Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


O praktyce jogi w warunkach cywilizacji zachodniej. Leon Zawadzki.

  • sobota, 12 wrze¶nia 2015
Podczas praktykowania jogi w warunkach zachodniej cywilizacji europejskiej, adepci, nawet wysokiej kwalifikacji, mieszaj± różne plany egzystencji. Uprawiaj± jogę bez jednolitego podłoża, którym jest Atman. Ich usiłowania, aby rozpoznać siebie i ¶wiat, s± chaotyczne, nic dziwnego więc, że - zamiast ¶wiadomo¶ci - panuje w nich chaos. 
Kiedy Yadjnavalkya porzucał swój stan pana domu, by resztę życia spędzić w lesie jako pustelnik, wezwał swoje dwie małżonki. Maytreyi - powiedział Yadnjnyavalkya - pragnę teraz porzucić ten stan, chcę przeto uczynić podział między tob± a Katyayani. - Maytreyi odrzekła: - Gdyby, o panie, cała ta ziemia z całym bogactwem należała do mnie, czy przez to stałabym się nie¶miertelna? - Nie - rzekł Yadjnyavalkya - Twoje życie byłoby takie jak ludzi zamożnych. Lecz nie możesz spodziewać się nie¶miertelno¶ci przez bogactwo. I odrzekła Maytreyi: - Co mam z tego, je¶li nie stanę się przez to nie¶miertelna? Podziel się ze mn±, o panie, wiedz±, która posiadasz! Yadjnyavalkya rzekł: - Mił±, nam zaiste była¶ i miłe słowa mówisz. PójdĽ, usi±dĽ, obja¶nię ci to. Ty za¶ uważaj na to, co powiem.
I zacz±ł: Zaiste, nie dla małżonka małżonek jest miłowany, lecz ze względu na Atmana małżonek jest miłowany. Zaprawdę, nie dla małżonki małżonkę się miłuje, lecz ze względu na Atmana małżonka jest miłowana. (...)
Gdzie istnieje dwoisto¶ć, tam jeden drugiego widzi, tam jeden drugiego czuje, tam jeden drugiego słyszy, tam jeden do drugiego mówi, tam jeden o drugim my¶li, tam jeden drugiego poznaje. Ale je¶li wszystko staje się Atmanem, jakże miałby on kogo¶ widzieć, jakże miałby on kogo¶ poczuć, jakże miałby on kogo¶ usłyszeć, jakże miałby on kogo¶ poznać? Jakże miałby on to poznać, dzięki czemu on to wszystko poznaje? Jakże miałby on poznać poznaj±cego? Teraz posiadła¶ naukę, Maytreyi. To, zaiste, wystarczy do nie¶miertelno¶ci. Tak rzekł Yadjnavalkya i oddalił się stamt±d.
 
Podczas praktykowania jogi w warunkach zachodniej cywilizacji europejskiej, adepci, nawet wysokiej kwalifikacji, mieszaj± różne plany egzystencji. Uprawiaj± jogę bez jednolitego podłoża, którym jest Atman. Ich usiłowania, aby rozpoznać siebie i ¶wiat, s± chaotyczne, nic dziwnego więc, że - zamiast ¶wiadomo¶ci - panuje w nich chaos.
Naturalny rozwój ciała i umysłu zawiera złoże karmiczne zarówno ogólnoludzkie jak i osobnicze. Lęk egzystencjalny i obawy o status materialny s± zarówno powszechne, jak i maj± u każdego odcień indywidualnej troski o byt. Dotyczy to hormonów, zakładania rodziny, rozmnażania itd. w procesach naturalnych.
Praktyka jogiczna jest procesem supranaturalnym: tu już karma nie wystarcza, konieczny jest wyższy poziom Yogamudry zwany Dharm±.
Dla zwyczajnego człowieka Karma jest jego przeznaczeniem. Przeznaczeniem jogina jest Dharma. Adept, który tego nie rozumie i zachowuje się raz zgodnie z Karm±, a to znowu zgodnie z Dharm±, jest jak nagi w kaktusach.
W praktyce jogicznej, a w tantrycznej tym bardziej, konieczna jest hierarchia. U zwyczajnego człowieka hierarchię ustalaj± potrzeby: wyznacza on swoje cele w zależno¶ci od potrzeb. U praktyka jogi, adepta tantry, hierarchię ustala cel: wyznacza on odpowiednie miejsce swoim potrzebom w zależno¶ci od celu.
 Niestety, w życiu konkretnym obserwujemy, że praktykuj±cy jogę maj± blade pojęcie o hierarchii i nie potrafi± przyporz±dkować swoich potrzeb - w praktyce codziennej - celowi praktyki. Raz s± w siódmym niebie anandamayakosha, to znów zaczynaj± się martwić, że jeszcze nie maj± stałej pracy, rodziny, dzieci i zapewnionej na staro¶ć emerytury. Miotaj± się od materii do energii subtelnych, skacz± po tattvach jak zaj±c po kapu¶cie, myl± ida z pingala, pingala z sushumna, tantrę lewej ręki z onanizmem duchowym. Zapominaj±, że praktyka jogi nie zmierza do urz±dzenia się na Ziemi i że... w ogóle nie zmierza do urz±dzenia się gdziekolwiek. Kochaj± swoje ciało do obłędu i, zamiast zatopić je w oceanie ¶wiadomo¶ci, topi± je w swoich lękach i frustracjach. Ich ufno¶ć do Atmana jest deklaratywna, za¶ w codziennym życiu a także w kosmogonicznym wymiarze ćwiczeń jogicznych nie maj± do Niego zaufania.
 Dodatkowym problemem jest to, ze praktykę jogiczn± podejmuj± osoby przeciętne, z nizin społecznych, z podupadłych materialnie, moralnie i kulturowo rodzin, w których głównym zajęciem była, i pozostaje w nawyku, walka o przetrwanie. Osoby te nie znaj± hierarchii bytów subtelnych, a kiedy zaczynaj± poznawać, to co chwilę na pierwszy plan wyrywa się ta sama walka o przetrwanie, któr± nas±czona została ich dusza w siedlisku rodzinnym. A praktykowanie jogi poza hierarchi± tattviczn± prowadzi do chaosu poznawczego i demonokracji energetycznej.
Następnym problemem w praktyce jogi jest stosowanie fizjologii mistycznej do zaspokajania prymitywnych potrzeb prokreacyjnych. Akurat z tymi sprawami życie spokojnie sobie poradzi bez wyspecjalizowanych praktyk jogicznych, po prostu moc± swojej natury; używanie do tego jogi, tantry to tak samo jak używanie helikoptera by udać się do pracy na s±siednia ulicę.
Joga jest specyficznym ukierunkowaniem energii ku uwolnieniu w stanie kayvalyadarsana. W praktyce jogicznej budzone s± moce, które ł±cz± się na wszystkich poziomach bytu. Między tymi poziomami istnieje ci±gło¶ć mistyczna. Kosmos w koncepcji tantrycznej jest wielk± sieci± mocy magicznych. Wła¶nie na tym polega tantra, że siły te mog± być obudzone i uporz±dkowane w ciele ludzkim za pomoc± technik fizjologii mistycznej.
Od momentu inicjacji jogicznej ciało psychofizyczne adepta staje się przewodnikiem informacji kosmicznej, za¶ jego istnienie ziemskie jest już tylko realizacj± tego zadania życiowego. Jego życie osobiste musi być zgodne z tym kierunkiem przeznaczenia. Ananda Marga adepta nie jest już tylko jego osobist± spraw±. Je¶li chce on godzić przeciętne pragnienia hormonalnej satysfakcji z wyższym poziomem przewodzenia energii profetycznych, to musi podej¶ć do tego zgodnie z prawem Karmana.
Termin mudra ma mnóstwo znaczeń (pieczęć, gest, ułożenie palców etc.), w¶ród nich zawsze jedno erotyczne. W liturgii tantrycznej mudra ma wiele interpretacji, z których najczęstszym jest realizacja okre¶lonych stanów ¶wiadomo¶ci przez hieratyczne gesty i pozycje, ¶ci¶lej mówi±c, przez rezonans odczuwany w głębszych warstwach istoty ludzkiej. W hathajodze bandhy albo mudry okre¶laj± pozycję ciała, podczas których uprawia się pranayamę i koncentrację w celu unieruchomienia nasienia. Należy jednak zawsze pamiętać, że sadhanę tantryczn± uprawia się w systemie liturgicznym, do którego należ± zarówno obrazy, jak gesty i dĽwięki.
W tantryzmie lewej ręki Mudra jest nazw± partnerki rytuału seksualnego. Przypomnijmy, że Mudra, dosłownie pieczęć, znaczy także macica. Prawdziwym sensem zjednoczenia seksualnego w rytuale tantrycznym jest unieruchomienie boddhiczitty. Bandha i Mudra w hathajodze s± pozycjami ciała, przy pomocy których kontroluje się mię¶nie i nerwy okolicy genitaliów; ta kontrola wi±że się z kontrol± oddechów. Tak samo uzyskuje się opanowanie nasienia, jak i opanowanie oddechów; można je zatrzymać, unieruchomić w ten sposób, jak zatrzymuje się oddech podczas kumbhaki. Unieruchomienie nasienia przez pranajamę wi±że się z podobnym unieruchomieniem stanów ¶wiadomo¶ci. Miło¶ć mistyczna może odrzucać warto¶ci społeczne i moralne, ale nie może negować (a już tym bardziej występować przeciw) więzi mistycznej, wypracowanej w praktyce jogi w konkretnej relacji ¶wi±tynnej.
Je¶li adept nie rozumie energetycznego kodeksu drogowego, to wyrusza w przepa¶ć działań bezcelowych, pozbawionych perspektywy. Warto więc zastanowić się: co dzieje się z adeptem, który spekuluje więzi± energetyczn± głównej linii przesyłowej? A co się dzieje z adeptem, który dokonuje kradzieży dóbr energetycznych? No i co się dzieje z adeptem, który wspomaga takie czynno¶ci?
 O skutkowaniu karmicznym mówi Yajnavalkyasmrti [232-233 (237-238), 259 (263), 260 (264), 283 (290)]
 To bardzo ważne pytania. OdpowiedĽ na te pytania pomaga zrozumieć różnicę pomiędzy Karm± a Dharm±.
 OdpowiedĽ na te pytania pomaga też zrozumieć czym jest mudra jako gest. Stara zasada jogiczna głosi: wykonałe¶ gest - będziesz musiał mu sprostać.
 
Leon ZawadzkiLeon Zawadzki jest astrologiem, znawc± historii i filozofii Wschodu. Praktykuje jogę od ponad 50 lat. Ma wykształcenie uniwersyteckie - ekonomia i ekonometria stosowana. Jest trenerem szachów profesjonalnych. Razem z Mari± Pieni±żek prowadzili Pracownię Doskonalenia Wewnętrznego, Akademię Kultury Duchowej oraz Pracownię Arkadia w Bielsku Białej (1990-2008). Jest autorem wielu ksi±żek o astrologii: „Końca ¶wiata nie będzie” (1992), „Astrolog” (1996), „Ariadna - praktyczny podręcznik interpretacji horoskopu” t. I Labirynt (1998), t. II Wyrocznia (2000), t. III Misterium (2004), „Fala - studium zaćmienia” (1999). Razem z Mari± Pieni±żek jest autorem ksi±żki „Nandri” (2007) o podróży pielgrzymuj±cej do Indii. Mieszka w Bielsku Białej. Strona www.logonia.org
Artykuł zamieszczony jest na stronie logonia.org
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft