Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


GMO – zagrożenia w czasach globalizacji.

  • ¶roda, 9 grudnia 2009
  • autor: Zbigniew Modrzewski
Jak rozmawiać o żywno¶ci genetycznie modyfikowanej, na ile jeste¶my rzetelnie informowani o potencjalnych skutkach wynikaj±cych ze stosowania na masow± skalę produktów biotechnologicznych? Na tego rodzaju pytania próbowano odpowiedzieć podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Liceum Ogólnokształc±cym w Opatowie w województwie ¶więtokrzyskim.
25 listopada w Opatowie, w tamtejszym Liceum Ogólnokształc±cym im. B. Głowackiego z inicjatywy nauczycieli i uczniów miała  miejsce konferencja naukowa poł±czona z debat± pod tytułem „Porozmawiajmy o GMO”. Co powinni¶my wiedzieć? Co powinni¶my zrobić?”. Wzięli w niej udział prof. dr hab. Stanisław Wi±ckowski z Uniwersytetu ¦więtokrzyskiego, Teodora Pawełko – Kwiatkowska, nauczycielka wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Krzysztof Bednarz rolnik z Leszczykowa, gmina Lipnik, powiat Opatów, laureat pierwszej nagrody w konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2009 roku w kategorii „Ekologia i ¶rodowisko”.
Żywno¶ć jako towarFragmenty wykładu prof. . Więckowskiego:
Biotechnolodzy twierdz±, że ich działania s± konieczne, aby zwalczyć głód na ¶wiecie.
Jednak do tego wystarczy zapewnić rolnikom możliwo¶ć produkcji i zbytu ich produktów.
Nasza planeta jest co raz bardziej intensywnie eksploatowana, podobnie jak ludzie. W ten sposób ponad milion rolników w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, wielu krajów afrykańskich pozbawionych jest jakichkolwiek perspektyw, doprowadzonych do głodu z którym obiecano im walczyć.
GMO zagrożenia w czasie globalizacji
Blisko miliard ludno¶ci na naszej planecie żyje na granicy ubóstwa zarabiaj±c jednego dolara dziennie, a dwa i pół miliarda żyje na jego granicy, zarabiaj±c dwa dolary dziennie.
Równocze¶nie faktem jest, że 10 najbogatszych ludzi na ¶wiecie posiada zasoby 10 - krotnie większe niż cały roczny produkt brutto całego kontynentu afrykańskiego.
Obecnie ¶wiat produkuje więcej żywno¶ci niż kiedykolwiek wcze¶niej, a głoduj±cych ludzi wci±ż przybywa.
W Indiach z powodu głodu cierpi 320 mln ludzi, pomimo faktu, że kraj ten ma rezerwy żywno¶ci rzędu kilkudziesięciu tysięcy ton. Co więcej, Indie czę¶ć swojej żywno¶ci eksportuj±, ponieważ biednych nie stać na jej kupno. Żywno¶ć modyfikowana genetycznie nic tu nie zmieni, tym bardziej, że firmy j± oferuj±ce robi± to po, aby zarobić. Zdaniem Wi±ckowskiego, żywno¶ć GMO nie tylko nie rozwi±że problemów żywieniowych tam gdzie występuj±, ale przeciwnie wypieraj±c produkcję rodzim± przyczyni się do bankructwa milionów drobnych rolników.
Jak konsolidacja wielkich firm ł±cz±cych się w potężne konglomeraty wpływa na rynek żywno¶ci?
Przykładowo 84 proc. rynku wołowiny w USA jest w rękach kilku największych producentów: Tyson, Cargil, Swift, National Beef Packing. We Włoszech, w tym samym czasie kiedy ceny zbóż spadły o 50 proc., ceny makaronów wzrosły o 32 proc.
Najważniejsze ro¶liny dla wyżywienia ludzko¶ci to ziemniak, kukurydza, ryż i pszenica.
W przypadku każdej z tych ro¶lin przemysł biotechnologiczny stara się wprowadzić na rynek odpowiedniki modyfikowane genetycznie.
Jak działa współczesny rynek pokazuje przykład Iraku. W 2003 roku najechano ten kraj nie dlatego, że byli tam terrory¶ci, ale dlatego, że była tam ropa oraz aby uczynić z tego kraju gigantyczny raj dla wolnego handlu. Zamieniono kolebkę cywilizacji na miejsce eksperymentów dla wolnorynkowego kapitalizmu. Korporacje inwestuj±ce w tym kraju mog± transferować 100 proc. dochodów, bez konieczno¶ci reinwestowania jakiejkolwiek jego czę¶ci w Iraku. Gwarantuje to prawo okupacyjne, a Irakijczycy nie maj± żadnych szans, by to zmienić.
Czę¶ć tego szokowego planu była dostosowana do potrzeb firm biotechnologicznych. Rolnikom zabrania się powtórnego wykorzystywania dosiewu nasion chronionych. Daje to wła¶cicielom nasion absolutn± władzę nad farmerami, którzy używaj± ich nasion przez przynajmniej 20 lat. Rolnicy musz± płacić opłatę biotechnologiczn± oraz roczn± opłatę licencyjn±. Używanie innych nasion grozi wysokimi karami, a nawet więzieniem.
Obszar miedzy Eufratem a Tygrysem idealnie nadaje się do uprawy ro¶lin. Rolnicy od 8 tys. lat uprawiali praktycznie wszystkie rodzaje pszenicy i innych zbóż. Teraz uprawy te musiały ust±pić miejsca pszenicy genetycznie modyfikowanej. Kiedy Irakijczycy głoduj±, giganty biotechnologii nastawili swoj± produkcję na eksport. Jest to jaskrawy przykład jak to Stany Zjednoczone i przemysł biotechnologiczny ratuje ¶wiat przed głodem - skwitował uczony.
 GMO zagrożenia w czasie globalizacji 2
Polska a GMO
W dalszej czę¶ci wykładu prof. Więckowski odniósł się do sytuacji w naszym kraju.
- Stan biologiczny polskiej gleby jest znakomity, nie tylko ze względu na niewielkie nawożenie, stosunkowo minimalne wykorzystanie pestycydów, ale również dlatego, że rolnictwo polskie przetrwało w układzie szachownicy pól. Sprzyja to różnorodno¶ci i małemu zmęczeniu gleb. Wprowadzenie ro¶lin modyfikowanych genetycznie do Polski przekre¶la t± nasz± unikalno¶ć oraz szansę na eksport tak dzi¶ poszukiwanej na ¶wiecie zdrowej żywno¶ci. Ubogi polski rolnik nie ma powodu dzielić się zyskiem i płacić producentom biotechnologicznym jeszcze dodatkowe tantiemy od warto¶ci intelektualnej za ich chore pomysły.
Polska nie ma żadnego powodu, żeby sprowadzać, a tym bardziej produkować żywno¶ć biotechnologicznie modyfikowan±, na któr± popyt na ¶wiecie systematycznie spada, maj±c nadprodukcję własnej żywno¶ci wytworzonej z poszanowaniem zasad ekologii.
Ekologia zamiast GMO
Głos zabrał również Krzysztof Bednarz, rolnik z Leszczowa, laureat I miejsca w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii „ekologia i ¶rodowisko”. Wyja¶nił jakim rygorom podlega gospodarstwo ekologiczne i jakie musi spełnić standardy, aby otrzymać taki status.
Jak zważył, od 2004 roku dodatki GMO można wprowadzać do lecytyny stosowanej m.in. w produktach cukierniczych, od tego samego roku można też dodawać produkty GMO (np. modyfikowan± genetycznie kukurydzę) do paszy zjadanej przez zwierzęta hodowlane.
Spo¶ród 91 mln hektarów ¶wiatowej produkcji soi  już 64 proc. jest modyfikowana genetycznie. Na 34 mln hektarów bawełny 43 procent jest GMO, jedna pi±ta rzepaku  na ¶wiecie jest już modyfikowana genetycznie.
Bednarz wspomniał też jak wczasach jego dzieciństwa jako nawóz maj±cy zwalczać szkodniki, powszechnie stosowano ¶rodek owadobójczy azotox zawieraj±cy składnik DDT, wtedy uważany przez naukowców za nieszkodliwy. Po latach okazało się, że ten składnik może mieć szkodliwy wpływ na zwierzęta jak i ludzi oraz, że bardzo powoli rozkłada się biologicznie. W latach 60 zaczęto wycofywać się z jego stosowania. Do dzi¶ jednak naukowcy znajduj± DDT zarówno w glebie jak i w organizmach zwierz±t i ludzi. Bednarz zauważył, ze podobne beztroskie podej¶cie prezentuj± obecnie zwolennicy GMO.
Konferencję uatrakcyjniły występy wokalne zespołu folklorystycznego oraz inscenizacja, podczas której przedstawiono najważniejsze terminy z tego obszaru nauki oraz argumenty za i przeciw żywno¶ci genetycznie modyfikowanej.
Prof. Wi±ckowski wyraził zadowolenie, że w spotkaniu wzięło udział tak wiele młodzieży. Na koniec stwierdził: - mam nadzieję, że chociaż cz±stka z tego o czym mówili¶my zostanie wam w głowach. Pamietajcie, że umysł powinien być jak spadochron, czyli że działa tylko wtedy gdy jest otwarty.

 

 Zbigniew Modrzewski

 

 http://www.joga-joga.pl/pl9/teksty979/list_otwarty_polskich_nauczycieli_jogi_w_sprawie_p

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft