Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

  • czwartek, 11 stycznia 2018
  • autor: Beata Zatońska
Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. „Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych”, która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rodzaju bibli±. Czytelnik dostał przegl±d wschodnich systemów wychowania psychofizycznego w ¶wietle współczesnych koncepcji fizjologicznych i biofizycznych, uczył się, jak się odżywiać oraz poznawał ćwiczenia pozwalaj±ce się zrelaksować. Instrukcje, jak wykonywać asany, opatrzone były zdjęciami. Jeden z rozdziałów po¶więcony jest „ogólnoregeneracyjnym i ogólnousprawniaj±cym ćwiczeniom relaksowo-koncentruj±cym wzorowanym na jodze i zen”. O ojcu opowiada pani Anna Romanowska, masażystka, praktyk jogi, terapeutka, wegetarianka.  
W wyżej wymienionej ksi±żce czytelnik dostał przegl±d wschodnich systemów wychowania psychofizycznego w ¶wietle współczesnych koncepcji fizjologicznych i biofizycznych, uczył się, jak się odżywiać oraz poznawał ćwiczenia pozwalaj±ce się zrelaksować. Instrukcje, jak wykonywać asany, opatrzone były zdjęciami. Jeden z rozdziałów po¶więcony jest „ogólnoregeneracyjnym i ogólnousprawniaj±cym ćwiczeniom relaksowo-koncentruj±cym wzorowanym na jodze i zen”. O ojcu opowiada pani Anna Romanowska, masażystka, praktyk jogi, terapeutka, wegetarianka.  
Jak doszło do tego, że pani ojciec, prof. Wiesław Romanowski, zainteresował się na pocz±tku lat siedemdziesi±tych XX wieku jog±? To nie był wtedy temat popularny w Polsce, zwłaszcza w kontek¶cie naukowym. Efektem badań, które prowadził ze swoim zespołem, była wydana w 1973 r. ksi±żka pt. „Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych”.
Ojciec był kierownikiem Zakładu Fizjologii Instytutu Nauk Biologicznych AWF w Warszawie. Nie praktykował jogi, ale w pracy akademickiej zgłębiał j± od strony teoretycznej i fizjologicznej. Pracował ze studentami i na nich wykonywał badania, jak asany wpływaj± na układy wewnętrzne człowieka. Na jogę zwrócił ojcu uwagę pan mgr Tadeusz Pasek z Poznania, jego doktorant i asystent. Przyjeżdżał do Warszawy i pracowali wspólnie. Spędzał u nas w domu wiele czasu. Często przychodził na obiad i zostawał do wieczora. To było jak spotkanie dwóch różnych ¶wiatów. Pamiętam, jak rozmawiali ze sob± godzinami w gabinecie ojca, a pan Tadeusz wtedy często stawał na głowie.
Bardzo mnie to interesowało, chętnie słuchałam dyskusji, opowie¶ci o Indiach, jodze, o wszystkim, co z tym zwi±zane. Ojciec prowadził badania na sportowcach, sprawdzał, jak funkcjonuje serce, układy wewnętrzne, system nerwowy. Dużo czytał na temat jogi, były to m.in. ksi±żki, które pan Tadeusz przysyłał z Indii, dok±d jeĽdził pogłębiać praktykę. W „Teorii i metodyce ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych” s± np. odniesienia do „Jogasutr” PatańdĽalego, tak samo jak do najnowszych w tamtym czasie badań medycznych. W Polsce był to kompletne nieznany temat. Propagacj± jogi i praktyczn± stron± praktyki zajmował się pan Tadeusz Pasek.
Prof. Wiesław Romanowski (fot. archiwum prywatne Anny Romanowskiej)
 
Czyli jog± i zwi±zan± z ni± filozofi± nasi±kła pani od dziecka?
W domu jogiczna atmosfera panowała przez co najmniej dwa lata przed wydaniem ksi±żki. Ojciec pochłaniał mnóstwo lektur na ten temat. Byłam osob± do¶ć dojrzał± jak na swój wiek, dużo czytałam, korzystałam z biblioteki ojca, przysłuchiwałam się jego dyskusjom z Tadeuszem Paskiem. I rzeczywi¶cie zaczęłam praktykować jogę, gdy miałam 12 lat. Ćwiczyłam, zamiast je¶ć kolację. Przeczytałam też ksi±żkę ojca, choć jeszcze wtedy bez pełnego zrozumienia.
Nie udało się niestety pani ojcu zobaczyć, jak bardzo potrzebna i chętnie czytana przez tzw. zwykłych ludzi była „Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych”.
Ojciec zmarł 28 paĽdziernika 1973 r. Miał 60 lat. W tym samym roku ukazała się jego ksi±żka. Pierwszy nakład rozszedł się natychmiast. Było olbrzymie zapotrzebowanie na takie publikacje. Ludzie na jej podstawie praktykowali jogę, patrzyli na zdjęcia i opisy, uczyli się asan i terminologii. Obserwowałam potem rozwój jogi w Polsce i wiem, jak ważne były badania ojca, które opisał w ksi±żce. To było tak, jakby w ciemno¶ci kto¶ rzucił snop ¶wiatła. W podobnym czasie wyszła ksi±żka Maliny Michalskiej „Hatha joga dla wszystkich”, ale nie była to praca naukowa. Po ¶mierci ojca było jeszcze kilka wydań, a mama niefortunnie zrzekła się praw do ksi±żki, przekazała je redakcji. Kolejne publikacje ukazywały się już pod redakcj± prof. Stanisława Grochmala z Krakowa.
Adepci AWF nie do¶ć, że sami ćwiczyli, to jeszcze wprowadzali asany na lekcjach wf.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Chciał, by zreformowano program wychowania fizycznego, a podstaw± miały być wła¶nie ćwiczenia relaksacyjno-koncentruj±ce. Propagował ideę regularnych ćwiczeń fizycznych i odpowiedniego relaksu ciała i umysłu. Interesował go też wpływ pranajamy na organizm. Wiele elementów praktyki asan weszło też do rehabilitacji kręgosłupa. Gdy asany pojawiały się na lekcjach w moim liceum, nauczycielka mówiła do mnie: „Romanowska, ty najlepiej ze wszystkich robisz ¶wiecę”.
W tamtych czasach jogi nie traktowano poważnie. Podziw budzi więc to, że pani ojciec wzi±ł j± pod uwagę w swoich pracach medycznych.
Mój ojciec był nie tylko lekarzem, ale też filozofem, humanist±. Swobodnie czytał w trzech językach. Miał ogromn± bibliotekę, był bardzo otwarty. Był katolikiem, ale zgłębiał też m.in. zen, „Bhagavad-gitę”, prace Konfucjusza. Postrzegał człowieka w ujęciu holistycznym, nie tylko przez fizjologię, ale również poprzez jego psychikę i duchowo¶ć. Był niezwykle łagodny i wrażliwy, bardzo moralny. Kierował się nie tylko etyk± lekarsk±, etyka była po prostu jego życiem. j
Ojciec zgłębiał nie tylko fizjologię, ale i filozofię jogi. Zapominamy często, że jest osiem członów jogi, a asany – które najczę¶ciej s± praktykowane – to jeden z nich. Doskonale sobie z tym poradził, choć w naszej nauce nie było w tej materii ¶cieżek. Joga jest potężn± gałęzi± wiedzy i naukowo blisko jej do fizyki kwantowej.
Prof. Wiesław Romanowski (fot. archiwum prywatne Anny Romanowskiej)
Czy cenzura ingerowała w tre¶ć „Teorii i metodyce ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych”?
Oczywi¶cie, inaczej być nie mogło. Na szczę¶cie cenzura nie sięgnęła głęboko. Z tytułu usunięto słowo „joga”. Dlatego pojawiło się pojęcie „ćwiczenia relaksowo-koncentruj±ce”, które moim zdaniem idealnie oddaje ducha jogi. Pamiętam wielk± rado¶ć w domu, gdy ojciec wymy¶lił nowy tytuł. Wykrzykn±ł wtedy „eureka”, a pan Tadeusz mu wtórował. W tek¶cie ksi±żki na szczę¶cie słowo „joga” cenzorom nie przeszkadzało. Usunięto natomiast fragment, który mówił, że w Polsce po wojnie ro¶nie alkoholizm. Na uczelni nikt nie ingerował w badania ojca. Był zreszt± do¶ć małomówny, pow¶ci±gliwy i skromny. Miał też za sob± piękn± kartę patriotyczn±, walczył na pocz±tku II wojny ¶wiatowej we Lwowie. W czasie powstania warszawskiego był lekarzem. Dostał się do obozu w Pruszkowie. Uciekł stamt±d i był lekarzem oddziału AK w Piotrkowie do lutego 1945.
Z powodu pracy naukowej ojciec wyjeżdżał na Zachód, najczę¶ciej do Szwajcarii na sympozja naukowe. Oczywi¶cie obserwowało go UB. Czepiali się, że może mieć kontakty szpiegowskie. Pamiętamy, co UB robiło z ludĽmi. Wykończono przecież np. Leona Cyborana, słynnego propagatora filozofii indyjskiej w Polsce. To były takie czasy. Reżim komunistyczny trzymał kraj w stanie otępienia, w wielkim zamknięciu na Zachód. Na ojca nie znaleziono żadnych haków. Miał stał± trasę – dom, uczelnia, dom, sklep.
Pani ojciec dochodził w swojej pracy do nowatorskich wniosków.
Ojciec bardzo wnikliwie badał system nerwowy, wpływ praktyki asan i medytacji na układ współczulny i przywspółczulny. Pracował niezwykle kompleksowo. Obserwował, jak skrajne może być odbieranie rzeczywisto¶ci przez człowieka, który jest poddawany bodĽcom drażni±cym układ sympatyczny i parasympatyczny. Można to przenie¶ć na moralno¶ć, czyli na rozważania nad etyk±. Odkrywał, że joga jest d±żeniem do zrównoważenia systemów układu nerwowego. Ciekawił go też czynnik nauce nieznany - duchowo¶ć, Bóg. W jodzie raczej mówimy o JaĽni jako czynniku, który oddziałuje na system nerwowy i na możliwo¶ć osi±gnięcia równowagi. Opracowuję teraz nieopublikowane notatki ojca, gdzie zapisywał swoje odkrycia dotycz±ce rytmu serca, oddechu. Przygotował bardzo oryginaln± koncepcję rytmów biologicznych. Widział w treningu relaksacyjnym sposób na „wyciszanie” nadmiernego pobudzenia emocjonalnego, któremu zawsze towarzyszy zespół objawów podrażnienia autonomicznego układu nerwowego. Na podstawie obserwacji układów wewnętrznych filozoficznie dochodził do aspektów, o których mówi joga, o przestrzeni między wdechem i wydechem, gdzie szukamy medytacji. Jest więc nadal moim nauczycielem.
Kontynuuje pani, w pewnym sensie, pracę ojca. Jest pani jogink±, zajmuje się masażem, terapi±, ziołolecznictwem.
Kim jest jogin? To osoba, która jest w pełni zrealizowana, przeszła przez osiem członów jogi i doszła do samadhi. Tak naprawdę wszyscy pozostajemy zaledwie adeptami jogi. Ojciec nauczył mnie ogromnej wrażliwo¶ci i delikatno¶ci. Pokazał, czym jest miło¶ć do dziecka. Przejęłam to od niego i w tym samym duchu wychowałam córkę i wnuczkę. Obie praktykuj± jogę, s± wegetariankami. Uważam, że dziedziczymy geny po naszych przodkach. Zbadałam nasze drzewo genealogiczne i znalazłam tam wielu lekarzy. Każdemu polecam wejrzenie w dzieje swojej rodziny, przyjrzenie się przodkom. To wiele daje i wiele tłumaczy.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft