Ajurweda a joga
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Ajurweda a joga

  • wtorek, 23 wrze¶nia 2008
  • autor: Bartek Niedaszkowski
Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia.
CO TO JEST AJURWEDA?

"Pojawiły się choroby, budz±ce strach wszystkich stworzeń, tak więc, Panie podaj wła¶ciwe sposoby przywrócenia ich zdrowia. Dostrzegwszy głębok± inteligencję wielkiego mędrca, Bóg Indra w krótkich słowach przedstawił mu Ajurwedę"
(Charaka Samhita rozdział 1:18)

ay1Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia. Celem ajurwedy jest u¶wiadomienie, w jaki sposób można wpływać na własne zdrowie, kształtować je, przedłużać i kontrolować bez zakłóceń z powodu chorób i staro¶ci. Podstawowa zasada ajurwedy mówi, że umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie od chorób zależy od zmiany ¶wiadomo¶ci, zrównoważenia jej i przekazania tej równowagi ciału. To stan zrównoważonej ¶wiadomo¶ci wytwarza zdrowie. Nie za¶ czynniki zewnętrzne. Ajurweda uczy, że człowiek jest mikrokosmosem i zawiera w sobie cały wszech¶wiat. A co za tym idzie jego egzystencja jest nierozerwalnie zwi±zana z cał± manifestacj± kosmiczn±.Studiowanie jej daje każdemu człowiekowi praktyczn± możliwo¶ć przyswojenia sobie wiedzy o ay2samoleczeniu zatem ajurweda jako nauka o życiu jest systemem holistycznym i bardzo praktycznym. Nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że narodziła się ona tak daleko st±d. Jej zasady s± całkowicie uniwersalne i możliwe do zastosowania w europejskich realiach. Riszi - starożytni mędrcy i medycy podzielili otaczaj±cy człowieka ¶wiat na trzy elementy (tridosza): Kapha - woda i ziemia, Pitta - woda i ogień oraz Vata - powietrze i eter. Według tej filozofii organizm człowieka również zbudowany jest z tych elementów. W organizmie ludzkimay3 zawsze przeważa jeden z tych trzech elementów. Ajurwedyjscy mędrcy opracowali więc trzy główne typy osobowo¶ci człowieka zarówno pod względem fizycznym, a więc budowy i pewnych skłonno¶ci oraz psychicznym - uwzględniaj±cym cechy charakteru.
Teoria ajurwedyjska głosi, że cechy te s± Obrazekzaprogramowane genetycznie i nie ulegaj± zmianom w ci±gu nawet długiego życia ludzkiego. A poznanie swego typu ciała i przestrzeganie odpowiednich zaleceń jest podstawowym warunkiem odzyskania i utrzymania zdrowia. Każdemu typowi ajurweda udziela wła¶ciwych wskazówek co do diety, rodzaju ćwiczeń fizycznych, metod rozładowywania stresu, wzmacniania systemu odporno¶ciowego, stosowania ziół itd.

AJURWEDA A JOGA

ay4S± nierozł±czne. Joga jako nauka Zjednoczenia, ajurweda jako nauka o życiu codziennym. Wzajemnie się wzmacniaj± i uzupełniaj±.
Według tradycji przed przyst±pieniem do praktyki jogi należało dokładnie przestudiować ajurwedę dlatego, że dopiero gdy ciało stało się do tego zdolne, człowiek był uważany za gotowego do studiowania duchowej nauki jogi.
Podczas praktyki jogi uwalnia się energia wcze¶niej zablokowana w o¶rodkach energetycznych ciała ludzkiego. Kiedy energia jest zablokowana, pozostaje w bezwładzie i jest przyczyn± chorób. Ale zdarza się również, że w wyniku jej poruszenia pojawiaj± się pewne dolegliwo¶ci na poziomie fizycznym i ay5psychicznym. Ponieważ na skutek jogicznego procesu oczyszczania umysłu, ciała i ¶wiadomo¶ci mog± wyzwalać się toksyny powoduj±ce choroby. Stosuj±c jednak ajurwedę można skutecznie uporać się z tymi przeszkodami. Poł±czenie ajurwedy i jogi prowadzi do długiego i szczę¶liwego życia, w którym jest miejsce na aktywno¶ć, wypoczynek i sen.
Obie nauki twierdz±, że wszystko, co jesz, mówisz, my¶lisz, robisz, widzisz i czujesz wpływa na stan ogólnej równowagi. Wydaje się niemożliwe jednoczesne kontrolowanie wszystkich tych wpływów. Jednak przez stosowanie odpowiednich dla swojego typu ciała diet, ćwiczeń oraz codziennych i sezonowych praktyk, można korygować większo¶ć istniej±cych zaburzeń i zapobiec tym, które mogłyby pojawić się w przyszło¶ci. Jedno z głównych założeń ajurwedy - jogi mówi, że człowiek może zmieniać swoje życie poprzez ay6zmianę nastawienia umysłu, co obecnie znajduje potwierdzenie w badaniach psychologicznych.Ajurweda radzi jakie rodzaje jogi, a nawet pozycje jogi s± najodpowiedniejsze dla poszczególnych typów ciała i jak praktykować aby pozostać w równowadze, ponieważ każdemu zaburzeniu można zapobiec, gdy zachowana jest równowaga nie tylko w ciele, lecz również w umy¶le i na poziomie duchowym.
Dr Partap Chauhan jest jednym z najbardziej znanych lekarzy ajurwedy na ¶wiecie. Za sw± działalno¶ć naukow± i edukacyjn± otrzymał wiele prestiżowych nagród w tym: nagrodę Prezydenta Indii w 1996, nagrodę Stowarzyszenia Lekarzy Indyjskich w 1999 roku (Awardeday7 "Life Fellowship" of All India Doctors Association of ISM) oraz specjaln± nagrodę przyznan± przez Organizację Narodów Zjednoczonych za projekt medyczny "TeleDoc" i uroczy¶cie wręczon± w 2003 roku w Genewie. W 2004 otrzymał tytuł i nagrodę "Best Ajurweda Physician" ("Najlepszy lekarz Ajurwedy") przyznawan± przez Stowarzyszenie Azmal Khan Society.
Dr Partap Chauhan w sposób wyj±tkowy ł±czy w sobie posiadanie formalnego akademickiego wykształcenia z wiedz± o "czystej ajurwedzie" przekazan± mu w sposób tradycyjny. Dr Chauhan przez pięć lat studiował na Uniwersytecie Dehli w New Delhi. Studia ukończył z wyróżnieniem otrzymuj±c Srebrny Medal oraz tytuł B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery). Przez pięć kolejnych lat Dr Chauhan był uczniem guru Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, wybitnego lekarza Ajurwedy, ¶wiatowej sławy intelektualisty ajurwedyjskiego, gdzie studiował oryginaln± ajurwedę w jej najczystszej formie. W roku 1992 w Faridabad na południe od Delhi założył klinikę Jiva Ayurveda, pod±żaj±c za namow± Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, rozpocz±ł produkcję leków ajurwedyjskich, a także znakomitych kosmetyków pielęgnacyjnych. Co roku zapraszany jest do wygłaszania wykładów na całym ¶wiecie. Odwiedził między innymi Francję, Anglię, Stany Zjednoczone, Szwecję, Niemcy, Włochy, Danię, Rosję, Czechy, Węgry, Finlandię, Szwajcarię, Hiszpanię, Boliwię, Now± Zelandię, Japonię i Litwę. Jego Instytut Jiva współpracuje z o¶rodkami i placówkami medycznymi w kilkunastu krajach.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji oraz ksi±żki "Eternal Health-The Essence of Ayurweda", przetłumaczonej i wydanej w ponad 25 krajach.
W chwili obecnej Dr Partap Chauhan pracuje nad kolejnymi projektami między innymi: budow± szpitala ajurwedyjskiego i szkoły w Faridabad, gdzie będzie można studiować oryginaln± ajurwedę.
Jiva Ayurveda: www.ayurvedic.org
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft