Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Mariusz Żelazko

  • czwartek, 11 listopada 2010
  • autor: Mariusz Żelazko
Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest form± terapii wspomagaj±cej rozwój psychofizyczny. Jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi. Wspólna praktyka jogi wspomaga umiejętno¶ć działania w grupie, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.
mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargera
Pierwsze w Polsce ogólnodostępne zajęcia jogi dla osób z Autyzmem i zespołem Aspergera prowadzi szkoła jogi ASD JOGA.  Zajęcia prowadzone s± według autorskiego programu terapeutycznego, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby osób ze spektrum autyzmu, opracowanego na podstawie systemu hatha jogi B.K.S Iyengara. Program zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby oraz możliwo¶ci osób z autyzmem i zespołem Aspergera, dlatego grupy s± nieliczne - od dwóch do sze¶ciu osób na jednych zajęciach. Taka niewielka grupa, pozwala skupić się osobie prowadz±cej zajęcia na indywidualnych potrzebach, oraz na dostosowani pomocy do potrzeb, oraz możliwo¶ci wszystkich uczestników zajęć. Wymagania stawiane uczestnikom zajęć s± stopniowane, dzięki czemu istnieje małe prawdopodobieństwo, iż ćwicz±ce osoby zniechęc± się po krótkim czasie wykonywania ćwiczeń, oraz z większ± łatwo¶ci± będ± podejmowały nowe wyzwania.
 Tego typu zajęcia wymagaj± od osoby prowadz±cej zajęcia wnikliwej obserwacji każdego z uczestników, ponieważ wiele osób z cało¶ciowymi zaburzeniami rozwoju przejawia nieprawidłowo¶ci w odbiorze bodĽców zewnętrznych takich jak: słuch, wzrok, dotyk, węch, smak (zaburzenia sensoryczne). Nieprawidłowo¶ci w tych obszarach mog± objawiać się podczas zajęć w następuj±cy sposób:
• wpatrywanie się we wzory znajduj±ce się na macie lub inne przedmioty znajduj±ce się w zasięgu wzroku z jednoczesnym stymulowaniem się
• wstrzymywanie oddechu lub hiperwentylacja
• dotykanie maty – badanie faktury maty
• w±chane maty, pasków, klocków itp.
• nieadekwatna reakcja na dotyk osoby prowadz±cej zajęcia itp.
 Joga, jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi (asany). Osoby z tej specyficznej grupy przejawiaj± trudno¶ci w na¶ladowaniu. Dzięki temu, iż większo¶ć asan proponowanych na zajęciach przedstawia bogactwo ¶wiata ro¶linnego, zwierzęcego itp., uczestnicy zajęć wykonuj±c ćwiczenia mog± z większ± łatwo¶ci± zidentyfikować się z konkretn± form± np. pozycj± psa, kota, girlandy, góry, wielbł±da, drzewa itp. Dzięki temu iż ćwiczenia (asany) s± powtarzalne, przewidywalne, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mog± czuć się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo niepowodzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
 Komunikacja między osob± prowadz±c± zajęcia a uczestnikami zajęć, jest jednym z kluczowych czynników wpływaj±cych na dobr± praktykę. Jednym z istotniejszych problemów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest deficyt w sferze komunikacji, co może rodzić komplikacje podczas prowadzenia zajęć. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, nie posługuj±ce się komunikacj± werbaln±, wymaga szczególnej uwagi. Należy pamiętać o tym, iż taka osoba będzie miała trudno¶ci w zakomunikowaniu instruktorowi o tym iż np. czuje jaki¶ dyskomfort wynikaj±cy z wykonywanego przez ni± ćwiczenia, lub w zakomunikowaniu jakiej¶ bardziej prozaicznej rzeczy np. skorzystania z WC.
 Nieprawidłowo¶ci występuj± również w obszarach zachowania. Czę¶ć z osób ze spektrum autyzmu, przejawia zachowania niepoż±dane tj, zachowanie nieakceptowalne społecznie, które często s± wynikiem deficytów w sferze komunikowania się, a manifestować się mog± w następuj±cy sposób:
• agresja
• autoagresja
• manieryzmy
• zachowania stereotypowe
• natręctwa itp.
 Podczas prowadzenia zajęć, instruktor w porozumiewaniu się z osobami z autyzmem, może zastosować następuj±ce sposoby przekazywania komunikatów: gesty, komunikaty pisane, zdjęcia, piktogramy, obiekty, etykiety, metoda ułatwionej komunikacji, język migowy itp. Znajomo¶ć uczestnika zajęć pozwoli instruktorowi w doborze oraz dostosowaniu odpowiedniego sposobu komunikowania się, dzięki czemu z większ± łatwo¶ci± i skuteczno¶ci± będzie mógł prowadzić zajęcia.
 mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargera
 Organizacja miejsca ćwiczeń:
Miejsce w którym odbywaj± się zajęcia, powinno być przystosowane do specyficznych potrzeb osób bior±cych udział w zajęciach. Pomieszczenie powinno być ciche, oraz pozbawione wszelakich dystraktorów słuchowych, wzrokowych, węchowych, czuciowych, dzięki czemu osoby ze spektrum autyzmu z większ± łatwo¶ci± będ± mogły skupić się na wykonywanych asanach (ćwiczeniach). Kolor ¶cian powinien być utrzymany w stonowanych kolorach, oraz pozbawione jakichkolwiek wzorów mog±cych rozpraszać uwagę uczestników zajęć. Temperatura w sali powinna być umiarkowana tak, aby nie powodowała przegrzania organizmu lub nadmiernego oziębienia.
 Pomoce do zajęć:
Pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć (maty, klocki, koce, pianki, paski, wałki itp), powinny być dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zajęć. Czę¶ć osób bior±cych udział w zajęciach, może nie tolerować pewnego rodzaju materiałów, oraz ich faktor np. niechęć do szorstkich koców, lub też d±żno¶ć do stymulowana się kocem o miękkiej i delikatnej fakturze, przy podwrażliwo¶ci czuciowej dziecka w danej sferze ciała. Maty do jogi nie powinny zawierać wzorów, które mogłyby rozpraszać osoby ćwicz±ce i zachęcać do autostymulacji podczas zajęć. Maty powinny być wykonane z materiałów ekologicznych, wolnych od substancji toksycznych, metali ciężkich, ponieważ proces detoksykacji organizmów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, bywa znacznie zaburzony.
 Podczas końcowej relaksacyjnej czę¶ci zajęć, pomocn± może okazać się spokojna muzyka, dzięki której osoby ćwicz±ce szybciej, oraz z większ± łatwo¶ci± wyciszaj± swoje ciało skupiaj±c uwagę na dĽwiękach dopływaj±cych do ich ciała przez kanał słuchowy.
 Korzy¶ci jakie przynosi systematyczne ćwiczenie jogi:  
• harmonizuje działanie układu: oddechowego, krwiono¶nego, nerwowego
• powoduje detoksykację organizmu
• działa wyciszaj±co i relaksuj±co
• łagodzi objawy astmy, tarczycy
• zmniejsza ci¶nienie krwi
• redukuje stres
• ułatwia kontrolę nad zmysłami
• pozwala poznać własne ciało
• poprawia sprawno¶ć fizyczn± i psychiczn±
• wzmacnia i uelastycznia mię¶nie
• modeluje sylwetkę
• przywraca kondycję
• zwiększa witalno¶ć
• poprawia odporno¶ć organizmu
• koi nerwy i odpręża
• wzmacnia siłę woli
• zwiększa ¶wiadomo¶ć przestrzeni i działania w niej
 Joga, jako terapia wspomagaj±ca rozwój osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest doskonałym uzupełnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Dzięki oddziaływaniu na różne sfery funkcjonowania tych osób, wspomaga umiejętno¶ć działania w grupie poprzez wspólne ćwiczenia, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.
 Ponieważ u osób z autyzmem i zespołem Aspergera występuje wiele deficytów poznawczych, społecznych, komunikacyjnych itd. mog± przejawiać następuj±ce nieprawidłowo¶ci:
• nadruchliwo¶ć, ociężało¶ć ruchowa
• hipokinezja (awersja do ruchu)
• zaburzenia praksji
• deficyty w sprawno¶ci manualnej
• problemy z przekroczeniem linii ¶rodka ciała
• izolowanie poszczególnych czę¶ci ciała
• autostymulacje
• nadmierne zwracanie uwagi na szczegóły
Bior±c pod uwagę ogrom deficytów występuj±cych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, instruktor zajęć powinien posiadać specjalistyczne przeszkolenie dotycz±ce specyfiki pracy z tak specyficzn± grup± osób, oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć jogi.
 Wszelkie informacje zawarte w powyższym artykule, s± wynikiem mojego wieloletniego do¶wiadczenia w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem pedagogiem specjalnym oraz specjalist± w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera dla których prowadzę zajęcia terapeutyczne od 2004 roku. Natomiast zajęcia jogi dla tej specyficznej grupy osób prowadzę od stycznia 2009 roku, w dwóch warszawskich o¶rodkach terapeutycznych, oraz w ASD JOGA
  mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargeraMariusz Żelazko  - Pedagog specjalny (specjalność – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie w APS). Jest specjalist± w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 
Z tymi osobami pracuje od 2004 roku. W latach 2005 - 2012, pracował w Fundacji SYNAPSIS jako Terapeuta - Trener Pracy. Certyfikowany trener Videotreningu Komunikacyjnego.
Brał udział w licznych szkoleniach dot. min. zachowań trudnych, alternatywnych metod komunikacji, PECS, zachowań agresywnych, metody Opcji, terapii RDI itp. Uczestniczył w dwuletnim szkoleniu dla profesjonalistów prowadzonym przez Theo Peetersa z Opleidigscentrum w Belgii, z zakresu metody TEACCH. Swoj± wiedzę dotycz±c± metod pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, pogłębiał na wyjazdach studyjnych w Anglii i Holandii. 
Praktykę jogi, stosuje jako terapię wspomagaj±c± dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zajęcia prowadzi według autorskiego programu terapeutycznego, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby osób ze spektrum autyzmu, opartego na systemie hatha jogi B.K.S Iyengara.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft