Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Oczyszczenie: praktyki dyscypliny indywidualnej (niyama). Maciej Wielobób

  • ¶roda, 10 marca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
II.32. ¶aucasamtosatapassvadhyaye¶varapranidhanani niyamah

„Czysto¶ć, zadowolenie, samodyscyplina, samopoznanie i poddanie się Bogu s± praktykami dyscypliny indywidualnej“
Po praktykach dyscypliny społecznej, Patańdżali opisuje praktyki dyscypliny indywidualnej (niyama). Yamy praktykujemy w relacji ja – inni, niyamy – w relacji z samym sob±.
Patańdżali opisuje następuj±ce praktyki niyamy:
* czysto¶ć (¶auca),
* zadowolenie (santosa),
* samodyscyplina (tapas),
* samopoznanie (svadhyaya),
* poddanie się Bogu (i¶varapranidhana).
¦auca
¦auca oznacza czysto¶ć i jest pierwszym aspektem niyama sadhany. W tradycji jogi mówi się o 2 członach tej praktyki:
* czysto¶ć fizyczna,
* czysto¶ć umysłowa.
Czysto¶ć fizyczna będzie obejmować wszelkie zasady higieny osobistej zwi±zane z myciem się, używaniem czystego ubrania, utrzymywaniem swojego otoczenia w czysto¶ci, jak również odpowiednie odżywanie i utrzymywanie ciała w sprawno¶ci. Czysto¶ć umysłowa to praktyka u¶wiadamiania sobie poszczególnych kle¶i i uwalniania się od nich.
W sutrze II.40 Patańdżali zauważa, że praktyka czysto¶ci przynosi zdystansowanie wobec swojego ciała i co za tym idzie, brak ekscytacji wchodzeniem w kontakt z innymi ciałami. W kolejnej sutrze (JS II.41) Patańdżali uzupełnia, że dzięki praktyce ¶auca pojawia się czysto¶ć sattwy, pogoda umysłu, jednolito¶ć ¶wiadomo¶ci, opanowanie narz±dów psychicznych i zdolno¶ć bezpo¶redniego poznania swojej natury.
Santosa
Santosa jest praktyk± zadowolenia i pełnej akceptacji aktualnej sytuacji. Tylko pełna akceptacja stanu teraĽniejszego umożliwia nam przekroczenie swoich uwarunkowań. Brak zadowolenia bez w±tpienia działa dezintegruj±co. W Dar¶ana-upaniszadzie (2.3-5), będ±cej upaniszadowym wykładem systemu Patańdżalego, santosa jest nazwana zachwytem i rozkoszowaniem się tym, co przyniesie los. Laghujogavasistha (2.1.73) podaje, że santosa to zrównoważone podej¶cie do przeciwno¶ci i łaskawo¶ci losu, do rzeczy, które osi±ga się łatwo, jak i do rzeczy, które s± poza zasięgiem.
Osho ostrzega, aby nie mylić pocieszania się z zadowoleniem. W swoich wykładach przytacza bajkę Ezopa pt. „Lis i winogrona”, któr± La Fontaine parafrazuje w następuj±cy sposób:
Lis pewien, łgarz i filut, wychudły, zgłodniały,
Zobaczył winogrona rosn±ce wysoko.
Owoc, przejrzyst± okryty powłok±,
Zdał się lisowi dojrzały.
Więc rad z uczty, wytężył swoj± chud± postać,
Skoczył, sięgn±ł, lecz nie mógł do jagód się dostać.
Wprędce, przeto zaniechał daremnych podskoków,
I rzekł: „Kwa¶ne, zielone, dobre dla żarłoków”.

Jak zauważa Osho – pocieszanie się jest trikiem, który nic nie zmieni, a prawdziwe zadowolenie – rewolucj± w rozwoju ¶wiadomo¶ci. Jak zauważa Patańdżali (JS II.42) z zadowolenia rodzi się nieprzebrana rado¶ć.
Tapas, svadhyaya i i¶varapranidhana
W ostatnich trzech praktykach niyamy wracamy do triady znanej nam już z omawianej wcze¶niej przez Patańdżalego: tapas (samodyscypliny), svadhyaya (samopoznanie) i i¶varapranidhana (poddanie się Bogu). Wymienione praktyki maj± nieco inny wymiar w kontek¶cie kriya jogi (jogi w formie działania), a inny – na gruncie praktyk dyscypliny indywidualnej. Tapas, svadhyaya i i¶varapranidhana w kriya jodze s± działaniem na rzecz osi±gnięcia celu jogi, w niyamie maj± odmienny charakter – s± wyraĽnym zwieńczeniem praktyk yamy oraz pierwszych 2 praktyk niyamy. Samodyscyplina (tapas) nie jest tu wymuszon± surowo¶ci±, a najzwyczajniej – prostym sposobem życia wynikaj±cym z nie-posiadania (aparigraha), czysto¶ci (¶auca) i zadowolenia. Jak zauważa Patańdżali w sutrze II.43 – poprzez zniszczenie nieczysto¶ci, praktyka tapasu przynosi panowanie nad ciałem i zmysłami. Z nie-krzywdzenia (ahimsa), prawdy (satya) i samodyscypliny (tapas) wynika samopoznanie (svadhaya), które według Jogasutr (II.44) prowadzi do poczucia ł±czno¶ci z Bogiem. W ten sposób niyamy wieńcz± się w poddaniu się Bogu (i¶varapranidhana), które prowadzi do skupienia (samadhi).
II.33. vitarkabadhane pratipaksabhavanam
„Gdy praktyka jamy i nijamy jest hamowana przez słabo¶ci (nieczyste my¶li), należy kontemplować przeciwieństwa.“

Wjasa komentuje (Jbh. II.33): „Je¶liby u tego bramina powstawały my¶li na korzy¶ć krzywdzenia itp. – np.: 'Zabiję tego, który czyni Ľle; będę kłamał; przywłaszczę sobie też jego pieni±dze; i będę miał stosunki z jego żon±; i stanę się wła¶cicielem jego mienia.' – gdy go w ten sposób atakuje gor±czka my¶li, sprowadzaj±ca go z wła¶ciwej drogi, niech wytwarza my¶li przeciwne tamtym. Niech wytwarza np. takie my¶li: 'Przypiekany strasznym ogniem sansary, szukam ucieczki w cnocie jogi, zapewniaj±cej bezpieczeństwo wszystkim istotom. Zaiste jestem tym, który porzuciwszy słabo¶ć, wci±ż do niej powraca, zachowuj±c się na równi z psem; jak pies zlizuj±cy swoje wymiociny, który to, co wyrzucił z siebie, znów przyjmuje.' To samo przeciwdziałanie winno się stosować do drugiej sutry [o niyamach].” Na najprostszym poziomie praktyka ta polega na wytwarzaniu pozytywnych przeciwieństw negatywnych my¶li, tak, aby doprowadzić umysł do kontemplacji nad pozytywnymi warto¶ciami.
Hazrat Inayat Khan opisuje bardziej zaawansowany etap tej praktyki: „Kolejnym krokiem w oczyszczaniu umysłu jest bycie zdolnym do widzenia dobrej strony złego i złej dobrego. To trudne zadanie, ale gdy uda się je zrealizować, praktykuj±cy wznosi się ponad dobro i zło. Musisz być w stanie zobaczyć ból w cierpieniu i cierpienie w bólu; zysk w stracie i stratę w zysku. (…) Oczyszczenie umysłu oznacza, że wrażenia takie jak dobre i złe, niewła¶ciwe i wła¶ciwe, zysk i strata, przyjemno¶ć i ból, te pary przeciwieństw, które blokuj± umysł, musz± być wymazane przez dostrzeganie przeciwieństw tych pojęć. Wtedy możesz dostrzec wroga w przyjacielu i przyjaciela we wrogu. A gdy potrafisz rozpoznać truciznę w nektarze, a nektar w truciĽnie, to jest czas, gdy również ¶mierć i życie staj± się jednym. Przeciwieństwa nie pozostaj± już przeciwieństwami przed tob±. To jest nazywane oczyszczeniem umysłu, a ci, którzy doszli do tego stadium s± żyj±cymi mędrcami.”
*  *  *
Srivatsa Ramaswami pisze: „Każdy z nas rodzi się z różnymi tendencjami. Niektórzy ludzie s± gniewni, inni s± nawykowymi kłamcami, a jeszcze inni – uzależnieni od seksu. Niestety te tendencje nie s± pomocne w praktyce jogi (…). A zatem, kto¶, kto podj±ł się realizacji misji jogi, (…) musi po¶więcić swój czas i wysiłek na kultywowanie cech niekrzywdzenia i innych. (…) Vyasa, w swoim komentarzu do Jogasutr, porównuje praktykuj±cego, który pogwałcił jamy i nijamy do psa zjadaj±cego własne wymiociny. Patańdżali doradza nam, aby nieustannie pamiętać, że każde takie pogwałcenie [jamy i nijamy] jest motywowane przez chciwo¶ć, gniew, nieadekwatne postrzeganie i inne cechy nieprzystaj±ce do jogi. Patańdżali także ostrzega, że je¶li nie podejmiesz niezbędnej akcji naprawczej, aby przeorientować swoje zachowanie, doprowadzisz się jedynie do nieszczę¶cia i ignorancji (…). Wielu joginów doradza swoim uczniom, aby na koniec dnia rozważyli wszystkie swoje występki sprzeczne z duchem jogi popełnione tego dnia i ¶lubowali, że ich nie powtórz±. Nieustanne pamiętanie o tych cechach powoli przetransformuje umysł praktykuj±cego, tak, aby odzwierciedlał brak gwałtowno¶ci, spokój etc.”

ZAGADNIENIA DO PRZEMY¦LENIA:
1. Jak rodzi się rado¶ć w Twoim życiu? Z czego się cieszysz?
2. W jaki sposób radzisz sobie z negatywnymi, hamuj±cymi my¶lami, przekonaniami?
3. Co my¶lisz o wdrożeniu pomysłu wieczornego „rachunku sumienia”? A może lepsz± ide± jest prowadzenie „dziennika praktyki” jak zalecał Swami Sivananda?
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi. Już od wczesnych lat dziecięcych stykał się z szeroko-pojęt± jog± i medytacj±. W 1993 roku poznał swojego nauczyciela medytacji – H.J. Witteveena (u którego uczy się po dzi¶ dzień), a rok póĽniej uczestniczył w zajęciach asan w nurcie Sivananda jogi. Jednak dopiero póĽniej zacz±ł regularn± praktykę, która doprowadziła go do jogi nauczanej przez A.G. Mohana i ¦rivatsę Ramaswamiego, którzy mieli największy wpływ na jego styl nauczania asan i pranajamy. Maciek prowadzi regularne zajęcia w Krakowie, comiesięczne seminaria, warsztaty oraz wakacyjne wyjazdy.
Szkoła Maćka: http://www.joga-krakow.pl
Blog Maćka:http://www.joga-blog.pl
maciek wielobób
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft