Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej Wielobób

  • pi±tek, 25 czerwca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Mam wrażenie, że znaczenie odpowiedniego dotyku w relacji nauczyciel – uczeń jest bagatelizowane. Czę¶ć osób nie zastanawia się po co (w jakim celu) stosuje się dotyk (np. w korektach), jak również w jaki sposób dotykać, by uzyskać ten cel.

To co warto przede wszystkim podkre¶lić to fakt, że dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog± jest nawi±zywaniem kontaktu i pod±żaniem za tym kontaktem! Nie jest sam w sobie korekt±, nie ma być poklepywaniem ucznia, głaskaniem go, ani manipulacj± ciałem.
Je¶li dotykamy ucznia to po pierwsze musimy czuć jego przyzwolenie na ten dotyk, po drugie musimy znać cel tego dotyku, a także wiedzieć gdzie i w jaki sposób dotkn±ć, by zrealizować ten cel i dok±d to wszystko nas zaprowadzi. Po trzecie musimy nawi±zać kontakt. Kontakt z ciałem osoby dotykanej (i jej procesem do¶wiadczania) nawi±zujemy już wcze¶niej odczuwaj±c naturę problemu, napięcia, nieprawidłow± pracę, któr± chcemy skorygować poprzez dotyk. PóĽniej kontynuujemy kontakt w trakcie zbliżania dłoni do ciała ucznia. To jest newralgiczny moment, ponieważ zanim położymy dłonie na wybranym miejscu musimy wyczuć czy nie pojawia się opór na nasz dotyk. Gdy dłonie s± już na ciele musimy wyczuć potencjał ciała i użyć odpowiedniego typu dotyku (dotyk tamasowy, radżasowy, sattwiczny), by zrealizować nasz cel, komunikuj±c się przy tym z ciałem osoby dotykanej.
 Dotyk tamasowy, radżasowy i sattwiczny
 W sankhji i jodze wyróżnia się 3 zasadnicze siły konstytuuj±ce ruch natury: sattwę, radżas i tamas (koncepcja najprawdopodobniej ma Ľródło wcze¶niej w Atharwawedzie 10.8.43). Guny (sattwa, radżas i tamas) s± siłami, których dynamiczna równowaga konstytuuje okre¶lon± aktywno¶ć natury. W filozofii sankhji podkre¶la się, że gdy guny s± w idealnej równowadze natura nie przejawia się, dopiero gdy która¶ z gun zaczyna dominować – natura zaczyna się przejawiać. Ta koncepcja jest podstaw± opisu rzeczywisto¶ci w sankhji, a co za tym idzie także w jodze.
Sattwa jest sił± neutraln±, sił± równowagi. Cechuje j± lekko¶ć, ¶wietlisto¶ć, spokój, prawda, ukojenie, zrównoważenie, wdzięk, gracja. Radżas jest sił± dodatni±, ewolucyjn±, dynamiczn±. Cechuje go witalno¶ć, kreatywno¶ć, aktywno¶ć, pobudzenie, ruch, pasja. Tamas jest sił± ujemn±, sił± podtrzymuj±c± okre¶lon± formę. Cechuje go skłonno¶ć do zamrażania ruchu w strukturę, bezwład, opór, inercja, ciężko¶ć, ciemno¶ć, uziemienie.
Sattwa, radżas i tamas warunkuj± również jako¶ć naszego dotyku (w nauczaniu jog± i terapii jog±).
 Dotyk sattwiczny
Dotyk sattwiczny jest subtelny, delikatny, neutralny, równoważ±cy. Jest to dosyć łagodny dotyk na powierzchni ciała, przepełniony rozluĽnieniem, zrównoważeniem, spokojem, a oparty na uważno¶ci i empatycznym kontakcie z dotykan± osob± i dotykanym obszarem ciała. Polega na wyczuciu potrzeb ciała i umysłu i pod±żaniu za nimi w ramach, na które ciało i umysł zezwalaj±. Dłoń idzie za ruchem (wibracj±, oscylacj±) ciała, nie kreuje nowego ruchu. Kreuje rozluĽnienie i ułatwia uruchomienie mechanizmów samoregulacyjnych ciała i umysłu. Przykładem dotyku sattwicznego może być położenie rozluĽnionych dłoni na czyi¶ napiętych barkach. Dłoń “penetruje” ciała tylko za pomoc± swojego ciężaru i ciepła, bez nacisku.
Gdy nie wiemy jaki efekt wywoła zastosowanie dotyku tamasowego lub radżasowego to wówczas najlepiej stosować dotyk sattwiczny. Gdy stosujemy dotyk tamasowy, najlepiej kontakt nauczyciela z uczniem zwieńczyć dotykiem sattwicznym.
 Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk sattwiczny
Dotyk radżasowy
Dotyk radżasowy jest zwi±zany z ruchem. Jest subtelnie stymuluj±cy i penetruj±cy (ale nie w sposób siłowy, nie jako walka z oporem), ukierunkowuje w uważny sposób. Używamy tu jednak subtelnej pracy mię¶ni, by skanalizować energię poprzez stymulację, ruch i umiejętnie zastosowan± siłę. Ten typ dotyku stosuje się w tempie pozwalaj±cym umysłowi zachować stan koncentracji i spokoju, przetestować swoje ograniczenia i odczuć z których z nich można zrezygnować. Istot± dotyku radżasowego jest zachęcenie do rozszerzenia swoich granic, do łagodnej ekspansji (w przeciwieństwie do dotyku tamasowego, który przełamuje skurczone granice). Nie należy niczego przyspieszać, ani wychodzić poza strefę komfortu w tym typie dotyku. Ten typ dotyku pomaga „rozpu¶cić” stare przekonania i wzorce zapisane w ciele, jak również umożliwia dotarcie do wyizolowanych w ciele urazów, napięć i pracę z nimi. Zwiększa witalno¶ć. Przykładem dotyku radżasowego może być delikatne badanie zakresu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej stawu barkowego: wyczuwamy kierunek w którym staw “chce się” poruszać i za nim idziemy, dopiero póĽniej badamy subtelnie kierunek przeciwny.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk radżasowy
 Dotyk tamasowy
Dotyk tamasowy jest silnym, solidnym rodzajem dotyku, przeznaczonym do przełamywania blokad. Jest nastawiony na penetrację i rozproszenie zablokowanej energii, intensywny. Jest to dotyk, który przekracza ustalon± granicę umysł / ciało, który wykracza poza umysł. Pozwala on umysłowi w sposób raczej rewolucyjny niż ewolucyjny przeramować się na nowo, ustalić nowe granice, bardziej dopasowane do naszego nowego wizerunku. Dotyk tamasowy powinien trwać krótko (1, 2 sekundy), co wystarczy, by wywołać opór. Reakcja oporu (siły ujemnej) wspomaga eliminację i sprzyja usuwaniu nieharmonijnych zapisów funkcjonalnych (fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych). Pomimo iż jest to mocny dotyk to nie może on powodować napięcia. Nawet je¶li pojawia się ból, to ma to być tzw. „dobry” ból. (Generalnie unikamy sprawiania bólu uczniom.) Na pewno ten typ dotyku, umiejętnie użyty, zakończony (i najlepiej także rozpoczęty) dotykiem sattwicznym pomoże poruszyć miejsca, które s± zbyt statyczne, zablokowane, które nie reaguj±. Przykładem dotyku tamasowego może być silne otwarcie uczniowi klatki piersiowej w mostku czy też dokręcenie ciała w asanach skrętnych.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
Przed dokonaniem „interwencji” z zastosowaniem tego typu dotyku, musimy wyczuć lub wręcz zapytać czy jest na niego przyzwolenie ze strony ucznia. Absolutnie nie stosujemy tego typu dotyku do “dociskania” ucznia w skłonach do przodu.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
 - -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi, specjalist± terapii jog±, trenerem nauczycieli w nurcie vinyasa krama. Powyższy artykuł jest roboczym szkicem do jednego z rozdziałów ksi±żki na temat terapii jog±, któr± pisze.
Strona www (kursy, warsztaty w całej Polsce): http://maciejwielobob.pl
Strona szkoły Maćka (zajęcia jogi w Krakowie): http://www.joga-krakow.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

Jak wybrać matę do jogi?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i odmian mat do jogi. Różni± się faktur±, grubo¶ci±, długo¶ci±, kolorem, trwało¶ci± i tym, co najważniejsze, czyli parametrami antypo­¶lizgowymi oraz cen±. Dlatego zawsze pojawia się pytanie - któr± matę mam wybrać i czym się kierować przy wyborze?...

Przepisy ze zdrowej misy: Jarmużki z kuskusem

Jarmuż jest wyj±tkow± odmian± kapusty, uprawian± od starożytno¶ci do celów ozdobnych oraz jadalnych. Popularno¶ci± cieszy się przede wszystkim ze względu na bogat± zawarto¶ć przeciwutleniaczy, witaminy C i K, wapnia, żelaza oraz sulforafan – zwi±zków maj±cych wła¶ciwo¶ci antynowotworowe. ...

Jak odzyskać czas?

Czas. Gdyby był na sprzedaż, pewnie byłby najlepiej sprzedawanym towarem na ¶wiecie, a w bankach ustawiałyby się kolejki po kredyt na zakup czasu. Niestety, a może "stety" nie można go kupić za żadne pieni±dze. Ale dzięki filozofii slow life i minimalizmowi można nauczyć się, jak go odzyskać. ...

Joga i podnoszenie odporno¶ci na infekcje. To działa !

No i nadeszła. Jesień. A wraz z ni± niestety sezon przeziębień i innych infekcji. Ale na szczę¶cie nie jeste¶my bezradni wobec atakuj±cych nas zewsz±d zarazków. Możemy szybko podnie¶ć swoj± odporno¶ć dzięki praktyce jogi, co udowodniły już liczne badania naukowe....

6 pozycji jogi, które możesz wykonać jeszcze zanim wstaniesz z łóżka.

Znasz to uczucie, kiedy budzik dzwoni wcze¶nie rano, żwawo odkrywasz kołdrę i wstajesz z łóżka z u¶miechem na twarzy? Ja też nie ;) Ale to nic, poranki bywaj± trudne - to fakt, tylko nie wtedy, kiedy masz 6 przyjemnych powodów, żeby zamiast kolejny raz przedłużać drzemkę zacz±ć się powoli przebudzać...

Pietyzm w praktyce jogi

Dużo pisze się o jodze. Pisze się o jej dobroczynnym wpływie na organizm (ciało, sylwetkę, narz±dy wewnętrzne, kręgosłup) i psychikę. Warto jednak podkre¶lić jeszcze jeden rzadziej omawiany element, a mianowicie wpływ jogi na postawę życiow± - na podej¶cie do samego siebie, do innych ludzi oraz nast...

Nie taki kij straszny jak go maluj± … Jak oswoić chaturangę?

Nic nie wprowadza w lepszy nastrój jak kilka Powitań Słońca o poranku. Kiedy płynnie przechodzisz z jednej pozycji do drugiej, a ciało w pełni współgra z oddechem, czujesz jak powoli rozbudza się każdy mięsień a umysł staje się coraz bardziej trzeĽwy. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie chaturanga ...

Premier, który propaguje jogę i narodowe warto¶ci

Miło¶nicy jogi na całym ¶wiecie, nawet je¶li w ogóle nie interesuj± się polityk±, na pewno słyszeli nazwisko premiera Indii. Narendra Modi jest wielkim orędownikiem jogi, dzięki jego staraniom ustanowiono Międzynarodowy Dzień Jogi, a UNESCO wpisało j± na listę dziedzictwa niematerialnego ¶wiata....

Od przybytku boli głowa

Minimalizm został w ostatnich latach mocno spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych i Europie, przesyconych wszechogarniaj±cym konsumpcjonizmem. Jednak ojczyzn± minimalizmu jest Japonia. Wynika on z japońskiej tradycji i stylu życia. Co zatem radz± japońscy mistrzowie minimalizmu?...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
PaĽdziernika 2017
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft