Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


JOGA DLA DZIECI- wskazówki B.K.S Iyengara i Geety Iyengar.

  • czwartek, 14 wrze¶nia 2017
  • opracował: Kostrzewska Marta
  • Ľródło: Archiwum
Dzieci bardzo lubi± ruch, akcję i różnorodno¶ć, któr± oferuj± asany. Zajęcia dla dzieci musz± być jednak prowadzone w inny sposób niż dla dorosłych, nauczyciel powinien uwzględnić wiek dziecka, jego możliwo¶ci oraz fakt, że dzieci s± z natury bardzo aktywne. Asany najlepiej wykonywać w sposób dynamiczny, a zwracanie uwagi na poprawno¶ć i dokładno¶ć wykonania powinno być uczone stopniowo. Natomiast filozoficzne aspekty praktyki jogi nie s± odpowiednie dla dzieci, ponieważ nie maj± one ani chęci ani odpowiedniej dojrzało¶ci, aby je poj±ć.
jodz1
Rodzice zadaj± sobie często pytanie, czy joga jest odpowiednia i bezpieczna dla dzieci, czy dziecko może ćwiczyć razem z rodzicami na zajęciach, czy nie będzie się nudzić. Niektórzy zastanawiaj± się również, czy wprowadzać elementy pranayamy do zajęć. OdpowiedĽ na te pytania oraz inne ciekawe wskazówki dla nauczycieli jogi można znaleĽć w artykułach 
A note on yoga for school children B.K.S.Iyengara oraz Yoga for school children Geety Iyengar.
JAK UCZYĆ DZIECI
Asana to jedyny z o¶miu członów jogi, który można uczyć dzieci. Praktyka asan jest bezpieczna i może być łatwo korygowana. Dzieci bardzo lubi± ruch, akcję i różnorodno¶ć, któr± oferuj± asany. Zajęcia dla dzieci musz± być jednak prowadzone w inny sposób niż dla dorosłych, nauczyciel powinien uwzględnić wiek dziecka, jego możliwo¶ci oraz fakt, że dzieci s± z natury bardzo aktywne. Asany najlepiej wykonywać w sposób dynamiczny, a zwracanie uwagi na poprawno¶ć i dokładno¶ć wykonania powinno być uczone stopniowo. Natomiast filozoficzne aspekty praktyki jogi nie s± odpowiednie dla dzieci, ponieważ nie maj± one ani chęci ani odpowiedniej dojrzało¶ci, aby je poj±ć. Starszym dzieciom nauczyciel może sporadycznie wyja¶niać prost± teorię jogi. Inne, wyższe aspekty jogi – teorię, filozofię, pranajamę, itd., można dopiero wprowadzić nauczaj±c dojrzał± młodzież.
jodz2
WIEK DZIECKA
Dzieci od 6 roku życia wzwyż s± gotowe rozpocz±ć praktykę jogi. Pięciolatki mog± wykonywać niektóre asany, ale s± za młode, aby praktykować jogę formalnie. Statyczne pozycje nie odpowiadaj± im, nie maja zdolno¶ci do wykonywania wielu dynamicznych ruchów. Małe dzieci s± bardzo elastyczne i giętkie, ale brakuje im siły mię¶niowej i dlatego lekcja jogi trwaj±ca 25 lub 35 minut jest dla nich za długa. Mog± okazyjnie i w formie zabawy wykonywać kilka prostych pozycji. Dyscyplina nie powinna być wprowadzana za wcze¶nie.
 WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI JOGI
Nauczyciel musi być do¶wiadczonym praktykuj±cym, powinien wzbudzać zainteresowanie i entuzjazm w¶ród dzieci, pobudzać ich chęć do nauki i prowadzić zajęcia w sposób pogodny.
Najlepiej, gdy wykonuje asany razem z uczniami, a nie tylko wydaje ustne komendy. Jego zaangażowanie jest bardzo ważne, gdyż dzieci ucz± się przede wszystkim przez patrzenie i na¶ladowanie. Często maj± problemy z koncentracj± i łatwo się rozpraszaj±, trudne jest więc dla nich słuchanie długich wyja¶nień. Polecenia powinny być zatem krótkie i bardzo przejrzyste.
jodz3
Powinno się różnicować program nauczania w zależno¶ci od wieku dzieci. Uczenie rozpoczyna się od najprostszych pozycji, dopiero po pewnym czasie przechodzi się do bardziej zaawansowanych asan. Dobrze byłoby, gdyby dzieci na pocz±tku zostały
nauczone siedzieć i stać prawidłowo. Nauczyciel powinien wyłapać podstawowe wady w ich postawie i skorygować je.
Nie jest wskazane ograniczanie się do nauczania tylko kilku asan. Dzieci się bardzo szybko ucz±, s± w stanie nauczyć się 30 – 40 asan w trakcie rocznego kursu, nawet gdy lekcje odbywaj± się tylko raz w tygodniu. Kiedy zajęć jest więcej, należy wprowadzić więcej asan. Dzieci potrzebuj± nowo¶ci i różnorodno¶ci. Praktykuj±c rozmaite asany, do¶wiadcz± rozmaitych ruchów ciała. Ta różnorodno¶ć jest konieczna, aby utrzymać ich zainteresowanie. Gdy będ± stale powtarzać to samo, szybko się znudz±. Niektóre ważne asany dobrze jest powtarzać na każdych zajęciach, jednak inne powinny być uczone czasami.
jodz4
Warto udoskonalać jedn± asanę przez uczenie innych. Np., je¶li grupa uczniów nie może wykonać lotosu, należy praktykować inne pozycje przygotowuj±ce: gomukhasana, virasana, eskapada bhekasana, urdhva padottanasana, utthita hasta padangusthasana, ardha padmasana, itd. Podobnie, aby usprawnić halasanę, należy regularnie praktykować cykl pascimottanasana – halasana.
Niektórzy nauczyciele boj± się uczyć dzieci pewnych pozycji, np. upavistha konasany, – mimo że jest ona łatwa dla nich do wykonania.
Albo sami nie praktykuj± pewnych grup pozycji i w ten sposób ograniczaj± też dzieci. Pojawiaj± się też często w±tpliwo¶ci zwi±zane z uczeniem sirsasany.
Asana ta może być jednak bardzo pomocna dla uczniów, gdyż usuwa zmęczenie i od¶wieża umysł.
Znakomicie sprawdza się, kiedy dzieci maj± bardzo dużo nauki. Aby usun±ć zmęczenie oraz napięcie fizyczne i umysłowe, warto przed trudnymi egzaminami praktykować pozycje odwrócone, takie jak: sirsasana, sarvangasana, halasana, setubandha sarvangasana, viparita karani, itd.
Dzieci s± mniej skłonne do kontuzji, i szybciej zdrowiej±. Natychmiast przerywaj± pozycję, gdy czuj±, że co¶ idzie Ľle i może doj¶ć do kontuzji. Maj± własn±, wrodzon± ochronn± inteligencję, która jest naturalna w tym wieku.
CZY PRANAYAMA JEST ODPOWIEDNIA DLA DZIECI?
Trzeba ostrzec nauczycieli przed nauczaniem dzieci pranayamy. Nie powinna ona być uczona na poziomie szkolnym, gdyż wymaga skupienia i dojrzało¶ci praktykuj±cego i nie pasuje do natury dzieci. Musi być wykonywana z olbrzymi± uwag±, potrzebna jest do niej wnikliwa obserwacja, stabilno¶ć, podczas gdy dzieci s± z natury chętne do zabawy, nieposłuszne i ruchliwe. Pewne pranayamy s± wręcz niebezpieczne, mog± doprowadzić do przedwczesnego dojrzewania, a np. bhastrika pranayama może uszkodzić delikatne naczynia krwiono¶ne i komórki mózgowe dzieci.
Istnieje również bardziej praktyczny problem zwi±zany z uczeniem dzieci pranajamy – dzieci nie potrafi± wytrwać za długo z zamkniętymi oczami. Je¶li s± o to proszone, zaraz wybuchaj± ¶miechem. Zaczynaj± psocić podczas dłuższych obja¶nień. Je¶li prosi się dzieci o ¶wiadomy oddech, to zaczynaj± poruszać klatk± piersiowa i brzuchem w sposób mechaniczny i dynamiczny. A gdy już usi±d± spokojnie, to od razu zapadaj± się w kręgosłupie. Dzieci, jednak, lepiej niż doro¶li, aktywizuj± kręgosłup podczas wykonywania asan.
Poza tym pranajama nie daje uj¶cia ich kreatywno¶ci, jest dla dzieci prac± monotonn± i bezsensown±, trudno im dostrzec rezultaty i osi±gnięcia w praktyce.
Aby przygotować uczniów do wykonywania w przyszło¶ci pranajamy, można poprosić starsze dzieci o obserwację oddechu podczas wykonywania asan. To jest wystarczaj±ce przygotowanie. Można też uczyć je odpoczywania po dynamicznych asanach w pozycji leż±cej z klatk± piersiow± podpart± przez wałek. Dzieci wtedy szybko się zregeneruj± i naucz± się w sposób praktyczny znaczenia odpowiedniego oddechu.
 Pratyahara, dharana, dhyana i samadhi s± również skomplikowanymi technikami, których nie należy uczyć dzieci.
PRZYKŁADOWE SEKWENCJE
Należy uczyć dzieci pozycji z następuj±cych grup: pozycje stoj±ce, siedz±ce, skłony w przód, odwrócone, leż±ce, np. matsyasana, pozycje w leżeniu na brzuchu – salabhasana, skręty, wygięcia do tyłu, pozycje balansowe, jak bhujapidasana, asany poruszaj±ce nogi ( np. supta padangusthasana), pozycje z zaplataniem nóg –  yoga nidrasana. Je¶li dzieci wykonuj± za dużo stycznych pozycji, będ± się nudzić i rozpraszać. Dlatego też nauczyciel powinien układać sekwencje tak, aby
ruchy przeplatały się z dynamicznymi i szybkimi. Dynamiczne asany aktywizuj± rzadko używane mię¶nie i stawy, przynosz±c giętko¶ć sztywnym ciałom. Przygotowuj± dzieci do trudniejszych asan. Szybkie ruchy maj± również pozytywny wpływ na umysł. Usuwaj± letarg, ospało¶ć, a także pomagaj± zwalczać lęki, które przeszkadzaj± w wykonywaniu swobodnych ruchów.
jodz5

Przykładowe sekwencje:
1. Cykl surya namaskar (potocznie zwany skokami), czyli następuj±ce asany:urdhva hastasana, uttanasana, adho mukhasvanasana, urdhva mucha svanasana, chaturangadandasana. Te pozycje mog± być wykonywane w różnych kombinacjach.
2. Wszystkie pozycje stoj±ce można robić bez wracaniado samasthiti za każdym razem.
3. Wykonanie najpierw wszystkich pozycji stoj±cych napraw± stronę, powrót do samasthiti i następniewykonanie ich na lew± stronę.
4. Ł±czenie asan w rozmaity sposób, np.utthita triconasana, ardhacandrasana,virabhadrasana, parivriitta par¶vaconasana,uthita triconasana, parsva uttanasana,urdhva prasarita ekapadasana, uthita hasta padangusthasana. Ten sam cykl powtórzyć na druga stronę. Wszystkie te pozycje można wykonywać w płynnych przej¶ciach. Tu również można robić kilka kombinacji
5. Ł±czenie dwóch asan i wykonywanie ich w  powtórzeniach, np. par¶vottanasana, urdhva prasarita ekapadasana
6. Cykl navasanay, halasany może być ł±czony z każdym wygięciem do przodu.
7. Każde wygięcie do przodu i każda pozycja stoj±ca może być ł±czona ze skokami
8. Wszystkie wygięcia do przodu mog± być wykonywanena praw± stronę za jednym razem, a potem na lew±
9. Wygięcia do przodu można przeplatać ze skrętami.
10. Każde wygięcie do przodu może być wykonywane na przemian z wygięciem do tyłu (np. urdhva dhanurasana, ustrasana)
11. Zaawansowane i trudne pozycje jak bakasana, czy yoganidrasana powinny być uczone w etapach
jodz10
Nauczyciel powinien dodać kilka różnych kombinacji do tych podanych powyżej. Dzięki temu dzieci będ± zadowolone z różnorodno¶ci. Trudne i skomplikowane pozycje mog± być uczone przy pomocy ¶ciany, np.sirsasana, urdhva dhanurasana.
  jodz6
¦ciana doda odwagi uczniom i wzmocni w nich poczucie równowagi.
Niekiedy można poprosić, aby dzieci wytrwały dłużej w asanie. To wzmocni ich wytrzymało¶ć. Nauczyciel powinien podkre¶lać podczas demonstracji płynne i pełne gracji ruchy. Czasami może uwrażliwiać uczniów na oddech w pozycji. Nauczyciel powinien również krótko obja¶niać, że umiejętno¶ć wykonywania asany oznacza poprawne umiejscowienie czę¶ci ciała, mię¶ni, organów w różnych pozycjach. Dobrze jest podkre¶lać zwi±zek pomiędzy sposobem wykonywania pozycji i jej działaniem. Je¶li dzieci będ± uczone w ten sposób, rozwin± odwagę, zręczno¶ć, refleks, stabilno¶ć, poczucie równowagi i elastyczno¶ć.
Odpowiednio uczone i praktykowane asany doprowadz± do fizycznego i psychicznego zdrowia.
  
jodz7jodz8
 opracowanie: Marta Kostrzewska, nauczycielka metody Iyengara www.jogastudio.pl
na podstawie:
B.K.S. Iyengar, A note on yoga for school children, (w:) 70 glorious years of Yogacharya B.K.S. Iyengar, Bombay 1990
Geeta Iyengar, Yoga for school children, (w:) Yoga & Health Magazine, nr 2,3,4/2006
Fotografie:  Centrum Joga Żoliborz, Warszawa, www.joga.edu.pl
 jodz9
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft