Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga T. Krishnamacharyi i koncepcja vinyasa kramy. Maciej Wielobób

  • wtorek, 9 lutego 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Tirumalai Krishnamacharya, często nazywany "ojcem współczesnej jogi" był reformatorem starożytnej nauki jogi. Poprzez swoje niesamowite oddanie praktyce jogi, jak również niebywał± erudycję, przywrócił blask jodze, nieco zapomnianej w Indiach.
Wykształcił wielu wybitnych nauczycieli, z których najbardziej znani s± B.K.S. Iyengar i K. Pattabji Jois, ale tak naprawdę sedno jego nauczania przekazuje 3 nieco mniej znanych nauczycieli: syn mistrza T.K.V. Desikachar, ¦rivatsa Ramaswami (który studiował 33 lata z Krishnamachary±) i A.G. Mohan (18 lat z K.).

Tych 3 uczniów "póĽnego" Krishnamacharyi jest najbardziej reprezentatywnych dla nauczania "ojca współczesnej jogi". Oczywi¶cie różni± ich pewne szczegóły nauczania, np. Ramaswami jest zdecydowanie bardziej ortodoksyjny w kontek¶cie budowania sekwencji asan, a Mohanji i Desikachar buduj± raczej proste sekwencje w kontek¶cie terapeutycznym, Desikachar nie odwołuje się bezpo¶rednio do koncepcji vinyasa kramy, która z kolei jest sednem nauczania Ramaswamiego i niezwykle istotnym w±tkiem u A.G. Mohana. Jednak mimo tych różnic wyraĽnie daje się zauważyć, że stanowi± ten sam nurt praktyki jogi i główne koncepcje tego nurtu da się zawrzeć wła¶nie w idei vinyasa krama (Desikachar choć bezpo¶rednio nie odwołuje się do nazwy vinyasa krama, pracuje wg tych samych reguł praktyki).
Jak pisze Srivatsa Ramasawami w swojej ksi±żce „The Complete Book of Vinyasa Yoga”: „Sanskrycki termin vinjasa pochodzi od przedrostka vi, który oznacza zmienno¶ć i przyrostka nyasa, który oznacza ‘w ramach ustalonych parametrów’. Te parametry (…) zawarte w Jogasutrach Patańdżalego to:
* stabilno¶ć (…),
* wygoda - (…) rado¶ć i relaksacja w pozycji,
* płynny i długi oddech.”

Fundamentaln± ide± vinyasy jest zatem integracja ruchu, oddechu i uważno¶ci. 
W wywiadzie, który przeprowadziłem w pierwszej połowie 2008 roku z Gurujim Srivats± Ramaswamim, powiedział: „Vinyasa Krama jest metod± praktyki asan i ich wariantów w różnych zakresach ruchu skupionych wokół pewnych dobrze znanych pozycji. Według tradycji Sri Krishnamacaryi, ruchy wykonywane s± powoli z oddechem płynnie towarzysz±cym ruchowi. Ruch musi być zsynchronizowany z oddechem, a umysł pod±ża za oddechem, dzięki czemu umysł, oddech i ruch s± w idealnej harmonii. Zjednoczenie ciała i umysłu dzieje się dzięki oddechowi, który możnaby tu porównać do uprzęży. Jest 10 podstawowych sekwencji, które bior± swój pocz±tek od pozycji stoj±cych takich jak Tadasana, Trikonasana, od asan siedz±cych takich jak Pa¶cimottanasana i Padmasana, od pozycji odwróconych jak Sirsasana i Sarvangasana etc. Jest ponad 700 vinyas, które były nauczane przez Krishnamacaryę. Praktyka Vinyasa Krama pozwala, aby całe ciało pracowało - wszystkie stawy, więzadła i mię¶nie, w ten sposób system jest zaprojektowany. Gdy towarzyszy temu głęboki oddech, wewnętrzne mię¶nie klatki piersiowej, brzucha i dna miednicy oraz organy wewnętrzne także uczestnicz± w ćwiczeniach.”
Odpowiadaj±c na inne pytanie, uzupełnia: „Termin vinyasa nie ogranicza się w Indiach tylko do jogi. Jest używany w wielu innych sztukach takich jak muzyka, taniec, poezja… W rzeczywisto¶ci, według tradycji indyjskiej joga jest uważana za jedn± z 64 klasycznych gałęzi sztuki. Ponieważ piękno i wdzięk asan jogi uwypuklaj± się w pełni w Vinyasa Kramie, jest ona sztuk±. Vinyasa Krama wydobywa pełne bogactwa rozmaitych asan i ich wariantów, podczas gdy je¶li kto¶ praktykuje od niechcenia kilka asan to dla niego praktyka mogłaby się wydawać jedynie obowi±zkiem. To, że praktyka asan jest sztuk± nie oznacza wcale, że nie przynosi korzy¶ci. Jak wyja¶niłem w poprzednim pytaniu, metoda vinyasy daje szeroki wybór asan i ich wariantów, więc jest możliwe dobranie vinyas dla indywidualnych potrzeb.”
   
Poniżej zał±czam kilka opracowanych przeze mnie zasad, które mog± poprowadzić do lepszego rozumienia Vinyasy w praktyce.
maciek wielobób
Najpierw poznaj swój oddech.
Zanim rozpoczniesz praktykę obserwuj swój oddech – czy jest płytki czy głęboki, długi czy krótki, czy wdechy różni± się od wydechów, czy pojawiaj± się przerwy / pauzy w oddechu; czy oddech jest miękki czy twardy etc. Gdy poznasz swój oddech wydłużaj go, ale przede wszystkim spraw, by był bardziej miękki. Srivatsa Ramaswami zaleca, aby zacz±ć od następuj±cej długo¶ci: wdech 5 sekund i wydech przynajmniej, tyle samo, zd±żaj±c do wykonywania ostatecznie w każdej pozycji 1-2 oddechów na minutę. Niektórzy nie s± w stanie jednak wydłużyć oddechu nawet do 5 sekund, wówczas oddech należy wydłużać do momentu, aż nie spowoduje to napięcia.
W asanach i przej¶ciach między asanami niech to oddech prowadzi ciało i umysł, nie odwrotnie.
Często jest tak, że przyjmujemy za wszelk± cenę kształt pozycji i póĽniej próbujemy zmusić oddech, aby wszedł w tę pozycję. Nie rób tego! WejdĽ do pozycji na tyle, na ile możesz swobodnie oddychać i stabilnie stać. Dopiero wtedy wykorzystaj oddech do zbudowania pozycji. Wdechy będ± wydłużać w pozycji i otwierać, wydechy – albo rozluĽniać (np. w skłonach w przód) albo wspomagać zwarcie się w pozycji (np. w ćaturanga dandasanie). Niech oddech wprowadzi Cię do pozycji i tworzy dynamikę pozycji.
B±dĽ uważny - bezstronnie obserwuj wszystkie wrażenia pochodz±ce z ciała, umysłu i oddechu.
Nie oceniaj – tylko obserwuj przepływ wrażeń, zupełnie tak jakby¶ bez wyrazu patrzył na chmury przepływaj±ce po niebie, leż±c w lecie na trawie w parku. Nie próbuj zatrzymywać żadnych wrażeń, ale też nie rozpatruj zbytnio ich tre¶ci. Pozwalaj, żeby wpływały do systemu ciało-umysł-oddech, przepływały przez ten system i wypływały z niego. Gdy będziesz uważny w ten sposób, po jakim¶ czasie zorientujesz się, że powstaje coraz mniej wrażeń (wrażeń z ciała, wrażeń zwi±zanych z oddechem, wrażeń umysłowych – my¶li i emocji), a Ty – wolny od napięcia – pozostajesz w centrum, które jest cisz±.
Aby zachować stabilno¶ć w asanie, cały czas pozostawaj w kontakcie z podstaw± pozycji.
Gdy tracisz równowagę, nie wchodĽ dalej w pozycję, poczekaj aż będziesz stabilny. Równowagi i stabilno¶ci poszukuj tylko w podstawie pozycji. Gdy chwiejesz się – nie machaj rękami, tylko po prostu skontaktuj się z podstaw± pozycji (np. z przodem stopy, na której stoisz).
Utrzymuj uważno¶ć, unikaj koncentracji na jednym punkcie.
Praktykuj±c asany, b±dĽ uważny w takich sposób, jak opisałem to wcze¶niej. Gdy koncentrujemy się tylko na jednym punkcie to zazwyczaj wzrasta napięcie w tym miejscu. W praktyce asan poszukujemy uwolnienia ciała, oddechu i umysłu od napięcia, st±d staramy się rozprzestrzenić nasz± koncentrację jak najszerzej, aby obejmowała wszelkie zjawiska zachodz±ce w naszym organizmie, oddechu i umy¶le.
Szukaj coraz większego relaksu w asanach, uwolnienia od napięcia.
Unikaj pracy na siłę. Pamiętaj – masz już sporo napięcia, po co produkować dalsze w praktyce jogi. W praktyce szukaj rozluĽnienia, porzucaj napięcie.
Stosuj metodę inteligentnych kroków, d±ż±c do postawionego celu.
Praktyka zawsze musi mieć cel – krótkoterminowy (konkretna sesja asan/pranajamy) i długoterminowy (miesi±c, rok, kilka lat...). By nie pracować siłowo ze swoim organizmem i umysłem należy zbudować system inteligentnych kroków, który pozwoli osi±gn±ć cel. (Np. Długo¶ć Twojego normalnego oddechu w asanach wynosi 2 sekundy wdech – 3 wydech, a pragniesz zrobić 5 sekund wdech – 5 sekund wydech – to nie rzucasz się od razu na docelow± długo¶ć, a z pocz±tku wyrównujesz wdech i wydech, a potem stopniowo wydłużasz po sekundzie obserwuj±c czy nie powstaje napięcie aż osi±gniesz założony cel. Oczywi¶cie może się okazać, że osi±gnięcie celu trzeba rozłożyć w czasie. To podej¶cie można zastosować do osi±gnięcia jakichkolwiek celów – zarówno w pracy z ciałem, oddechem, jak i z umysłem.). A.G. Mohan uważa wła¶nie "metodę inteligentnych kroków" za zasadniczy w±tek vinyasa kramy (obok pełnej synchronizacji oddechu z ruchem, o której szerzej pisałem już na łamach portalu joga-joga).
Strona www po¶więcona jodze Krishnamacharyi: http://www.vinyasajoga.pl
--
Maciej Wielobób jest pedagogiem terapeut±, nauczycielem jogi. Największy wpływ na jego praktykę miało nauczanie ¦rivatsy Ramaswamiego i A.G. Mohana, dwóch długoletnich uczniów ¦ri T. Krishnamacharyi. W Krakowie prowadzi swoj± szkołę jogi, gdzie prowadzi zajęcia, warsztaty i seminaria. Prowadzi również warsztaty w innych miastach w Polsce, jak również popularyzuje jogę poprzez swoje artykuły i kształci nauczycieli w zakresie vinyasa krama jogi.
Strona www: http://maciejwielobob.pl
maciek wielobób
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft