Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga anubhawa czyli do¶wiadczanie procesów jogicznych. Krzysztof Stec.

  • pi±tek, 7 czerwca 2013
  • autor: Krzysztof Stec
Całe nasze życie jest wypełnione stresem. Staje się ono coraz bardziej napięte przez niepohamowany wzrost technologii w najróżniejszych dziedzinach. Nie ma skutecznych leków przeciwko stresowi. Z tego względu współczesna medycyna szuka innych rozwi±zań takich jak komplementarne czy alternatywne metody zwalczania stresu. Joga została zaliczona do tych metod. Dlatego niektóre prestiżowe o¶rodki medyczne w Ameryce i w Indiach zaczęły wł±czać się do badań nad jog±.
jDr, Mukund V. Bhole
W większo¶ci systemów medycyny komplementarnej czy alternatywnej, terapeuta używa jakiej¶ techniki leczenia lub terapii. Lekarze także używaj± instrumentów i aparatów. Natomiast w jodze jest położony nacisk na „edukację”, „uczenie się” i „praktykę własn±”. Z tego względu terapia technik± jogi może być nazwana pewnym rodzajem „psychomotorycznej” a także „motoryczno-psychicznej” czynno¶ci. Z tego punktu widzenia terapia jog± ma zupełnie odmienny status w porównaniu z innymi systemami komplementarnych terapii.
Kiedy wstrzymamy naturalne reakcje sensoryczno-motoryczne, które prowadz± do wył±czenia się ze ¶wiata zewnętrznego, to możemy z łatwo¶ci± do¶wiadczyć ruchów ciała i powietrza, jakie maj± miejsce w normalnym procesie oddychania. Te ruchy ciała i powietrza mog± poprowadzić nas także w kierunku kontroli innych obszarów wewn±trz i na zewn±trz naszego ciała. Takie podej¶cie poznawcze mogłoby być z dużym pożytkiem wprowadzone do naszego systemu wychowawczego oraz wykorzystane w skutecznej walce ze stresem.
Technika ta mogłaby być wdrażana jako psycho-motoryczny trening w kontrolowaniu stresu. W podej¶ciu Anubhawa Jogi podkre¶lane jest znaczenie bezpo¶redniego osobistego do¶wiadczenia. I tak zwraca się tu uwagę na: ¶wiadomo¶ć ciała, ¶wiadomo¶ć oddechu, “¶wiadka” przepływu my¶li i uczuć, rozróżnianie ćwiczenia od asany, dystrybucję masy ciała w asanach siedz±cych i stoj±cych, bada się różnicę między zginaniem i rozci±ganiem, do¶wiadczanie wpływu asan na krzywizny kręgosłupa, badanie wpływu asan na ruchy oddechowe, wpływ ruchów oddechowych na ¶wiadomo¶ć ciała, wielokierunkowy charakter powiększania się i pomniejszania obszarów wewn±trz ciała, napełniania i opróżniania z jam ciała, wpływ ruchów oddechowych na różne o¶rodki funkcjonalne, pracę z dobrowolnym oddychaniem i okre¶lenie jego wpływu na kręgosłup, zmiany ci¶nienia podczas zatrzymania oddechu, z rozróżnieniem na pozytywnych i negatywnych zmian ci¶nienia przy wykonywaniu takich technik jak Kapalabhati, Uddijana, Nadi ¦uddhi oraz innych oddechów jogicznych z zatrzymaniem powietrza; badanie wpływu prostych mantr oraz starożytnej techniki fitnesu o nazwie Suryanamaskar. Krótko mówi±c Joga Anubhawa zaleca użycie własnego wysiłku jako formy terapii, aby osi±gn±ć nasz naturalny stan dobrego zdrowia i wolno¶ci od stresu.
Twórc± tego unikalna empirycznego podej¶cia jest jogacharja Dr, Mukund V. Bhole, obecnie emerytowany dyrektor badań nad jog± w Instytucie Kaivalyadhama, Lonavla w Indiach.
Anubhawa
To jest sanskryckie słowo wybrane przez Dr. M.V. Bhole by opisać jego podej¶cie do jogi jako narzędzia edukacyjnego i terapeutycznego, jak również jest to sztuk± i nauk± o samorealizacji (poznawaniu jaĽni). Jedno ze znaczeń słowa anubhawa to odczuwanie, czucie i przeżywanie. W tym rozumieniu, do¶wiadczanie własnych ruchów oddychania w prostych pozycjach jest stosowane do łagodzenia napięcia fizycznego i poprawienia funkcjonalnej nierównowagi w organizmie, dla rozwoju większej samo¶wiadomo¶ci (¶wiadomo¶ci jaĽni) i do medytacji. Studentom i pacjentom pomaga się zrozumieć mechanikę oddychania i skorygować niedoskonało¶ci zauważone przed rozpoczęciem pracy z wybranymi technikami jogi.
Ta praca nad oddychaniem, asanami i pranajamami jest oparta na dogłębnej analizie podstawowych tekstów jogi, zwłaszcza Jogasutr PatańdĽalego i Hathapradipiki Swatmaramy, a także współczesnej anatomii i fizjologii.
O podej¶ciu techniki Anubhawa
Uczymy się radzić sobie z barierami samorealizacji
Uczymy się pracować zgodnie za następuj±cymi zasadami:
7 horyzontalnych segmentów ciała
5 wertykalnych płaszczyzn ciała
Do¶wiadczanie strukturalnych, funkcjonalnych, percepcyjnych, analitycznych i behawioralnych podstaw naszej egzystencji
Rozpoznanie braku równowagi i uczenie się jak go usun±ć za pomoc± prostych pozycji ciała (a nie postaw, póz czy ćwiczeń)
Nauka technik oddychania zgodnych z mechanik± oddychania (nie poprzez dobrowolnie wstrzymywania oddechu)
Ponowna analiza do¶wiadczeń zwi±zanych z ostatnimi wydarzeniami /praktykowaniem technik
Nauka my¶lenia i zachowania się w sposób bardziej uniwersalny
 
Uczymy się pracy ze ¶wiadomo¶ci±:
Uczymy się przenie¶ć z przestrzeni zewnętrznej do wewnętrznej przestrzeni
Tylko stymulacja proprioceptywna i wisceroceptywna, bez stymulacji z pięciu zewnętrznych zmysłów
“Obserwator” lub “¶wiadek” zamiast sprawcy / wykonawcy / czy kogo¶ odczuwaj±cego np. rado¶ć
Rozróżnienie między działaniem, aktywno¶ci± i funkcj± w działalno¶ci psycho-fizycznej systemów nie zwi±zanych z oddychaniem jak i układem oddechowym
działalno¶ci psycho-fizycznej systemów nie zwi±zanych z oddychaniem jak i układem oddechowym
Postrzeganie niezróżnicowanego ¶wiatła i niezidentyfikowanych wibracji dĽwiękowych
Uczymy sie przej¶cia z jednego stanu do drugiego
Nasz nowy wzorzec pracy przenosi nas od:
Aktywnego do pasywnego
Ćwiczenia do pozycji
Ruchów nie zwi±zanych z oddychaniem do oddychania
Aktywno¶ci kory mózgowej do aktywno¶ci o¶rodków podkorowych
Vyany do prany/apany, samany i udyany (nazwy pięciu subtelnych energii, pochodz± z ezoterycznej fizjologii indyjskiej)
Wolicjonalnego działania do przyzwolenia by się co¶ wydarzyło
Wykonawcy do obserwatora
Zewnętrzego do wewnętrznego
Obiektu do podmiotu
Aktywno¶ci mię¶ni szkieletowych do aktywno¶ci mię¶ni narz±dów wewnętrznych
Kończyn do tułowia/szyi/twarzy/głowy
Powierzchni ciała do przestrzeni w ciele (jam ciała)
Działania sensoryczno-motorycznego do sensorycznomotorycznej stabilizacji
Aktywno¶ci/działania do zachowań
Napięcia mię¶ni do bazowego tonusu
Poprzez przedmioty przez kończyny do tułowia i ostatecznie do kręgosłupa
Poprzez kręgosłup, następnie do jamy czaszki i poza ni±
 O jogacharji Dr. M.V. Bhole
Jogacharya Dr Mukund Vinayak Bhole jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie jogi i jednocze¶nie inspiruj±cym nauczycielem, przeszedł przez konwencjonalne przeszkolenie medyczne. Między innymi swoje medyczne wykształcenie zdobył w Nagpur University a także w najbardziej prestiżowym o¶rodku badań fizjologicznych i medycznych A.I.I.M.S. (All India Institute of Medical Sciences) w New Delhi. Jest także lekarzem naturopatii. Specjalizuje się w naukowym nauczaniu pranajamy używaj±c mechaniki oddychania, który to temat badał przez wiele lat w słynnym instytucie Kaivalyadhama w Indiach (www.kdham.com), sk±d jako dyrektor badań przeszedł na emeryturę w maju 1995.
Jest on ostatnim żyj±cym uczniem dzi¶ już nieżyj±cego wielkiego eksponenta jogi XX wieku, Swamiego Kuvalayanandy, pod którego skrzydłami uczył się podstawowych arkanów pracy naukowej nad jog±. Był z nim od roku 1958 aż do ¶mierci Swamiego w roku 1966. Od 40 lat jeĽdzi i naucza jogę poza granicami Indii, głównie w zachodniej Europie. W listopadzie 2003 roku został przyznany mu przez Instytut Nature Cure & Yogic Sciences prestiżowy tytuł jogacharji na Międzynarodowej Konferencji na temat jogi i medycyny w Bangalore w czasie obchodów Srebrnego Jubileuszu Instytutu. A w styczniu 2004 roku nadano mu doktorat Honoris Causa w naukach jogi w jednym z najbardziej prestiżowych o¶rodków badawczych jogi na ¶wiecie SVYASA Yoga University (www.svyasa.org), który jest często nazywany mini-harwardem yogi.
Dr Bhole czerpie naukę bezpo¶rednio z oryginalnych starożytnych tekstów, nie opieraj±c się na tłumaczeniach. Uważa, że w ¶wietle najnowszych osi±gnięć w dziedzinie kształcenia i szkolenia, żywa tradycja nauczyciel-uczeń może być kontynuowana oraz że starożytne jogiczne pojęcia należy rozumieć w ¶wietle współczesnej wiedzy psychofizjologicznej.
W ten sposób studenci zdobywaj± głębsze zrozumienia skutków technik stosowanych w jodze i wynikaj±cych z nich stanów ¶wiadomo¶ci, oraz mog± dowiedzieć się, jak zindywidualizować je dla korzy¶ci własnych i cudzych. Spędzenie czasu z Dr Bhole na studiowaniu znacznie pogłębi wiedzę i zrozumienie każdego poważnego studenta jogi.
Ze względu na podeszły wiek, Dr Bhole jest już po raz ostatni w Europie i zgodził się przyjechać do Polski. Odwiedzi dwa miasta, Poznań i Warszawę.
1 lipca na AWFie w Poznaniu odbędzie się krótki wykład w ramach naukowych poniedziałkowych spotkań w senacie uczelni a w Warszawie planowane s±: publiczne wyst±pienie na jednej z uczelni w dniu 27 czerwca oraz weekendowe warsztaty w dniach 29 i 30 czerwca.
Osoby zainteresowane poznaniem unikalnej techniki Joga Anubhawa serdecznie zapraszam, w szczególno¶ci na dwudniowy warsztat prowadzony osobi¶cie przez Dr. Mukunda Bhole i organizowany przez Stowarzyszenie 3HO Polska. Warsztat odbędzie się przy ul. Zakamarek 61 w Powsinie. Szczegóły już wkrótce na stronie www.3ho.pl oraz pod numerem telefonu 509.035.277 (adres mailowy organizatora 3ho@3ho.pl). Ze względu na specyfikę warsztatu ilo¶ć miejsc jest ograniczona.
Krzysztof Stec
 jDr, Mukund V. Bhole
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft