Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Profilaktyka zdrowia. Jakub Dorosz

  • pi±tek, 27 maja 2011
  • autor: Jakub Dorosz
Jakże często życzymy sobie "zdrowia, zdrowia przede wszystkim". Słyszymy te słowa przy okazji każdych urodzin, ¶wi±t, uroczysto¶ci rodzinnych, czy też powitania kolejnego roku. Czy robimy jednak cokolwiek, aby te życzenia spełniły się w naszym życiu?
zdrowie
 
Często osoby zwracaj±ce się do mnie o poradę mówi±, iż maj± ¶wiadomo¶ć, że jako¶ć ich życia i zdrowia zależy przede wszystkim od nich samych. Opowiadaj±, że widz±c ludzi cierpi±cych, schorowanych, oczekuj±cych w kolejkach do lekarskiego gabinetu, rozumiej±, że aby unikn±ć takich dramatycznych do¶wiadczeń, powinni zadbać o swoje zdrowie wcze¶niej – zanim nadejdzie kryzys. Jednocze¶nie jednak, nie s± pewni od czego zacz±ć. Co jest najważniejsze?
S± pełni w±tpliwo¶ci wobec natłoku często sprzecznych informacji, reklam, publikacji polecanych przez rodzinę lub znajomych.
Uważam, że tak jak nie ma uniwersalnej, zdrowej dla każdego diety, podobnie nie ma najlepszego suplementu, uniwersalnie efektywnej aktywno¶ci fizycznej, czy też najskuteczniejszej terapii. Je¶li chcemy przyj±ć optymalny dla siebie program profilaktyczny i sensownie go realizować, powinni¶my poznać aktualny stan swojego organizmu w maksymalnie szerokim ujęciu.
Możliwo¶ć tak± daje skaningowa termografia regulacyjna (STRD). Umożliwia ona ocenę stanu zdrowia na poziomie zmian energii. Choroba zawsze rozpoczyna się w tych tkankach b±dĽ narz±dach, które dotknięte s± zaburzeniami przepływu energii. Je¶li zaburzenia te występuj± chronicznie, patologia pojawi się w organizmie w postaci zmian somatycznych.
Aktualnie na ¶wiecie metoda STRD jest jedyn± metod± diagnostyczno - profilaktyczn±, która ocenia stan zaburzeń energetycznych w sposób powtarzalny i zgodny z metodologi± naukow±.
Dotychczas, aby wykonać cało¶ciow± ocenę stanu zdrowia , należało wykonać wiele różnych badań, pocz±wszy od morfologii i biochemii krwi i moczu, poprzez badania elektrofizjologiczne jak EKG czy EEG – do bardzo wyrafinowanych badań obrazowych - CT, NMR, PET. Wszystkie one opisuj± stan organizmu odbiegaj±cy od normy anatomicznej czy też biochemicznej , natomiast nie s± w stanie opisać zaburzeń z punktu widzenia zmian energii.
 
Co więcej, klasyczne badania nie opisuj± człowieka jako cało¶ci, tylko jako zbiór narz±dów lub też cz±stek chemicznych.
Badanie STRD pozwala widzieć człowieka jako jedno¶ć anatomiczno – chemiczno – psychiczn±.
A oto zestawienie różnic i możliwo¶ci oferowanych przez badanie STRD i klasyczne badania medyczne:
 
                      METODA STRD  KLASYCZNE BADANIA MEDYCZNE
 Cało¶ciowa ocena stanu zdrowia          W±ski zakres oceny stanu zdrowia
 Pozwala powi±zać stan zaburzeń emocji ze stanem zaburzeń somatycznych w organizmie          Brak takiej możliwo¶ci
 Wykrywanie chorób na poziomie energetycznym     Wykrywanie chorób na poziomie somatycznym
 Pozwala ocenić indywidualny profil zdrowia badanego  Pozwala ocenić statystyczny profil zdrowia badanego
 Pozwala zauważyć zasadnicz± przyczynę choroby w organizmie  Pozwala zauważyć skutek choroby w organizmie
 Pozwala zobaczyć wczesne niekorzystne skutki długotrwałych terapii  Brak takiej możliwo¶ci
 Krótki czas oraz niska cena badania  Z reguły pacjent musi wykonać szereg badań, które zajmuj± dużo czasu i niejednokrotnie s± bardzo kosztowne
 Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych  Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych
 Powtarzalno¶ć badania potwierdzona klinicznie  Powtarzalno¶ć badania potwierdzona klinicznie
 

Korzy¶ci dla pacjenta

• Wczesne wykrycie zagrożeń zdrowia
• Możliwo¶ć prowadzenia profilaktyki z poziomu nie tylko fizycznego,
ale i psychoemocjonalnego
• Informacja o zasadniczej przyczynie choroby
• Skuteczniejszy dobór terapii
• Wczesna informacja o nieskuteczno¶ci terapii czy zabiegów
• Zachowanie zdrowia
• Indywidualne traktowanie pacjenta
• Pacjent bierze odpowiedzialno¶ć za swoje zdrowie.
• Podniesienie jako¶ci i wydłużenie życia.
• Wzrost samo¶wiadomo¶ci pacjenta
• OpóĽnienie procesów starzenia
• Obniżenie wydatków finansowych dzięki wczesnej diagnozie
 

Korzy¶ci dla lekarzy i terapeutów

• Znacznie przy¶piesza proces diagnozowania pacjenta
• Dyscyplinuje diagnostę
• Większo¶ć lekarzy ma problem z pacjentami którzy skarż± się na rożne objawy
a wyniki u nich badań wychodz± poprawnie- dzięki STRD ten problem dużo łatwiej
i szybciej rozwi±zać
• W przypadku kosztownych i długotrwałych terapii nie możemy często okre¶lić czy to postępowanie jest wła¶ciwe, kierujemy się raczej subiektywnymi odczuciami pacjenta [jak często zdarza się?, że pacjent ozdrowiał a my nie wiedzieli¶my, dlaczego, bywa też i odwrotnie]
– badanie STRD w sposób wysoce obiektywny i powtarzalny podpowie czy nasze postępowanie jest słuszne,czy wymaga korekty lub zaniechania danego leczenia.
• STRD wyznacza reguły i tłumaczy powstawanie tzw efektu PLACEBO
• Pozwala na bardzo szybk± ocenę czy zastosowany zabieg jest korzystny czy nie. Unikamy przez to często niepotrzebnych uci±żliwych dla pacjenta zabiegów
• STRD pozwala przewidzieć czy w danym momencie np. chemioterapia jest dobrym sposobem leczenia czy też nie powinno się najpierw poprawić stan energetycznego pacjenta – unikamy w ten sposób lub bardzo znacznie zmniejszamy niekorzystne efekty takich terapii.
• Dzięki STRD możemy się dowiedzieć się czy postępowanie profilaktyczne np. dobrana dieta, suplementacja witaminowo- minerałowa jest korzystna czy zbędna a być może nawet szkodliwa.
• TRD pozwala potwierdzić czy homeopatia ma działanie na danego pacjenta czy też nie. Pozwala to po gruntowanej analizie termogramu zmodyfikować takie leczenie lub go zaniechać. W/g mojej oceny STRD jest w stanie obiektywnie odpowiedzieć czy leki homeopatyczne działaj± i nie jest to tzw efekt PLACEBO. 
• Analiza STRD odpowie nam też czy wszelkie metody niekonwencjonalne jak bioenergoterapia , akupunktura i pokrewne metody, rożne typy zabiegów czy to kręgarskich czy innych z udziałem przeróżnych urz±dzeń, maj± działanie korzystne na nasze zdrowie czy jest to tylko „drenowanie” kieszeni
• STRD może wyznaczyć nowe standardy postępowania diagnostyczno -terapeutycznego
 
 
Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane profilaktyk± oraz popraw± stanu swojego zdrowia , jak również lekarzy, terapeutów, dietetyków i innych specjalistów, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat o możliwo¶ci jakie daje metoda Skaningowej Diagnostyki Termoregulacyjnej.
 
Tekst pochodzi ze strony: www.terapieneturalne.com.pl
 Jakub Dorosz

UWAGA!!! Już 28 maja 2011!

BADANIE TRD - DIAGNOSTYKA XXI WIEKU - Prezentacja z elementami warsztatu - JAKUB DOROSZ w JOGA POLITECHNIKA - Akademia Asan zaprasza!
 
Jakub Dorosz – dyplomowany naturopata i dietetyk. Członek Polskiego Stowarzyszenia Masażu i Terapii DĽwiękiem metod± Petera Hessa oraz Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Współpracuję na stałe z Instytutem Diagnostyki i Terapii Komplementarnej w Łodzi oraz Centrum Szkoleniowym Masażu i Terapii DĽwiękiem metod± Petera Hessa w Garbiczu. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu dietetyki prozdrowotnej, masażu dĽwiękiem oraz aromaterapii.
 
Czas trwania – 3 godz
 
Spotkanie adresowane jest do osób :
–zainteresowanych profilaktyk± zdrowia
–chorych niezdiagnozowanych, tych, którzy czuj± się Ľle a wyniki standardowych badań maj± dobre
–zainteresowanych indywidualnym doborem diety i efektywnym, bezpiecznym pozbyciem się nadwagi
–u których stosowana terapia nie daje zadowalaj±cych rezultatów
 
oraz
do terapeutów, lekarzy, dietetyków i innych zainteresowanych poznaniem i korzystaniem z nowoczesnej, nieinwazyjnej metody diagnostycznej, pozwalaj±cej na cało¶ciow± ocenę stanu zdrowia na poziomie przyczynowym.
 
Korzy¶ci z uczestnictwa i program spotkania :
–uzyskanie informacji czym jest diagnostyka termoregulacyjna, jaki daje możliwo¶ci (korzy¶ci) i czym różni się od innych metod diagnostycznych
* omówienie zjawiska regulacji termodynamicznej jako najważniejszego parametru zdrowia
* omówienie pojęcia typu metabolicznego
* ćwiczenia wyczuwania biopola i jego termoregulacji
–zapoznanie się z technik± przeprowadzenia badania – pokaz na osobie ochotnika
–konsultacje indywidualne
 
Na zakończenie spotkania – możliwo¶ć zapisania się na badanie w dniu następnym
Cena uczestnictwa w spotkaniu – 80 zł
ZAPISY:
INFORMACJE: +48604068779
 

 

Zapraszamy na konwencje z udziałem znanych i cenionych na całym ¶wiecie nauczycieli jogi:

 
 
 bannery sklepu jogajoga
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft