Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Virabhadrasana I – heros z uniesionym mieczem. Rafał Gadomski

  • pi±tek, 27 kwietnia 2012
  • autor: Rafał Gadomski
¶raddha virya smrti samadhi prajńa purvakah itaresam
Inni – przez wiarę, męstwo, pamięć, samadhi do o¶wiecenia.
Jogasutry, I, 20
Według starożytnego traktatu o gramatyce sanskryckiej Dhatupatha, naturę rdzenia „vir” (od którego pochodzi wyraz „vira”– „bohater, wojownik, rycerz”) oznaczaj±cego niepodzieln± energię, odnajdziemy w akcie bycia wszędzie jako cało¶ć. Abhinavagupta – jeden z największych filozofów Indii, opisuję energię heroiczn± jako: „wszystko, czego heros (bohater, wojownik) dokonuje w my¶li, słowie i w czynie, poprzez każd± aktywno¶ć wymagaj±c± ¶miało¶ci i heroizmu i przejawiaj±c± esencję tych cech”(1).
Virabhadrasana I jest pierwsz± z serii trzech asan nazwanych imieniem mitologicznego herosa i wojownika Virabhadry. Wszystkie te trzy pozycje ł±cz± w sobie siłę, grację i zręczno¶ć z obustronn± harmoni±, walecznym sercem i pełnym wiary oddaniem – cechami typowymi dla rycerza, bohatera czy wojownika. Wystarczy jeden rzut oka, żeby odnaleĽć najważniejsze cechy wspólne tych pozycji, jednak zanim do tego przejdziemy, warto oddać również cze¶ć tradycji.
Historia narodzin Virabhadry jest zwi±zana z odwieczn± miło¶ci± ¦iwy i jego małżonki ¦akti. Zgodnie z legend± Virabhadra zrodził się z gniewu ¦iwy, kiedy ten dowiedział się o ¶mierci swojej małżonki Sati (jednego z kolejnych wcieleń ¦akti), gdy na skutek podstępnego działania jej ojca Daksy rzuciła się ona w ogień i spłonęła na popiół. ¦iwa rzucił wtedy na ziemię jeden ze skręconych pukli swoich wspaniałych włosów, a z niego narodził się jeden z jego najstraszniejszych obrońców – wła¶nie heros Virabhadra. Symbolicznym wymiarem tej historii jest to, że nawet w szczycie największego gniewu, w ekstremalnym napięciu zagmatwanej sytuacji bez wyj¶cia (symbolizowanej przez poskręcany dred ¦iwy), dzięki pozostawaniu w ci±głym kontakcie z samym Ľródłem wydarzeń, przypływ niepodzielnej i promienistej energii heroicznej jest w stanie przebić się i wyci±gn±ć nas ku pomy¶lnemu rozwi±zaniu(2).
Virabhadrasana I
Energia (¶akti, czyli inaczej forma) pozycji z serii Virabhadrasany jest tak niezwykła, że warto jest w paru słowach choćby naszkicować j± w ogólnym zarysie. Spójrzmy na Virabhadrasanę I – już na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo w tej asanie różni± się od siebie aktywno¶ć górnej i dolnej płaszczyzny ciała. Płaszczyzna dolna – obejmuj±ca obie kończyny dolne i miednicę – jest obustronnie asymetryczna i ustawiona w układzie trójwymiarowym, z całkowicie niezależn± prac± obydwu kończyn i ustawion± po¶rodku, skręcon± o 90°miednic±; płaszczyzna górna – obejmuj±ca tułów i obie kończyny górne – jest harmonijna, symetryczna i rozci±gnięta, wyci±gnięta do góry, z opadaj±c± na plecy głow±. Wymagaj±ce, trudne ustawienie kończyn dolnych rozwija siłę i elastyczno¶ć w podstawie, wzmacniaj±c i tonizuj±c stopy, łydki i uda, oraz rozci±gaj±c obszar pachwin – szermierczy wykrok ze stawem kolanowym zgiętym o 90°i wyprostowan± nog± zakroczn± pomaga uelastycznić oraz wzmocnić stawy skokowy i kolanowy oraz osi±gn±ć większy zakres ruchu w biodrach. Wyci±gnięte do góry i zł±czone ramiona, które kształtem przypominaj± uniesiony do góry, przygotowany do ciosu miecz, wzmacniaj± ramiona i barki i pomagaj± otworzyć i rozszerzyć klatkę piersiow±, i uwolnić energię obszaru serca (pranawaju). Zgięta szyja, w pełni odsłaniaj±ca obszar gardła, z jednej strony symbolizuje wiarę (¶raddha) i poddanie się Panu (I¶warapranidhana), z drugiej za¶ otwiera drogę dla wznosz±cego się w górę pr±du energetycznego udanawaju i pobudza jego działanie. Virabhadrasana I to wiara w działaniu, to nieskazitelna ¶wiadomo¶ć w akcji, przecinaj±ca na pół mieczem rozróżnienia iluzję uwarunkowanego żywota.
Leslie Kaminoff w swojej ksi±żce Joga – ilustrowany podręcznik anatomiczny okre¶la Virabhadrasanę I jako: „¶redniozaawansowan± asymetryczn± pozycję stoj±c± z wygięciem do tyłu”(3). Jest to wykrok, z biodrami obróconymi o 90°i wyci±gniętymi do góry ramionami zł±czonymi nad głow±. To, co dzieje się w pozycji z anatomicznego punktu widzenia, można w skrócie opisać następuj±co: „Aby poci±gn±ć ramiona do góry i do tyłu, mię¶nie okrywaj±ce tył tułowia musz± się koncentrycznie skrócić, podczas gdy mię¶nie antagonistyczne okrywaj±ce przód tułowia, pasywnie przeciwdziałaj± rozci±ganiu i wykonaniu ćwiczenia. Podczas gdy obniżacie swoje biodra, mięsień czworogłowy na przedzie rozci±ganego uda przeciwdziała grawitacji i wydłuża się ekscentrycznie (…) Ponieważ miednica będzie skierowana do przodu i ponieważ tylna noga i udo będ± ustawione prostopadle w stosunku do tułowia, tylne udo będzie dotkliwie przeprostowane. A ponieważ będziecie utrzymywali tułów wyprostowany, jedynym sposobem, w jaki będziecie mogli zaadoptować się do dodatkowego przeprostowania biodra, będzie wygięcie do tyłu w obszarze lędĽwiowym. Dlatego (…) powinni¶cie wytworzyć w całym ciele uczucie wznoszenia, silnie wyci±gaj±c ramiona nad głowę i do tyłu i w ten sposób unosz±c klatkę piersiow±, opuszczaj±c barki do tyłu i w dół i zdejmuj±c nadmiar napięcia z dolnych pleców”(4).
Ze względu na silne zaangażowanie obszaru ramion w pozycji oraz skierowan± do góry energię tułowia, pozycja jest bardzo trudna do wykonania i dla większo¶ci osób każda kolejna próba wej¶cia w ni± kończy się ogólnym zaci¶nięciem obszaru barków i ramion. Z tego powodu kluczow± rolę w pozycji Virabhadrasana I pełni zachowanie równowagi pomiędzy energi± podstawy tułowia, a wzmocnion± „energi± heroiczn±”, otwartego i uniesionego obszaru serca. Silnie zintegrowane działanie obszaru podstawy zwi±że w dole energię tego obszaru i spowoduje tym samym uwolnienie nadmiaru napięcia w górnej czę¶ci tułowia, umożliwiaj±c wyci±gnięcie ramion mocniej w górę i zwieszenie głowy na plecy. W przeciwnym wypadku energia podstawy (wjanawaju, o charakterze obkurczaj±cym) zostanie wci±gnięta w górę przez silne zaangażowanie tułowia i spowoduje ogólne obkurczenie w tym obszarze. Należy też zwrócić uwagę na istotn± kwestię przeciwstawnego działania w parach mię¶ni po lewej i po prawej stronie stawu biodrowego. W nodze wykrocznej mię¶nie biodrowo-lędĽwiowe s± aktywne, natomiast rozci±gane s± mię¶nie po¶ladkowe i tylnego uda; w nodze zakrocznej sytuacja jest odwrotna. W wyniku ustabilizowania podstawy pozycji możliwe staje się wyci±gniecie w górę kolumny kręgosłupa i zaakcentowaniem łuków kręgosłupa, w konsekwencji czego następuje subtelne przesunięcie ¶rodka ciężko¶ci w górnym tułowiu do tyłu względem miednicy i uwolnienie obszaru serca. Po uwolnieniu górnego tułowia uwalnia się też i odsłania szyja. Uwolnienie napięcia w ramionach umożliwia też poczucie ich realnego ciężaru, poczucie „uniesionego miecza” Virabhadry – warto tutaj wspomnieć, iż pozycja ta nadmiernie obci±ża serce i nie powinno się jej wykonywać dłużej niż 20-30 sekund na każd± ze stron (5).
Virabhadrasana I
Sedno postawy herosa-wojownika, promowanej przez pozycje z serii Virabhadrasany, doskonale ujmuj± słowa starożytnego traktatu Bhagawadgita, gdy Pan Kryszna zwraca się do Ardżuny: „…kto pow¶ci±gnie umysłem zmysły działania, Ardżuno, i jogę czynu podejmie bez więzów, ten jest najwyżej.”(6) Praktyka jogi zaczyna się tak naprawdę wtedy, gdy schodzimy z maty i napotykamy prawdziwe trudno¶ci i wyzwania w codziennym życiu – wtedy stajemy się wojownikami jogi, a najważniejszym wyzwaniem staje się dla nas zachowanie nieskazitelnej postawy bohatera-rycerza i przejawienie niepodzielnej energii heroicznej w działaniu.(7).
Przypisy:
(1) Pisano, Ch., 2011, The Hero’s Contemplation, London, Yoga Words ltd., s. 236.
(2) Tamże, s. 236.
(3) Kaminoff, L., 2010, Joga – ilustrowany przewodnik anatomiczny, Białystok, Studio Astropsychologii , s. 84.
(4) Coulter, H.D., 2007, Anatomia hatha jogi, Warszawa, Wydawnictwo Tedson, s. 29; 350.
(5) Iyengar, B.K.S., 1995, ¦wiatło jogi, Warszawa, Wydawnictwo Virya, s. 45
(6) Rucińska, A., tłum.,2002, Bhagawadgita, ¦więta Pie¶ń Pana, Warszawa, Wydawnictwo Sawitar, s. 37,
(7) Kaivalya, A., Kooji van der, A., 2010, Myths of the asanas, San Rafael, California, Mandala, s. 74.
 Rafał Gadomski
Wydawnictwo Tedson (www.tedson.pl)
Joga Warszawa Studio (www.hatha.pl)
Blog Jogina (www.blog.hatha.pl)
 Serce w praktyce hatha jogi. Rafał Gadomski.
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft