Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej Wielobób

  • pi±tek, 25 czerwca 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Mam wrażenie, że znaczenie odpowiedniego dotyku w relacji nauczyciel – uczeń jest bagatelizowane. Czę¶ć osób nie zastanawia się po co (w jakim celu) stosuje się dotyk (np. w korektach), jak również w jaki sposób dotykać, by uzyskać ten cel.

To co warto przede wszystkim podkre¶lić to fakt, że dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog± jest nawi±zywaniem kontaktu i pod±żaniem za tym kontaktem! Nie jest sam w sobie korekt±, nie ma być poklepywaniem ucznia, głaskaniem go, ani manipulacj± ciałem.
Je¶li dotykamy ucznia to po pierwsze musimy czuć jego przyzwolenie na ten dotyk, po drugie musimy znać cel tego dotyku, a także wiedzieć gdzie i w jaki sposób dotkn±ć, by zrealizować ten cel i dok±d to wszystko nas zaprowadzi. Po trzecie musimy nawi±zać kontakt. Kontakt z ciałem osoby dotykanej (i jej procesem do¶wiadczania) nawi±zujemy już wcze¶niej odczuwaj±c naturę problemu, napięcia, nieprawidłow± pracę, któr± chcemy skorygować poprzez dotyk. PóĽniej kontynuujemy kontakt w trakcie zbliżania dłoni do ciała ucznia. To jest newralgiczny moment, ponieważ zanim położymy dłonie na wybranym miejscu musimy wyczuć czy nie pojawia się opór na nasz dotyk. Gdy dłonie s± już na ciele musimy wyczuć potencjał ciała i użyć odpowiedniego typu dotyku (dotyk tamasowy, radżasowy, sattwiczny), by zrealizować nasz cel, komunikuj±c się przy tym z ciałem osoby dotykanej.
 Dotyk tamasowy, radżasowy i sattwiczny
 W sankhji i jodze wyróżnia się 3 zasadnicze siły konstytuuj±ce ruch natury: sattwę, radżas i tamas (koncepcja najprawdopodobniej ma Ľródło wcze¶niej w Atharwawedzie 10.8.43). Guny (sattwa, radżas i tamas) s± siłami, których dynamiczna równowaga konstytuuje okre¶lon± aktywno¶ć natury. W filozofii sankhji podkre¶la się, że gdy guny s± w idealnej równowadze natura nie przejawia się, dopiero gdy która¶ z gun zaczyna dominować – natura zaczyna się przejawiać. Ta koncepcja jest podstaw± opisu rzeczywisto¶ci w sankhji, a co za tym idzie także w jodze.
Sattwa jest sił± neutraln±, sił± równowagi. Cechuje j± lekko¶ć, ¶wietlisto¶ć, spokój, prawda, ukojenie, zrównoważenie, wdzięk, gracja. Radżas jest sił± dodatni±, ewolucyjn±, dynamiczn±. Cechuje go witalno¶ć, kreatywno¶ć, aktywno¶ć, pobudzenie, ruch, pasja. Tamas jest sił± ujemn±, sił± podtrzymuj±c± okre¶lon± formę. Cechuje go skłonno¶ć do zamrażania ruchu w strukturę, bezwład, opór, inercja, ciężko¶ć, ciemno¶ć, uziemienie.
Sattwa, radżas i tamas warunkuj± również jako¶ć naszego dotyku (w nauczaniu jog± i terapii jog±).
 Dotyk sattwiczny
Dotyk sattwiczny jest subtelny, delikatny, neutralny, równoważ±cy. Jest to dosyć łagodny dotyk na powierzchni ciała, przepełniony rozluĽnieniem, zrównoważeniem, spokojem, a oparty na uważno¶ci i empatycznym kontakcie z dotykan± osob± i dotykanym obszarem ciała. Polega na wyczuciu potrzeb ciała i umysłu i pod±żaniu za nimi w ramach, na które ciało i umysł zezwalaj±. Dłoń idzie za ruchem (wibracj±, oscylacj±) ciała, nie kreuje nowego ruchu. Kreuje rozluĽnienie i ułatwia uruchomienie mechanizmów samoregulacyjnych ciała i umysłu. Przykładem dotyku sattwicznego może być położenie rozluĽnionych dłoni na czyi¶ napiętych barkach. Dłoń “penetruje” ciała tylko za pomoc± swojego ciężaru i ciepła, bez nacisku.
Gdy nie wiemy jaki efekt wywoła zastosowanie dotyku tamasowego lub radżasowego to wówczas najlepiej stosować dotyk sattwiczny. Gdy stosujemy dotyk tamasowy, najlepiej kontakt nauczyciela z uczniem zwieńczyć dotykiem sattwicznym.
 Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk sattwiczny
Dotyk radżasowy
Dotyk radżasowy jest zwi±zany z ruchem. Jest subtelnie stymuluj±cy i penetruj±cy (ale nie w sposób siłowy, nie jako walka z oporem), ukierunkowuje w uważny sposób. Używamy tu jednak subtelnej pracy mię¶ni, by skanalizować energię poprzez stymulację, ruch i umiejętnie zastosowan± siłę. Ten typ dotyku stosuje się w tempie pozwalaj±cym umysłowi zachować stan koncentracji i spokoju, przetestować swoje ograniczenia i odczuć z których z nich można zrezygnować. Istot± dotyku radżasowego jest zachęcenie do rozszerzenia swoich granic, do łagodnej ekspansji (w przeciwieństwie do dotyku tamasowego, który przełamuje skurczone granice). Nie należy niczego przyspieszać, ani wychodzić poza strefę komfortu w tym typie dotyku. Ten typ dotyku pomaga „rozpu¶cić” stare przekonania i wzorce zapisane w ciele, jak również umożliwia dotarcie do wyizolowanych w ciele urazów, napięć i pracę z nimi. Zwiększa witalno¶ć. Przykładem dotyku radżasowego może być delikatne badanie zakresu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej stawu barkowego: wyczuwamy kierunek w którym staw “chce się” poruszać i za nim idziemy, dopiero póĽniej badamy subtelnie kierunek przeciwny.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk radżasowy
 Dotyk tamasowy
Dotyk tamasowy jest silnym, solidnym rodzajem dotyku, przeznaczonym do przełamywania blokad. Jest nastawiony na penetrację i rozproszenie zablokowanej energii, intensywny. Jest to dotyk, który przekracza ustalon± granicę umysł / ciało, który wykracza poza umysł. Pozwala on umysłowi w sposób raczej rewolucyjny niż ewolucyjny przeramować się na nowo, ustalić nowe granice, bardziej dopasowane do naszego nowego wizerunku. Dotyk tamasowy powinien trwać krótko (1, 2 sekundy), co wystarczy, by wywołać opór. Reakcja oporu (siły ujemnej) wspomaga eliminację i sprzyja usuwaniu nieharmonijnych zapisów funkcjonalnych (fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych). Pomimo iż jest to mocny dotyk to nie może on powodować napięcia. Nawet je¶li pojawia się ból, to ma to być tzw. „dobry” ból. (Generalnie unikamy sprawiania bólu uczniom.) Na pewno ten typ dotyku, umiejętnie użyty, zakończony (i najlepiej także rozpoczęty) dotykiem sattwicznym pomoże poruszyć miejsca, które s± zbyt statyczne, zablokowane, które nie reaguj±. Przykładem dotyku tamasowego może być silne otwarcie uczniowi klatki piersiowej w mostku czy też dokręcenie ciała w asanach skrętnych.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
Przed dokonaniem „interwencji” z zastosowaniem tego typu dotyku, musimy wyczuć lub wręcz zapytać czy jest na niego przyzwolenie ze strony ucznia. Absolutnie nie stosujemy tego typu dotyku do “dociskania” ucznia w skłonach do przodu.
Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jog±. Maciej WielobóbDotyk tamasowy
 - -
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi, specjalist± terapii jog±, trenerem nauczycieli w nurcie vinyasa krama. Powyższy artykuł jest roboczym szkicem do jednego z rozdziałów ksi±żki na temat terapii jog±, któr± pisze.
Strona www (kursy, warsztaty w całej Polsce): http://maciejwielobob.pl
Strona szkoły Maćka (zajęcia jogi w Krakowie): http://www.joga-krakow.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft