Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Astanga joga, czyli osiem płaszczyzn jogi klasycznej. Lesław Kulmatycki

  • czwartek, 12 marca 2009
  • autor: Lesław Kulmatycki
Astanga joga jest prób± przełożenia mitów, wierzeń i religii na praktyczny język dochodzenia do tego, o czym te teorie mówi±. Każda joga jest tylko drog± i niczym więcej. Reszta zależy od poszukiwacza.
 
 
"(...) Szukasz złota, będziesz je miał, szukasz władzy, dojdziesz do niej, szukasz przyjemno¶ci, znajdziesz j±, szukasz wyzwolenia, osi±gniesz je.
Je¶li będziesz zdeterminowany i konsekwentny, to ta droga umożliwi ci na dotarcie do tego czego chcesz. W jakim¶ tam sensie, każdy z nas praktykuje swoj± astanga-jogę. (…)"
trawaPoszukiwacz traw (bajka)
Swego czasu żył sobie w Indiach człowiek, który mieszkał ze swoj± rodzin± we wiosce. Każdego ranka, bez względu na pogodę wybierał się do lasu, aby ¶ci±ć trawę a następnie j± wysuszyć i sprzedać na targu. Wszystko, co zarobił przeznaczał na utrzymanie swojej rodziny. Oczywi¶cie trudno mu było zwi±zać koniec z końcem, toteż pracował ciężej i dłużej. We wiosce był znany jako Poszukiwacz Traw.
Pewnego ranka, kiedy wchodził do lasu, spotkał tam siedz±cego pod drzewem jogina. Przywitali się, wymienili kilka słów o pogodzie i przeszli do swoich zajęć. Za parę dni znowu się spotkali i ponownie chwilę rozmawiali ze sob±. Przy trzecim spotkaniu jogin spytał go, co tak regularnie sprowadza go do lasu. Poszukiwacz Traw odpowiedział, że poszukuje trawy, aby sprzedać i utrzymać rodzinę. Jogin poradził mu, aby wszedł głębiej w las, znalazł uschnięte drzewa, poci±ł je i sprzedał. Poszukiwacz Traw tak też uczyni i zarobił więcej niż za sprzedaż trawy. Za jaki¶ czas jogin znów spotkał Poszukiwacza Traw, widział jak ciężko pracuje, podpowiedział mu znowu: idĽ głębiej!
Ponownie Poszukiwacz Traw udał się jeszcze dalej i odnalazł torf. Ponownie na tym skorzystał, zarobił jeszcze więcej pieniędzy.
Za jaki¶ czas znowu usłyszał od jogina idĽ głębiej! Tym razem znalazł żelazo.
Poszukiwacz Traw był coraz bardziej zadowolony, zarabiał coraz więcej, z powodzeniem mógł zaspokoić potrzeby swojej rodziny. Tak powtarzało się jeszcze kilka razy, wprawdzie coraz rzadziej, ale za każdym razem poszukiwacz słyszał od jogina "idĽ głębiej!".
Gdy zapuszczał się jeszcze głębiej w las, za każdym razem natrafiał na coraz większe bogactwa, miedĽ, srebro a nawet złoto. Za każdym nowym odkryciem Poszukiwacz Traw zatrudniał kolejnych ludzi, aby pracowali w wydobywaniu bogactw. Kiedy odkrył diamenty, musiał już zajmować się tysi±cami spraw. Jogin już go prawie nie spotykał, gdyż Poszukiwacz Traw nie był już poszukiwaczem traw, ale znanym i cenionym przedsiębiorc±. Nie poruszał się sam, ale w asy¶cie innych ludzi, którzy go chronili i ułatwiali poruszanie. Miał bardzo mało czasu dla siebie i dla swojej rodziny. Zacz±ł Ľle spać, szybko się denerwował, jego umysł nie nad±żał za sprawami. Tęsknił za tym co było.
Pewnego dnia przebywaj±c w rodzinnej wiosce, wymkn±ł się sam z domu i udał w kierunku znajomego miejsca, aby spotkać jogina. Jogin był tam, gdzie miał być. Przywitali się i Poszukiwacz Traw opowiedział mu o swoim sukcesie oraz obawach i niepokojach. Na pytanie co ma robić, usłyszał, że ma "i¶ć głębiej!". Tak też po raz kolejny uczynił. Szedł długo i wytrwale, aż doszedł do niewielkiego wzgórza w ¶rodku lasu, na którym postawiony był zgrzebny szałas. Podszedł i przez otwór zagl±dn±ł do ¶rodka. Zobaczył znanego sobie jogina, który w ciszy i w bezruchu medytuje.
Nie chciał mu przeszkadzać, ale kiedy po jakim¶ czasie jogin otworzył oczy, wszedł do ¶rodka i ponownie spytał, co mam robić. Jogin się u¶miechn±ł i mu powiedział "idĽ głębiej!".
Bajka napisana na podstawie tekstu Vijayendry Pratapa
(za: Skywriting, Swami Kuvalayananda Yoga Foundation Newsletter, no.24, 1998)
Podstawowym terminem w tytule wyst±pienia jest joga. Zacznijmy więc do próby wyja¶nienia, co też oznacza to słowo. W moim osobistym rozumieniu oznacza drogę, która ułatwia scalenie siebie samego i powrotu do czego¶, co już nie¶wiadomie do¶wiadczałem. Ale pod wpływem różnych okoliczno¶ci życiowych do¶wiadczenie to zostało pokawałkowane i rozproszone. Staraj±c się powrócić do tego do¶wiadczenia możemy skorzystać z m.in. z tej drogi, jak± daje joga. I, aby łatwiej można było się na niej poruszać, niezbędne s± oznakowania i opisy poszczególnych jej fragmentów.
Na wstępie rodzi się więc pytanie o owo do¶wiadczenie, które ma być na tyle cenne, aby trudzić się w jego odnajdywaniu. Oczywi¶cie to inicjować może kolejne setki czy tysi±ce pytań. Nie sposób na nie odpowiedzieć od razu.
Dla czę¶ci tych pytań odpowiedĽ może być tylko bardzo indywidualna i osobista. Dla czę¶ci nie ma żadnych odpowiedzi, gdyż s± one poza możliwo¶ci± werbalizacji. Pierwsze z brzegu, które dla mnie były w jakim¶ tam okresie ważne. Co znaczy scalać czy ł±czyć? Co z czym, kto z kim ma się ł±czyć? Jak rozpoznać ten stan scalenia? Często słyszałem radę - odpowiedĽ tych, o których o to pytałem... "idĽ głębiej".
Pytania s± jednym z etapów na drodze. Ale jest to wstępny etap. W natłoku setek i tysięcy pytań, możesz nie zauważać odpowiedzi lub podpowiedzi. W ich natłoku możesz też Ľle je odczytać. W takim wypadku będziesz poszukiwał tylko trawy przez całe życie i będzie ci się wydawać, że to najważniejsze i jedyne co możesz zrobić.
Dlatego też na samym wstępie joga mówi, żeby¶ przede wszystkim uspokoił umysł. To jest podstawa. Nawet je¶li jest to możliwe, tylko na krótki okres czasu. Ważne to dlatego, że wówczas choćby jeste¶ w stanie ocenić, co w tych pytaniach jest ważne, a co nie. Dopiero póĽniej jest ewentualnie... joga, czyli droga.
Ashta-anga-yoga oznacza tyle co o¶mioraka droga jogi. Słowo "anga" jest jednym z najistotniejszych terminów jogi klasycznej, ale też jedn± z najważniejszych koncepcji metodologicznych jogi.
W Upaniszadzie Raja-Yoga jest mowa o czterech podstawowych kategoriach (członach) wspólnych dla wszystkich rodzajów jogi. To jest ciało, oddech, medytacja i o¶wiecenie. Różni autorzy i różne szkoły jogi wskazuj± na różn±, niezbędn± liczbę członów jogi.
W Upaniszadzie Maitrayam (VI,18) opisana jest sze¶cioraka droga (shad-anga-yoga).
Znane s± pięciorakie drogi (panca-dasha-anga-yoga) czy siedmiorakie drogi (sapta-sadhana). Koncepcje te nie wykluczaj± się, stanowi± jedynie dowód na ewolucję i elastyczno¶ć jogi.
Astanga joga jest prób± przełożenia mitów, wierzeń i religii na praktyczny język dochodzenia do tego, o czym te teorie mówi±. Każda joga jest tylko drog± i niczym więcej. Reszta zależy od poszukiwacza. Szukasz złota, będziesz je miał, szukasz władzy, dojdziesz do niej, szukasz przyjemno¶ci, znajdziesz j±, szukasz wyzwolenia, osi±gniesz je.
Je¶li będziesz zdeterminowany i konsekwentny, to ta droga umożliwi ci na dotarcie do tego czego chcesz. W jakim¶ tam sensie, każdy z nas praktykuje swoj± astanga-jogę.
Astanga joga obejmuje następuj±ce człony: jama, nijama, asana, pranayama, pratyhara, dharana, dhyana, samadhi. Praktykujemy ich albo nie¶wiadomie, albo ¶wiadomie.
Nie ma tu nikogo, kto nie praktykowałby yamy, kto nie kierowałby się okre¶lonymi regułami w kontaktach z innymi ludĽmi i natur±, kto nie przyjmowałaby okre¶lonych zasad funkcjonowania w tym ¶wiecie. Przykładem może być najważniejsze prawo yamy tj. prawo ahimsy, czyli nie szkodzenia innym.
Nie ma nikogo, kto nie podejmowałby wyzwać niyamy, kto nie stawiałby sobie konkretnych wymogów co do swojego rozwoju. Nie ustalał swoistych wymogów, nakazów czy zaleceń co do swego życia. Każda ¶wiadoma, poszukuj±ca osoba tak± dyscyplinę będzie sobie narzucać. Tak, jak wymóg sprostaniu saucha, czyli utrzymania czysto¶ci i ładu w sensie fizycznym i psychicznym.
Nie ma nikogo, kto nie praktykowałby asan lub hatha-jogi, swoistych zabiegów i pozycji jogi, nie dbałby o swoje ciało, nie pielęgnowałby je, chronił, utrzymywał w sprawno¶ci i zdrowiu.
Nie ma nikogo, kto nie wykonywałby regularnej pranayamy, czyli kontroli energii życiowej. Nie regulował swoich oddechów, nie obserwował ich, nie ingerował w ich rytm i głęboko¶ć. Na tym m.in. polega rola tego członu jako czwartego.
Nie ma nikogo, kto nie próbowałby się izolować od bodĽców zewnętrznych, czyli wykonywać ćwiczenia pratyahary. Nie próbował wchodzić w stany relaksacji i wyciszenia wewnętrznego.
Nie ma nikogo, kto nie skupiał swoich my¶li, czyli czynił dharanę. Koncentracja umysłu, ćwiczenie umysłu w zawężaniu pola obserwacji to zadanie, które wykonywane jest przez każdego z nas codziennie.
Nie ma nikogo, kto nie próbowałby wchodzić w stan zamy¶lenia czy medytacji, czyli dhyany. Bez w±tpienia zatapiamy się w czym¶ co robimy, co nas bardzo wci±ga i interesuje. Stany zapomnienia i przepływu zapewne zdarzaj± się każdemu z nas.
I pozostaje to, co nazywa się samadhi, co jest swoistym wgl±dem w istotę rzeczy. Na jakim¶ poziomie również jest to powszechne do¶wiadczenie. Ale szybko znika i nie pozostawia ¶ladów, dlatego nie możemy uczyć się od takich iluminacyjnych do¶wiadczeń.
Rzecz w tym, że szukamy tego samego na różnych poziomach i różnie to nazywamy. Gdyby tak przeanalizować i się przegl±dn±ć, to wszystko, co każdy z nas robi w codziennym życiu można przełożyć na praktyki astanga-jogi.
Gdyby nasz Poszukiwacz Traw wiedział o tych wielu poziomach lasu, w który wchodził, to zapewne wiedziałby, że to "głębiej" znaczy również i co innego. Gdyby¶my mieli zmienić tę bajkę i zastanowić się co ewentualnie, to prawdopodobnie zapytałby się siebie samego.
No dobrze, cóż mógłbym?... Może mógłbym usi±¶ć przy joginie w czasie jednego z pierwszych spotkań i zatrzymać się w swoich zewnętrznych poszukiwaniach?. Albo, nieco póĽniej, gdy byłbym już kontent w chronieniu swoich najbliższych, zadowolić się tym, co miał? Albo jeszcze co¶ innego mógłbym na jego miejscu.
Bajka jednak doprowadza go do końca poszukiwań swoich traw. Mówi o paradoksie i absurdzie tego poszukiwania. Mówi też o determinacji i nadziei. Nadziei, któr± od zarania dziejów człowiek zawsze poszukiwał i któr± pielęgnował w różnych wierzeniach, religiach czy rytuałach.
Lesław Kulmatycki
Tekst jest na stronie www.akademiazycia.pl

Tekst powstał jako scenariusz wykładu prowadzonego dla Akademii Życia we Wrocławiu w 2002 r.
Tekst jest zapisem wykładu, bez korekty językowej
O autorze:
KulmatyckiLesław Kulmatycki, nauczyciel jogi od 35 lat, dr hab. racuje jako profesor na AWF we Wrocławiu. Kieruje Katedr± Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych oraz Psychosomatycznych Praktyk Jogi. Studiował nauki w zakresie kultury fizycznej, psychologii, psychoterapii, etyki, jogi, zen-shiatzu w Polsce oraz w Australii i Indiach. Autor prac naukowych o relaksacji i jodze oraz ksi±żek: „Classical Yoga Manual”, „Stres, joga relaksacja”, ”Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja” „Joga dla zdrowia”, „Stres i joga”, „Lekcja relaksacji”, „Joga nidra”.
Obecnie kieruje Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych i Podyplomowymi Studiami Jogi. Współpracuje m.in. z Akademi± Życia, Pracowni± Łagodzenia Stresu oraz Stowarzyszeniem Trenerów i Praktyków Relaksacji "Przestrzeń".
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft