Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej Wielobób

  • pi±tek, 25 czerwca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Mam wrażenie, że znaczenie odpowiedniego dotyku w relacji nauczyciel – uczeń jest bagatelizowane. Czę¶ć osób nie zastanawia się po co (w jakim celu) stosuje się dotyk (np. w korektach), jak również w jaki sposób dotykać, by uzyskać ten cel.

To co warto przede wszystkim podkre¶lić to fakt, że dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog± jest nawi±zywaniem kontaktu i pod±żaniem za tym kontaktem! Nie jest sam w sobie korekt±, nie ma być poklepywaniem ucznia, głaskaniem go, ani manipulacj± ciałem.
Je¶li dotykamy ucznia to po pierwsze musimy czuć jego przyzwolenie na ten dotyk, po drugie musimy znać cel tego dotyku, a także wiedzieć gdzie i w jaki sposób dotkn±ć, by zrealizować ten cel i dok±d to wszystko nas zaprowadzi. Po trzecie musimy nawi±zać kontakt. Kontakt z ciałem osoby dotykanej (i jej procesem do¶wiadczania) nawi±zujemy już wcze¶niej odczuwaj±c naturę problemu, napięcia, nieprawidłow± pracę, któr± chcemy skorygować poprzez dotyk. PóĽniej kontynuujemy kontakt w trakcie zbliżania dłoni do ciała ucznia. To jest newralgiczny moment, ponieważ zanim położymy dłonie na wybranym miejscu musimy wyczuć czy nie pojawia się opór na nasz dotyk. Gdy dłonie s± już na ciele musimy wyczuć potencjał ciała i użyć odpowiedniego typu dotyku (dotyk tamasowy, radżasowy, sattwiczny), by zrealizować nasz cel, komunikuj±c się przy tym z ciałem osoby dotykanej.
 Dotyk tamasowy, radżasowy i sattwiczny
 W sankhji i jodze wyróżnia się 3 zasadnicze siły konstytuuj±ce ruch natury: sattwę, radżas i tamas (koncepcja najprawdopodobniej ma Ľródło wcze¶niej w Atharwawedzie 10.8.43). Guny (sattwa, radżas i tamas) s± siłami, których dynamiczna równowaga konstytuuje okre¶lon± aktywno¶ć natury. W filozofii sankhji podkre¶la się, że gdy guny s± w idealnej równowadze natura nie przejawia się, dopiero gdy która¶ z gun zaczyna dominować – natura zaczyna się przejawiać. Ta koncepcja jest podstaw± opisu rzeczywisto¶ci w sankhji, a co za tym idzie także w jodze.
Sattwa jest sił± neutraln±, sił± równowagi. Cechuje j± lekko¶ć, ¶wietlisto¶ć, spokój, prawda, ukojenie, zrównoważenie, wdzięk, gracja. Radżas jest sił± dodatni±, ewolucyjn±, dynamiczn±. Cechuje go witalno¶ć, kreatywno¶ć, aktywno¶ć, pobudzenie, ruch, pasja. Tamas jest sił± ujemn±, sił± podtrzymuj±c± okre¶lon± formę. Cechuje go skłonno¶ć do zamrażania ruchu w strukturę, bezwład, opór, inercja, ciężko¶ć, ciemno¶ć, uziemienie.
Sattwa, radżas i tamas warunkuj± również jako¶ć naszego dotyku (w nauczaniu jog± i terapii jog±).
 Dotyk sattwiczny
Dotyk sattwiczny jest subtelny, delikatny, neutralny, równoważ±cy. Jest to dosyć łagodny dotyk na powierzchni ciała, przepełniony rozluĽnieniem, zrównoważeniem, spokojem, a oparty na uważno¶ci i empatycznym kontakcie z dotykan± osob± i dotykanym obszarem ciała. Polega na wyczuciu potrzeb ciała i umysłu i pod±żaniu za nimi w ramach, na które ciało i umysł zezwalaj±. Dłoń idzie za ruchem (wibracj±, oscylacj±) ciała, nie kreuje nowego ruchu. Kreuje rozluĽnienie i ułatwia uruchomienie mechanizmów samoregulacyjnych ciała i umysłu. Przykładem dotyku sattwicznego może być położenie rozluĽnionych dłoni na czyi¶ napiętych barkach. Dłoń “penetruje” ciała tylko za pomoc± swojego ciężaru i ciepła, bez nacisku.
Gdy nie wiemy jaki efekt wywoła zastosowanie dotyku tamasowego lub radżasowego to wówczas najlepiej stosować dotyk sattwiczny. Gdy stosujemy dotyk tamasowy, najlepiej kontakt nauczyciela z uczniem zwieńczyć dotykiem sattwicznym.
 Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk sattwiczny
Dotyk radżasowy
Dotyk radżasowy jest zwi±zany z ruchem. Jest subtelnie stymuluj±cy i penetruj±cy (ale nie w sposób siłowy, nie jako walka z oporem), ukierunkowuje w uważny sposób. Używamy tu jednak subtelnej pracy mię¶ni, by skanalizować energię poprzez stymulację, ruch i umiejętnie zastosowan± siłę. Ten typ dotyku stosuje się w tempie pozwalaj±cym umysłowi zachować stan koncentracji i spokoju, przetestować swoje ograniczenia i odczuć z których z nich można zrezygnować. Istot± dotyku radżasowego jest zachęcenie do rozszerzenia swoich granic, do łagodnej ekspansji (w przeciwieństwie do dotyku tamasowego, który przełamuje skurczone granice). Nie należy niczego przyspieszać, ani wychodzić poza strefę komfortu w tym typie dotyku. Ten typ dotyku pomaga „rozpu¶cić” stare przekonania i wzorce zapisane w ciele, jak również umożliwia dotarcie do wyizolowanych w ciele urazów, napięć i pracę z nimi. Zwiększa witalno¶ć. Przykładem dotyku radżasowego może być delikatne badanie zakresu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej stawu barkowego: wyczuwamy kierunek w którym staw “chce się” poruszać i za nim idziemy, dopiero póĽniej badamy subtelnie kierunek przeciwny.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk radżasowy
 Dotyk tamasowy
Dotyk tamasowy jest silnym, solidnym rodzajem dotyku, przeznaczonym do przełamywania blokad. Jest nastawiony na penetrację i rozproszenie zablokowanej energii, intensywny. Jest to dotyk, który przekracza ustalon± granicę umysł / ciało, który wykracza poza umysł. Pozwala on umysłowi w sposób raczej rewolucyjny niż ewolucyjny przeramować się na nowo, ustalić nowe granice, bardziej dopasowane do naszego nowego wizerunku. Dotyk tamasowy powinien trwać krótko (1, 2 sekundy), co wystarczy, by wywołać opór. Reakcja oporu (siły ujemnej) wspomaga eliminację i sprzyja usuwaniu nieharmonijnych zapisów funkcjonalnych (fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych). Pomimo iż jest to mocny dotyk to nie może on powodować napięcia. Nawet je¶li pojawia się ból, to ma to być tzw. „dobry” ból. (Generalnie unikamy sprawiania bólu uczniom.) Na pewno ten typ dotyku, umiejętnie użyty, zakończony (i najlepiej także rozpoczęty) dotykiem sattwicznym pomoże poruszyć miejsca, które s± zbyt statyczne, zablokowane, które nie reaguj±. Przykładem dotyku tamasowego może być silne otwarcie uczniowi klatki piersiowej w mostku czy też dokręcenie ciała w asanach skrętnych.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
Przed dokonaniem „interwencji” z zastosowaniem tego typu dotyku, musimy wyczuć lub wręcz zapytać czy jest na niego przyzwolenie ze strony ucznia. Absolutnie nie stosujemy tego typu dotyku do “dociskania” ucznia w skłonach do przodu.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
 - -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi, specjalist± terapii jog±, trenerem nauczycieli w nurcie vinyasa krama. Powyższy artykuł jest roboczym szkicem do jednego z rozdziałów ksi±żki na temat terapii jog±, któr± pisze.
Strona www (kursy, warsztaty w całej Polsce): http://maciejwielobob.pl
Strona szkoły Maćka (zajęcia jogi w Krakowie): http://www.joga-krakow.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

Przełomowa metoda oddechowa i jej twórca K.P. Butejko

Biografi± Prof. Konstantyna Pawłowicza Butejko/ Buteyko rozpoczynamy cykl artykułów na temat przełomowej metody oddechowej -metody Butejki. Był on cenionym, rosyjskim lekarzem. Opisał now± jednostkę chorobow±, któr± nazwał chorob± głębokiego oddychania. Odkrył , iż główn± przyczyn± wielu schorzeń j...

Kiedy moje barki będ± w pełni elastyczne a klatka piersiowa otwarta?

Otwarta klatka piersiowa to podstawa! Do tego d±żymy zawsze na samym pocz±tku rozpoczynaj±c wprowadzanie w ¶wiat jogi pocz±tkuj±cego jogina. Dlaczego? Dlatego, że otwarta klatka piersiowa to prostsza postawa całego ciała, nie opadaj±ce do przodu barki, możliwo¶ć nabrania solidnego oddechu oraz zdecy...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Joga wielkich dziewczyn, czyli koniec z wymówkami

Pójdę na jogę gdy schudnę, to wymówka, która "gra" gdzie¶ z tyłu głowy wielu osobom. Internetowe influencerki, zwłaszcza te amerykańskie, udowadniaj±, że nie ma na co czekać, bo jogę można z powodzeniem praktykować niezależnie od tego, jaki rozmiar ubrań nosimy. S± w¶ród nich m.in. Amerykanki Valeri...

Lagom, czyli szczę¶cie po szwedzku

¦wiat, w którym dzi¶ żyjemy nastawiony jest na "wyżej, dalej, więcej". Wpadaj±c w nieustanny wir podkręcania tempa nie zauważamy, kiedy przestaj± nas cieszyć drobiazgi codzienno¶ci. Często jeste¶my przemęczeni, bez energii i motywacji do działania. Jednym z dobrych sposobów wyj¶cia z tej sytuacji je...

Joga recept± na zdrowe stopy

Wci±ż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stopy mog± być odpowiedzialne za bóle kolan, bioder, pleców, karku i szyi oraz powstawanie skoliozy i innych deformacji kręgosłupa....

Yin joga powięziowa – trwanie, które i uspokaja

Yin joga to pełen spokój, bezruch, długie trwanie w pozycjach. Powoli, łagodnie i bez wysiłku usuwa z ciała napięcia, sztywno¶ć i bóle powstałe w wyniku traum i stresu. Praktyka ta jest niczym masaż wykonywany na samym sobie. Uwalnia z ciała to, co pod wpływem nadmiernego wysiłku lub silnych emocji ...

Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lutego 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft