękow± tre¶ć, może dopisać własny scenariusz poprzez wizualizacje, odczucia i doznania emocjonalne.
 Seanse dĽwiękowe prowadzone s± grupowo lub indywidualnie. Uczestnicy przyjmuj± wygodn± dla siebie pozycję leż±c± i poddaj± się dĽwiękom gongu i innych instrumentów współgraj±cych przez około 45 - 60 minut. W trakcie relaksacji odbiór dĽwięków u każdej osoby bywa różny, od delikatnych wibracji fizycznie odczuwalnych w ciele lub na skórze aż do głębokich doznań natury fizycznej b±dĽ emocjonalnej. Dzięki temu uzyskujemy głębokie odprężenie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Podczas relaksu uruchamiaj± się procesy oczyszczaj±ce w organizmie oraz wytwarza się energia pobudzaj±ca do twórczego działania. DĽwięki gongu wpływaj± dobroczynnie na system nerwowy, łagodz± stres i napięcia, likwiduj± blokady energetyczne. Ułatwiaj± swobodny przepływ energii, a komórki w organizmie podlegaj± regeneracji i ulegaj± odmłodzeniu. Seanse dĽwiękowe s± wskazane dla ludzi przemęczonych, zestresowanych, prowadz±cych aktywny tryb życia oraz dla osób „wypalonych”. Osoby z problemami zdrowotnymi odbieraj± bardzo mocno pozytywny wpływ dĽwięku i wibracji. Zespoły bólowe s± łagodzone lub znikaj± całkowicie. Poddaj±c się fali dĽwiękowej emitowanej przez gong, zaczynamy pozytywnie postrzegać siebie i ¶wiat zewnętrzny.
 
DĽwięk generowany przez gong jest nieprzewidywalny, niepodobny do innych znanych dĽwięków; jest nieodgadniony, żyj±cy własnym życiem, niezwykle bogaty w liczne składowe tony.
Relaksacja w dĽwiękach mis i gongów to naturalny sposób, aby poczuć odprężenie w całym ciele i umy¶le. Dzieje się tak dzięki wibracjom wydawanym przez gong, misy oraz inne instrumenty typu dzwonki, deszczownice, kamertony, kalimby, monochordy itp. Relaksacja w dĽwiękach jest form± masażu wewn±trzkomórkowego. Podczas seansu uczestnicy leż±c w wygodnych pozycjach poddaj± się harmonizuj±cemu działaniu fali dĽwiękowej. Dzięki relaksacji procesy samoleczenia w naszym organizmie same się uruchamiaj±, wzmacnia się system odporno¶ciowy, system nerwowy, układ krwiono¶ny i pokarmowy. DĽwięk odbieramy zarówno przez zmysł słuchu jak i dotyku. Fala dĽwiękowa trafia przez skórę do ¶cięgien, więzadeł i receptorów czuciowych. Pobudzane s± zakończenia nerwowe w skórze, mię¶niach, stawach, ko¶ciach i wszystkich tkankach i narz±dach wewnętrznych. W ten sposób organizm wchodzi w stan rezonansu z dĽwiękiem. W czasie seansu ciało odpręża się, a rodz±ce się tony pochodne spowalniaj± częstotliwo¶ci pracy mózgu do fal alfa i theta, wyzwalaj±c stany głębokiego relaksu - medytacji.
Za pomoc± drgań certyfikowanych mis dĽwiękowych oraz gongu tybetańskiego całe ciało zostaje wprawione w ruch wibracj±, co sprawia, że energia w ciele zaczyna intensywniej kr±żyć. Fale dĽwiękowe wydobywaj±ce się z mis przenikaj± do tkanek organizmu. Jest to możliwe, ponieważ nasz organizm składa się w 70 – 80% z wody. Woda przenosi wibracje mis w gł±b organizmu, co powoduje przyjemne odczucie podobne do masażu manualnego. W badaniach naukowych odkryto, iż każdy organ ma swoj± indywidualn± częstotliwo¶ć, a stan chorobowy objawia się zmian± tej wzorcowej częstotliwo¶ci. Chore komórki maj± więc inne częstotliwo¶ci niż zdrowe. Podobnie jak instrument muzyczny, tak nasze komórki i tkanki mog± zostać przywrócone do stanu równowagi poprzez działanie odpowiednich dĽwięków. Następuje to zgodnie z zasad± rezonansu. Osoba po zabiegu czuje się zrelaksowana, spokojniejsza i bardziej pogodna. Ból oraz napięcie mię¶ni ustępuj±.
Masaże dĽwiękiem i sesje relaksacyjne w dĽwiękach mis i gongów pomagaj± usun±ć lęki, radzić sobie z bezsenno¶ci±, wspomagaj± terapie w stanach depresyjnych, likwiduj± stres, usuwaj± blokady emocjonalne, wpływaj± pozytywnie na problemy żoł±dkowo-trawienne, wspomagaj± wyj¶cie z zaburzeń hormonalnych, zmniejszaj± napięcia i bóle. Przyspieszaj± proces leczenia bólów głowy, karku, kręgosłupa, ko¶ci i stawów. Wspieraj± wzmacnianie organizmu po załamaniach nerwowych i przeci±żeniach, pomagaj± w regeneracji po złamaniach i zwichnięciach. W trakcie sesji medytacyjnej w dĽwiękach pacjent odpręża się oraz pozbywa blokad i napięć wywołanych sytuacjami życia codziennego. Jest to wspaniała metoda radzenia sobie ze stresem.

 

Anna Olga Ehrhardt
Jestem absolwentk± London University Conservatoire of Dance and Music LABAN oraz Akademii Petera Hessa® w Polsce – dyplomowan± tancerk±, pedagożk± choreografk± oraz certyfikowan± terapeutk± dĽwiękiem i ruchem.  Kilka lat temu weszłam na drogę rozwoju osobistego i od lat zgłębiam metody poprawy jako¶ci życia. Poszukiwania te pozwoliły mi, będ±c w szkole Arteterapii, poznać pracę z dĽwiękiem mis tybetańskich i gongów. Po kilku latach zdobywania wiedzy oraz do¶wiadczenia w tym zakresie stworzyłam miejsce przyjazne ludziom i ich potrzebom. Tak powstało w Warszawie Mana Studio Terapii DĽwiękiem, gdzie pracuję z ludĽmi w rożnym wieku, przekazuj±c im wiedzę o tym, jak ruch i dĽwięk mog± wzbogacić nasze życie na wielu płaszczyznach. Prowadzę sesje relaksacyjne z użyciem instrumentów oraz masaże dĽwiękiem dla dzieci, dorosłych jak również dla kobiet w ci±ży.
Mana Studio Terapii DĽwiękiem
ul. Nowolipie 17B/99
00-150 Warszawa
www.terapiadzwiekiem.net
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft