Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Elastyczny kręgosłup. Rafał Gadomski.

  • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • autor: Rafał Gadomski
Aby dopełnić my¶l rozpoczęt± poprzednim artykułem „Serce w praktyce hatha jogi” obowi±zku napisać jeszcze kilka słów o drugiej żywotnej dla każdego praktykuj±cego hathajogę kwestii - bez względu na styl i metodę. Ale najpierw krótkie wprowadzenie do tematu, który - o ile (naprędce filozofuj±c) zd±żyłem się zorientować - daleko przekracza ciasne ramy praktyki jogicznej i dotyczy w ogóle ludzko¶ci jako takiej.
Je¶li sobie prze¶ledzę wstecz obszary pamięci od dzisiaj do dzieciństwa, bardzo oczywiste staje się dla mnie, że jako dziecko byłem o wiele bardziej elastyczny w my¶leniu i że ta elastyczno¶ć (pojmowana jako zdolno¶ć do zmiany i modyfikacji schematu pojęciowego [chociaż nie systemu warto¶ci]) zmniejszała się w miarę jak dorastałem, by osi±gn±ć punkt mniejszej lub większej inercji, kiedy osi±gn±łem wiek dojrzały (ok. 20-kilku lat); pozostała tylko zdolno¶ć do nadbudowywania kolejnych elementów systemu oraz rozwój zdolno¶ci rozumowej (w oczywisty sposób powi±zany u mnie z praktyk± jogi). Z upływem czasu, w miarę rozwoju zdolno¶ci niezaangażowanego obserwowania, zauważyłem także, że inni faceci maj± do¶ć podobnie, natomiast kobiety z zasady s± trochę bardziej elastyczne w my¶leniu i zdolne do bardziej abstrakcyjnych modyfikacji systemu pojęciowego (cóż "kobieta zmienn± jest"), że o dzieciach nie wspomnę. Oczywi¶cie wydało mi się to zrazu, stereotypowo, oczywiste i uzasadnione. A jednak...
Ponieważ ostatnio (przyznam się) trochę eksperymentowałem na macie oraz z literatur± (do czego na razie się nie przyznam), doszedłem do kilku interesuj±cych obserwacji. Jedn± z nich wyłożyłem pokrótce i w sposób najbardziej przystępny, w jaki mi się to w do¶ć krótkim czasie udało, w poprzednim, ww. artykule. Druga z obserwacji dotyczy kręgosłupa.
A więc nie jest już dla mnie oczywiste, że dzieci i kobiety maj± naturalnie bardziej elastyczny sposób pojmowania niż doro¶li faceci, bo to z fizjologicznego i anatomicznego punktu widzenia byłoby absolutnie nieuzasadnione, ponieważ niewytłumaczalne. Po prostu kobiety i dzieci maj±... trochę bardziej elastyczne kręgosłupy! To jest jak najbardziej oczywiste i fizjologicznie uzasadnione, bo zwi±zane z seksem i hormonami.
Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od anatomii. Mię¶nie wspieraj±ce kręgosłup pracuj± na zasadzie "elastycznych więzadeł", co oznacza, że przez cały czas otrzymuj± jak±¶ ilo¶ć impulsów nerwowych, aby utrzymywać tułów wyprostowany, a ilo¶ć tych impulsów może być regulowana (H. D. Coulter, "Anatomia hatha jogi"). Ponieważ najważniejsze męskie i żeńskie hormony (testosteron i estrogen) maj± inne działanie (odpowiednio kurcz±ce i rozluĽniaj±ce) (J. Gray, "Dlaczego Mars zderza się z Wenus"), tak więc z biegiem czasu oraz upływem lat mię¶nie mężczyzn staj± się stosunkowo bardziej napięte niż mię¶nie kobiet; z drugiej strony oczywi¶cie mię¶nie kobiet mog± z biegiem lat stawać się z kolei słabsze - czyli mniej zdolne do skurczów - i przy zaburzeniu obustronnej (osiowej) harmonii (np. dłuższy po lewej, a krótszy po prawej) i tak nie ma to większego znaczenia; może oprócz tego, że mężczyĽni żyj± statystycznie krócej, ponieważ większa ilo¶ć silniejszych skurczów wewn±trzmię¶niowych w większym stopniu zaburza u nich przepływ energii psychicznej i prowadzi do szybszego zużywania się żywotnych systemów (a także, po¶rednio, do zwiększonej potrzeby przyjmowania ¶rodków intensyfikuj±cych wewnętrzne odczuwanie, co dodatkowo przyspiesza zużywanie się żywotnych systemów).
Koniec końców, ostatecznie to wła¶nie elastyczne więzadła mężczyzn utrzymuj± ich kręgosłupy w o wiele bardziej usztywnionej formie, czyni±c ich konstrukcję psychiczn± znacznie mniej elastyczn± i mniej podatn± na jakiekolwiek zmiany i modyfikacje. Niestety problem ten nie omija również i joginów. Dzieję się tak ponieważ: po pierwsze - do kwestii elastyczno¶ci kręgosłupa żadna ze znanych mi szkół, ani żaden z popularnych, poznanych przeze mnie systemów, jak również większo¶ć z poznanych przeze mnie nauczycieli i instruktorów nie przywi±zuje większej wagi - przynajmniej w procesie nauczania (nie chodzi mi tu tyle o rangę, jak± ma to zagadnienie w systemie nauczania, co raczej o wyniki, osi±gane w tym zakresie przez system). Po drugie, i co może najistotniejsze, elastyczno¶ć kręgosłupa nie jest czym¶, co można osi±gn±ć dzięki praktyce, przynajmniej nie w sposób obiektywny i bezpo¶redni.
Elastyczno¶ć kręgosłupa to jest co¶, co osi±ga się... dzięki koncentracji. I mówi o tym sam Patańdżali w swoim, jakże słynnym, traktacie pt. "Jogasutry". Sutra II.47, jedna z dwóch sutr w całym traktacie opisuj±cych w sposób bezpo¶redni praktykę pozycji jogi, mówi: "prayatna ¶aithilya ananta samapattibhyam" co ja tłumaczę, wystarczaj±co dosłownie, jako: "RozluĽniaj±c się w zespoleniu z Anant±". Raz jeszcze wykraczaj±c poza (nigdy nie maj±ce końca) spory interpretacyjne, słowo Ananta postanawiam sobie (subiektywnie) przetłumaczyć (obrazowo i symbolicznie), w zgodzie z zaproponowan± przez Wikipedię definicj±, jako: "Ananta (dewangari - dosłownie "Nieskończony") - tysi±cgłowy waż, na którym spoczywa u¶piony Wisznu." Gdzież więc ten w±ż w człowieku? Oczywi¶cie każdy odpowie, że w głowie i że w ogóle nie ma co go szukać. To oczywi¶cie byłoby bez sensu, bo to niepraktyczne, a jak niepraktyczne, to w ogóle niegodne tekstu, jakim s± "Jogasutry" Patańdżalego.
Otóż faktycznie (chociaż, przypominam, by unikn±ć kontrowersji i zbędnych sporów, subiektywnie), jest to praktyczne i to nawet bardzo. Bo ów słynny boski w±ż (eskulapa) Ananta, może np. symbolizować wła¶nie kolumnę kręgosłupa. Je¶li by założyć, że nie jest ona sztywna jak kij od szczotki (jak niestety ma to miejsce u większo¶ci facetów, nie wył±czaj±c praktykuj±cych joginów), ale wła¶nie niezwykle silna, elastyczne i sprężysta - splot elastycznych kręgów i bardzo silnych mię¶ni - może ona do złudzenia przypominać węża. Z takim obiektem (czy raczej na takim obiekcie) faktycznie można by uprawiać jogiczne "samapatthi" - "zespolenie" (o którym z braku miejsca nie będę się na razie rozpisywał).
Co więc implikowałaby ta sutra interpretowana wła¶nie w taki sposób? Otóż to, że w tracie praktyki jogasan do opisanego przeze mnie poprzednio elementu koncentracji na poł±czeniu pr±dów energetycznych o¶rodka serca i o¶rodka miednicy należy również dodać element skupienia na zachowaniu elastyczno¶ci kręgosłupa (czy też raczej "zespolenia" z elastycznym kręgosłupem). To jest niezwykle istotne, ponieważ napięcia mię¶niowe w naszym ciele s± w 100% zależne od sposobu naszej umysłowej pracy i je¶li nie będziecie utrzymywać intencji zachowania elastycznego kręgosłupa, będzie on nie jak "w±ż boa", ale jak "w±ż boa który połkn±ł kij od szczotki". A to nie ma nic wspólnego a Anant±-Adises±!
Tego rodzaju skupienie czy koncentracja (czy też raczej "zespolenie", co z technicznego punktu widzenia jest bardziej poprawne), od razu popchnie was w praktyce do przodu o kilka lat. Zaryzykowałbym również stwierdzenie, że w zasadzie nie jest możliwe dokonanie postępu w praktyce asan bez opanowania tej prostej zasady - czy to ¶wiadomie, czy nie¶wiadomie. Uważam też, że zdecydowanie powinno się znacznie więcej uwagi po¶więcać kwestii utrzymywania elastycznego kręgosłupa w toku nauczania asan. Bo, jeszcze raz, elastyczny kręgosłup to nie jest kwestia praktyki, ale kwestia koncentracji, czy raczej utrzymywania odpowiedniej intencji.
Tak więc, drodzy jogini i joginki, trwajcie w swojej praktyce w zespoleniu z Anant±, a kto wie, co się wydarzy. Legendy mówi±, że sam Patańdżali był inkarnacj± węża Adisesy. Może to i prawda?
Rafał Gadomski
 Rafał Gadomski
Wydawnictwo Tedson (www.tedson.pl)
Joga Warszawa Studio (www.hatha.pl)
Blog Jogina (www.blog.hatha.pl)
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft