Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Mariusz Żelazko

  • czwartek, 11 listopada 2010
  • autor: Mariusz Żelazko
Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest form± terapii wspomagaj±cej rozwój psychofizyczny. Jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi. Wspólna praktyka jogi wspomaga umiejętno¶ć działania w grupie, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.
mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargera
Pierwsze w Polsce ogólnodostępne zajęcia jogi dla osób z Autyzmem i zespołem Aspergera prowadzi szkoła jogi ASD JOGA.  Zajęcia prowadzone s± według autorskiego programu terapeutycznego, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby osób ze spektrum autyzmu, opracowanego na podstawie systemu hatha jogi B.K.S Iyengara. Program zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby oraz możliwo¶ci osób z autyzmem i zespołem Aspergera, dlatego grupy s± nieliczne - od dwóch do sze¶ciu osób na jednych zajęciach. Taka niewielka grupa, pozwala skupić się osobie prowadz±cej zajęcia na indywidualnych potrzebach, oraz na dostosowani pomocy do potrzeb, oraz możliwo¶ci wszystkich uczestników zajęć. Wymagania stawiane uczestnikom zajęć s± stopniowane, dzięki czemu istnieje małe prawdopodobieństwo, iż ćwicz±ce osoby zniechęc± się po krótkim czasie wykonywania ćwiczeń, oraz z większ± łatwo¶ci± będ± podejmowały nowe wyzwania.
 Tego typu zajęcia wymagaj± od osoby prowadz±cej zajęcia wnikliwej obserwacji każdego z uczestników, ponieważ wiele osób z cało¶ciowymi zaburzeniami rozwoju przejawia nieprawidłowo¶ci w odbiorze bodĽców zewnętrznych takich jak: słuch, wzrok, dotyk, węch, smak (zaburzenia sensoryczne). Nieprawidłowo¶ci w tych obszarach mog± objawiać się podczas zajęć w następuj±cy sposób:
• wpatrywanie się we wzory znajduj±ce się na macie lub inne przedmioty znajduj±ce się w zasięgu wzroku z jednoczesnym stymulowaniem się
• wstrzymywanie oddechu lub hiperwentylacja
• dotykanie maty – badanie faktury maty
• w±chane maty, pasków, klocków itp.
• nieadekwatna reakcja na dotyk osoby prowadz±cej zajęcia itp.
 Joga, jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi (asany). Osoby z tej specyficznej grupy przejawiaj± trudno¶ci w na¶ladowaniu. Dzięki temu, iż większo¶ć asan proponowanych na zajęciach przedstawia bogactwo ¶wiata ro¶linnego, zwierzęcego itp., uczestnicy zajęć wykonuj±c ćwiczenia mog± z większ± łatwo¶ci± zidentyfikować się z konkretn± form± np. pozycj± psa, kota, girlandy, góry, wielbł±da, drzewa itp. Dzięki temu iż ćwiczenia (asany) s± powtarzalne, przewidywalne, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mog± czuć się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo niepowodzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
 Komunikacja między osob± prowadz±c± zajęcia a uczestnikami zajęć, jest jednym z kluczowych czynników wpływaj±cych na dobr± praktykę. Jednym z istotniejszych problemów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest deficyt w sferze komunikacji, co może rodzić komplikacje podczas prowadzenia zajęć. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, nie posługuj±ce się komunikacj± werbaln±, wymaga szczególnej uwagi. Należy pamiętać o tym, iż taka osoba będzie miała trudno¶ci w zakomunikowaniu instruktorowi o tym iż np. czuje jaki¶ dyskomfort wynikaj±cy z wykonywanego przez ni± ćwiczenia, lub w zakomunikowaniu jakiej¶ bardziej prozaicznej rzeczy np. skorzystania z WC.
 Nieprawidłowo¶ci występuj± również w obszarach zachowania. Czę¶ć z osób ze spektrum autyzmu, przejawia zachowania niepoż±dane tj, zachowanie nieakceptowalne społecznie, które często s± wynikiem deficytów w sferze komunikowania się, a manifestować się mog± w następuj±cy sposób:
• agresja
• autoagresja
• manieryzmy
• zachowania stereotypowe
• natręctwa itp.
 Podczas prowadzenia zajęć, instruktor w porozumiewaniu się z osobami z autyzmem, może zastosować następuj±ce sposoby przekazywania komunikatów: gesty, komunikaty pisane, zdjęcia, piktogramy, obiekty, etykiety, metoda ułatwionej komunikacji, język migowy itp. Znajomo¶ć uczestnika zajęć pozwoli instruktorowi w doborze oraz dostosowaniu odpowiedniego sposobu komunikowania się, dzięki czemu z większ± łatwo¶ci± i skuteczno¶ci± będzie mógł prowadzić zajęcia.
 mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargera
 Organizacja miejsca ćwiczeń:
Miejsce w którym odbywaj± się zajęcia, powinno być przystosowane do specyficznych potrzeb osób bior±cych udział w zajęciach. Pomieszczenie powinno być ciche, oraz pozbawione wszelakich dystraktorów słuchowych, wzrokowych, węchowych, czuciowych, dzięki czemu osoby ze spektrum autyzmu z większ± łatwo¶ci± będ± mogły skupić się na wykonywanych asanach (ćwiczeniach). Kolor ¶cian powinien być utrzymany w stonowanych kolorach, oraz pozbawione jakichkolwiek wzorów mog±cych rozpraszać uwagę uczestników zajęć. Temperatura w sali powinna być umiarkowana tak, aby nie powodowała przegrzania organizmu lub nadmiernego oziębienia.
 Pomoce do zajęć:
Pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć (maty, klocki, koce, pianki, paski, wałki itp), powinny być dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zajęć. Czę¶ć osób bior±cych udział w zajęciach, może nie tolerować pewnego rodzaju materiałów, oraz ich faktor np. niechęć do szorstkich koców, lub też d±żno¶ć do stymulowana się kocem o miękkiej i delikatnej fakturze, przy podwrażliwo¶ci czuciowej dziecka w danej sferze ciała. Maty do jogi nie powinny zawierać wzorów, które mogłyby rozpraszać osoby ćwicz±ce i zachęcać do autostymulacji podczas zajęć. Maty powinny być wykonane z materiałów ekologicznych, wolnych od substancji toksycznych, metali ciężkich, ponieważ proces detoksykacji organizmów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, bywa znacznie zaburzony.
 Podczas końcowej relaksacyjnej czę¶ci zajęć, pomocn± może okazać się spokojna muzyka, dzięki której osoby ćwicz±ce szybciej, oraz z większ± łatwo¶ci± wyciszaj± swoje ciało skupiaj±c uwagę na dĽwiękach dopływaj±cych do ich ciała przez kanał słuchowy.
 Korzy¶ci jakie przynosi systematyczne ćwiczenie jogi:  
• harmonizuje działanie układu: oddechowego, krwiono¶nego, nerwowego
• powoduje detoksykację organizmu
• działa wyciszaj±co i relaksuj±co
• łagodzi objawy astmy, tarczycy
• zmniejsza ci¶nienie krwi
• redukuje stres
• ułatwia kontrolę nad zmysłami
• pozwala poznać własne ciało
• poprawia sprawno¶ć fizyczn± i psychiczn±
• wzmacnia i uelastycznia mię¶nie
• modeluje sylwetkę
• przywraca kondycję
• zwiększa witalno¶ć
• poprawia odporno¶ć organizmu
• koi nerwy i odpręża
• wzmacnia siłę woli
• zwiększa ¶wiadomo¶ć przestrzeni i działania w niej
 Joga, jako terapia wspomagaj±ca rozwój osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest doskonałym uzupełnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Dzięki oddziaływaniu na różne sfery funkcjonowania tych osób, wspomaga umiejętno¶ć działania w grupie poprzez wspólne ćwiczenia, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.
 Ponieważ u osób z autyzmem i zespołem Aspergera występuje wiele deficytów poznawczych, społecznych, komunikacyjnych itd. mog± przejawiać następuj±ce nieprawidłowo¶ci:
• nadruchliwo¶ć, ociężało¶ć ruchowa
• hipokinezja (awersja do ruchu)
• zaburzenia praksji
• deficyty w sprawno¶ci manualnej
• problemy z przekroczeniem linii ¶rodka ciała
• izolowanie poszczególnych czę¶ci ciała
• autostymulacje
• nadmierne zwracanie uwagi na szczegóły
Bior±c pod uwagę ogrom deficytów występuj±cych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, instruktor zajęć powinien posiadać specjalistyczne przeszkolenie dotycz±ce specyfiki pracy z tak specyficzn± grup± osób, oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć jogi.
 Wszelkie informacje zawarte w powyższym artykule, s± wynikiem mojego wieloletniego do¶wiadczenia w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem pedagogiem specjalnym oraz specjalist± w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera dla których prowadzę zajęcia terapeutyczne od 2004 roku. Natomiast zajęcia jogi dla tej specyficznej grupy osób prowadzę od stycznia 2009 roku, w dwóch warszawskich o¶rodkach terapeutycznych, oraz w ASD JOGA
  mariusz żelazko joga autyzm i zespół aspargeraMariusz Żelazko  - Pedagog specjalny (specjalność – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie w APS). Jest specjalist± w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 
Z tymi osobami pracuje od 2004 roku. W latach 2005 - 2012, pracował w Fundacji SYNAPSIS jako Terapeuta - Trener Pracy. Certyfikowany trener Videotreningu Komunikacyjnego.
Brał udział w licznych szkoleniach dot. min. zachowań trudnych, alternatywnych metod komunikacji, PECS, zachowań agresywnych, metody Opcji, terapii RDI itp. Uczestniczył w dwuletnim szkoleniu dla profesjonalistów prowadzonym przez Theo Peetersa z Opleidigscentrum w Belgii, z zakresu metody TEACCH. Swoj± wiedzę dotycz±c± metod pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, pogłębiał na wyjazdach studyjnych w Anglii i Holandii. 
Praktykę jogi, stosuje jako terapię wspomagaj±c± dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zajęcia prowadzi według autorskiego programu terapeutycznego, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby osób ze spektrum autyzmu, opartego na systemie hatha jogi B.K.S Iyengara.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft