Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Medycyna komórkowa dr Ratha w walce z rakiem i AIDS.

  • czwartek, 31 grudnia 2009
  • autor: Zbigniew Modrzewski
Czy mało znana dziedzina nauki może skutecznie zwalczać największe zagrożenia i choroby cywilizacyjne XXI wieku? Jej twórca dr Matthias Rath zapewnia, że tak. Jako panaceum proponuje preparaty oparte na witaminach i suplementach diety. Przede wszystkim jednak wypowiedział on wojnę przemysłowi farmaceutycznemu. Dla jednych wizjoner i geniusz, dla innych opętany wizj± wszechobecnego spisku szaleniec.
Poniżej postaramy się przedstawić najważniejsze założenia doktryny  dr Ratha. Niektóre z jego pogl±dów mog± wydawać się przesadne albo granicz±ce z obsesj±. Nie zapominajmy jednak, że głosi je człowiek maj±cy z racji wykształcenia i wykonywanej profesji ogl±d sytuacji lepszy od przeciętnego człowieka.
 aidsMatthias Rath urodził w 1955 roku w Stuttgarcie w Niemczech. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Hamburgu, następnie kształcił się w Niemieckim Centrum Zdrowia w Berlinie, od lat działa w ruchu na rzecz pokoju i rozbrojenia nuklearnego.
Swoj± pracę badawcz± zacz±ł od poszukiwania przyczyn chorób sercowo-naczyniowych. Szybko zakwestionował obowi±zuj±c± wówczas opinię, że za wszelkie ataki serca i udary mózgu odpowiada wysoki poziom cholesterolu. - Gdyby tak było, to dlaczego nie dzieje się tak w innych miejscach naszego układu krwiono¶nego? Dlaczego nie cierpimy także na martwicę ucha, kolana, łokci i innych organów – pytał prowokacyjnie młody lekarz. Niedługo potem spostrzegł, że choroby sercowo – naczyniowe praktycznie nie występuj± u zwierz±t. Zaczęło go to zastanawiać. Id±c tym tropem doszedł do wniosku, że przyczyn± jest witamina C, któr± zwierzęta w przeciwieństwie do człowieka mog± produkować.
Dzięki temu mog± wytwarzać molekuły potrzebne do odpowiedniego wzmocnienia ciała i układu krwiono¶nego. Molekuły te zwane s± kolagenem. Rath zauważył, że im więcej w organizmie witaminy C tym więcej jest w nim kolagenu, a co za tym idzie, tym mnie zawałów serca i lepszy układ naczyń krwiono¶nych. Jeżeli człowiek ma zbyt mało witaminy C w organizmie, jego organizm odczuwa osłabienie i powstaj± w nim złogi. Te odkrycia spowodowały, że Rath porzucił konwencjonaln± medycynę i cał± swoj± uwagę po¶więcił badaniom nad molekułami.
Enzymy jako nożyczki
To wła¶nie w nich pokłada do dzi¶ nadzieję, na wyeliminowanie najważniejszych chorób cywilizacyjnych gnębi±cych współczesne społeczeństwa. Szybko doszedł do wniosku, że za wieloma przypadło¶ciami takimi jak nadci¶nienie tętnicze, choroby wieńcowe, schorzenia cukrzycowe i wielu innymi stoi niedobór witamin, minerałów, aminokwasów i pierwiastków ¶ladowych.  Rath nazywa je paliwem biologicznym dla komórek naszego ciała.
- Kilka lat temu opublikowałem informację o tym, że wszystkie komórki nowotworowe, bez względu na to, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia i w jakim organie zaczęła się choroba, rozprzestrzeniaj± się w ten sam sposób. Używaj± biologicznych nożyczek. (enzymów), które s± zdolne do przebijania się przez molekuły tkanki (kolagen) naszego ciała. Im bardziej agresywny jest rodzaj nowotworu, tym więcej produkuje enzymów rozkładaj±cych kolagen – opisuje obrazowo w jednym z wywiadów. Można ten negatywny proces odwrócić, jego zdaniem, poprzez odpowiednie zastosowanie aminokwasów lizyny, proliny, poł±czonych z witamin± C i niektórymi mikroelementami. Potem naukowiec z Niemiec poszedł nawet dalej w swoich twierdzeniach i zapewniał, że zgodnie z ustaleniami jego instytutu badawczego, w ten sposób mog± zostać zablokowane wszystkie typy komórek rakowych. Potwierdzeniem tych słów maj± być setki wyleczonych pacjentów. Dokumentacja tych leczeń znajduje się na stronie fundacji Ratha, której adres podamy pod tekstem. 
Komórki to podstawa
Rath krytykuje współczesn± medycynę za nadmiern± specjalizację. Jego zdaniem skupienie się każdego lekarza tylko na swojej specjalno¶ci nie pozawala spojrzeć na człowieka jako na cało¶ć. Dlatego stworzył termin medycyny komórkowej, ponieważ za każdy z organów jest w rezultacie zbudowany przede wszystkim z komórek i jeżeli pozbawimy ich bioenergii doprowadzamy organizm do choroby. Najważniejszymi molekułami bioenergii s± biokatalizatory, czyli małe molekuły przyspieszaj±ce reakcje chemiczne w komórkach. A najistotniejszymi z tych molekuł s± witaminy, minerały, pierwiastki ¶ladowe i niektóre aminokwasy. Zdaniem Ratha XXI wiek będzie należał do medycyny komórkowej.  
aids2 Jednak obraz dr Matthiasa Ratha byłby nie pełny, gdyby nie wspomnieć o jego nieprzejednanym stanowisku wobec przemysłu farmakologicznego, któremu  wypowiedział wojnę, można by rzecz totaln±. Podstawowy zarzut jaki czyni koncernom farmaceutycznym, to że stały się takimi samymi firmami jak w każdej innej branży. Czyli, że podstawowym ich zadaniem jest przynoszenie zysku, dlatego wszelkie działania zmierzaj±ce do wyeliminowania chorób s± nie na rękę temu przemysłowi, ponieważ odcinałoby to ogromn± gał±Ľ dochodów. Aby biznes mógł się kręcić, potrzebne s± choroby, inaczej ludzie nie kupi± lekarstw. Według Ratha, 80 proc. farmaceutyków na ¶wiecie nie ma dowiedzionej skuteczno¶ci. Jest to o tyle ciekawe, że wła¶ciwie taki sam zarzut stawiaj± lekarze konwencjonalni medycynie naturalnej.
Zysk ponad wszystko
Wracaj±c do zarzutów padaj±cych z ust niemieckiego lekarza, to wła¶nie przemysł farmaceutyczny ponosi odpowiedzialno¶ć  za brak skutecznych terapii w przypadku najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych ł±cznie z AIDS, pomimo że jego zdaniem, istniej± skuteczne alternatywy. Zarzuca on koncernom farmaceutycznym szkodliwy wpływ na  edukację medyczn± poprzez stawianie sztucznych barier maj±cych chronić inwestowanie w choroby, jak to lubi okre¶lać niepokorny lekarz. Blisko współpracował on z nieżyj±cym już podwójnym laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i pokoju, dr Linusem Paulingiem, który miał go nazwać na krótko przed ¶mierci± swoim następc±, a prace nad medycyn± komórkow± przełomowymi.
Dr Rath jest autorem wielu publikacji naukowych, jedn± z  pierwszych pozycji, któr± napisał nosiła tytuł „Dlaczego zwierzęta nie maj± ataków serca, a ludzie maj±”. Wyja¶niał w niej także, dlaczego ludzie cierpi± na arteriosklerozę , a nie na żyłosklerozę. Przemysł farmaceutyczny, zdaniem Ratha, robi wszystko, aby jego odkrycia  nie znalazły szerszego zastosowania. Temu między innymi maj± służyć wprowadzane od kilku lat zalecenia komisji Codex Alimentarius poważnie ograniczaj±ce dostępno¶ć na rynku tych preparatów, a przede wszystkim okre¶laj±ce górne granice jakie mog± zawierać suplementy witamin i minerałów. Powodem tych ograniczeń maj± być rzekome skutki uboczne zażywania witamin. Dr Rath przekonuje, że mamy do czynienia  z zamierzon± dezinformacj± koncernów farmaceutycznych, a wspomniane skutki uboczne w ogóle nie istniej±. Sojusznikami dr. Ratha stały się kraje trzeciego ¶wiata, miedzy innymi Republika Południowej Afryki, która jako pierwszy kraj na ¶wiecie kilka lat temu zbuntowała się przeciwko prawu patentowemu i zaczęła produkować własne odpowiedniki drogich leków przeciwko AIDS. Koncerny farmaceutyczne natychmiast wytoczyły proces rz±dowi RPA, jednak pod wpływem fali oburzenia na całym ¶wiecie, zrezygnowały z dochodzenia swoich zysków. Za przykładem RPA poszły inne kraje trzeciego ¶wiata, których zwyczajnie nie było stać na płacenie ogromnych kwot za patenty na leki pomocne w zwalczaniu epidemii AIDS.
Co twierdz± zwolennicy o medycynie komórkowej:
Instytut Medycyny Komórkowej położony jest w Kalifornii w USA
Dyrektorem instytutu jest obecnie dr Aleksandra NiedĽwiecki, która współpracowała z dwoma laureatami nagrody Nobla dr M. Edelmanem oraz L. Paulingiem. Instytut jest organizacj± non profit, nie jest też finansowany przez żadn± firmę farmaceutyczn± ani prywatn± instytucję.
Instytut organizuje bezpłatne kursy również internetowe dotycz±ce medycyny komórkowej.
Założycielem instytutu był dr Rath, bliski współpracownik Linusa Paulinga.
Dlaczego medycyna komórkowa jest skuteczna?
Zdaniem zwolenników, ponieważ identyfikuje Ľródła mechanizmów chronicznych chorób na poziomie komórek. Ten poziom został zaniedbany przez medycynę konwencjonaln±  skupiaj±c± się na poszczególnych organach (kardiolodzy na sercu, okuli¶ci na oczach itd.). Leczenie polega na współdziałaniu składników odżywczych. Wreszcie poszczególne programy komórkowe s± testowane klinicznie i laboratoryjnie. Medycyna komórkowa ma tłumaczyć przyczyny chorób serca i układu kr±żenia, chorób infekcyjnych ( w tym AIDS) oraz artretyzmu.
Czym w takim razie jest ta medycyna komórkowa?
Wszystkie żywe organizmy zbudowane s± z komórek, będ±cych podstaw± ich procesów życiowych. Każda komórka składa się z j±dra, pełni±cego w niej funkcje kontrolne. Kolejny składnik to mitochondria dostarczaj±ce komórce energii, następny to rybosomy pełni±ce funkcję linii produkcyjnych komórki, odpowiedzialnych za wytwarzanie białka. Wszystkie te elementy potrzebuj± składników odżywczych czyli tak zwanych biokatalizatorów w postaci witamin, minerałów, aminokwasów i pierwiastków ¶ladowych. Chroniczny niedobór tych składników odżywczych jest powodem zaburzeń w pracy komórek i główn± przyczyn± rozwoju chorób serca i nowotworów. Wówczas dochodzi do złej pracy komórki, następnie do zmian chorobowych w jej obszarze, a w rezultacie do zmian chorobowych w danym organie. Problemem jest to, że o ile bez tlenu czy pożywienia człowiek długo nie jest w stanie przeżyć, to w przypadku niedoboru witamin może żyć całymi latami, nawet o tym nie wiedz±c. W rezultacie tego chronicznego niedoboru pojawiaj± się potem w naszym organizmie rozmaite przewlekłe choroby. Nowotwór może się w organizmie rozwijać od roku do nawet trzydziestu lat.
Prawda o witaminach
aids1 Wielu lekarzy i dietetyków przekonuje, że najlepszym dostarczycielem witamin s± produkty żywno¶ciowe. Problem w tym, że obecnie w procesie obróbki i przetwarzania żywno¶ci większo¶ć witamin i minerałów ulega zniszczeniu. Do produktów żywno¶ciowych dodawanych jest ł±cznie ponad 3 tys. składników chemicznych negatywnie oddziaływuj±cych na składniki odżywcze. Natomiast witaminy, aby być skuteczne często musz± współwystępować razem z innymi witaminami, np. witamina B6, aby być dobrze wchłaniana przez organizm musi potrzebuje wsparcia magnezu, witamin C, B1, B2 i B3. Spożywanie nawet dużych dawek tylko jednej witaminy jest bezużyteczne, a może być nawet szkodliwe.
Różnice między medycyn± konwencjonaln± a komórkow±
Medycyna konwencjonalna zwalcza symptomy choroby koncentruj±c się na poziomie organów. Nie usuwa przyczyn choroby a tylko jej objawy. W wyniku leczenie dochodzi do skutków ubocznych prowadz±cych do innych chorób.
Natomiast medycyna komórkowa działa na poziomie metabolizmu komórkowego. Wyja¶nia dlaczego jest większa zapadalno¶ć na pewne choroby.
Dlaczego lekarze nie stosuj± medycyny komórkowej w swojej praktyce?
Być może odpowiedzi± jest to, ze zaledwie od 2 do 20 godzin podczas 5 lat studiów po¶więconych jest witaminom. Współcze¶nie częst± praktyk± jest sponsorowania akademii medycznych przez firmy farmaceutyczne, które maj± dzięki temu duży wpływ na programy nauczania. Firmy te nie s± zainteresowane, aby przyszli lekarze uczyli się o zdrowotnym wpływie witamin. Zamiast tego rozpowszechniane s± informacje o szkodliwym wpływie witamin na organizm, na przykład, że s± odpowiedzialne za tworzenie się kamieni nerkowych oraz, że nie powinny być spożywane razem z lekami, czego nie potwierdzaj± wyniki badań naukowych.
Tymczasem mało kto wie, że czwart± przyczyn± zgonów s± niepoż±dane działania leków czyli to co na ulotkach okre¶lane jest jako skutki uboczne.
Zbigniew Modrzewski
Strona fundacji dr Ratha: www.dr-rath-health-foundation.org
Artykuł krytyczny o dr Rathcie: http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2008/n200806/n20080632 
 
Zobacz wideo:
video1 Dr. Rath. Medycyna komórkowa.

 
 


Polecamy ksi±żki:
 NOWO¦Ć !!! Szczepienia- niebezpieczne, ukrywane fakty K7
Większo¶ć szczepień BCG zastosowana w takich krajach jak Szwecja, nigdy nie chroniła przeciwko chorobie w okresie dzieciństwa. Jednym słowem szczepienia te były zbyteczne.
Prof. Walgen, Szwecja
W USA do tej pory nigdy nie szczepiono przeciwko gruĽlicy, a mimo tego spadek zachorowań na tę chorobę jest dokładnie taki sam jak w Anglii czy innych krajach europejskich, w których masowo szczepionkę tę stosowano.
Prof. Thomas McKeown
Szczepienia przeciwko gruĽlicy przeprowadzone w Australii były przyczyn± ponad 600 przypadków ¶mierci dzieci (magazyn Lets Live z grudnia 1976 r., s. 57)
Według dra Archiego Kalokerinosa i Glena Dettmana
Prowokacja utajonego wirusa uważana jest za niebezpieczn± ewentualno¶ć każdej procedury szczepień.
Leon Chaitow
Wszystkie szczepienia powoduj± efekt wprowadzania trzech warto¶ci krwi w strefę charakterystycznej dla raka i białaczki. (...) Szczepionki wytwarzaj± skłonno¶ci do zachorowań na raka i białaczkę.
Prof. L. C. Yincent
Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek.
Prof. Leon Grigorski
W przypadku dzieci ryzyko szczepień jest o wiele większe niż ewentualne korzy¶ci z niego płyn±ce.
Dr Carlton Fredericks
W końcu zamienili¶my co¶, co zwykle jest relatywnie drobn± chorob±, na istotnie poważn± chorobę. Zamiast samemu wzi±ć odpowiedzialno¶ć za nasz system odporno¶ciowy, próbujemy rozwi±zać każdy problem, wstrzykuj±c szczepionkę. Drażnimy przez to nasze ciało, czyni±c z siebie coraz bardziej chory i zagrożony gatunek. W ten sposób stajenwfiic chodz±cymi bombami zegarowymi
Dr Błock
  100 metod samoleczenia w medycynie naturalnej K735
Do czego – oprócz tradycyjnego całowania się pod ni± – może posłużyć jemioła? Czy ¶wiece Hopi faktycznie wykazuj± tak wspaniałe działanie? Dlaczego okłady z li¶ci kapusty przyspieszaj± gojenie ran? Co sprawia, że kamienie szlachetne maj± tak wielk± moc? Jak najefektywniej wykorzystać olejek lawendowy? Coraz więcej osób zna odpowiedzi na te pytania. I dobrze! Ponieważ przyroda przez wieki była najlepszym Ľródłem leków na rozmaite schorzenia człowieka i dzi¶ na nowo odkrywa się potęgę naturalnych metod terapii. Je¶li zatem chcesz poznać skuteczne sposoby walki z rozmaitymi dolegliwo¶ciami, pragniesz znaleĽć metodę, która wspomoże terapię przepisan± Ci przez lekarza lub w ogóle zainteresowany jeste¶ szeroko rozumian± profilaktyk±, sięgnij po encyklopedyczny przewodnik Heidrun Breden i Horsta Georga Bredena. "100 metod samoleczenia w medycynie naturalnej" zawiera opis blisko 100 uzupełniaj±cych metod leczenia – poczynaj±c od akupresury i akupunktury, przez masaże, kompresy i okłady, odtruwanie zapachami, terapię oddechow±, leczenie kwiatami, rękami, kamieniami, tańcem, przytulaniem, zimnem, aż do ya-ya (szczypanie skóry) – przynosz±cych wyniki w terapii wielu schorzeń.
Polecamy naturalne produkty:
  MicroBłonnik Buraczany 110g Naturalny suplement diety! SD02

  MicroBłonnik Lniany 110g Naturalny suplement diety! SD05
 
Ksi±żki, filmy i inne produkty do jogi w naszym sklepie
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft