Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Podstawowe zagadnienia zwi±zane z technikami relaksacyjnymi

  • wtorek, 19 sierpnia 2008
  • autor: Janusz Szopa
Reagowanie na bodżce oraz rozwi±zywanie zadań życiowych powoduj± kurczenie i rozci±ganie się różnych grup mię¶ni organizmu, a także długotrwałe stany ich napięć. (...) Brak umiejętno¶ci rozluĽniania niepotrzebnych napięć jest szkodliwa.
Wstęp
Praca ma za zadanie przedstawić w postaci zwartej czym s± spowodowane napięcia pojawiaj±ce się w organizmie człowieka, sposoby zwalczania tych napięć, a także omówić czym jest relaks, oraz jakie s± najczę¶ciej stosowane metody pozwalaj±ce go osi±gn±ć.
¬ródła napięć pojawiaj±cych się w organizmie człowieka
Reagowanie na bodżce oraz rozwi±zywanie zadań życiowych powoduj± kurczenie i rozci±ganie się różnych grup mię¶ni organizmu a także długotrwałe stany ich napięć. Czę¶ć pracy mię¶ni jest celowa a czę¶ć nie.
Napięciu mię¶ni towarzyszy przepływ pr±du elektrycznego we włóknach nerwowych, a to powoduje zużycie sił organizmu, jego energii.
Brak umiejętno¶ci rozlużniania niepotrzebnych napięć jest szkodliwa.
Najczęstsze powody napięć współczesnego człowieka to:
      - lęki, niepokoje wyobrażenia niebezpieczeństw,
      - nadmierna ambicja.
Niepotrzebne napięcia mię¶ni powstaj± wskutek:
      - nastawienia się na wykonanie zadania (Dubos),
      - wyobrażania sobie ruchu(diafragmy - Konorski).
Stany napięcia manifestuj± się między innymi poprzez:
      - poirytowanie, podekscytowanie, niecierpliwo¶ć,
      - płytki przerywany sen,
      - skurcze i tiki twarzy, drżenie r±k, nóg, palców, wykonywanie niecelowych ruchów,
      - przyspieszone bicie serca, wzrost ci¶nienia krwi,
      - płytki oddech,
      - bóle głowy,
      - gwałtowne, nieproporcjonalne do bodĽca reakcje,
      - uczucie ci±głego znużenia i zmęczenia,
      - spazmatyczne reakcje mięsni trzewnych (niestrawno¶ć, zatwardzenie, pieczenie w żoł±dku),
      - częste oddawanie moczu.
Czym jest relaks
W literaturze [1-5] można znaleĽć różne definicje relaksu. Przeważnie definiuje się go następuj±co:
Relaks - rozluĽnienie, odprężenie, zmniejszenie stanu mobilizacji organizmu.
Stan relaksu - przyjemny stan psychicznej i fizjologicznej demobilizacji, który odczuwa się subiektywnie jako wewnętrzny spokój (ciszę), odprężenie, pogodę, cich± rado¶ć, łagodn± euforię, pogodzenie się ze sob± i ¶wiatem.
Relaksacja, techniki relaksacyjne - to sposoby i metody uzyskiwania stanu relaksu.
Relaks - dowolne rozluĽnianie okre¶lonych mię¶ni. Empirycznie zostało stwierdzone, że rozluĽnienie napięcia mię¶niowego daje w konsekwencji stan równowagi emocjonalnej i uspokojenie reakcji wegetatywnych. (J. Aleksandrowicz, S. Cwynar, A. Szyszko-Bohusz).
Relaks - zmniejszenie napięcia somatopsychicznego w całym ciele, a więc w mię¶niach ł±cznie z trzewiami i psychik±. Uzyskuje się ten stan przez odpowiedni trening, który prowadzi do odczucia i u¶wiadomienia sobie własnego ciała oraz uwolnienia się od napięć fizycznych i konfliktów psychicznych (S. Grochmal).
Aby technika relaksacji przyniosła efekty należy zwrócić uwagę na to, że w stanie relaksu:
      - zmniejszone jest napięcie mię¶ni,
      - zmniejszona jest aktywno¶ć układu sympatycznego,
      - zmniejszone jest tempo przemiany materii,
      - zmniejszony jest poziom kwasu mlekowego,
      - zwolniony i pogłębiony jest oddech przez co zmniejsza się zużycie tlenu przez organizm a serce pracuje oszczędniej,
      - rozszerzone s± naczynia krwiono¶ne,
      - pojawiaj± się fale alfa w korze mózgowej,
      - "wolniej" zużywa się organizm.
Wtedy występuj± korzy¶ci z systematycznego wprowadzania organizmu w stan relaksu:
      - regeneracja organizmu w tym wielu jego układów (np. trawiennego, kr±żenia, oddechowego),
      - regeneracja psychiki,
      - złagodzenie napięć mię¶ni i napięć psychicznych,
      - poprawne funkcjonowanie pamięci,
      - poprawa uważno¶ci,
      - stabilizacja reakcji emocjonalnych,
      - poprawa mniemania o sobie, zwiększenie akceptacji siebie, zwiększenie zaufania do siebie,
      - zwiększenie poczucia własnej niezależno¶ci,
      - korzystne zmiany osobowo¶ci,
      - lepsze zrozumienie siebie i ludzi,
      - nabranie dystansu do spraw błahych uważanych za ważne.
Techniki relaksacyjne
W praktyce można spotkać różne odmiany treningów relaksacyjnych, które doprowadzaj± do stanu relaksu:
      - poprzez układy ćwiczeń fizycznych (metoda Jacobsona, hatha joga),
      - poprzez autosugestię (trening autogenny Schultza),
      - poprzez ćwiczenia wyobraĽni (wizualizacja),
      - poprzez ćwiczenia koncentracji.
Najbardziej popularnymi technikami relaksacji s± metoda Jacobsona i metoda Schultza zwana także treningiem autogennym.
Etapy nauki relaksu według metody Jacobsona:
      A. wykonywanie celowych ruchów aby napinać i rozluĽniać okre¶lone grupy mię¶ni,
      B. nauczenie się odczuwania wrażeń płyn±cych z mię¶nia napiętego i rozluĽnionego,
      C. wyuczenie się nawyku rozluĽniania mię¶ni.
Metoda Schultza.
Metoda oddziaływania na własny organizm i życie psychiczne przez wyzwolenie u siebie reakcji odprężenia i koncentracji. Wprowadza się j± poprzez stosowanie 4 etapów ćwiczeń:
      A. przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała,
      B. koncentracja na reakcjach własnego organizmu i życia psychicznego,
      C. umiejętno¶ć sterowania reakcjami własnego organizmu i życia psychicznego,
      D. umiejętno¶ć przekształcenia i formowania własnej osobowo¶ci zgodnie ze ¶wiadomymi celami i zamiarami.
W praktyce uczy się jej w następuj±cej kolejno¶ci:
      - odczucie ciężaru ciała,
      - odczucie ciepła ciała,
      - uspokojenie pracy serca,
      - uspokojenie oddechu,
      - odczucie ciepła w okolicy splotu słonecznego
      - odczucie chłodu na czole.
Zakończenie
Celem pracy było usystematyzowanie podstawowych pojęć zwi±zanych z technikami relaksacyjnymi a także skondensowany opis zjawisk zwi±zanych z napięciami pojawiaj±cymi się w ciele człowieka. Aby zwalczyć napięcia trzeba cały czas zwracać uwagę na niwelowanie naprężeń w swoim ciele co można osi±gn±ć stosuj±c dwie wspomniane metody relaksacji, ale w każdej chwili a nie tylko od przypadku do przypadku. 
Literatura:
1. S. Grochmal (redakcja), Ćwiczenia relaksowo - koncentruj±ce, PZWL, W-wa 1993.
2. L. Kulmatycki, Lekcja relaksacji, Wydawnictwo AWF Wrocław, 2002.
3. L. Kulmatycki, Stres i joga, Ksi±żka i wiedza, W-wa, 1999.
4. S. Siek, Relaks i autosugestia, KAW, W-wa, 1986.
5. S. Siek, Twoja odpowiedĽ na stres, Wydawnictwo Wrocławskie, 1998. 
Artykuł ukazał się w Stres i jego modelowanie. Pod red. nauk. Janusza Szopy i Mirosława Harciarka, WWZPCz Częstochowa, r. 2004, str. 16-18.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft