Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Odkryj centrum swojego ciała – słów kilka o miednicy. Maciej Wielobób

  • niedziela, 11 kwietnia 2010
  • autor: Maciej Wielobób
Nasz organizm jest sieci± niesamowitych powi±zań, pewnego typu mikrokosmosem. Trudno jest rozpatrywać jak±kolwiek jego czę¶ć sam± w sobie, ponieważ zawsze powi±zane s± ni± elementy układu kostnego, grupy mię¶ni dochodz±ce z różnych stron i przeplataj±ce się, narz±dy wypełniaj±ce to miejsce, jak również ukrwienie i unerwienie tego obszaru, a wszystko to spięte jest powięziami lub innymi strukturami tkanki ł±cznej (i przyobleczone skór±). Co więcej budowa danego obszaru może być bardzo zróżnicowana między poszczególnymi ludĽmi, zarówno poprzez cechy wrodzone, jak i np. powtarzaj±ce się napięcia.
Jednym z obszarów, który ¶wietnie oddaje tę złożono¶ć, nawzajem przenikaj±ce się powi±zania jest miednica, symboliczne centrum ciała. Jej centralne położenie, można by powiedzieć, jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Wpływ na funkcjonowanie obszaru miednicy będzie miało zarówno funkcjonowanie kończyny dolnej (szczególnie płaskostopie i inne problemy ze stopami, szpotawe lub ko¶lawe kolana, praca mię¶ni przywodzicieli ud, jak również mię¶nia biodrowo-lędĽwiowego), jak i to, co się dzieje w tułowiu (m.in. praca następuj±cych mię¶ni: mięsień prosty i poprzeczny brzucha, mięsień sko¶ny wewnętrzny i zewnętrzny, mięsień lędĽwiowy większy, mięsień wielodzielny), ale także praca ramion (po¶rednio przez przyczepiony do ko¶ci ramiennej mięsień najszerszy grzbietu).
Ponadto sama miednica (składaj±ca się z 3 par ko¶ci: łonowych, kulszowych i biodrowych, z których ostatnie ł±cz± się z ko¶ci± krzyżow± w stawie krzyżowo-biodrowym) mie¶ci w sobie istotne narz±dy (układ moczowo-płciowy i odbyt) i jest otoczona mistern± sieci± mię¶ni, któr± możemy podzielić na kilka warstw:
* warstwa powierzchniowa mię¶ni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień po¶ladkowy wielki i napinacz powięzi szerokiej),
* warstwa ¶rodkowa mię¶ni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień po¶ladkowy ¶redni),
* warstwa głęboka mię¶ni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień po¶ladkowy mały, gruszkowy, zasłaniacz wewnętrzny, zasłaniacz zewnętrzny, bliĽniaczy górny i dolny oraz mięsień czworoboczny uda),
* mię¶nie wewnętrzne obręczy biodrowej (mięsień biodrowo-lędĽwiowy, w skład którego wchodz±: mięsień lędĽwiowy większy, mniejszy i mięsień biodrowy),
* warstwa zwieraczy zewnętrznych (miesień kulszowo-jamisty, mięsień poprzeczny powierzchniowy krocza, m. opuszkowo-g±bczasty, zwieracz zewnętrzny odbytu),
* przepona moczowo-płciowa (m. poprzeczny głęboki krocza, m. zwieracz cewkowo-pochwowy),
* przepona miednicy (mięsień dĽwigacz odbytu, na który składaj± się: m. biodrowo-guziczny i kulszowo-guziczny).
Interesuj±ca jest także sama mechanika układu kostno-stawowego miednicy, objawiaj±ca się w zjawisku nutacji i kontrnutacji krzyżowo-biodrowej. Nutacja to ¶ladowy ruch ko¶ci krzyżowej w stawie krzyżowo-biodrowym podczas skłonu w przód (wykonywanego z bioder), gdy promontorium (wzgórek) ko¶ci krzyżowej jest jakby „wsysany” w gł±b brzucha. Ruch ten jest sprzężony z rozszerzaniem się guzów kulszowych. Z kolei kontrnutacja, sprzężona ze zbliżaniem się guzów kulszowych do siebie, jest ruchem odwrotnym: zachodzi w trakcie wygięcia w tył, gdy wzgórek ko¶ci krzyżowej cofa się w stronę pleców.

*     *     *
maciek wielobób miednica
Praca z jakimkolwiek obszarem ciała, szczególnie w wypadku jaki¶ dolegliwo¶ci zwi±zanych z tym miejscem, musi rozpocz±ć się od zbudowania ¶wiadomo¶ci danego obszaru, jak również autentycznego zaakceptowania problemów zwi±zanych z tym miejscem. Zdaję sobie sprawę, że słowo „autentyczna akceptacja” jest już mocno wy¶wiechtane, ale jest ono bardzo ważne w tym miejscu. Dopiero akceptuj±c dan± sytuację (np. okre¶lony problem rehabilitacyjny), jeste¶my w stanie wystartować z punktu, w którym jeste¶my. Inaczej próbujemy zaczynać z miejsca, gdzie chcieliby¶my być, co niestety przynosi opłakane skutki. Ponadto z mojej obserwacji wynika, że niestety większo¶ć osób bardzo mechanicznie podchodzi do swoich problemów z ciałem. Donald VanHowten zauważa: „Je¶li ocenimy jaki¶ okre¶lony wzorzec jako ‘zły’ i postawimy go zmienić, możemy wywołać dysharmonię”. Dzieję się tak ze względu na niezliczon± ilo¶ć różnych powi±zań w organizmie.
Warto zaakceptować fakt, że dysfunkcyjne zmiany w strukturze naszego ciała, s± spowodowane pewnymi procesami adaptacyjnymi. Dlatego w pracy z ciałem musimy porzucić automatyzm umysłu, a wybrać drogę uważno¶ci.
Szukaj zatem powi±zań, poznaj mechanikę miednicy, obserwuj jak się porusza, jaki ma zakres ruchu jako cało¶ć, jaki poszczególne jej czę¶ci.
Na pocz±tku zbadaj zakres ruchu miednicy jako cało¶ci. Stań ze stopami na szeroko¶ć bioder. Najpierw odchyl miednicę i po¶ladki maksymalnie do tyłu. Prawdopodobnie poczujesz, że pojawia się napięcie w dolnych plecach i dolnym brzuchu, natomiast po¶ladki pozostan± luĽne. Teraz maksymalnie podwiń miednicę pod siebie. Tu zaobserwujesz, że dolny brzuch i plecy s± wolne od napięcia, ale po¶ladki będ± ¶ci¶nięte. Teraz chwilę poszukaj neutralnego ustawienia miednicy, gdzie¶ po¶rodku między pierwsz± a drug± pozycj±. Gdy znajdziesz to ustawienie, zaobserwuj, że dzięki temu uzyskałe¶ luĽno wydłużony kręgosłup z zachowaniem prawidłowych łuków (lordozy, kifozy).
Następnym krokiem jest obserwacja bardziej subtelnej mechaniki już w obrębie samej miednicy. Palcami wskazuj±cymi obu dłoni odnajdĽ guzy kulszowe na po¶ladkach. Teraz wykonaj skłon do przodu i poczuj czy guzy kulszowe się rozszerzaj± czy zwężaj±. To samo zaobserwuj wyginaj±c się do tyłu. Zorientujesz się, że przy skłonach guzy kulszowe rozchodz± się na zewn±trz aktywuj±c opisany powyżej mechanizm nutacji, a przy wygięciach zbliżaj± się do siebie, aktywuj±c kontrnutację. Możesz też wykonać kilka powitań słońca i poobserwować pracę guzów kulszowych w ruchu.
maciek wielobób miednica 2
Kolejny etapem pracy z miednic± jest aktywowanie bandh. Mula i uddiyana bandha pełni± ważn± rolę nie tylko w zapewnieniu stabilno¶ci pracy kręgosłupa (poprzez aktywowanie dna miednicy i mię¶ni głębokich tułowia), ale także w utrzymaniu narz±dów wewnętrznych w zdrowiu. W jodze uważa się, iż wiele chorób powstaje ze względu na to, że z biegiem czasu narz±dy pod wpływem grawitacji i złej postawy ciała trac± swój kształt i przemieszczaj± się (opadaj±). Mula i uddiyana bandha bior± udział w odwracaniu tego procesu, st±d ¶redniowieczne teksty pisz±, że uddiyana bandha oddala ¶mierć.
Bardzo istotnym elementem w pracy z dnem miednicy i innymi mię¶niami głębokimi jest wydłużony oddech, w prawidłowy sposób zsynchronizowany z ruchem. ¦rivatsa Ramaswami powiedział w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem: „Gdy towarzyszy temu [praktyce] głęboki oddech, wewnętrzne mię¶nie klatki piersiowej, brzucha i dna miednicy oraz organy wewnętrzne także uczestnicz± w ćwiczeniach.”
Gdy już zbudujesz swoj± samo¶wiadomo¶ć w opisany powyżej sposób, należy wykorzystać to w codziennej praktyce asan. ¦wiadomie ustawiaj miednicę w pozycjach, tak aby kręgosłup był miękko wydłużony, obserwuj, a nawet nieznacznie pogłębiaj mechanizmy nutacji i kontrnutacji w odpowiednich pozycjach, ¶wiadomie i bezwysiłkowo stosuj bandhy. Odkrywaj też powi±zania miednicy z innymi czę¶ciami ciała, szczególnie stopami i mię¶niami brzucha. Obserwuj różne zakresy pracy bioder w poszczególnych asanach. Niedawno zmarły Pattabhi Jois mawiał: „Praktykuj [¶wiadomie!], a wszystko przyjdzie”.
Maciej Wielobób jest nauczycielem jogi. Już od wczesnych lat dziecięcych stykał się z szeroko-pojęt± jog± i medytacj±. W 1993 roku poznał swojego nauczyciela medytacji – H.J. Witteveena (u którego uczy się po dzi¶ dzień), a rok póĽniej uczestniczył w zajęciach asan w nurcie Sivananda jogi. Jednak dopiero póĽniej zacz±ł regularn± praktykę, która doprowadziła go do jogi nauczanej przez A.G. Mohana i ¦rivatsę Ramaswamiego, którzy mieli największy wpływ na jego styl nauczania asan i pranajamy. Maciek prowadzi regularne zajęcia w Krakowie, comiesięczne seminaria, warsztaty oraz wakacyjne wyjazdy.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft