Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Filozofia jogicznej astrologii – yoga-jyotiṣa. Filip Ruciński

  • ¶roda, 27 maja 2015
  • autor: Filip Ruciński
Ogólnie się przyjmuje, że astrologia zajmuje się badaniem wpływu sił kosmosu na życie. Hindusi nazywaj± j± w sanskrycie „dĽjautisza / dĽjotisza” (jyautiṣa / jyotiṣa), co rozumie się jako „nauka o ¶wiatłach”.
Zgodnie z tantryczn± interpretacj± pojęć, czyli tzw. nirwaczan±, dr ¦ri Brahma Gopal Bhadury, jogin, tantryk i astrolog z Varanasi, słowo jyotiṣa tłumaczy jako „¦wiatło Pana” (jyoti = '¶wiatło', ī¶a 'Pan, Bóg'. Naucza, że rzeczy niedostępne zmysłom poznaje się, gdy uchwyci się ¶wiatło odległych gwiazd, planet i Słońca. Jest ono inteligencj± przyrody i formuje nasz± ¶wiadomo¶ć. Nasza indywidualna ¶wiadomo¶ć także do niej należy i ma tak± sama naturę. Dżjotisza jest praktyk± doskonalenia stałego poł±czenia z tym ¶wiatłem. Skutkiem jest pełnia życia i rozumienie prawideł przyrody poprzez intuicyjne poznanie. Jogin-astrolog do¶wiadcza kosmicznego ¦wiatła, które przenika i roz¶wietla wszystko jako nieodł±czne od własnego 'ja' i 'ja' każdej innej duszy.
 Niektórzy astrologowie, jak np. pandit Dilip Kumar Vaidya z Varanasi, tak± astrologię okre¶laj± pojęciem joga-dĽjotiszy.
W rzeczywisto¶ci jest to praktyka jogi, która wychodzi z filozoficznych założeń astrologii. Joga-dżjotisza jest wła¶ciw± astrologi± - bez jogi astrologia traci swój sens. W astrologii najważniejszy jest CZAS, dlatego nazywa się j± 'nauk± o Czasie'. Czas za¶ przejawia się poprzez różne rytmy.
RYTMY wyznaczane s± ruchem poszczególnych ciał niebieskich wokół Słońca (wła¶ciwie w odniesieniu do Ziemi, z konieczno¶ci musimy tu przyj±ć geocentryzm). Zgodnie z filozofi± dĽjotiszy biorytmy s± rezonansem rytmów ciał niebieskich. Ten rezonans jest także podstawow± ekwiwalencji zauważanych w przyrodzie (także np. kojarzeniem mowy polega na istnieniu ekwiwalencji), i opisywanych przez traktaty tantryczne. Te ekwiwalencje s± mniej lub bardziej rzeczywiste, ale w ponieważ nie jeste¶my ich ¶wiadomi, możemy je wywołać poprzez tzw. bhawanę, czyli wywołanie do¶wiadczenia czego¶ już istniej±cego poprzez samo wyobrażenie tego, np. przez bhawanę czucia dwóch punktów jako jeden punkt - w ten sposób 'harmonizujemy' ze sob± np. poszczególne czę¶ci ciała, wprowadzaj±c wzajemny rezonans. Ucz±c się astrologii i wykonuj±c precyzyjne wyliczenia astrologiczne horoskopów, nabywa się pewnego wzorca wyczucia CZASU na podstawie cykli w kosmosie, wyznaczanych przez planety. Następnie te analogiczne cykle rozpoznaje się również w ciele. A potem z łatwo¶ci± widzi się także u innych. W ten sposób jogiczna astrologia daje wiedzę, jakiej nie daje żadna inna nauka - rozwija intuicyjne poznanie i pozwala stworzyć harmonię między makrokosmosem i mikrokosmosem. St±d powiada się w jodze: yathā piṇḍe tatā brahmāṇḍe 'tak jak w ciele, tak w kosmosie'.
 Cykle Słońca wpływaj± na nasze życie, co do tego nikt nie ma w±tpliwo¶ci. One przecież wyznaczaj± podstawowy bieg czasu: dzień i noc, pory roku itd. Wiele osób, zwłaszcza tych, którzy prowadz± życie intelektualne, zauważa, że fazy Księżyca również wpływaj± na stan umysłu i ciała.
Człowiek podczas pełni księżyca jest bardziej łagodny, więcej my¶li, mniej działa, ma jasne my¶li i kolorowe sny.
Praktyka dĽjotiszy polega nie tylko na poznaniu w sobie tych subtelnych rytmów, ale i obserwacji wydarzeń w przyrodzie, i życiu w zgodzie z nimi a także obsewacja zależno¶ci życia społeczeństw od tych zgodno¶ci z przyrod±. W traktatach Warahamihiry, wybitnego astrologa i astronoma, żyj±cego między I w p.n.e. a IV w n.e., znajduj± się ustępy po¶więcone meteorologii i przyrodoznawstwu.
Wszystkie zjawiska przyrody s± przedmiotem zainteresowania astrologa. Od samo¶wiadomo¶ci, czyli zwi±zku tego ¶wiatła ¶wiadomo¶ci z otaczaj±c± przyrod±, innymi ludĽmi, zależy stopień rozumieniu tego, co nie jest bezpo¶rednio dane zmysłom. My przecież nawet o emocjach innych ludzi wcale nie wnioskujemy (wbrew tezie niektórych filozofów) - czujemy je naturalnie na skutek tego, że na pewnej płaszczyĽnie jeste¶my ze sob± tożsami. Ta tożsamo¶ć, to wspólne ¦wiatło.
Dlatego nie dziwi mnie fakt, że w Indiach spotkałem osoby, które pierwszy raz widzianej osobie trafnie powiedzieć o jej życiu, nawet nakre¶laj±c jej sytuację rodzinn±. Bo według jogicznej dĽjotiszy wszystko jest ze sob± poł±czone, a ¶wiatło ¶wiadomo¶ci ukazuje także te wszystkie zwi±zki. Nie ma już wtedy nawet potrzeby zagl±dania do horoskopu.
 Na dĽjotiszę składaj± się trzy dziedziny:
 1. Siddhanta (siddhānta) czyli teoria. Obejmuje ona zagadnienia astronomiczne, meteorologiczne i naukę o przyrodzie. Podstawowym dziełem z siddhanty jest „Teoria słoneczna” (Sūrya-siddhānta) napisana w sanskrycie najpóĽniej w IV w. n.e. przez Warahamihirę, jednego z największych uczonych indyjskich. Warahamihira wywodził się ze zbraminizowanych kapłanów scytyjskich (tzw. magasów).
 2. Matematyka (gaṇita)

 3. Astrologia prognostyczna (phalita-jyotiṣa), możliwa dzięki powi±zaniu siddhanty i matematyki z konkretnym życiem.
 W Indiach praktykuje się sze¶ć rodzajów astrologi prognostycznej:
 1. Astrologia 'urodzeniowa' (jātaka), tj. prognozowanie z horoskopu, czyli wyrysowanego symbolicznie układu nieba w chwili urodzenia. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma astrologii prognostycznej.
 2. Samhita (saṁhitā) – prognozowanie za pomoc± ksi±g takich jak „Kompendium Bhrygu” (Bhṛgu-saṃhitā) czy „Kompendium Para¶ary” (Parā¶ara-saṃhitā). S± to zbiory tysięcy horoskopów wraz z opisami, w¶ród których każdy może znaleĽć swój własny układ planet. Do tego rodzaju prognozy należy m.in. sławna „biblioteka li¶ci palmowych” w Bangalore. W Indiach jest zaledwie kilka miejsc, gdzie przechowywana jest Bhrygusamhita, gdzie można poszukać własnego horoskopu. Wiadomo mi, że dwa takie miejsca s± w Varanasi (jeden z nich to dom Bhadurich), a jeden w Saharanpurze.
 3. Pra¶na (pra¶na). Znaczy dosłownie „pytanie”. Jest to prognozowanie z horoskopu sporz±dzonego na czas, w którym zostało zadane pytanie. Do pra¶ny zalicza się każdy system prognostyczny lub sposób prognozowania, w którym odpowiada się tylko na konkretne pytanie.
 4. Tadżyk (tājika) – jest to system pozwalaj±cy ułożyć kalendarz przepowiedni na rok do przodu. Pewne jego metody weszły do indyjskiej astrologii z Persji i Tadżykistanu, st±d nazwa.
 5. Muhurta (muhūrta), dosł. 'godzina', polega na wyznaczaniu pomy¶lnej pory na rozpoczęcie ważnego działania czy planowanego wydarzenia. W Indiach stosuje się przy wyznaczania pomy¶lnej pory ¶lubów, ¶wi±t, wydarzeń rodzinnych, otwieraniu działalno¶ci gospodarczej, rozpoczęcia podróży itd.
 6. Ramala (ramala) – jest systemem wróżenia z kropek i kresek, otwarcia i blokowania, i przypomina chiński I-czing. W systemie tym 16-postaciowy diagram układa się z oczek wyrzuconych ko¶ci. Podstawowym traktatem jest "Dziewięć klejnotów Ramali" (Ramala-navaratna), obszerne dzieło przetłumaczona na j. polski przez autora niniejszego artykułu, ale jeszcze nie opublikowane.
 Astrologia prognostyczna obejmuje także trzy działy pomocnicze:
 1. Samudrika (sāmudrika) czyli prognozowanie ze znamion na ciele, linii papilarnych, fizjonomii itp. Jest odpowiednikiem chiromancji.
 2. ¦akuna (¶akuna) czyli wróżenie z omenów w przyrodzie, takich jak zachowanie się zwierz±t (ptaków, mrówek, jaszczurek), także z pogody itp.
 3. Pra¶na – czyli odpowiadanie na zadane pytanie na podstawie analizy aktualnej chwili zadanego pytania. Patrzy się wówczas na oznaki oraz sporz±dza horoskop danej chwili. Z pra¶ny korzysta się, gdy nie można ustalić godziny urodzenia.
 W Indiach znany jest także system prognozowania z przepływu oddechu. Stosuj± go przede wszystkim jogini i znany jest jako svarayoga. Wywodzi się z jogi, dlatego że długotrwała obserwacja oddechu pozwala wyodrębnić w nim różne cykle, będ±ce odpowiednikami różnych cyklów życiowych. Bieg oddechu nie tylko odzwierciedla stan fizyczny i emocjonalny człowieka, ale przede wszystkim jego stan ¶wiadomo¶ci. Podstawowym dziełem mówi±cym o swarajodze jest „Pojawienie się tchnienia ¦iwy” - ¦ivasvrodaya, dostępna także w przekładzie z sanskrytu na język polski (tłumaczenie Anna Rucińska, pt. "Starożytna nauka o oddechu").
 Jak widać, sposobów przewidywania jest bardzo dużo. Bystry obserwator i znawca dżjotiszy jest w stanie prze¶wietlić drug± osobę swoj± intuicj±. Zawód astrologa nie ogranicza się do zabaw we wróżby. Polega na cało¶ciowej poradzie przed podjęciem ważnej decyzji życiowej b±dĽ w poszukiwaniu pomocy w trudnej sytuacji. Autorytet astrologa wypracowuje się latami. Hindusi z astrologami współpracuj±, tzn. nie powinien dla nich być wyroczni±, tylko życzliwym doradc±, z którym rozmawia się otwarcie po to, by podj±ć decyzje w kwestiach nie możliwych do rozstrzygnięcia za pomoc± logiki.
 I na koniec jedna uwaga. Astrologia wedyjska nie jest fatalistyczna. Los i wysiłek - to s± dwa czynniki, które kształtuj± życie człowieka. Uwarunkowania losu - to czyny i wydarzenia przeszłe, nie mamy na nie wpływu, bo już minęły i zostawiły swój skutek; wysiłek - to kreowanie przyszło¶ci. Razem w poł±czeniu s± teraĽniejszo¶ci±. Tak jak stwierdza to znana strofa sanskrycka:
 "Tak jak auto z jednym kołem nie jest w stanie się poruszać,
tak bez wysiłku człowieka los pisany się nie zi¶ci."
Dlatego astrologia indyjska jest porad±, dotycz±c± CZASU. Należy się radzić, jaki kiedy jest wła¶ciwy moment do podjęcia ważnego działania i decyzji. Bowiem zgodnie z powiedzeniem astrologów to CZAS jest tym, co sprawia, że co¶ się dzieje, albo nie:
 Kālaḥ karoti balābalam - "Czas sprawia, że jest siła lub jej nie ma".
 Sił± czasu się rodzimy i sił± czasu umieramy. Nie od formy czynu zależy jego skuteczno¶ć, ale od tego, kiedy go wykonujemy. Sercem praktyki jogi (też PatańdĽalego, księga IV) jest zrozumienie, czym jest CHWILA. Skupienie na chwili i działanie TERAZ jest rzeczywistym skupieniem. Obserwuj±ć siebie i przyrodę, z konieczno¶ci skupiamy się na chwili. I to jest praktyka jogicznej astrologii.
 Bibliografia:
Babkiewicz, Andrzej: "Indyjska horoskopia urodzeniowa na przykładzie tekstu Bryhatparasiarahory (Bṛhat-parā¶ara-horā). Studia indologiczne t. 14 (2007), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007: 5-58.
 Filip Ruciński, filolog literatury indyjskiej, kulturoznawca, współzałożyciel Fundacji Vivaswan na rzecz kultury i nauk indyjskich (www.vivaswan.pl). Organizator wyjazdów kulturoznawczych do Indii i kursów języków indyjskich (hindi, sanskryt), a także tłumacz tych języków. W latach 2011-2015 prowadził ćwiczenia z sanskrytu dla studentów indologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego”
Obecnie uczestniczy w przygotowaniach do Międzynarodowej Naukowej Konferencji Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu i pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Jogi i Ajurwedy, również w Sulisławiu, w dniach 20 - 26.06.2016 r.
Spotkanie z braćmi Bhadury: Jayantem, lekarzem ajurwedycznym, nauczycielem Bhrygu jogi oraz Hemantem Bhadury, astrologiem.
Możliwe spotkanie i kurs podczas Międzynarodowego Festiwalu Jogi i Ajurwedy.
Artykuł pochodzi ze strony  Artykuł pochodzi ze strony Fundacji Vivaswan po¶więconej nauce i kulturze indyjskiej
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft