Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga dla dzieci. Julia Butrym-Południewska i Grzegorz Bryda w najnowszym, 7 Magazynie Joga

  • sobota, 24 maja 2014
  • autor: Julia Butrym-Południewska
  • opracował: Grzegorz Bryda
Po co dzieciom joga? A po co im zabawa? Żeby się wyszaleć, spędzić wesoło czas, poruszać się, po prostu być. Doro¶li potrzebuj± definicji jogi, chc± znać sanskryckie nazwy pozycji, pytaj± o korzy¶ci. Dziecko rozwija matę i dobrze się na niej bawi.
Julia Butrym-Południewska: Jako nauczycielka jogi i matka często jestem pytana, czy moje dzieci ćwicz± jogę. Oczywi¶cie. Tak - jak jeżdż± na rowerze, graj± w piłkę i wdrapuj± się na drzewa. Każda forma ruchu, która kanalizuje ich niespożyt± energię, jest nie do przecenienia. Dlaczego joga? A dlaczego nie? Jej praktyka niesie ze sob± wiele korzy¶ci: uczy prawidłowej postawy, poprawia zręczno¶ć i stabilno¶ć, rozwija wyobraĽnię. A przy okazji jest dobr± zabaw±. Dla nauczyciela też.
Dzieci s± naturalnymi joginami. Potrafi± zakładać nogę za głowę, obgryzać paznokcie u nóg i wyginać ciało w różnych kierunkach bez najmniejszego wysiłku. Gibko¶ć i giętko¶ć zawdzięczaj± elastycznym stawom i ci±głemu ruchowi. Joga wykorzystuję t± naturaln± plastyczno¶ć.
Kiedy zacz±ć?
W 2010 r. media donosiły o najmłodszej nauczycielce jogi – 6-letniej Shruti Pandey z Indii. Dziewczynka codziennie o 5:30 prowadzi lekcje w Jhunsi. Oczywi¶cie wszyscy uczniowie s± od niej starsi, niektórzy nawet o pół wieku. Ale każdy chwali sobie zarówno jej umiejętno¶ci jogiczne, jak i zdolno¶ci pedagogiczne.
Już większo¶ć 4-latków jest gotowa fizycznie, aby na¶ladować ruchy nauczyciela. Jednak niektóre dzieci w tym wieku nie s± jeszcze na tyle dojrzałe, aby skupić na czym¶ uwagę przez dłuższy czas. Dlatego najczę¶ciej rozpoczynaj± praktykę rok, dwa lata póĽniej. Najważniejsze, aby nie zmuszać, je¶li dziecko nie wykazuje zainteresowania zajęciami. Lepiej poczekać, aż uczeń zacznie czerpać przyjemno¶ć z zajęć.
 Odmienne kultury
W Indiach miałam okazję przygl±dać się zajęciom jogi dla dzieci. Były bardzo dynamiczne. 5 minut gadania, 55 minut energicznego ćwiczenia. Nauczyciel szybko zmieniał pozycje, a komendy padały jak w wojsku. Jak to w Indiach, grupa uczniów była bardzo liczna, a nauczyciel musiał krzyczeć, aby wszyscy go usłyszeli. Odniosłam wrażenie tresury, a nie przekazywania umiejętno¶ci z mistrza na ucznia. Stereotypowo wszystko zwaliłam na różnicę kultur. Bo przecież tak nie wolno. Trzeba mówić spokojnym głosem, że nie można od dziecka za dużo wymagać, a już na pewno nie wolno krzyczeć. Po kilku latach uczenia dzieci hinduska metoda nie wydaje mi się surowa. Szybkie zmiany pozycji, przeskakiwanie z asany do asany powoduje, że dziecko zostaje zmuszone do bycia tu i teraz, bo inaczej nie nad±żyłoby za reszt± grupy. Czasami to lepszy sposób niż łagodna zachęta do skupienia się na teraĽniejszo¶ci. Kiedy widzę, że grupa jest rozgadana, narzucam szybkie tempo i zatrzymuję się, kiedy widzę, że uczniowie nie my¶l± już o rozrabianiu, tylko cali „s± jog±”.
Do czego służ± pomoce?
Zdarzało się nieraz, że musiałam zabierać dzieci do pracy, czyli do sali, w której prowadzę zajęcia. Koncentrowałam się wtedy na uczniach, zezuj±c co jaki¶ czas na młodych. Przez jaki¶ czas aktywnie praktykowali. Zwłaszcza pozycje, do których stosuje się pomoce jogiczne. Ileż to można zbudować z drewnianych klocków. Jak± fortyfikację ułożyć z bolsterów. I jakie posłanie dla misia zrobić z woreczków na oczy. Nie mówi±c o tym, ile „figur” (dzieciowa nazwa asan) można zrobić na drabince. Dla nich wszystko, co dzieje się podczas zajęć jest jog±.
Dzieci maj± potrzebę popisywania się, chwalenia nowymi osi±gnięciami i otrzymywania pochwał. Gdy uda im się trudna pozycja, zaraz pytaj± czy dobrze albo domagaj± się gratulacji. Czerpi± rado¶ć z każdej nowej umiejętno¶ci. Lubi± rytuały: trzykrotne od¶piewanie „Om” oraz pożegnanie się gestem i słowem „namaste”.
Spontaniczno¶ć
Ciężko napisać scenariusz jogi dla dzieci. Mogę zaplanować ćwiczenia wzmacniaj±ce, ale kiedy wchodzi grupa i widzę, że s± zmęczeni, znudzeni, to naprędce muszę zmieniać plan. Czasem dzieci same pisz± scenariusz. Zapytaj± o co¶ albo jaka¶ pozycja szczególnie ich zaciekawi i z dygresji robi się cała lekcja. Warto pod±żać za dzieckiem i wykorzystywać jego naturaln± ciekawo¶ć, niż na siłę forsować swój plan. Spontaniczno¶ć odgrywa duż± rolę w obcowaniu z dziećmi.
Zabawa
Joga dla dzieci to przede wszystkim zabawa i przygoda. Każde zajęcia s± inne, a zarazem mieszcz± się w pewnych wspólnych ramach, które wypełniamy now± tre¶ci±. Atmosfera jest swobodna i wesoła. Joga jest ekspresyjna, dlatego bardzo przemawia do dzieci. Wykonujemy pozycje, które na¶laduj± różne zwierzęta, figury geometryczne i przedmioty, które s± im znane. Kiedy w pozycji psa podnosimy jedn± nogę, dzieci nazywaj± tę pozycję siusiaj±cym psem… Wydaj± też dĽwięki: rycz± jak lew, sycz± jak w±ż, miaucz± jak kot. Dzieci maj± dużo energii, któr± na jodze ukierunkowujemy.
(....)
Grzegorz Bryda:
Ruch jest naturaln± form± aktywno¶ci każdego człowieka. W wieku dziecięcym zapewnia wszechstronny rozwój organizmu, kształtuje prawidłow± postawę ciała, a także przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech psychomotorycznych. Jego brak powoduje liczne zaburzenia w organiĽmie, jak i wpływa negatywnie na psychikę. Dzieci lubi± ruch, warto więc wykorzystać tę naturaln± potrzebę, by już od najmłodszych lat wpajać im nawyki dbania o zdrowie. Gimnastyka, pływanie, taniec, sztuki walki, koszykówka, piłka nożna itp., to szereg pozalekcyjnych form aktywno¶ci, jakie rodzice staraj± się zapewnić swoim dzieciom. Do tego szeregu, coraz czę¶ciej doł±cza joga. Co oferuje ona dzieciom?
 Korekta postawy
Dla wielu rodziców joga jest alternatyw± dla tradycyjnej gimnastyki korekcyjnej czy rehabilitacji zaleconej przez lekarza. Pozwala uelastycznić ciało, poprawić kondycję, zapobiega deformacjom kręgosłupa i kończyn dzieciaków, spędzaj±cych mnóstwo czasu statycznie przy biurku, komputerze, czy telewizorze. Nie zaszkodzi, a może pomoże. Oprócz poprawy ogólnej sprawno¶ci psychoruchowej motywacj± do praktyki jogi przez dzieci jest jej wpływ na ich psychikę i emocje. Rodzice przyprowadzaj± dzieci na jogę w przekonaniu, że nadpobudliwe emocjonalnie i ruchowo dziecko w trakcie zajęć uspokoi się i wyciszy. Moja praktyka jogi z dziećmi pokazuje, że to przekonanie nie jest bezpodstawne, ale jest to proces wymagaj±cy systematyczno¶ci ze strony dziecka, czasu i współpracy nauczyciela z rodzicami. Moje do¶wiadczenia pokazuj±, że s± dzieci, które bardzo szybko połykaj± bakcyla ćwiczenia jogi. Z takimi dziećmi praktykowanie jogi stymuluje rozwój zarówno uczniów, jak i nauczyciela, a zajęcia wydaj± się być zawsze za krótkie. S± dzieci, które potrzebuj± czasu na przekonanie się do jogi albo wsparcia psychologicznego i emocjonalnego ze strony nauczyciela podczas zajęć. S± dzieci, którym trudno znaleĽć motywację do ćwiczeń, Często s± one zapisywane na zajęcia przez pełnych entuzjazmu i zaangażowania rodziców. Niezależnie od motywacji rodziców, istotne jest aby to, co dzieci robi± na zajęciach jogi sprawiało im autentyczn± rado¶ć i satysfakcję.
 Rytm zajęć
Jak uczyć dzieci jogi? Dynamicznie, z pomocami, w formie zabawy czy na poważnie? Zgodnie z planem czy improwizuj±c? Praktyka pokazuje, że zajęcia z jogi dla dzieci musz± mieć cel, logikę i rytm, który dzieci znaj±. Przykładowo prowadzone przeze mnie zajęcia jogi dla dzieci w wieku 6-14 lat (1-1,5h) maj± stałe elementy: wstępna krótka medytacja/skupienie, seria powitań słońca lub inna forma rozgrzewki, dynamiczne sekwencje pozycji, asana/y dnia, obowi±zkowa Savasana z muzyk± lub bez muzyki, a na zakończenie zajęć wspólna zabawa/gra, czy rysowanie mandali. Dzieci uznaj±, że zabawa jest dla nas „nagrod±” za wspóln± praktykę. Poszukuj±c równowagi w nauczaniu, staram się oddzielać praktykę od zabawy. Dzieci ucz± się szybko, st±d nauczyciel musi być przygotowany na to, że dzieci potrzebuj± nowo¶ci i różnorodno¶ci. Praktykuj±c rozmaite asany ucz± się odczuć płyn±cych z własnego ciała. Ważne jest również praktykowanie wybranych pozycji poza zajęciami, np. z rodzicami w domu, szczególnie w sytuacji, gdy u dzieci występuj± wady postawy.
Rytm zajęć ma zwi±zek z wiekiem dzieci, ale i kondycj± oraz stanem zdrowia dziecka. Im młodsze dzieci tym czę¶ciej rytm zajęć opiera się na zabawie, czy rozbudzaniu wyobraĽni, ¶wiadomo¶ci ciała i zainteresowania jog±. Im starsze dzieci, tym większe oczekiwania z ich strony, a więc i rytm zajęć powinien stawiać wyznania. Wraz z wiekiem zmniejsza się u dzieci potrzeba zabawy, a zwiększa potrzeba praktyki, sprostania zadaniom i osi±gania satysfakcji. Dla starszych dzieci ważne jest by rytm zajęć nie był narzucony, lecz skonfrontowany z ich potrzebami rozwojowymi i możliwo¶ciami fizycznymi. Takie podej¶cie ze strony nauczyciela spowoduje, że dzieci same zadbaj± o dyscyplinę i odpowiedni przebieg zajęć.
 Być nauczycielem
W rzeczywisto¶ci nauczanie to „bycie w interakcji z dziećmi w ¶wiecie jogi”, tj. umiejętno¶ć komunikowania się z dziećmi poprzez zabawy, gry, praktykę asan, dyskusje, czytanie opowiadań, ogl±danie filmów o jodze, bajek, rysowanie mandali itp. Wymaga to autentycznego, osobistego zaangażowania nauczyciela w zajęcia, praktykowania ćwiczeń razem z dziećmi, a także udziału we wspólnych grach czy zabawach. Takie podej¶cie prowadzi do tworzenia się więzi między nauczycielem i dziećmi, dyscypliny, poczucia akceptacji i wzajemnego szacunku. Nauczyciel staje się czę¶ci± ¶wiata dzieci, ich przewodnikiem po nieznanym ¶wiecie jogi, a jego sposób uczenia kształtuje ich sposób my¶lenia, postawy, czy zachowanie.
  fragmenty artykułu Julii Buytrym Południewskiej i Grzegorza Brydy.
Cało¶ć w najnowszym, 6 Magazynie JOGA
7 magazyn Joga
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft