Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga jako sposób na życie. Leszek Ż±dło

  • wtorek, 24 czerwca 2008
  • autor: Leszek Ż±dło
Wielu ludziom joga kojarzy się z dziwnymi ćwiczeniami fizycznymi lub duchowymi. Wielu kojarzy się z wyrzeczeniami i umartwieniami. I mało komu przychodzi do głowy, że ostatecznym celem jogi jest odniesienie sukcesu na duchowej ¶cieżce. Oczywi¶cie, wiele osób zauważyło, że dzięki praktykom jogi poprawia się zdrowie i ogólna sprawno¶ć organizmu. Jednak większo¶ć z nich nie dopuszcza do zaistnienia w ich życiu realnych zmian, które wynikaj± z metod stosowanych przez jogę.
Celem jogi jest urzeczywistnienie bosko¶ci, czyli wyzwolenie ducha. Urzeczywistnienie bosko¶ci, to nie ucieczka od życia i nie zniszczenie ciała w celu wyzwolenia ducha. Każdy ze zdrowych systemów jogi naucza, że duch zostaje wyzwolony, gdy nie musi podlegać już cielesnym i społecznym ograniczeniom. Wyzwolenie ducha polega na u¶wiadomieniu i zaakceptowaniu, że to duch ma całkowit± władzę nad ciałem, oraz nad warunkami życia materialnego i społecznego.
Wyzwolony duch jest wolny, by miał władzę nad ciałem i nad warunkami życia człowieka. Wyzwolony duch nie podlega potrzebom ciała materialnego, w którym żyje, nie podlega też wymaganiom i oczekiwaniom otaczaj±cych go ludzi. Nie podlega również inspiracjom i zachciankom z poziomu ego, więc jest w pełni wolny od zależno¶ci od emocji i wszelkich wyobrażeń. Wyzwolony duch jest wolny nawet od wyobrażeń o obiektywnej prawdzie i o obiektywnej rzeczywisto¶ci. Jedyn± rzeczywisto¶ci±, jaka jest co¶ warta dla wyzwolonego umysłu, jest rzeczywisto¶ć boska i ¶wiadomo¶ć wszelkich praw ni± rz±dz±cych. A najważniejszym z nich jest prawo wolno¶ci i nieograniczono¶ci.
Dysponuj±c bosk± ¶wiadomo¶ci±, wyzwolony duch doskonale radzi sobie w swoim ciele (z którym się nie identyfikuje), oraz w otaczaj±cym go ¶wiecie (od którego nie czuje się zależny).
Wyzwolenie nie wynika z buntu przeciw zastanej rzeczywisto¶ci, lecz z u¶wiadomienia sobie, czym w istocie jest rzeczywisto¶ć i na zaakceptowaniu wszelkich konsekwencji tego odkrycia. Podczas praktykowania jogi w umy¶le i życiu adepta zachodz± różne, najczę¶ciej pozytywne, zmiany. Najistotniejsze z nich maj± miejsce na poziomie umysłu i to w najbardziej subtelnych jego obszarach. Joga jest przede wszystkim duchow±, a więc nie fizyczn±, praktyk±. Praktyki fizyczne (hatha joga, pranajamy) mog± tylko wspomagać podstawowe procesy zachodz±ce w umy¶le, ale nie mog± ich zast±pić.
Hatha joga czy pracuj±ca nad systemem energetycznym krija joga wspaniale przygotowuj± jogina do konfrontacji z wyższymi energiami i wibracjami, zapewniaj± mu większ± pojemno¶ć energetyczn±, co w dalszej praktyce okazuje się niezbędne.
Joga ma służyć utwierdzeniu ¶wiadomo¶ci duchowego poł±czenia, duchowej jedno¶ci między umysłem indywidualnym, a ¶wiadomo¶ci± bosk± - kosmiczn± (a to co¶ zupełnie innego od ¶wiadomo¶ci zbiorowej). Urzeczywistnienie tego ma wymiar sukcesu najwyższej jako¶ci. Człowiek nigdy nie był i nigdy nie będzie w stanie odnie¶ć większego sukcesu. Bo czyż może być co¶ cenniejszego od wszystkiego, co najlepsze? I w jodze wła¶nie o to chodzi, by stać się jedno¶ci± z wszystkim, co najlepsze. Tak naprawdę, to już każdy z nas potencjalnie stanowi tak± jedno¶ć. Jednak wyobrażenia i emocje odcinaj± umysł większo¶ci ludzi od ¶wiadomo¶ci swej całej doskonało¶ci.
Doskonało¶ć jest w tobie tu i teraz. Nie musisz jej rozwijać, nie musisz jej nabywać. Doskonało¶ć istniała w tobie, zanim zostałe¶ poczęty. To tylko przywi±zanie do ¶wiata przejawionego i do cudzych opinii nie pozwala ci dostrzec boskiej doskonało¶ci w tobie. Ale to, że jej nie dostrzegasz, nie może być dowodem na to, że jej nie ma. To stanowi tylko dowód na niedoskonało¶ć twego postrzegania.
Je¶li tylko nie jeste¶ duchowo ¶lepy i głuchy, zawsze masz możliwo¶ć przekonać się, jak jest naprawdę. Wystarczy tylko chcieć i zgodzić się. A potem poddać się medytacji.
Chrze¶cijanom droga jogi może wydawać się całkiem niemoralna. Joga prowadzi bowiem do uwolnienia od cierpienia i obiecuje trwało¶ć takiego uwolnienia.
Tysi±ce lat temu indyjscy jogini odkryli, że przyczynami naszych cierpień s± poż±dania i awersje, czyli negatywne poż±dania. Metodologia jogi i spokrewnionego z ni± buddyzmu umożliwia uwolnienie - uniezależnienie się od nich. Jednak ludziom zwi±zanym z kultur± europejsk± wydaje się ona zbyt egzotyczna. Najczę¶ciej jeste¶my przekonani, że my, którzy mieszkamy „w samym centrum cywilizowanego ¶wiata” mamy „lepsze”, bo naukowe sposoby radzenia sobie z psychik±. A co więcej, „nasze” sposoby s± zgodne z „nasz±” tradycj± religijn±. I co? W psychoterapii coraz czę¶ciej uznaje się wyższo¶ć technik, które od tysięcy lat służyły praktykuj±cym samopoznanie. Budz± one jednak zrozumiały sprzeciw większo¶ci, gdyż s± sprzeczne z podstawow± doktryn± ko¶cioła katolickiego: „wiara przeciw poznaniu”. No ale cóż, w naszej strefie kulturowej kiedy¶ protestowano przeciw budowie linii kolejowych wierz±c, że od tego krowy trac± mleko, a cykli¶ci jeszcze u niektórych budz± zabobonny lęk i odrazę.
Przyjęcie metodologii z praktyk prowadz±cych do samopoznania - samourzeczywistnienia, obliguje do przyjęcia zwi±zanej z nimi wiedzy psychologicznej. A ta często wykazuje duż± niezgodno¶ć z nauk± akademick±, która przecież służy całkiem innym celom - przede wszystkim poznaniu i opanowaniu ¶wiata. Tym niemniej między jog± a nauk± można znaleĽć punkty wspólne.
Praktykuj±c jogę warto zajmować się ¶wiatem fizycznym i duchowym. Pod warunkiem wszakże, że uznaje się przyczyny duchowe za sprawcze wobec zjawisk materialnych, a nie odwrotnie. Wtedy medytacje s± wspaniał± inspiracj± dla codziennego życia. Wprowadzanie wyższych jako¶ci do codziennego życia to wspaniała zabawa. Rzekłbym - boska zabawa. A przecież według jogi ¶wiat jest gr± Boga, a jogin ma za zadanie poznać jej reguły gry.
To jest fascynuj±ce i różni się od rozwoju duchowego na smutno i z nienaturaln± powag±. I przynosi znacznie lepsze rezultaty karmiczne.
Strona autora: www.cudaducha.pl
Leszek Ż±dło
Leszek Ż±dło – zainteresowania - parapsychologia zwana psychotronik±, a także szeroko pojęty rozwój duchowy. Ukończył studia pedagogiczne, po której pracował w szkole ¶redniej. W szkole nauczył się przekładać wiedzę i założenia teoretyczne na praktykę. Te do¶wiadczenia pomogły mu w pisaniu ksi±żek i prowadzeniu wykładów oraz zajęć terapeutycznych. Z uwagi na kłopoty ze zdrowiem poznał i stosował radiestezję, koloroterapię, elektropunkturę, samouzdrawianie, hunę, Kurs Doskonalenia Umysłu, rebirthing, kręgarstwo, czy jogę. To mnie urzekło i wci±gnęło raz na zawsze. Nadal jest zafascynowany prostot± i niezwykł± wręcz skuteczno¶ci± metod niekonwencjonalnych.
Od wielu lat prowadzi zajęcia zwi±zane z Hun± i terapi± reinkarnacyjno - regresywn±. Obejmuje ona takie elementy, jak afirmacje, medytacja, modlitwa, wizualizacja oraz sesje regresingu®. Dzięki nim poprawił swoje życie i z wdzięczno¶ci uczy tego innych.
Jest wegetarianinem, gdyż czuje się z tym lepiej i przyjemniej - przestał chorować.
Jest autorem 18 publikacji ksi±żkowych i wielu artykułów w czasopismach oraz na portalach Internetowych. (Opr. JM)
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft