Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Oddech życia. Anna Jawor

  • czwartek, 18 listopada 2010
  • autor: Anna Jawor
Czy zdajemy sobie sprawę z wagi zaczerpniętego przez nas pierwszego wdechu? Okazuje się, że nasz poród jest pocz±tkiem jako¶ci naszego oddechu w przyszło¶ci i bardzo istotnym czynnikiem wpływaj±cym na dalsze życie. Narodziny s± niesamowitym wydarzeniem, gdzie noworodek zmienia całkowicie swoje ¶rodowisko. Towarzysz±ce temu bodĽce na płaszczyĽnie fizycznej jak i emocjonalnej mog± determinować w okre¶lony sposób nasze zachowanie, sposób bycia, stan psychiczny czy postawę.
"…Cierpienie, złe samopoczucie, niestabilno¶ć ciała i nierównomierny oddech to symptomy towarzysz±ce rozproszeniu ¶wiadomo¶ci"
"…Również przez kontrolowany wydech lub obserwację zatrzymania oddechu po wydechu ucisza się ¶wiadomo¶ć…"
Jogasutry Patandżalego Rozdział pierwszy - O skupieniu (samadhi)
 
Anna Jawor 
 
Gdy pojawia się zagrożenie, strach, mocny stres albo kiedy jeste¶my bardzo ostrożni całe ciało się spina i wstrzymujemy oddech. Nie¶wiadome zatrzymanie oddechu to wzorzec, aby zapobiec niechcianym uczuciom, ukryć emocje lub zatrzymać my¶li, zdarzenia, aby przemy¶leć. Powtarzalne i nie¶wiadome reakcje maj± tendencję do przechodzenia w stan chroniczny. W przypadku oddechu jest to tylko zatrzymanie czę¶ciowe, ponieważ wiele osób magazynuje pewn± objęto¶ć powietrza w dolnym obszarze klatki piersiowej. Drugim obszarem o małej aktywno¶ci oddechowej s± szczyty płuc. Żebra, leż±ce bezpo¶rednio pod obojczykiem i wysoko w zagłębieniu pachy, stanowi± nieodkryte terytorium, gdyż większo¶ć z nas nie porusza lub nie czuje najwyższych żeber. Szczyty płuc dochodz± w górę do tych obszarów, dlatego powinni¶my pozyskać umiejętno¶ć poruszania nimi swobodnie przy każdym oddechu. Je¶li w naszym ciele istniej± ograniczenia na szczycie i u podstawy klatki piersiowej, to nie do¶wiadczyli¶my pełnego wdechu.
 
Jednym ze sposobów na pełny oddech jest skoncentrowanie się na wydechu. Gdy zbliżasz się do końca swojego normalnego wydechu, pozwól, aby jeszcze więcej powietrza opu¶ciło płuca. Nie oznacza to wypychania powietrza na zewn±trz przy pomocy brzucha, lecz należy odprężyć klatkę piersiow±, zwłaszcza w obszarze szczytowych i najniższych żeber. Możesz położyć ręce na dolnych żebrach, tuż powyżej brzucha i poczuć ruch tych żeber podczas oddechu z koncentracj± na wydechu. Wydech staje się aktywn± czę¶ci± cyklu oddechowego, a wdech zachodzi spontanicznie.
 
W dorosłym życiu mamy tendencję do oddychania klatk± piersiow± lub brzuchem. W przypadku brzusznego toru oddychania przepona porusza się w górę i w dół, a zwiększona objęto¶ć powietrza akomodowana jest w brzuchu. W przypadku oddychania piersiowego przepona również porusza się w górę i w dół, ale w mniejszym stopniu. Oddychanie brzuszne wycisza i skupia energię w dole ciała i dlatego ten wzorzec pasuje do medytacji. Oddech piersiowy przesuwa energię w górę, w kierunku bardziej aktywnego wzorca zachowania. Poż±dany stan to osi±gnięcie równowagi pomiędzy tymi dwoma typami oddechu a więc zrównoważone poł±czenie oddechu gdzie brzuch wydłuża się a klatka piersiowa rozszerza. Spójrzmy również na kręgosłup, gdzie wszystkie ze 186 stawów poruszaj± się z każdym oddechem. Podczas wykonywania wdechu ma on tendencję do wydłużania się, gdyż zmniejsza się wygięcie jego krzywizn. Kiedy wydychamy powietrze ciało wraca z powrotem do normalnych wygięć w kręgosłupie.
 
Anna Jawor
 
Oddychanie zazwyczaj funkcjonuje na obrzeżach naszej ¶wiadomo¶ci przez cała dobę, gdzie możemy wybrać sposób w jaki oddychamy, jednakże przez większo¶ć czasu oddychamy „automatycznie”. Jogini stawiaj± na wybór, ponieważ odkryli warto¶ć ¶wiadomie regulowanego oddechu, oddychania równomiernego i przeponowego, hiperwentylowania dla specjalnych celów i wstrzymywania oddechu na życzenie.
 
Każda komórka w ciele musi oddychać –pobierać tlen, spalać, wydzielać energię i oddawać dwutlenek węgla. Wszystkie zagadnienia dotycz±ce systemu oddechowego maj± zwi±zek z ruchem tlenu i dwutlenku węgla. Drogi oddechowe prowadz± od nosa i ust do płuc. Płuca posiadaj± wła¶ciw± sobie elastyczno¶ć i pozostaj± napełnione powietrzem wewn±trz klatki piersiowej, tylko dlatego, że wiernie na¶laduj± zmiany w objęto¶ci klatki piersiowej, która rozszerza się i kurczy. Przy wykonaniu oddechu aktywno¶ci± wykazuj± się trzy główne grupy mię¶ni oddechowych: mię¶nie międzyżebrowe, mię¶nie brzuszne i przepona oddechowa. Przyjrzyjmy się teraz różnym rodzajom oddychania, aby zrozumieć korzy¶ci, jakie za sob± niesie kontrola oddechu oraz ¶wiadomie wybrać oddech do specyficznej pracy w asanach jak i w życiu codziennym.
 
Oddychanie piersiowe należy rozpatrzeć w dwu scenariuszach; dobroczynnym i zarazem wzmacniaj±cym oraz hamuj±cym, który notorycznie stosowany może spowodować fizyczne i umysłowe problemy.
 
Scenariusz pozytywny dotyczy wzmocnionego oddychania piersiowego, w trakcie którego kopuła przepony opiera się unoszeniu wspieraj±c wdech po¶rednio. Mię¶nie międzyżebrowe zewnętrzne aktywnie unosz± klatkę piersiow± do góry i na zewn±trz rozszerzaj±c j± prawie do swojego maksimum. ¦ciana brzucha jest zrelaksowana, lecz sztywna i twarda. Osi±gany stan umysłu dzięki zastosowaniu wzmocnionego oddechu piersiowego jest radosny.
 
Natomiast hamuj±cy oddech piersiowy jest zazwyczaj płytki, szybki i nieregularny. Zazwyczaj zwi±zany ze stresem, napięciem czy uczuciem poirytowania. Taki oddech absolutnie nie jest wskazany, ¶wiadomie praktykowany i należy się go wystrzegać. Pobudza on współczulny system nerwowy, utrzymuj±c rytm serca i ci¶nienie krwi na zbyt wysokich poziomach, wywołuj±c problemy z trawieniem i wydalaniem, powoduj±c, że dłonie i stopy staj± się zimne i lepkie.
 
Praktykę należy rozpocz±ć od nauki oddechu brzusznego (brzuszno-przeponowego). Najlepiej jest go najpierw praktykować w pozycji leż±cej, dopiero póĽniej w siadzie; ze względu na siły grawitacji. Przy wdechu kopuła przepony porusza się w dół a dolna ¶ciana brzucha jest zrelaksowana i wypychana przez ni± do przodu. Mię¶nie międzyżebrowe aktywnie utrzymuj± klatkę piersiow± w stabilnej pozycji mniej więcej w tym samym rozmiarze we wszystkich czę¶ciach cyklu oddechowego. Jak już wcze¶niej pisałam ten rodzaj oddechu wycisza oraz relaksuje umysł i ciało.
 
Kolejnym typem jest oddech przeponowy (piersiowo-przeponowy). Podczas wdechu przepona naciska na narz±dy brzucha, którego ¶ciana jest relatywnie sztywna. Mię¶nie międzyżebrowe utrzymuj± cało¶ciow± integralno¶ć ¶ciany klatki piersiowej pozwalaj±c jej podnosić się do góry i na zewn±trz od jej dolnej krawędzi na skutek działania przepony. Górna ¶ciana brzucha jest wyciskana na zewn±trz razem z doln± krawędzi± klatki piersiowej. Dolna ¶ciana brzucha utrzymywana jest do¶ć ¶ci¶le albo przez opór mię¶niowy, albo przez siedzenie lub stanie w pozycji wyprostowanej lub przez kombinację obydwu. Dzięki takiemu torowi oddechu stan umysłu jest czysty i uważny oraz skupiony na ¶rodkowym tułowiu.
 
Opis najbardziej korzystnego dla nas, pełnego oddechu, który jest poł±czeniem dwóch powyżej opisanych rodzajów, wg Desikachar wygl±da w następuj±cy sposób: „Sugeruję, aby podczas wdechów najpierw wypełniać klatkę piersiow± (oddychanie piersiowo-przeponowe), a potem dopiero brzuch (oddychanie brzuszne). W trakcie wydechów odwrotnie: najpierw pozwalamy, aby opadł brzuch, a na końcu – górna czę¶ć klatki piersiowej(…). Ta technika ma tę zaletę, że pozwala utrzymać kręgosłup wydłużony (…)”.
 
 
Anna Jawor
Bibliografia:
H.David Coulter „Anatomia hatha jogi”
L.Kaminoff “Joga. Ilustrowany przewodnik anatomiczny”
R.Louis Schultz, R.Feitic „Nieskończona sieć. Anatomia powięzi w działaniu”
 
 
Anna Jawor
Anna Jawor jest nauczycielk± jogi, prowadzi zajęcia w Kro¶nie. Ukończyła kurs dla nauczycieli Sivananda jogi, aktualnie uczestniczy w szkoleniu nauczycielskim w zakresie vinyasa krama jogi u Macieja Wieloboba.
Kontakt z autork±: aniajawor8@gmail.com
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft