Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga-nidra czyli sen jogiczny. Swami Veda Bharati


  • czwartek, 17 marca 2016
  • autor: Veda Bharati
  • opracował: Filip Ruciński
O joga nidrze ¶wiadomym ¶nieniu, najtrudniejszej pozycji jogi - siawasanie mówił podczas warsztatów jogi w Budapeszcie w 2011 r. Swami Veda Bharati. Przekład i tłumaczenie Filip Ruciński 
joga nidra
Jogini znani s± z tego, że umiej± efektywnie odpoczywać. Niektórym wystarcz± dwie godziny snu w ci±gu doby, aby resztę doby spędzać w pełnej aktywno¶ci. Taka umiejętno¶ć odpoczynku nie jest celem jogi, ale zdolno¶ci±, któr± nabywa się podczas praktyki. Celem jest bowiem takie wniknięcie w gł±b własnej ¶wiadomo¶ci, że dosięga się istoty, czy Ľródła samego siebie i własnej siły. Gdy tylko staramy się dotrzeć do Ľródła siebie, leż±c na wznak, czasem wchodzimy się w stan zwany joga-nidr± (yoga-nidrā) – snem jogicznym. Jest to co¶ podobnego do snu, tyle że nie traci się nieruchomo¶ci i ci±gło¶ci przytomno¶ci, mimo że nie my¶li się o niczym. Odpoczywa się wtedy jeszcze bardziej niż we ¶nie. Przy budzeniu się z tego stanu, do¶wiadcza się takiej lekko¶ci i rado¶ci, jakby się na nowo narodziło. Swami Veda Bharati, jogin i uczony,badał do¶wiadczenie, także jego neurofizjologię i wraz z uczniami dzielił się swoj± wiedz±.
Podczas praktycznych warsztatów w Budapeszcie, wiosn± 2011 r., wygłosił otwarty wykład natemat filozofii snu jogicznego, co zarejestrowałem i podaję poniżej.
„W samej istocie joga nidra jest stanem ¶wiadomo¶ci, jak± ma Bóg, kiedy nie ma ¶wiata. S± dwa twierdzenia: Jedno, że Bóg nie podlega ¶wiatu, tylko ¶wiat podlega Bogu. Drugie, że umysł nie podlega ciału, tylko ciało podlega umysłowi. 
Pierwsze dotyczy transcendentnego stanu, drugie –wyraża relację ciała i umysłu. Istnieje głęboki zwi±zek między znaczeniem obu powyższych twierdzeń".
Wszystkie praktyki tzw. snu jogicznego, omawiane przez różnych nauczycieli, s± tylko wstępnym przygotowaniem umysłu do takiego wła¶nie snu jogicznego.
Jest wiele sposobów, aby dotrzeć się do rdzenia ¶wiadomo¶ci. Można dotrzeć dzięki samadhi, albo dzięki snu jogicznemu. Można osi±gn±ć ten sam stan także innymi drogami. Tutaj mówię o zaawansowanej praktyce, która przygotowuje do snu jogicznego.
joga nidra
Należy uczyć się snu jogicznego na leż±co, w pozycji nieboszczyka (¶avāsana). My¶lę, że ta pozycja nadaje się dla większo¶ci osób. Ale przychodzi taki etap w rozwoju jogina, kiedy przestaje się on się uzależniać od ciała i potrafi wchodzić w stan medytacyjny w każdej pozycji. Na pocz±tku jednak ta asana najlepiej się sprawdza. Siawasana jest jedn± z najbardziej zaawansowanych pozycji jogi. Z pozoru to tylko leżenie, ale odchodzi się w niej od ¶wiadomo¶ci ciała do ćwiczeń mentalnych i od stanu czuwania do opanowania marzeń sennych, snu głębokiego i snu jogiczengo. Pozycja nieboszczyka nie polega na samym leżeniu.
Do całkowitego zrozumienia snu jogicznego prowadzi wiele stopni. S± one następuj±ce:
1) Najpierw trzeba zrozumieć filozofię i kosmologię transcendentnych stanów ¶wiadomo¶ci. Należy zdobyć teoretyczn± wiedzę, jak± ¶wiadomo¶ć ma Najwyższy Byt. To jest szczegółowe zagadnienie. Trzeba jednocze¶nie rozumieć poziomy, które znajduj± się między ¶wiadomo¶ci± snu jogicznego a samadhi, czyli w zasadzie poj±ć transcendentaln± filozofię ¶wiadomo¶ci.
2) Następnie należy nauczyć się krok po kroku metod, za pomoc± których wchodzi się w sen jogiczny. Po opanowaniu zaledwie kilku z tych rozlicznych procesów czy ćwiczeń, wchodzi się w aktualny stan snu jogicznego.
Stan ten ma dwie płaszczyzny: 1) mierzaln± i 2) niemierzaln±.
Ad1) W jednym z rozdziałów mojej broszurki „Jogin w laboratorium” (Yogi in the lab) rozważałem kiedy¶, czy stany ¶wiadomo¶ci s± mierzalne, czy nie. Zagadnieniem tym zajmuje się neurologia i w tej kwestii dr Stoma Parker (dr Stephen Parker) może powiedzieć bardziej dużo o czterech rodzajach fal mózgowych – beta, alfa, theta i delta. Mierzalnym aspektem joga-nidry jest stan, w którym mózg wytwarza fale delta. W innym przypadku nie jest to sen jogiczny.
W jaki sposób zatem opanowuje się sen jogiczny? Wskazówkę znajdujemy w Jogasutrach, gdzie mówi się, że “je¶li utrzymuje się stan koncentracji lub ¶wiadomo¶ć bez żadnej my¶li lub stanu zakłócaj±cego”. (1)
Swami Rama mówił o tym samym bardzo prosto, że gdy jest się przekonany, że się medytuje dwie czy trzy godziny, nie koniecznie się medytuje! Tylko się siedzi, bo my¶li przeszkadzaj±. A wtedy medytuje się może jedn±, może dwie minuty. Opanowanie oznacza, że ten cały czas przeznaczony na medytację, jest niczym więcej niż medytacj±. Bez tego ani nie ma pozycji nieboszczyka, ani nie ma medytacji.
W sen jogiczny zapada się po opanowaniu którego¶ spo¶ród licznych procesów wprowadzaj±cych.
Sen jogiczny w swym mierzalnym aspekcie polega na tym, że urz±dzenia laboratoryjne wskazuj±, na fale delta wytwarzane przez mózg; jest to najniższa częstotliwo¶ć, ¼ na sekundę. To można zmierzyć. Natomiast nie można zmierzyć tego, czego umysł w tym stanie do¶wiadcza. Podobnie jak nie można zmierzyć subiektywnych odczuć smakowania wykwintnej potrawy, gdy kubki smakowe wchodz± w interakcje z cz±steczkami jedzenia. I nie można przekazać tego własnego do¶wiadczenia innej osobie, nawet je¶li nakarmi się j± t± sam± potraw±. Dlatego do¶wiadczenie medytacji jest indywidualne. Ale inn± kwesti± jest to, że niektórzy jogini potrafi± przekazać swój stan uczniom.
joga nidra
Wracaj±c do głównego zagadnienia, podsumujemy:
1) najpierw należy zrozumieć poziom transcendentny ¶wiadomo¶ci, czyli jej filozofię. We wszystkich tekstach sanskryckich mówi±cych o tym zagadnieniu, sen jogiczny jest stanem boskiej ¶wiadomo¶ci.
2) Następnie nauczyć się metod i ćwiczeń przygotowuj±cych. Bardzo niewielu ludzi potrafi opanować wszystkie te techniki. Jeden tekst tantryczny mówi o 13 000 różnych dharan, czyli koncentracji, przygotowuj±cych do medytacji. Inny tekst tantryczny mówi o 125 000 różnych dhjan czyli technik medytacyjnych.
3) Trzecim etapem jest do¶wiadczenie joga-nidry w jej wymiernej i niewymiernej czę¶ci. Dzięki niemiernej czę¶ci, czyli swojemu osobistemu do¶wiadczeniu, będziesz mógł zweryfikować filozofię, któr± studiujesz, i przekonać się, że jest ona poprawna.
Cała filozofia duchowa ma Ľródło w osobistym do¶wiadczeniu wyższego poziomu ¶wiadomo¶ci. Je¶li wierzy się w twierdzenia kogo¶ innego o tej ¶wiadomo¶ci, to jest to tylko wyznawaniem religii. My nie wyznajemy religii. Kiedy sprawdzisz tę filozofię poprzez praktyczne metody duchowe, to nazywa się jog±. Tak, poprzez własne do¶wiadczenie weryfikuje się to, co starożytni mędrcy, mistrzowie i ¶więci powiedzieli i przekonujesz się, że to co przekazali, jest słuszne. Tylko własnym do¶wiadczeniem weryfikuje się twierdzenia filozofii. Następnie można wygłaszać własne twierdzenia, które s±, dziwnym trafem, zgodne z tymi, które wypowiedzieli ryszi ['wieszczowie'], mędrcy, upaniszady i Jogasutry. Tak wygl±daj± różne poziomy duchowego rozwoju.
Upaniszad Mandukja (Māṇḍukyopaniṣat) jest najkrótszym z upaniszadów. Zawiera tylko dwana¶cie strof, w których przedstawia cztery stany ¶wiadomo¶ci: czuwanie, ¶nienie, głęboki sen i stan czwarty czyli turija. Słowo turija (turīya) znaczy 'czwarty' i zostało użyte, aby nie nadawać żadnej nazwy.
1) Jāgrat – czuwanie
2) Svapna – ¶nienie
3) Suṣupti –sen głęboki
4) Turīya – czwarty, stan, który nie ma nazwy.
joga nidra
Swami Rama mówi, że samadhi prowadzi do stanu czwartego, a sen jogiczny prowadzi do samadhi. Mówił on o siedmiu stanach ¶wiadomo¶ci:
1) Czuwanie,
2) Półsen, czyli stan po¶redni między czuwaniem a snem z marzeniami, zwanyunmanī [dosł. 'przeniesienie umysłu']; stan ten ł±czy czuwanie ze snem z marzeniami,
3) Sen z marzeniami,
4) Stan po¶redni między snem z marzeniami a głębokim snem; nazywa się goāhlādinī [dosł. 'daj±c rze¶ko¶ć'], czyli daj±cy pełny wypoczynek,
5) Sen głęboki,
6) Stan po¶redni między snem głębokim a stanem czwartym. To wła¶nie ten stan nazywa się samadhi głębok± medytacj±. Jest głębszy niż sen i jest progiem wprowadzaj±cym w stan czwarty.
Ale nie b±dĽcie przywi±zani do tych wyliczeń! Jest wiele rodzajów coraz to subtelniejszych i subtelniejszych dodatkowych stanów. Gdy praktykuje się sen jogiczny, zaczyna się do¶wiadczać jedynie różnic między stanami.
Teraz chciałbym zwrócić wasz± uwagę na jeden fakt. Tak jak powiedziałem, upaniszad Mandukja składa się z dwunastu wersetów. Swami Rama przy omawianiu szóstego wersetu odniósł się do snu jogicznego:
eṣa sarve¶varaḥ eṣa sarvajña eṣo 'ntaryāmī
eṣa yoniḥ sarvasya prabhavāpyayau hi bhūtānām.
„On jest Panem wszystkich, on jest Znawc± wszystkich, 

on jest Wewnętrznym mieszkańcem, on jest Łonem wszystkich, 

on jest ¬ródłem wszystkich istot i bytów jednostkowych 

i tym, w którym wszystko zamiera”.
Należy się zastanawiać nad zwi±zkiem tych słów z do¶wiadczeniem joga-nidry. I należy pamiętać, że ćwiczenie, przez które przeszli¶my, jest jednym z wielu, i że to nie jest jeszcze wła¶ciwa joga-nidra. Żadne z tych ćwiczeń, które robi się leż±c na plecach w pozycji nieboszczyka, nie jest joga-nidr±. Ma ona miejsce tylko wtedy, gdy mózg produkuje fale delta.”
Przypisy: 
(1) Ysū II.26: Viveka-khyātir aviplavā hānopāyaḥ. W przekładzie Leona Cyborana: „¦rodkiem do usunięcie (przyszłego cierpienia) jest niezm±cone poznanie rozróżniaj±ce”
Przekład z nagrania audio i wprowadzenie: Filip Ruciński.Artykuł pochodzi ze strony Fundacji Vivaswan po¶więconej nauce i kulturze indyjskiej.
joga nidraSwami Veda Bharati (1933–2015) , jogin, uczony, poeta o międzynarodowym autorytecie. Wygłosił ten wykład podczas Europejskiego Odosobnienia Himalajskiej Jogi w Budapeszcie w czerwcu 2011 roku prowadzonym wspólnie z dr. Stephenem Parkerem.
Dr Stephen (Stoma) A. Parker i kilku innych uczniów Swamiego Wedy z USA, Holandii i Włoch po raz pierwszy w Polsce poprowadz± warsztaty Himalajskiej Jogi, w dniach 20-24 czerwca 2016 r. w Sulisławiu, przygotowuj±ce do snu jogicznego. Serdecznie zapraszamy!
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft